wiki:Nl:Help/CommandLineOptions

Opties voor de opdrachtregel

Vier typen opties voor de opdrachtregel beïnvloeden JOSM:

# Uitvoeren van een jar
java [Java-opties] -jar josm.jar [Programma argumenten]

# Web Start starten
javaws [Run-opties] -J[Java-optie] josm.jnlp

Het Statusrapport uit het menu Help vermeldt de opgegeven programma-argumenten en Java-opties. Enkele voorbeelden⤓ voor beide worden hieronder weergegeven. Zoals gewoonlijk worden in alle vier typen de argumenten van elkaar gescheiden door een spatie.

Opmerking: De term josm.jar is een veel voorkomende afkorting voor de bestandsnamen josm-tested.jar en josm-latest.jar. De term josm.jnlp staat ook voor josm-latest.jnlp. Zoals gewoonlijk worden in de argumenten voor de opdrachtregel van elkaar gescheiden door een spatie.

JOSM programma argumenten

Het eerste argument mag een opdracht voor JOSM zijn om het autonoom te laten werken. De opdrachten zijn render, project of runjosm als standaard.

De resterende argumenten zijn opties voor JOSM. Zij kunnen URL's, bestandsnamen, coördinaten, eenvoudige opties en paren optie=waarde zijn.

De opties voor runjosm zijn hieronder vermeld. Aan de onderzijde staan de opties voor de opdrachten render⤓ en project⤓.

gebruik:
    java -jar josm.jar [<opdracht>] <opties>…
opdrachten:
    runjosm   JOSM starten (standaard, uitgevoerd als geen opdracht is gespecificeerd)
    render   gegevens renderen en het resultaat opslaan als een afbeeldingsbestand
    project   coördinaten converteren va het ene coördinaten referentiesysteem naar een ander
    validate  gegevens validerem

Voor details voor de opdrachten render en project, voer ze uit met de optie --help.
De rest van deze Helppagina documenteert de opdracht runjosm.

opties:
   --help|-h                 Deze help weergeven
   --geometry=widthxheight(+|-)x(+|-)y    Standaard Unix geometrie argument
   [--download=]minlat,minlon,maxlat,maxlon Download het begrenzingsvak
   [--download=]<URL>            Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z)
   [--download=]<filename>          Open een bestand (elk type bestand dat kan worden geopend
                        met Bestand/Openen)
   --downloadgps=minlat,minlon,maxlat,maxlon Download een begrenzingsvak als ruwe GPS
   --downloadgps=<URL>            Download de locatie van de URL (met lat=x&lon=y&zoom=z)
                        als ruwe GPS
   --selection=<searchstring>        Selecteer met de opgegeven zoekactie

   --[no-]maximize              Starten in modus Gemaximaliseerd
   --reset-preferences            Herstel de voorkeuren naar de standaard

   --load-preferences=<url-to-xml>      Wijzigt voorkeuren overeenkomstig het XML-bestand

   --set=<key>=<value>            Stel voorkeurssleutel in op waarde

   --language=<language>           Stel de taal in

   --version                 Geeft de versie van JOSM weer en sluit

   --status-report              Geef statusrapport weer met nuttige informatie die kan
                        worden gevoegd bij bugs

   --debug                  Informatie over debuggen afdrukken naar scherm

   --skip-plugins              Laden van plug-ins overslaan

   --offline=<OSM_API|JOSM_WEBSITE|CACHE_UPDATES|CERTIFICATES|ALL>     
                        Toegang tot de opgegeven bron(nen) uitschakelen

Het gedeelte --download= van de optie download is optioneel. Parameters --download, --downloadgps en --selection worden in deze volgorde verwerkt. De waarde <url-to-xml> mag verwijzen naar een lokaal bestand met file:relatief/pad/naam.xml. De items in de optie --offline dienen te worden gescheiden door een komma.

Java-opties

De Java-opties worden hier ook wel JOSM JVM-opties genoemd of VM-argumenten in het Zij beheren de Java virtuele machine [https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/java.html (JVM) en kunnen eigenschappen daarin instellen. JOSM leest enkele daarvan, bijvoorbeeld josm.home en user.language. Andere, zoals user.language en user.country hebben invloed op de standaard instellingen van de JVM wat dan ook weer JOSM beïnvloedt.

Java systeemeigenschappenopties:
  -Djosm.dir.name=JOSM            De naam van de map voor JOSM wijzigen
  -Djosm.pref=/PAD/NAAR/JOSM/PREF      Stel de map voor voorkeuren in
                        Standaard (Linux XDG: /home/name/.config/JOSM
                        Standaard (Windows) : C:\Users\naam\AppData\Roaming\JOSM
  -Djosm.userdata=/PAD/NAAR/JOSM/USERDATA  Stel de map voor gebruikersgegevens in
                        Standaard (Linux XDG): /home/naam/.local/share/JOSM
                        Standaard (Windows): C:\Users\name\AppData\Roaming\JOSM
  -Djosm.cache=/PAD/NAAR/JOSM/CACHE     Stel de map voor de cache in
                        Standaard(Linux XDG): /home/name/.cache/JOSM
                        Standaard (Windows): C:\Users\name\AppData\Local
                                              \JOSM\cache
  -Djosm.home=/PATH/NAAR/JOSM/HOMEDIR    Stel de algemene map in voor voorkeuren,
                        gebruikersgegevens en ./cache/. Lagere prioriteit.
                        Zal worden overschreven door specifieke instelling.
  -Xmx...m                  Maximale Java heapgrootte instellen in megabytes.
                        Kan fouten voor Out-of-Memory vermijden.

De optie -Xmx...m kan nuttig zijn als fouten Out of Memory optreden. Indien u een algemene map instelt met Djosm.home dan zal JOSM de submappen ./autosave, ./cache en ./validator maken.

Indien een waarde spaties bevat, omsluit die dan met aanhalingstekens, zoals in "josm dev". Wanneer de niet-ASCIItekens in de opdrachtregel zijn versleuteld, gebruik dan -Dfile.encoding=Cp850 om tekst van Java te ontvangen in een andere codering. Welke codering wordt gebruikt, wordt weergegeven door chcp⏎ in de terminal. Voor UTF-8 op Windows, voer chcp 65001 in in het venster van de terminal voor Windows vóórdat JOSM wordt gestart met java -Dfile.encoding=UTF-8 -jar josm.jar

JOSM's Debian-pakket josm-latest gebruikt -Djosm.dir.name=JOSM-latest voor parallelle installaties in de XDG basismappen.

Voorbeelden voor JOSM opties van runjosm en Java-opties

# Laadt drie bestanden
 java -jar josm.jar track1.gpx BigBen.jpg "london data.osm"
# Download vanaf OSM overeenkomstig een URL met zoom en coördinaten
 java -jar josm.jar https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.501/-0.124
# Download een begrenzingsvak en selecteer elk element dat overeenkomt met een tekenreeks
 java -jar josm-tested.jar 51.505,-0.14,51.515,-0.13 --selection="Piccadilly Circus"
#
# Stel een map in voor JOSM overeenkomstig een eigenschap van het besturingssysteem
 java -Djosm.pref=$XDG_CONFIG_HOME -jar josm.jar
# Aanhalingstekens voor waarden met een spatie erin en geeft de GUI van JOSM in het Engels weer
 java -Djosm.dir.name="josm dev" -jar josm.jar --language=en
# Stel de algemene map in in een sub-submap onder de actieve command prompt
 java -Djosm.home=biketour2017/london -jar josm.jar
# Meer geheugen zonder naar huis te bellen
 java -Xmx1024m --set=message.notifier.enabled=false -jar josm.jar
#
# Start in een Engelse omgeving en log informatie voor debuggen en berichten van stderr
 java -verbose -Duser.language=en -jar josm.jar --debug 1>logfile.txt 2>&1

Run-opties voor Java Web Start

De run-opties worden gebruikt door de opdracht javaws. Zij beheren het mechanisme Web Start, kunnen Java-opties bevatten en kunnen Java diagnostiseren.

# Control
 -offline         Stelt Web Start in staat JOSM te starten zonder toegang tot internet

# Encapsulate
 -J<java option>      verschaft de <Java-optie> aan de JVM
 -J-Xmx1024m        Hier: Stel de maximale heapgrootte voor Java in op 1024 megabyte

# Diagnosis
javaws -viewer      Geeft de Cache Viewer weer in het Java Control Panel
# Maakt het mogelijk het Java Control Panel te openen vanaf de opdrachtregel.

javaws -clearcache    Verwijdert alle niet geïnstalleerde toepassingen uit de cache
# Is gelijk aan 'Delete Files and Applications' uit de 'Temporary File Settings' uitvoeren
# met de knop 'Settings' op de tab 'General' van het Java Control Panel.
# javaws -Xclearcache op OpenJDK

De run-optie -J neemt het gedeelte na de letter J en geeft dat als Java-optie. Het jnlp-bestand (en) dat wordt gebruikt door Web Start biedt een tweede manier om direct opties in te stellen voor JRE en voor het programma JOSM.

De opdracht javaws heeft enkele beheersopties op alle systemen. Op MS Windows zou alleen de opstarter josm.exe ook wel Launch4j genoemd, enige debug-info kunnen geven (alleen op MS Windows).

josm.exe --j4l-debug   Probeert een launch4j.log naar de huidige map te schrijven
josm.exe --j4l-dont-wait Beëindigt de wrapper na het uitvoeren van JOSM.

Opdrachtregel voor Render en Project

JOSM renderen programma-argumenten

Gebruik:
    java -jar josm.jar render <options>

Beschrijving:
Rendert gegevens en slaat het resultaat op naar een afbeeldingsbestand.

Opties:
    --help|-h         Deze Help weergeven
    --input|-i <file>     Naam invoer gegevensbestand (.osm)
    --output|-o <file>    Naam uitvoer afbeeldingsbestand (.png); standaard is 'out.png'
    --style|-s <file>     Stijlbestand om te gebruiken voor renderen (.mapcss of .zip)
                 Deze optie mag wordne herhaald voor het laden van meerdere stijlen.
    --setting <key>:<value>  Instelling stijl (in JOSM toegankelijk via het contextmenu van het 
                 dialoogvenster Stijllijst)
                 Van toepassing op de laatste stijl die is geladen met de optie --style.
    --zoom|-z <lvl>      Selecteer zoomniveau om te renderen. (waarde integer, 0=gehele aarde,
                 18=straatniveau)
    --scale <scale>      Selecteer de schaal van de kaart
                 Een waarde van 10000 betekent een schaal van 1:10000 (1 cm op de kaart 
                 is gelijk aan 100 m op de grond; resolutie weergave: 96 dpi)
                 Opties --zoom en --scale sluiten elkaar uit.
    --bounds|-b auto|<min_lon>,<min_lat>,<max_lon>,<max_lat>
                 Te renderen gebied, standaardwaarde is 'auto'
                 Met sleutelwoord 'auto' zal het gedownloade gebied in het bestand .osm 
                 worden gebruikt (indien opgenomen).
    --anchor <lon>,<lat>   Specificeer de linkeronderkant van het te renderen gebied
                 Gebruikt in combinatie met opties width en height om het te renderen 
                 gebied te bepalen.
    --width-m <number>    Breedte van het gerenderde gebied, in meter
    --height-m <number>    Hoogte van het gerenderde gebied, in metres
    --width-px <number>    Breedte van de doelafbeelding, in pixels
    --height-px <number>   Hoogte van de doelafbeelding, in pixels
    --projection <code>    Te gebruiken projectie, standaardwaarde is 'epsg:3857' (web-Mercator)
    --max-image-size <number> Maximale breedte/hoogte van afbeelding in pixel ('0' betekent geen 
                 limiet), standaardwaarde: 20000

Om het gerenderde gebied en schaal te specificeren, kunnen de opties op verscheidene manieren worden gecombineerd:
 * --bounds (--zoom|--scale|--width-px|--height-px)
 * --anchor (--width-m|--width-px) (--height-m|--height-px) (--zoom|--scale)
 * --anchor --width-m --height-m (--width-px|--height-px)
 * --anchor --width-px --height-px (--width-m|--height-m)
Als 'bounds' noch 'anchor' worden opgegeven wordt de standaardwaarde --bounds=auto van kracht en worden de grenzen van het gedownloade gebied in het invoerbestand .osm gebruikt.

Voorbeelden:
 java -jar josm.jar render -i data.osm -s style.mapcss -z 16
 josm render -i data.osm -s style.mapcss --scale 5000
 josm render -i data.osm -s style.mapcss -z 16 -o image.png
 josm render -i data.osm -s elemstyles.mapcss --setting hide_icons:false -z 16
 josm render -i data.osm -s style.mapcss -s another_style.mapcss -z 16 -o image.png
 josm render -i data.osm -s style.mapcss --bounds 21.151,51.401,21.152,51.402 -z 16
 josm render -i data.osm -s style.mapcss --anchor 21.151,51.401 --width-m 500 --height-m 300 -z 16
 josm render -i data.osm -s style.mapcss --anchor 21.151,51.401 --width-m 500 --height-m 300 --width-px 1800
 josm render -i data.osm -s style.mapcss --scale 5000 --projection epsg:4326

JOSM projectie programma-argumenten

Gebruik:
    java -jar josm.jar project <options> <crs> +to <crs> [file]
Beschrijving:
Converteert coördinaten uit het ene coördinaten referentiesysteem naar een ander.

Opties:
    --help|-h     Deze Help weergeven
    -I        Schakel het invoer en uitvoer CRS om
    -r        Schakel de volgorde van de coördinaten voor invoer om (east/north, lon/lat)
    -s        Schakel de volgorde van de coördinaten voor uitvoer om (east/north, lon/lat)

<crs>:
De indeling voor het invoer en uitvoer coördinaten referentiesysteem is soortgelijk aan die van de software voor PROJ.4.

[file]:
Leest invoergegevens uit één of meer bestanden die zijn vermeld als positionele argumenten. Wanneer geen bestanden wordne opgegeven, of de bestandsnaam is "-", worden gegevens gelezen vanuit de standaard invoer.

Voorbeelden:
  java -jar josm.jar project +init=epsg:4326 +to +init=epsg:3857 <<<"11.232274 50.5685716"
    => 1250371.1334500168 6545331.055189664

  java -jar josm.jar project +proj=lonlat +datum=WGS84 +to +proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +nadgrids=@null <<EOF
  11d13'56.19"E 50d34'6.86"N
  118d39'30.42"W 37d20'18.76"N
  EOF
    => 1250371.1334500168 6545331.055189664
     -1.3208998232319113E7 4486401.160664663

Zie ook


Terug naar Help

Last modified 5 months ago Last modified on 2023-01-07T14:27:40+01:00