wiki:He:Help/Action/LayerInfo

שפות אחרות:

שכבה > מידע

source:/trunk/images/info.png מסכם את מספר הפריטים בשכבה (מהות הפריטים תלויה בסוג השכבה).


חזרה לדיאלוג רשימת שכבות
חזרה לראשי עזרה

Last modified 5 years ago Last modified on 2013-03-23T23:50:27+01:00