wiki:He:Help

ברוכים הבאים למערכת העזרה המקוונת של JOSM

ניתן להגיע לדף הזה מ-JOSM

  • ע"י בחירה בתפריט 'עזרה->source:trunk/resources/images/help.svg עזרה'
  • ע"י לחיצה עלsource:trunk/resources/images/help.svg כפתור עזרה בכל אחד מהדיאלוגים של JOSM
  • ע"י לחיצה על F1

עזור בבקשה לשפר את המידע בעזרה המקוונת
עזרה יזו עלולה לההפך לבלתי מעודכנת מדי פעם. עזור בבקשה לשפר זאת בעזרת תיקון חלקים חסרים או בלתי מעודכנים - זהו וויקי

התחלה

עקרונות

  • עצמים - מסביר ממה מורכבים עצמים במפה ומתאר עצמים אלה בפירוט
  • התנגשויות - מסביר את עקרונות ההתנגשויות, למה הן קורות, איך הן מתגלות וכיצד ניתן לפתור אותן
  • שינויים - מסביר למה יצרת שינויים כשאתה מעלה שינויים לשרת OSM

ממשק JOSM

תצוגת מפה

תפריט ראשי

יכול להיות שיהיו עוד אפשרויות בתפריט זה כתלות בתוספים שהתקנת.

סרגלי כלים

  • סרגל ראשי - סרגל הכלים שמעל לחלון הראשי שלJOSM.
    סרגל זה ניתן מאוד להתאמה, עם היכולת להוסיף או להסיר פריטי תפריטים בדיאלוג העדפות.
  • סרגל עריכה - סרגל הכלים בחלק התחתון מימין לחלון הראשי של JOSM

דיאלוגים משני מצב

דיאלוגים נוספים

תוספי JOSM

הודעות שגיאה של JOSM

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:38:10+01:00
Note: See TracWiki for help on using the wiki.