wiki:He:Help/Action/Zoom

כלי הגדלה

קיצור מקלדת: Z

בעזרת לחיצה על הכלי Zoom, ואז לחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר בחלון העריכה הראשי וגרירת העכבר, ניתן להגדיל את התצוגה לאזור הנבחר ברגע שמשחררים את כפתור העכבר.


חזרה לעריכה סרגלי-כלים
חזרה לראשי עזרה

Last modified 10 years ago Last modified on 2013-03-23T23:54:28+01:00