wiki:He:Help/Action/SplitWay

כלים > פצל דרך

source:trunk/resources/images/splitway.png קיצור מקלדת: P

פצל דרך לפי הנקודות הבחורות.

אם הנקודה נמצאת רק על דרך אחת אזי צריך רק לבחור את הנקודה לפני השימוש בכלי 'פצל דרך'. אם הנקודה משותפת בין שתי דרכים או יותר, יש לבחור גם את הנקודה וגם את הדרך שאותה רוצים לפצל.

על כל הנקודות להיות על אותה דרך. אם בחורה גם דרך, היא חייבת להכיל את כל הנקודות הבחורות.

איך הכלי 'פצל דרך' עובד כתלות במה שבחור:

1. נקודה אחת או יותר (ואופציונאלית, גם דרך אחת) בחורות

הדרך מפוצלת בנקודות הבחורות לכדי דרכים רציפות. אם רק נקודה אחת בחורה הדרך תפוצל לשתיים, אם שתי נקודות בחורות הדרך תפוצל לשלוש וכו'. אם הדרך המקורית מכילה חלק אחד או יותר שאינם נגישים מאף אחת מהנקודות, הם יצרו דרך חדשה נוספת. אם אין נקודה במקום בו רוצים לפצל את הדרך, יש להוסיף קודם נקודה בעזרת הכלי הוסף נקודה.

דוגמאות (ספרות הן נקודות שאינן בחורות, אותיות הן נקודות בחורות):

1---A---2 יתפצל לשתי דרכים: 1---A ו A---2

1---A---2---B---3 יתפצל לשלוש דרכים:  1---A ו A---2---B ו B---3

1---A---2 3---4 יתפצל לשלוש דרכים: 1---A ו A---2 ו 3---4 

  2                  2
  |                  |
1---A---3 יתפצל לשלוש דרכים: 1---A ו A ו A---3

תוצאת פעולה זו תהיה שתי דרכים לפחות, אלא אם הנקודה נמצאת בקצה דרך והדרך רציפה, ואז תיווצר הודעת שגיאה.

ראה גם


חזרה לתפריט כלים
חזרה לראשי עזרה

Last modified 4 years ago Last modified on 2020-03-10T18:38:06+01:00