(precisa: {0})ÿþ ou # Obxectosÿþÿþ (1 petición) (Código={0}) (o URL era: (na liña {0}, columna {1}) (sen obxecto) (ningún)<({0}/{1}) Estase a descarrega-lo conxunto de mudanzas {2}…?({0}/{1}) Descarregar contido pra o conxunto de mudanzas {2}…"({0}/{1}) Cargando pais do nó {2}(({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}#({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}-({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…K* Un nó que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou7* Un nó que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nó setiquetado, ouT* Unha vía e un ou máis dos seus nó que están sendo usados por máis dunha vía.V* Unha vía que ten un ou máis nó que están sendo usados por máis de unha vía, ouÿþ,…outro métodos de desprazamentos posibles… refírese á relaciónÿþÿþÿþMestura 1/25 (mofa/moped)Mestura 1/50 (mofa/moped)ÿþÿþL

Pecha-lo diálogo de filtrado para veres tódolos obxectos.

Imaxes'
Mensaxe de erro (sen traducir): {0} ÿþ

Filtro Activo

|

Cando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de xeito que tódolos ángulos sexan de 90 ou 180 graos.

Pode engadir dous nós á selección. Entón fixarase a dirección en función deses dous nós de referencia.
Despois pode desfacer o movemento dalgún nó:
escóllaos e pulse o atallo «ortogonaliza»/«desfacer». O atallo predeterminado é Maiús+Q.U

Aviso: O contrasinal está gardado en texto sinxelo no ficheiro da configuración do JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase sen cifrar en cada petición ó servidor do OSM. Non empregue un contrasinal compartido con outros servizos.

YÁrea de descarga actual (minlon, minlat, maxlon, maxlat): De xeito alternativo, pode inserir unha localización da tesela para unha soa tesela no formato nivel de zoom/x/y, por ex. 15/256/223. As localizacións das teselas nos formatos zoom,x,y ou zoom;x;y tamén son válidas.`Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.
O Erro é:
{0}EOcorreu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}ÊIniciar de xeito automático o cadro de diálogo "Descargar dende o OSM" cada vez que se inicia o JOSM.
Pode abrilo de xeito manual dende o menú do "Ficheiro" ou a barra de ferramentas.QNon foi posíbel abrir o directorio «{0}».
Escolla un ficheiro.dPrema {0} para terminar a combinación das miñas entradas e das súasbPrema {0} para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.aNon foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1}aNon foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1}>Descarrega-los meus conxuntos de mudanzas abertos³Descarregar os conxuntos de mudanzas abertos
Desactivado. Pra empregar devandita funcionalidade denantes ten que configura-lo seu nome de usuario do OSM.>Descarregar só os últimos conxuntos de mudanzaswNon foi posíbel carga-la configuración.
Non foi posíbel xera-lo cartafol da configuración, «{0}».—Non foi posíbel carga-la configuración.
Non foi posíbel restaura-los valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».sNon foi posíbel carga-la configuración.
O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.¹Solicitouse cargar o complemento «{0}».
Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.
Debería desactivalo.
Quere desactivalo?€Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar
ou ortogonalíceas unha a unha.T Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.HEscolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.£O complemento {0} precisa a versión {1} do JOSM. A versión actual do JOSM é {2}.
É preciso que actualice o JOSM para empregar este complemento.¼O ficheiro da configuración contén erros.
Estase a gardar unha copia de seguranza en
{0}
e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.KFallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.Executa un procedemento completamente automático para obteres un ''token'' de acceso dende o sitio web do OSM.
O JOSM accede ó sitio web do OSM no nome do usuario do JOSM, autoriza completamente ó usuario e recupera un ''token'' de acceso.•Selecciona esta opción pra descargar datos nunha nova capa de datos.
Deselecciona pra descargar na capa de datos activa actualmente.gEscoller para activa-lo etiquetado que se aplicará
a tódalas relacións modificadas.¨Activar pra amosar soamente os conxuntos de mudanzas dos obxectos escollidos.
Desactivar pra amosar os conxuntos de mudanzas dos obxectos da capa actual=Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth=Paso 2/3: Autorizar e obter un código de accesoEPaso 3/3: Recuperou de xeito correcto un token de accesor Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}».
Debe resolvelos primeiro.HNon hai capas coas que se poida combinar a capa
«{0}».bEsta acción precisa {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
proseguer?²Esta relación foi mudada fóra da área de edicións.
Non pode aplica-las súas mudanzas e proseguer editando.

Desexa xerar un conflito e pecha-lo editor?EA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente dun
dos teus nós, vías ou relacións.

Fai clic en {0} para sincronizares o paquete de datos local completo co servidor.
Fai clic en {1} para interromper e proseguer editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nós, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai clic en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai clic en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai clic en {6} para interromper e continuar editando.
ÕA carrega fallou porque estiveches empregando
{0} conxunto de mudanzas que xa estaba pechado en {1}.
Súbeo novamente cun novo ou un conxunto de mudanzas aberto xa existente.«Produciuse un fallo no envío ao servidor porque o
paquete de datos actual colide coa condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}§Está tentando engadir unha relación a si mesma.

Isto crea unha relación circular e polo tanto non se recomenda.
Omitindo a relación «{0}».ðEstá a emprega-la proxección EPSG:4326 a cal podería dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Mude a súa proxección para conseguer eliminar esta advertencia.
Desexa continuar?bNon rematou de combinar as diferencias neste conflito.
As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflitos.äRecuperou con éxito un ''token'' de acceso do OAuth dende o sitio web do OSM. Preme en {0} para acepta-lo ''token''. O JOSM empregarao nas solicitudes posteriores para obteres acceso á API do OSM.§As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica.ãDescarrega obxectos que teñan un par de clave/valor preciso, só a clave con cualquera contido para o valor, o valor que concorda con algunha expresión regular. Os operadores "Non iguais" tamén son compatíbeis. >fondo> arribalA subida no segundo plano xa está en progreso. Por favor, agarde a que remate antes de subir novas mudanzas1Unha primitiva co ID = 0 non pode ser invisíbel.tTódalas vías novas pasaron a formar parte dunha relación.
Verifique as mudanzas e corríxaas se é precisado.†Tódalas vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada nos roles.
Verifique as mudanzas e corríxaas se é precisado./Imaxes aéreas do AGIV Flanders 2013-2015 10cm..Imaxes aéreas máis recentes do AGIV Flanders!Violación das capacidades da APIVersión da API: {0}Vía de tren abandonada InterromperInterromper a combinación&Desbotar diálogo de escoller ficheiro'Desbotar diálogo de escoller ficheiro. Sobre o JOSMSobre o JOSM...Aceptar ''token'' de accesoAccesoCódigo de accesoClave do código de acceso:Segredo do código de acceso:URL do código de acceso: Acomodación?Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.AcciónParámetros de acciónAcciónsActivarActivar a capa escollida8Activa-lo renderizador dos mapas estándar no seu lugar.Regras activas:Estilos activos:EngadirEngadir un nó…Engadir imaxe corrixidaEngadir Etiqueta6Engadir un marcador para a área de descarga escollidaEngadir unha nota nova Engadir unha nova ruta de iconas9Engadir un novo par de clave/valor para tódolos obxectos$Engadir un novo nó a unha das vías#Engadir unha nova fonte á listaxe.Engadir unha etiqueta\Engadir un nó mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.Engadir información do autorEngadido conflito para «{0}»Engadir filtro.Engadir capa de imaxes {0} Engadir capas Engadir nóEngadir un nó na vía#Engadir un nó á vía e conectalosEngadir nó {0}Modo de engadir unha notaEngadir relación {0}Engadir selección á relación8Engadir as relacións seleccionadas á selección actualEngadir á selecciónEngadir un valor?Engadir a vía {0}'Nó engadido en todas as intersecciónsEnderezoInterpolar enderezo EnderezosAxusta-lo corado da capa.!Axustar o desprazamento de imaxesAxusta-la opacidade da capa.(Axustar a posición desta capa de imaxes$Axustar fuso horario e desprazamento-O axustábel {0} aínda non está rexistrado.rO axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativaNivel administrativoAvanzadoParámetros de OAuth avanzadosPropiedades de OAuth avanzadasAxustes avanzadosInformación detalladaInformación detallada (web) Información do obxecto avanzadaAxustes avanzados`A imaxe aérea "{0}" pode ficar desaliñada. Comprobe o seu desprazamento empregando pistas GPS.Imaxe aérea ou por satéliteRemonteÿþ Agrícola AeroportoCampo de aviaciónÿþTenda de bebidas alcohólicasAliñar os nós en círculoAliñar os nós en filaTodoTódolos arquivosTódolos formatosVTódolos complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.hTódolos puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden seren persoalizados no Xestor de capas.TTódolos valores unidos coma «{0}» van ser aplicados para a clave ou chave «{1}»Área cultivábel(Permite descargar as túas trazas de GPS#Permitir ler a súa configuración.Permitir subir trazas GPSPermitir subir datos do mapa%Permitir muda-la súa configuración.Tráfico permitido:PPermite aguzar o corado de camiños ou vías para diferentes velocidades medias.lPermiteche interactuar co API do Overpass escribindo termos declarativos e lexíbeis para as persoas. Cabana alpina4Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}» 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}xNon foi posíbel xera-la petición do conxunto de mudanzas cas restricións baseadas no tempo. A entrada non é válida.ONon é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»+Non se pode borrar un nó que ten etiquetas;Non é posíbel determinar o centro dos nós seleccionados.gNon é posíbel realizar a combinación porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon se poden combinar os nós: precisa eliminar a vía {0} que aínda está a usar {1}vNon é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».-Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.vNon é posíbel abrir o URL ''{0}''
As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:
{1}-Non é posíbel resolver conflitos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimoxNon é posíbel restrinxi-la petición deste conxunto de mudanzas a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.[Non é posíbel restrinxi-la petición dos conxuntos de mudanzas ó nome de usuario «{0}»QNon é posíbel dividir xa que outra operación de división xa está a acontecer[Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presenteLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)CocheConcesionario de automóbilesÿþCartos en efectivoÿþCasteloBarreira canadenseCausa: Entrada de cova Cemiterio Centrar vista.O certificado foi instalado de xeito correcto.1O certificado foi desinstalado de xeito correcto. TelesillaCabana ou bungalowCambiar as direccións?Cambiar nó {0}Cambiar nós de {0}Cambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}Muda-la resolución*Muda-la visibilidade da capa seleccionada.Cambiar a vía {0}Os trcos deben de ser cargados?EAgardábase un ID dun conxunto de mudanzas maior ca 0. Obtívose {0}.ID do conxunto de mudanzas: *Diálogo do Xestor do Conxunto de mudanzasXestor de mudanzasConxunto de mudanzas pechado"Comentario do conxunto de mudanzasID do conxunto de mudanzas:$Información do conxunto de mudanzas!O conxunto de mudanzas ficou cheoConxunto de mudanzas {0}Conxuntos de mudanzas(Mudar manualmente os atallos de teclado.Estación de cargaProcurar FIXMES.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.,Comprobando pais para os obxectos eliminados4Comprobando as condicións previas do complemento…0Comproba vías con nós consecutivos idénticos.#Erros na suma de verificación: {0}QueixoFarmaciaRelacións filloChemineaChinésEscollerEscolla unha corEscolle unha cor para {0}!Escoller unha licenza predefinidaEscolla un valorEscolle o tipo de obxecto OSM"Escolle-lo servidor para procurar:IgrexaCidadeMuralla da cidadeNome da cidade Tipo de claseLimpar%Baleirar o búfer de facer e desfacerLimpar área de texto0Prema {0} para ignorar. 4Fai clic na liña para mellorares a precisión dela.FPreme no acceso de proba ó servidor OSM co ''token'' de acceso actual0Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.8Fai clic nunha localización onde quere poñer unha nota+Prema para interromper e continuar editando;Prema para interromper a execución de navegadores externos.Prema para interromper a combinación de nós.(Premer para interrompe-la actualización/Prema para desbotar e proseguer editando o mapa'Prema para desbotar a operación actualaPrema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidorPremer para pechar o diálogo?Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relaciónsDPrema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos4Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga2Premer para pechar o diálogo e continuar editandoHFai clic para proseguer subindo a novos conxuntos de mudanzas adicionais>Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación)Prema para eliminar o complemento «{0}»™Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nós sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.+Prema para desactivar o complemento «{0}»Preme pra descargarCopia-las coordenadas dos nós seleccionados no portaretallos.nCopia-los meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na listaxe de elementos combinados.lCopia-los meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na listaxe de elementos combinados.OCopiar a miña selección de nós ó remate da listaxe de elementos combinados.JCopiar a miña selección de nós ó comezo da listaxe de nós combinados. Copia de {0}9Copia-los obxectos seleccionados no búfer de almacenaxe.GCopia a clave ou chave e o valor de tódalas etiquetas no portaretallosMCopia a clave ou chave e o valor das etiquetas seleccionadas no portaretallos7Copia o valor da etiqueta seleccionada no portaretallos`Copia-lo seu elemento escollido despois do primeiro elemento na listaxe de elementos combinados.CCopia-lo seu elemento escollido na listaxe de elementos combinados.lCopia-los seus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na listaxe de elementos combinados.QCopia-los seus elementos escollidos ó remate da listaxe de elementos combinados. Copiar ó portaretallos e pecharCopia {1} de {0}ÿþAno do Copyright Correlacionar8Non foi posíbel acceder ao(s) ficheiro(s) de datos: {0}_Non foi posíbel combinar as vías.
Non foi posíbel combinalas nunha única cadea de nós.WNon se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.Non se puido importar «{0}».=Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?GNon foi posíbel analizar a latitude, a lonxitude ou o zoom. Compróbeo-Non se puido analiza-la listaxe de capas WMS.2Non foi posíbel procesar a listaxe de capas WMTS.Non foi posíbel ler «{0}»:Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}+Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}».Non se puido recupera-la listaxe de capas WMS.}Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo. CantidadePaísCódigo do paísPaísXulgadoCubertoDepósito de auga ArtesaníaGrúaCrear círculoCrear un cartafol novo8Crear un círculo a partires de tres nós seleccionados.DCrear unha copia desta relación e abrila noutra lapela de edición.Crear unha nova capa do mapa.Engadir unha nova notaCrear unha nova relación Crear áreasvCrear marcaxes de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.Crear un marcadorCrear multipolígonoCrear novo nó.)Crear unha nova relación na capa «{0}» Engadir notaCreado Creado en Creado en:Creado antes - Creado por: Creado en:!Creando Interface (GUI) principalTarxetas de créditoÿþÿþCruzCruzamento de bicicletasCruzamento de cabalosPaso a nivel peonalGarda cruzamentosTipo de cruzamento(Nome do tipo de cruzamento (Reino Unido))Ctrl para combinar co nó máis próximo.CociñaCulturaSelección ActualFO valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.WActualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.CortinasPersonalizar ligazón WMSPersonalizar as cores2Personalizar os elementos da barra de ferramentas. CortalumeDesmonteBarreira para bicicletas&Dependencia cíclica entre relacións:CiclismoDependencias cíclicasÿþPresa Erro de datosCapa de datos {0}Fontes de datos e tipos:Validador de dados1A base de datos esta fora de liña por mantementoDataData da imaxe: {0}Data:Data: Tarxetas de débitoInformacións da depuraciónGrados Decimais DecisiónAfasta-lo achegamentoCamiño de cabalos dedicadoCarril bici dedicadoBeirarrúa peonal dedicadaPredeterminado,Predeterminado (determinado automaticamente)Valor predeterminado: {0}Predeterminada: {0}EliminarEliminar o ficheiroEliminar o ficheiro do disco Eliminar capaEliminar o modoBEliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interiorEliminar confirmaciónEliminar vías duplicadasEliminar o filtro.Eliminar da relación Eliminar os membros incompletos?Eliminar o nó {0}Eliminar nós ou vías.Eliminar o obxectoEliminar a relación{0}Eliminar a relación?Eliminar as relacións#Eliminar os obxectos seleccionados.3Elimina a capa. Non se elimina o ficheiro asociado.*Eliminar a relación que se está a editar;Elimina-la clave ou chave seleccionada en tódolos obxectos Eliminar as capas seleccionadas.!Eliminar a relación seleccionada)Eliminar da listaxe a orixe seleccionada.(Eliminar os nós innecesarios dunha víaEliminar a vía {0} EliminadoEliminado «{0}»Estado eliminado:2O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}(O nó eliminado {0} é parte da vía {1}!Elementos eliminados ou ignorados)A relación eliminada {0} contén membros!A vía eliminada {0} contén nósDeli (Boa comida) DenominaciónDentistaGrandes AlmacénsProfundidade en metros Descrición Descrición:Descrición: {0}Grado de detalleDetalles Detalles... Detalles:/Determinando o identificador (ID) do usuario...Panel de diálogosNNon se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actualÿþ)Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)Diesel para Vehículos pesados Dificultade Dirección DesactivarDesactivar o complementoRexeitarDesconectar o nó da liña+Separa os nós da liña á cal está ligadoNon recomendar envíoExpende baixo receita médicaPantalla%Amosar Parámetros de OAuth AvanzadosAmosar datas ISOPreferencias de Visualización}Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.NAmosar información de obxecto avanzada sobre nós, vías e relacións do OSM.Amosar coordenadas comoZAmosar información histórica sobre vías, nós e relacións do OSM no teu navegador web.:Amosa información sobre vías, nós, ou relacións do OSM Amosar o sinal de son en directoZAmosar información de obxecto sobre nós, vías e relacións do OSM no teu navegador web.Amosa-lo menú do son/Amosa-la xanela cas informacións sobre o JOSM..Amosa as propiedades básicas da modificación,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.LAmosa os obxectos xerados, actualizados e eliminados do conxunto de mudanzas*Amosa as etiquetas do conxunto de mudanzasAmosar:9Amosa un pequeno mapa da localización de edición actualDistribuír nósMDistribuír os nós seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplica-las mudanzasuLembrar esta escolla e non preguntar de novo (pode muda-lo comportamento dende «Configuracións → Complementos»).[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.Puntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.Exportar ficheiro GPX3Exportar arquivo GPX comezando polo primeiro membro6Exportar arquivo GPX comezando po lo derradeiro membroExportar e GardarOpcións de exportación$Exportar os datos a un ficheiro GPX.Exportar a GPX…ExpulsarExpulsar a vía VíaExtrudir: liña de apoio"Extrudir: liña principal ou xeralARRANXOFabrica Facilidades@Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»_Ocorreu un erro ó carga-los estilos do pintado do mapa dende ''{0}''. Unha excepción foi: {1}>Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}*Non foi posíbel atopar o recurso ''{0}''.Fallou ao abrir o URL/Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda@Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.LFallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}8Non foi posíbel gardar as preferencias predeterminadas.mProduciuse unha falla ó estabelece-la referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historial.mProduciuse unha falla ó estabelece-la referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.tProduciuse unha falla ó estabelece-la referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.Terra de laborEdificio agrarioComida rápidaDebuxo rápido (peor resultado)Multiplicador de avance rápidoNúmero do faxDe pagoCaídaValadoRuta de transbordadorTerminal de transbordadorO ficheiro «{0}» non existeNome do ficheiro:Copia de seguranza+O ficheiro xa existe. Desexa sobrescribilo?Nome do ficheiro:$O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?,O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}» Ficheiro: {0} FicheirosFicheiros de Tipo:Ficheiros de tipo:Filtrar#Filtro agochado:{0} desactivado:{1}Modo de filtro-Filtrar obxectos e agóchaos ou desactívaos.Filtro:Rematar debuxo.Hidratante contra incendiosParque de bombeirosChemineaPescaArranxarArranxar etiquetas obsoletasArranxar conflitos de etiquetasArranxalos cando sexa posíbel.Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''Arranxando erros … Arránxame FloraríaNivelar caché das teselas CartafoisSeguirSeguir a liña Séguenos noComidaComida+BebidasPéVPra obteres máis información sobre os comandos {0} e {1}, execúteos ca opción {2}.,Para unha descrición máis detallada ollar $Soamente para os obxectos escollidosXForzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.Forzar renderización da teselaVaoMonteDEsquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.'Tempo de avance/retroceso (en segundos)Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar2Conxela-la listaxe actual de elementos combinados.De Dende … Da relación Dende o URL GasolineiraTipos de combustíbel:Vista de pantalla completaCompletamente automáticoFunciónMobles Puntos GPSdescrición do camiño gps Ficheiros GPXÿþSelector da cor GTKÿþGaraxesXardínCentro de xardinaría GasómetroPorta ancho(mm)Ficheiros GeoJSON Xeografía XeometríaImaxes xeo-etiquetadasGlaciarVidroIr atrás ao paso 1/3 Ir ó Taginfo"Ir cara a páxina de axuda do JOSMÿþ Campo de golfGóndolaHerba5Camposanto (para os cemiterios próximos ás igrexas)Verde: Zona verdeTenda de verduras HorticulturaContedor de gravaAugas subterráneasMolleÿþÿþPoste identificadorÿþXimnasiaAldeaPortela de grella metálicaÿþ FerraxaríaTen calefacción?Saúde2Mapa de calor (escuro = poucos, brilante = moitos)Breixeira ou landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axuda: {0} HemisferioAgochar(Agochar barra de ferramentas de edición(Amosar ou agochar este botón conmutadorAgochar este botónÿþnUn valor máis alto significa máis pasos imprescindíbeis, polo tanto, os pasos do zoom serán máis pequenosNodos duplicados en autoestradaTipo de estrada AutoestradasSendeiro ConsellosLugares históricos:Imaxe aérea ou por satélite histórica ou desactualizada HistorialHistorial (web)Historial do nó {0}Historial da relación {0}Historial da vía {0}]O historial aínda non foi iniciado. Produciuse unha falla ó estabelece-la primitiva actual.dO historial aínda non foi iniciado. Produciuse unha falla ó estabelece-la primitiva de referencia.InicioLocalización da casaPáxina de inicioCabaloCarreira de cabalosÿþ Servidor:Albergueÿþ Nome da casaNúmero de casaCasa {0}Ton:Apeadeiro de caza5Gostaríame que alguén revisase as miñas edicións.ÿþÿþÿþID > 0 Esperada. Tívose {0}.DID do conxunto de mudanzas actual > 0 precisado. A ID actual é {0}.ÿþErro de entrada e saídaExcepción de IOIconaRutas de iconas:Icona:ÿþIgnorar'Ignóraos, deixa a relación como está5Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito5Ignorar estas recomendacións e enviar de todos modos.Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?Ignorando elementosJIgnorando excepción porque o descarga foi desbotada. A excepción é: {0}&Ignorando URL mal construído: «{0}»2Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»0Estanse a ignorar {0} nós con coordenadas nulas Datos Ilegais@Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».=Ligazón URL da consulta dos conxuntos de mudanzas incorrectoqEstrutura de documento ilegal. Atopouse un nó, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».$Valor incorrecto de latitude «{0}»AValor numérico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».%Valor incorrecto de lonxitude «{0}»BValor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».Obxecto ilegal con id=0bValor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.:Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.NValor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}VValor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.XValor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.LValor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.8Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».MValor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».CValor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».\valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»Vvalor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»AValor ilegal do atributo «ref» do elemento . Obtívose {0}.ImaxeFicheiros de imaxesCategoría das imágenes: {0}3Imaxes que non cadran con ningunha outra categoríaPreferencias de imaxes Imaxes: {0}ÿþ Importar sonImportar imaxesMellorar precisión da liña&Modo de mellora-la precisión da liñaAgochar ó segundo planoPendente5Incluír un nó nos segmentos de vía máis achegados?Inclúe información sobre os datos nos que estivo a traballar.9Especificación incompleta de elemento con ref=0KMarcaxe incompreto do paso de peóns. A etiquetas precisadas son {0} e {1}.Achega-lo achegamento (zoom) Independenteÿþ Informacións InformaciónsPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capaubicación, cualquera nome do lugar válido pódese empregar coma enderezo, cidade, etc.Erro interno do servidornEstilo interno para ser empregado coma base para estilos de superposición conmutábeis en tempo de execuciónAcceso a InternetAcceso a Internet gratuítoWNon pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.URL non válido da APIXanela de selección incorrectaA data non é válidaValores data/tempo inválidas!Expresión de procura non válida)O enderezo web de servizo non é válido.ID de usuario inválido O nome do usuario non é válido9O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.Inverter filtroIllaIllote#Obxecto {0} non atopado na listaxe.Navigador de axuda do JOSM*O JOSM está a procurar actualizacións...9Para o complemento {1} precísase a versión {0} do JOSM.Editor Java do OpenStreetMapVersión do Java {0}Función de unir áreasUnir nó á vía Confirmación de unión de zonasUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñenBrincar cara aíBrincar cara unha posiciónUniónManter:Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos Manter o meu estado de eliminadoManter o complementoEManter a parella clave/valor escollida do conxunto de mudanzas locaisJManter a parella clave/valor escollida do conxunto de mudanzas do servidor Manter o seu estado de eliminado8Manter esta relación como membro do obxecto de destino.Tecla\A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortela xiratoriaCociñaÿþGLP (Gas licuado do petróleo)/Etiqueta-las marcaxes do son (e da imaxe e web)Lambert 4 Zonas (France)ÿþLambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia) Uso do chan…A destinción entre a terra e a auga é difícil de asignar de xeito correcto en función das imaxes do Bing/Mapbox (cor falso do IR) Vertedoiro Nodos duplicados no uso da terraCarrísLingua Modo de lazogModo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.Última mudanza no {0}JA última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.ÿþÿþAExecuta-lo navegador ca información sobre o conxunto de mudanzasLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificacións7Lanzar un navegador con información sobre este usuario LavandaríaCapa Nome da capa Capa: {0}Capas Tempo de introdución (segundos)Ocio LonxitudeLonxitude en metrosiO largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.Lonxitude: {0} Paso a nivel BibliotecaLicenzaBarreira Metro lixeiroFaro Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: ListaxeSA listaxe no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.RListaxe de elementos no meu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de elementos local!Listaxe das notas ou apuntamentosListaxe de relacións recentesRúa residencialCargar sesión&Cargar unha sesión dende un ficheiro.#Carregar tódolos erros das teselasCarregar tódalas teselasCargar historialCagar relacións paisCargar relaciónICarrega a listaxe dos teus conxuntos de mudanzas abertos dende o servidorCarregar tesela!Cargando os complementos iniciais#Cargando o historial para o nó {0})Cargando o historial para a relación {0}$Cargando o historial para a vía {0}"Carregando os axustes de imaxes…Cagando relacións pais!Cargando o complemento ''{0}''…Cargando os complementosCargando complementos…A cargar a sesión «{0}» A cargar {0}Ficheiros locais Localidade LocalizaciónEsclusa Lonxitude Lonxitude: Procurar en:Aparencia e comportamento Procurar en:Torre de vixíaProcurarÿþ Escala MTB3O conxunto de datos principal non inclúe o nó {0}Barra de ferramentas principalCCrear unha marcaxe de son na posición do cabezallo da reprodución Facer copias paralelas das vías:Asegúrate de que cargas algún dato se usas --selección.Centro comercialFeito polo homeÿþMapaEstilo do pintado do mapaProxección do mapaPreferencias do MapaInformación do estilo do mapaMapa baseado nos datos do OSMAxustes do pintado do mapa8Arquivo dos estilos do pintado do mapa (*.mapcss, *.zip)5Arquivo dos estilos do pintado do mapa (*.xml, *.zip) Mapa: {0}selector MpaCSSPintado do mapaPorto deportivo Marítima*Marcar a etiqueta escollida como indecisa.Marca dos puntos con nome Marcas de {0}ÿþÿþVelocidade Máx.(km/h)Peso máximo (t)Área máxima por petición:`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.`Lonxitude máxima (en metros) para debuxar liñas. Poñer a ''-1'' para debuxar todas as liñas.Lonxitude máxima (metros)3Lonxitude máxima para os ficheiros locais (metros)Prado Membro deMembrosMembros(resolto)Membros (con conflitos)Monumento conmemorativo Nome do menúNome de Menú (Predeterminado) Menú: {0}ÿþCombinar Xunguir nósCombinar a capaXunguir os nós no máis antigoCombinar a selección%Combinar a capa actual con outra capa:Combinar os obxectos seleccionados actualmente noutra capaCombinar esta capa con outrakListaxe de membros combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na listaxe de membros desta relación.`Listaxe de nós combinados conxelada. Non hai conflitos pendentes na listaxe de nós desta vía.bOs nós combinados aínda non están conxelados. Non é posíbel construír a orde de resolución.Combinouse a versión3A combinar capas con diferentes políticas de carga=A combinar moitos obxectos con diferentes políticas de cargaMensaxe Mensaxe do día non dispoñíbelMétricaŠPrema co botón central outra vez para desprazarse polas opcións.
Manteña CTRL para escoller directamente desta listaxe co rato.
MilitarVelocidade mínima (km/h) Mapa pequeno Mini golfDistancia mínima (píxeles) Minutos: {0} Reflectir(Reflectir os nós e vías seleccionados.4Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.@Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.novo conxunto de mudanzas.mOs obxectos subiranse no conxunto de mudanzas aberto {0} co comentario da subida '' {1} ''.Obxectos para engadir:Obxectos para eliminar:Obxectos para modificar: 100 octanos 91 octanos 95 octanos 98 octanosOficinas=O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobrescribir?Desprazamento:ÿþ Clave antiga Antigo rol Valor antigo Baixo demanda Ao enviarIUnha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.šUn ou máis membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións estaba aberto. Foron riscadas da listaxe de relación de membros.HAlgúns dos nós implicados na acción ficaron fóra da zona descargada.Sentido único[Só conxuntos de mudanzas pechados despois e xerados denantes dunha data/tempo específica.ASó conxuntos de mudanzas pechados despois da seguinte data/tempo6Só conxuntos de mudanzas que me pertencen a min mesmoESó conxuntos de mudanzas que lle pertencen ó seguinte ID de usuarioGSó conxuntos de mudanzas que lle pertencen ó seguinte nome de usuarioSó no extremo da vía. OpacidadeAbertoAbrir un lugar… Abrir recenteUAbrir un ficheiro (calquera tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)Abrir un ficheiro.:Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nó;Abrir unha listaxe con tódalas ordes (búfer de desfacer)..Abrir unha listaxe de tódalas capas cargadas.+Abrir unha listaxe con tódalas relacións.JAbrir a listaxe da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.[Abrir un diálogo de combinación de tódolos elementos seleccionados na listaxe de enriba.%Abri-lo diálogo dos axustes globais.+Abrir unha lapela da listaxe de selección.=Abre unha páxina web pra cada conxunto de mudanzas escollido Abrir un URL.Abrir un ficheiroAbrir relación recenteAbrir ficheiro escollidoAbrir ficheiro escollido. Abrir sesión8Abri-la listaxe de conxuntos de mudanzas da capa actual.Abri-la lapela de validación..Manter aberto este cadro de diálogo no inicio Abrir {0}Abrir…Aberto/Pechado:.OpenStreetMap Carto (Estándar branco e negro)OpenStreetMap Carto (Estándar)Datos OpenStreetMapuEmpréguese só no OpenStreetMap. Ortofoto aérea do termo municipal da Cidade do Cabo. Distancia de mostraxe de 12cmtEmpréguese só no OpenStreetMap. Ortofoto aérea do termo municipal da Cidade do Cabo. Distancia de mostraxe de 8cmHorario de aperturaAbrindo o ficheiro «{0}»…Abrir ficheirosKA abertura da ligazón non é compatíbel ca plataforma actual ('' {0} '').LAbre un diálogo que che permite brincar cara unha localización específicaMAbre o Xestor do Conxunto de mudanzas pra os conxuntos de mudanzas escollidos Operador/aÓpticaAtributos Opcionais:OpciónsPomar Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar a forma Ortogonalizar a forma / Desfacer}Ortogonalizar a forma / Desfacer
Debe seleccionar nós que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.OutroOutros nós duplicadosOutras opcións Exteriores(Asistente de consultas do Overpass TurboConsulta do Overpass: Sobrescribir:PNOA Spain (imaxes recomendadas pra empregares en España)ÿþPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo do pintado {0}: {1}PintorSitio paleontolóxicoPapelParalelaParámetro ''{0}'' precisadoMO parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiroNome do parámetroValor do parámetro9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcadoiroCorredor de aparcadoiroEntrada do aparcadoiroGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando datos de OSM…&Procesando a historia dos datos OSM…6Estase a procesa-lo contido do conxunto de mudanzas…7Estase a procesa-la listaxe do conxuntos de mudanzas…PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso Contrasinal Contrasinal:Colar ou pegarColar ou pegar …Colar ou pegar as etiquetas$Pegar ou colar na posición de orixeNPegar ou colar contidos do portaretallos na posición onde eles foran copiados)Pegar ou colar contidos do portaretallos.>Cola ou pega o valor da etiqueta seleccionada no portaretallosPega sen membros incompletosCamiño peonilPico Calle peonalCruzamento peonalTipo de cruzamento peonalPeóns Pelota vasca9Conflitos pendentes na listaxe de membros desta relación1Conflitos pendentes na listaxe de nós desta vía.Conflitos de propiedades pendentes de resolverRealiza a validación dos datosFarmaciaNúmero de teléfonoZona de pícnic EmbarcadoiroTubaxeTipo de pista de esquíCancha de xogoLugar de cultooInsire a túa consulta do Overpass embaixo ou xenere unha empregando o asistente de consultas do Overpass TurboLugaresReproducir/Pausar son.{A reprodución comeza este número de segundos denantes (ou despois, se é negativo) da posición precisada da pista do son Zona de xogosAborte se non está seguroˆPor favor, escolle a que conxunto de mudanzas subiranse os datos e se se quere pecha-lo conxunto de mudanzas despois da seguinte subida.!Decide que valores hai que manterIntroduza coordenadas GPSxInsire unha data na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
3Introduza un nome para a área de descarga marcada.(Introduza un nome de usuario non baleiro Insira a localización da teselaIntroduza un índice de teselaTInsire un nome de usuario e un contrasinal se o seu proxy precisa de autenticación.Insire un tempo válido na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
"Introduza un ID de usuario válido!Introduza un enteiro de valor > 0BInsire o número de etiquetas engadidas recentemente para amosares+Por favor ingresa-lo seu nome de usuario e o contrasinal do OSM. O contrasinal non se gardará en texto sen cifrar nas preferencias do JOSM e se enviará ó servidor OSM só unhaa vez. As solicitudes de carga de datos subsecuentes xa non empregan o seu contrasinal.7Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.^Seleccione : * Unha liña que non se cruce con ela mesma e con máximo dous nós; * Tres nós.(Escolla unha área de descarga primeiro.Seleccione unha teclaSeleccione un valor5Por favor, escolle un procedemento de autorización: Seleccione unha entrada.Escolla polo menos catro nós.8Escolla polo menos un nó, vía ou relación xa enviado.:Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.$Escolla como mínimo un nó ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar.Escolla polo menos unha vía para simplificar.Escolla polo menos unha vía.Escolla polo menos tres nós.VSeleccione polo menos dous nós para combinalos, ou un nó que estea preto doutro nó.-Escolla polo menos dúas vías para combinar.eEscolla exactamente dous ou tres nós ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nós."Escolla algunha cousa para copiar.Seleccione a fila a eliminar.Seleccione a fila a editar.Escolla a capa a usar#Selecciona o procedemento da carga:?Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados. Complemento empaquetado con JOSMInformación do complemento4Produciuse un fallo na actualización do complemento+Política de actualización de complementos“O complemento {0} precisa a versión {1} do Java. A versión actual do Java é {2}. É preciso que actualice o Java para empregar este complemento. ComplementosComplementos actualizados Nome do PuntoNúmero do puntoPostePolicía Políticaÿþ PosiciónHA posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.Caixa de correos de CorreosOficina postalCódigo postalCódigo postalÿþEnerxíaXerador de enerxíaTendido eléctricoTorre de electricidadeLiñas eléctricasFonte de TensiónViolación de condición previa PredefinidoFA opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se emprega.Axustes Axustes…Preparar os datos de OSM…#Preparar a resolución de conflitos+Estase a prepara-lo conxunto de mudanzas…Vía para tren históricoGrupo predefinido {0}Grupo predefinido {1} / {0}PrevioPrimariaEnlace a rúa primaria PrimitivaCárcereProcesando o ficheiro «{0}»Coordenadas Proxectadas ProxecciónCódigo de proxecciónMétodo de proxecciónProxección precisada (+proj=*) PropiedadesDPropiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local†Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.NPropiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de mudanzas do servidorPropiedades(con conflitos)Área protexida;Fornece un comentario miúdo pra as mudanzas que vas subir:Axustes do proxyÿþEdificio público#Vehículos de servizo público (SP)Transporte públicoRuta de transporte públicoPurgar Purgar…eAsignar etiquetas de texto a marcaxes do son (e da imaxe e web) así coma ás súas iconas de botón.ÿþCanteiraPedirAsistente de consultas-Consultar e descarregar conxuntos de mudanzas.Consulta e descarrega conxuntos de mudanzas…;Consultar tanto conxuntos de mudanzas abertos coma pechadosConsultar conxuntos de mudanzas,Consultar só conxuntos de mudanzas pechados+Consultar só conxuntos de mudanzas abertos1Consultando e descarregando conxuntos de mudanzasPregunta Coches RCPista de carreiras Vía de tren Vía de trenApeadeiro de ferrocarrilPlataforma de ferrocarril Nodos duplicados na vía do trenRango de números esperadoDatos GPS en bruto Ler fotos…*Estase a le-lo conxunto de mudanzas {0}…&Estase a le-lo conxunto de mudanzas…Lendo pais de «{0}» Lendo información de usuario… Lendo {0}…Óllame Nome real1Eliminar realmente a selección da relación {0}? Etiquetas engadidas recentementeTerra de recreoImaxe corrixida… Vermello:Refacer Refacer…#Refacer a última acción desfeita..Voltar a facer a orde escollida e as seguintes Refacer {0}Baixío ReferenciaReferencia (número de camiño)Número de referenciaReferenciado por: Refírese a ActualizarOActualiza-lo estado da etiqueta e a listaxe de etiquetas engadidas recentementeRexiónRexeitar Conflitos e Gardar Relación Relación…&Editor de relación: Descargar Membros'Editor de relacións: mover cara abaixo'Editor de relacións: mover cara arribaEditor de relación: retirarEditor de relación: {0}A relación é eliminadaA relación esta baldeira^A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}». Relación {0}Relación: escollida RelaciónsRelacións: {0}ASoltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo..Solta o botón do rato para parar o movemento./Soltar o botón do rato para deter a rotación. Relixión RelixiosoRecargar%Recarga-lo historial dende o servidorControl Remoto7O control remoto foi preguntado para crear un novo nó.Retirar"Retirar «{0}» para o nó «{1}»(Retirar «{0}» para a relación «{1}»#Retirar «{0}» para a vía «{1}»Retirar da memoriaRetirar a foto da capa#Retirar etiquetas de vías internasIRetira-lo conxunto de mudanzas do panel de vista detallada da cache local#Retirar os marcadores seleccionados4Retirar os membros seleccionados para esta relación5Retirar as modificacións escollidas da memoria localBRetirar as entradas escollidas da listaxe de elementos combinados.=Elimina as regras seleccionadas na listaxe das regras activas;Retira-los estilos escollidos da listaxe de estilos activosRetíraos, limpa a relación Retirar este membro da relación"Elementos retirados das relaciónsRetirar os nós duplicadosEliminadas etiquetas de {0}Borradas etiquetas obsoletas#Retirando complementos obsoletos…(Retirando complementos sen mantemento…Mudar o nome do ficheiroRenomear o ficheiro «{0}» a Renomear capaRenomear o marcador escollido2Representa o mapa coma un sinxelo marco de aramio.ORepresenta o mapa empregando regras de estilo nun conxunto de follas de estilo.AluguerReordenar capas de imaxes*Reordenar capas de imaxes non superpostas.Taller$Substituír «{0}» con «{1}» paraEReportar un erro no sitio web do JOSM (abre no navegador de Internet)Informar dun erroÿþSolicitar un código de accesoA petición fallou`Escolla unha área do mapa máis pequena pra ter a certeza de que tódalas notas son descargadasDetalles do pedido: {0}Reserva Restabelecer&Restablece-los axustes predeterminados&Restablece-los valores predeterminados Rúa urbanaÁrea residencialResolverResolver conflitos Resolver os conflitos de ''{0}''(Resolver conflitos en coordenadas en {0}-Resolver conflitos en estado eliminado en {0}9Resolver conflitos na listaxe de membros da relación {0}5Resolver conflitos para a listaxe de nós da vía {0}+Resolver conflito de version para o nó {0}1Resolver conflito de version para a relación {0}*Resolver o conflito de version da vía {0}RecursoÁrea de Descanso ReiniciarReiniciar a aplicación. Restaurante RestaurarRestaurando ficheiros Restrición ComerciosMuro de contenciónObter un código de acceso.Obtendo un código de acceso mediante OAuth…+Obtendo un código de petición de OAuth…Pedindo información do usuarioÿþInverterInverter as víasInverter e combinarInverte-la dirección da vía.6Inverter a dirección de todas as vías seleccionadas.(Inverter a orde dos membros da relación Inverter víaLiña de costa revertidaDesfacendo mudanzas RevisiónCume Equitación&Clic dereito = copiar no portaretallosRíoRibeiraRúa (Tipo descoñecido)Restricións de traficoRol Problema de verificación de rol>A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Rol:*Papeis nas relacións que fan referencia aRotonda Tipo de RutaRoteiros amosados para: Liga de RugbyÿþRuínasRegra~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.Executando a proba {0}Pista Escala SACÿþPoternaSalina Auga salgada Saturación:saunaGardar+Gardar ''token'' de acceso nas preferencias Gardar comoGardar como…Gardar ficheiro GPX Gardar en: Gardar capaGardar ficheiro OSMGardar a sesiónGardar a sesión como…Gardar de todas formas Gardar en:Gardar ficheiro escollido.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.(Gardar a sesión actual noutro ficheiro.,Garda-la configuración e pecha-lo diálogo.)Gardar usuario e contrasinal (sen cifrar)A examinar o directorio {0}…EscolaChatarraCantosXesteiraPescadoProcurarProcurar Clave/ValorProcurar Clave/Valor/TipoProcurar notas...$Procurar por preaxuste ou ''preset''.A expresión da procura non é válida: {0}Procurar notasProcurar obxectos-Procurar obxectos por preaxuste ou ''preset''0Procurar obxectos por preaxuste ou ''preset''...Consellos da procuraProcurar nas etiquetasElementos do menú de procuraProcurar predefinidoProcurar predefinidosProcurar cadea:Sintaxe de procuraLProcurar por notas no mapa mundial do OpenStreetMap que contén as palabras:3Procura ca clave e o valor da etiqueta seleccionadagProcurar ca clave e o valor da etiqueta seleccionada, restrinxir ó tipo (é dicir, nó/vía/relación) Procurar… Procurar: A procurar EstacionalNome alternativo Secundaria Segundos: {0}Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidade1O segmento desapareceu por reverte-la dirección. Opcións de debuxo dos segmentosSegmento {0}: {1} Segmentos#Carril bici e vía peonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller TodoSeleccionar capas WMSSeleccionar capa WMTS4Selecciona a vía que ti queres facer máis precisa.WEscoller tódolos obxectos adxudicados ós conxuntos de mudanzas escollidos actualmenteiEscoller tódolos obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.'Opcións do modo da selección e debuxo2Seleccione polo menos un nó pra ser desconectado.YEscoller conxuntos de mudanzas baseándose na data/tempo na que foron xerados ou pechadosFEscolle os conxuntos de mudanzas dependendo de quen os abriu ou pechouDEscoller conxuntos de mudanzas que pertencen a usuarios específicosEscoller ou ben:Escolla o nome de ficheiro1Escoller se o dato debería estar nunha nova capa/Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMSEscoller na capa!Escoller na listaxe de relaciónsEscoller membrosSeleccionar membros (engadir)Escoller nó baixo o cursor.,Escolla secuencias non ramificadas de vías.3Selecciona obxectos para os que muda-las etiquetas.JEscoller só os conxuntos de mudanzas relativos a un recadro de selecciónEscoller relaciónSeleccionar relación (engadir),Escoller relación na listaxe de relacións.Escolla a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual(Selecciona os estilos do pintado do mapa5Escoller os membros de todas as relacións escollidasTEscolle-las primitivas no contido deste conxunto de mudanzas na capa de datos actualAEscoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.XEscoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSMDEscoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.UEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisosUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisosFEscoller para permitir a JOSM muda-la súa configuración no servidor.3Selecciona pra facer zoom da nova área descargada.³Selecciona vías coma no modo de selección. Arrastra as vías seleccionadas ou unha única vía pra creares unha copia paralela (A tecra Alt activa a conservación das etiquetas)Escoller ca procura indicada,Seleccionar, mover, escalar e rotar obxectosRelacións seleccionadas SelecciónSelección baleira0A selección debe consistir só de vías e nós.Axustes de selecciónSelección non axeitada! Selección:Selección: {0}1Selecciona o esquema de cor para o mapa de calor.WEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)Semiautomático SeparadorSecuencia: {0}ServizoServizos Servizos:Ficheiro de sesión (*.jos)%Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)"Estabelecer todo ao predeterminadoEstabelecer como predeterminada8Establece-lo número de etiquetas engadidas recentemente4Estabelece-la marca de «modificado» para o nó {0}:Estabelece-la marca de «modificado» para a relación {0}5Estabelece-la marca de «modificado» para a vía {0}CEstabelecer a selección actual á listaxe de relacións escollidasEstabelece-la lingua>Escoller no mapa os elementos escollidos na listaxe de enriba.(Estabelecer {0} = {1} para o nó «{2}».Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»)Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»,Estabelece un rol para os membros escollidosDEstablecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!(Estabelecendo os valores predeterminadosAxustes:Parámetros para o reprodutor de son e as marcaxes do son.BParámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos. Compartindo)Afiar (precisa voltar a engadi-la capa): ÿþRefuxio NavegaciónZapatosTiroTendasDescrición curta:AtalloAmosa-lo informe do estado!Amosa-lo conxunto de mudanzas {0}Amosa-la área descargada Amosar errosAmosa-la información da axudaAmosar asistente de xeometríaAmosar o historialAmosa-la información-Amosa información acerca da subida de datos. Amosa-la capa/Amosar nomes localizados en listaxes escollidasNAmosa-los nomes traducidos nas listaxes de selección, se están dispoñíbeisAmosa-la seguinte imaxe4Amosar coordenadas do nó nas listaxes de selección1Amosa-la ID do obxecto nas listaxes de selecciónHAmosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.1Amosa a xanela de procura de modelos de etiquetasAmosa-la imaxe previa)Amosa-la pantalla de benvida ó iniciaresXAmosa-lo informe do estado ca información de utilidade que poida ser engadida ós erros%Amosar só as etiquetas con conflitos.Amosar só as etiquetas con múltiples valores+Amosar esta mensaxe de novo na vindeira vezAmosar esta axudaAmosa-la información da tesela Amosar áreaAmosar a presión atmosféricaAmosar a data actualAmosar humidadeAmosar temperaturaVías con nomes similaresSinxeloSimplificar Vía(Simplificar todas as vías seleccionadasSimplificar as vías?RUnha vez que o límite de descarga é {0}, poden existir máis notas pra descargar9Cor sinxela (pode ser persoalizada pra as capas con nome)Elementos únicosÿþSitioTamaño MonopatínEsquíEsquíOmitir a descargaOmitir a actualizaciónOmitir a actualización de complementos despois de actualiza-lo JOSM. A actualización automática no inicio está desactivada.Mapa esvaradíoRampla Fumadores.Gráficos de mapa suaves (filtro antialiasing) Unir cara a proxeccións de nósTrineoFútbol:Algúns nós non relevantes foron eliminados da selección\Modificáronse algúns dos obxectos.
Prosegue só se quere desbotar esas mudanzas.lAlgunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.
Comprobe que non se inseriron erros.}Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.‹Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.UNon é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes._Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos._Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.YNon é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.OrdenarOrdenar os membros da relaciónFonteSur*Prazas para Persoas de mobilidade ReducidaEspazos para os paisEspazos para a muller,Especifica a fonte dos datos pra as mudanzasRadar de tráficoPicosSeparar a vía&Separar unha vía no nó seleccionado.Divide vías en fragmentosDeportesDeporte (Pelota)Instalacións deportivasDeportes PolideportivofonteEstadio)Argumento de xeometría estándar de UnixEstrelasComezar procuraData de inicioComezar a descargaComezar a descargar datos*Comezar nova vía a partir do último nó.PInicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).Comeza a subir en anacos…,Comezando a subir nunha única petición…5Comezando a subir con unha petición por primitiva…Estado: PapelaríaÿþEstadoInforme do estadoPasosEscaleira de pasoAlbanelDeter2Mapa da calor de ''running'' e bicicleta de Strava$Mapa da calor de bicicleta de Strava&Mapa da calor de ''running'' de Strava+Mapa da calor de deportes de auga de Strava.Mapa da calor de deportes de inverno de StravaArroio ou regatoRúa Nome da rúaRúasSubáreaAsunto Enviar filtroSuburbioMetro Boca de metroFeito satisfactoriamente*Conxunto de mudanzas aberto con éxito {0} SupermercadoAsistencia técnica!Servizos de corrección admitidos SuperficieVértice xeodésico7Encontrados datos sospeitosos. Subir de todas maneiras? NataciónSwiss Grid (Suíza)Unir ángulos ó resaltar:Activar para o modo aliñamento duplo ó extrudires liñasDescrición de símboloSincroniza-lo son'Sincronizar o paquete de datos completo Sincronizar unicamente o nó {0}'Sincronizar unicamente a relación {0}"Sincronizar unicamente a vía {0}Sistema de medidaPavimento táctil=Regra do verificador de etiquetas (*.validator.mapcss, *.zip)WA etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.@A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».BA chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20Etiquetar as relación con &Axustes de etiquetado preestablecidos. EtiquetasEtiquetas e membros%Etiquetas pra obxectos seleccionados.Etiquetas de nósEtiquetas de relaciónsEtiquetas de vías&Etiquetas do novo conxunto de mudanzasEtiquetas con valores baleirosEtiquetas/Membros Etiquetas: XastreÿþÿþPista de rodaxe TeléfonoTarxetas telefónicasTenisÿþ TerritoriosRúa terciaria ou localProbar ''token'' de accesoA proba fallouProba {0}/{1}: Empezando {2}+Probando o código de acceso mediante OAuthProbando OSM API URL ''{0}''ÿþFA dirección (da compás) do segmento de liña que se está a debuxar.`A ferramenta do asistente de consultas transformaraos nunha consulta válida do Overpass.´A JVM non está configurada para procurar proxies dende a configuración do sistema. A propiedade ''java.net.useSystemProxies'' faltaba no momento de inicio. Non empregar un proxy.FA cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido5O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.AO contido deste conxunto de mudanzas aínda non foi descarregado.›Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?[Non se seleccionou ningún nó, polo que non se pode usar a selección actual para separar.8A selección actual non pode ser empregada pra despegar.`O valor actual non é un ID de conxunto de mudanzas correcto. Insire un valor enteiro maior ca 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero:O valor actual non é unha localización da tesela válidaMEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.ZOs seguintes obxectos dependentes van a ser purgados
ademais dos obxectos escollidos:;Os seguintes erros ocorreron durante a descarga masiva: {0}{Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino
porque foron eliminados do grupo de datos de destino:8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato.DA clave ou chave «{0}» e tódolos seus valores van ser eliminados Retiraranse da capa, pero non se eliminarán do servidor ó envia-las mudanzas.ŠEsta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nó;Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.?Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.0Eses nós non están nun circulo. Interrompendo.Máquina de etiquetasInformación da teselaNúmero de teselas do mapaLocalización da tesela:TempoHora:Zona horaria: Zona horaria: {0}Título:A … Para eliminar-Muda o seguimento do encadramento automáticoCambiar Vista de grellaAlternar o panel de diálogos.9Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.Activar botóns dinámicos%Alternar a vista de pantalla completa Activar a unión de nós por {0}7Alterna-la visibilidade da xanela do xestor de mudanzas5Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca.-Muda-lo estado visíbel da capa seleccionada. Cambiar: {0}WMuda-la visibilidade da barra de ferramentas de edición (p. ex. a ferramenta vertical)Baños#O código permite aceso restrinxidoPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentasÿþTurismoTorre Tipo de torreVilaXoguetesCamiño$Corado de camiños ou vías e puntosData de seguementoTipo de camiñoCalmado de tráfico Semáforo SemáforosTranvíaParada de tranvía Traducións Tradutores TransporteÿþAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalTentar de novo]Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento denantes de informar dun erro.TúnelCírculo de xiro Punto de xiroTornoPlataforma de xiro>Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.TipoÿþUIC-Referencia DESCOÑECIDOImaxes aéreas do URBIS 2009Imaxes aéreas do URBIS 2012Imaxes aéreas do URBIS 2014Imaxes aéreas do URBIS 2015Imaxes aéreas do URBIS 2015Imaxes aéreas do URBIS 2017ÿþ Ficheiros URLNURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aquí un URL para descargar a área)URL :ÿþÿþUTM Francia (DOM)UTM sistema xeodésicoUTM ZonaEA proxección UTM (''+proj=utm'') precisa o parámetro ''+zone=...''.Despegar víasXNon foi posíbel engadi-la primitiva {0} ó conxunto de datos porque xa está incluída.LNon foi posíbel crea-lo directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivadoQNon foi posíbel crea-lo ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser empregado0Non foi posíbel crear unha nova marcaxe do son.9Non foi posíbel elimina-la copia de seguranza antiga {0}-Non se puido elimina-lo ficheiro temporal {0}ONon foi posíbel atopa-la tradución para a linguaxe local {0}. Voltando a {1}.,Non foi posíbel atopa-lo ficheiro ''{0}''.#Non foi posíbel analizar a Lon/Lat7Non se pode analizar coma valor de coordenadas: ''{0}''7Non se puido estabelece-lo ficheiro non executábel {0}4Non se puido estabelece-lo ficheiro non lexíbel {0}8Non foi posíbel configura-lo ficheiro non gravábel {0}3Non foi posíbel configura-lo ficheiro lexíbel {0}6Non foi posíbel configura-lo ficheiro escribíbel {0}7Non é posíbel sincronizar nunha capa en reprodución.Sen clasificarLiña de costa desconectadaVías acuáticas non conectadasPendente,Conflito indeciso entre estados de eliminado2Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirNElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.IElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.Desfacer Desfacer ...Desfacer mover+Desfacer ortogonalización para certos nósDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anteriores Desfacer {0}Desacoplar o panel2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}Mostra non esperada: {0}TValor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».:Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}. DesconxelarGDesconxela-la listaxe de elementos combinados e comezar a combinación.DespegarConfirmación pra despegarDespegar o nó UniversidadeMaquina descoñecidaSobe tódolos mudanzas na selección actual ó servidor do OSM Subir datos5Subir datos en anacos de obxectos. Tamaño do anaco: !Cargar datos nunha soa solicitudeEnvío non recomendábel&Subir cada obxecto de xeito individual$Enviar notas de mudanzas ó servidor Subir notasSubir selecciónSubido de xeito correcto!Enviar a «{0}»"Subir un novo conxunto de mudanzas)Subir a un conxunto de mudanzas existenteuSubindo {0} obxectos a un conxunto de mudanzas con {1} solicitudes~Subindo {0} obxectos a multíplos conxuntos de mudanzas con {1} solicitudes'Subindo e gardando capas modificadas...Subindo datos…!Subindo datos cara a capa ''{0}''Subindo notas modificadasSubindo notas o servidorUsoUsar autenticación básica Usar OAuthUse as teclas de frecha ou arrastre a capa de imaxe co cursor para axustar os límites da imaxe. Tamén pode introducir os límites polo leste e polo norte nas coordenadas {0}. Se quere gardar un marcador cos límites, escriba o nome do marcador a continuación.Usar predeterminado Usar as opcións predeterminadasUtilizar a capa de erroresEmpregar listaxe de omisións¤Prema no botón esquerdo e arrastra para seleccionares a área, as frechas ou o botón dereito do rato para desprazarse polo mapa e a roda ou +/- para faceres zoom.7Emprega puntos no lugar de liñas para o mapa de calor.%Usar o axuste preestabelecido «{0}»2Usar o axuste predefinido «{0}» do grupo «{1}»)Usa a configuración estándar do sistema@Utilizar a capa de errores para amosar elementos problemáticos.8Emprega-la listaxe de omisións para riscar advertenciasUsuarioID do usuario:Información do usuarioNome de usuario:Usuario:Nome de usuarioNome de usuario: AspiradoraValidarEValida valores de propiedade e etiquetas empregando regras complexas. Validando ValidaciónResultados da validaciónErros de validaciónValValor/O valor «{0}» será aplicado á clave «{1}»:Valor >0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}6Precísase dun valor no grao [-90,90] para a latitude.9Precísase dun valor no grao [-180,180] para a lonxitude.Valor:Tenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa.-Velocidade (vermello = amodo, verde = axiña)"Expendedor automático de produtos"Version > 0 Esperada. Tívose {0}. Versión {0} Versión: VeterinarioVídeoVienna: Ortofoto (imaxe aérea)Ver Vista: {0} Panorámica#Seguir encadramento automaticamente PoboaciónParque MunicipalViñedo VisibilidadeVisitar a páxina de inicioCalibración do gravador de vozVolcánVoleibolVoltaxeÿþÿþ Erro do WMSficheiros WMS (*.wms)URL WMS ou ID da imaxe: Erro WMTSParedeAviso3Advertencia: O contrasinal transfírese sen cifrar. AdvertenciasLimpeza'Planta de tratamento de augas residuaisParque acuáticoTanque de auga Torre de auga Pozo de augaTraballos Acuáticos Nivel de augaFervenzaMuíño de auga Vía fluvial Nodos duplicados na vía de auga1O nó final da vía esta próximo a outra estradaJVía con ID externo «{0}» inclúe nós que faltan con ID externa «{1}»Vía {0}Vía: Puntos de referenciaVíasCruceiroCamiño a santuario Páxina web: Páxina web:RepresaPantanoCadeira de rodasJCando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.-Cando se importe son, crear marcaxes dende…IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~8Onde deben ser postos os membros da relación deste nó?*Onde deben ser postas as etiquetas do nó?Que tarefas facer?=Que anaco da liña debe manter o historial de autores de {0}? Todo o grupoAnchura (metros)ÿþMuíño de ventoManga de ventoVista de grellaˆCo OAuth fornece ó JOSM o dereito de carga-los datos de mapas e rastrexos do GPS no seu nome (máis información...). Con tendavCo estilo do pintado do mapa empregado actualmente, o estilo para o modo interior é igual ó estilo do multipolígonošCo estilo ou estilos do pintado do mapa empregado actualmente, o estilo do mapa empregado o estilo para o camiño exterior non coincide co estilo da áreaBosqueFábrica"A etiqueta XML non se atopaSi Si, AplicarSi, crear un conflito e pecharCVostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.þEstá a piques de borrar tódalas preferencias ós seus valores predeterminados
Eliminaranse tódalas súas configuracións: complementos, imaxes, filtros, botóns da barra de ferramentas, teclado, etc.
Está na certeza de que desexa proseguer?ŸNun intre vanse a elimina-los obxectos incompletos.
Isto causará problemas porque non está a ver o obxecto tal e coma é.
Aínda así quere eliminalos?ÅEstá a piques de elimina-los nós que se atopan fora da área que descargou.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos, que non ve, poden estar usándoos.
Quere eliminalos realmente?Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.

Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.
Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.

Este non é o xeito recomendado de combinar datos deste tipo..
Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, empregando a función de ''Merge selection''.

Está na certeza de que quere proseguer?Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.

Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos.
Recoméndase que comprobe e combine cada obxecto por separado.

Está na certeza de que quere proseguer? Nun intre vanse a despegar obxectos incompletos.
Isto causará problemas porque non está a ver os obxectos reais.
Aínda así quere despega-los obxectos?óNun intre vanse a despegar nós fóra da área que descargou do servidor.
Isto poderá orixinar problemas en obxectos porque outros obxectos (que non poder ver neste momento) poden estar empregándoos.
Aínda así quere despega-los nós? Nun intre vanse a enviar datos da capa ''{0}''.

Non é recomendábel enviar datos desta capa. Se prosegues,
pode que teña que desface-las súas mudanzas, ou forzar a outros usuarios a desfacelas.

Estás na certeza de querer proseguer?FTamén podes colar ou pegar unha ligazón URL de www.openstreetmap.orgAtopou un fallo en JOSMEDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.8Debes introducir un comentario para crear unha nota nova!Debes inserir un termo de procura>Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.BDebes escoller dous ou máis nós para separar unha vía circular.œDebe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marcaxe de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marcaxe).@Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marcaxe.KDebes pausar o son no intre que escoites a túa entrada de sincronización.cSolicitou demasiados nós (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osmDebe escoller un camiño GPX€Ven de actualizar JOSM.
Para evitar problemas debería actualizar os complementos.

Actualizar agora os complementos?¨O teu comentario de subida ficou baleiro, ou é moi curto.

Isto está tecnicamente permitido, pero coida que outros usuarios que están
a olla-las túas mudanzas precisan dun comentario dos conxuntos de mudanzas con sentidiño
pra entender que é o que está a acontecer

Se emprega un intre agora pra explica-la túa mudanza, faralle a vida
máis doada a outros usuarios.ÿþÿþAmpliación (en metros) Aumentar ZoomAchegar (teclado) Reducir ZoomAfastar (teclado)Facer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereitoNivel de achegamento:*Pasos do zoom para obteres a dupla escala.Facer zoom na vista a {0}. Achegar a+Encadrar visualización da área descargadaAxustar á capaAchegar á resolución nativa Zoom ao nó1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selección)Encadrar cara o primeiro nó seleccionadoCAchega-lo obxecto ó cal o primeiro membro escollido fai referencia'Zoom a este nó na capa de datos actualFacer zoom a {0}FAchegamento desactivado porque a capa desta relación non está activaCEncadramento desactivado porque a capa desta liña non está activa:Ampliación desactivada porque non hai un membro escollidoBEncadramento desactivado porque non está seleccionado ningún nó [ficheiro]ÿþCalorÿþ SemáforosLuz do usuarioUsuario normalÿþMadeirapontemultipolígonoredetransporte_público restriciónrutalugarvía acuáticaEstado/Provincia EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceBrincar cara atrásBrincar cara adianteMarca seguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reprodución/PausaMarca anterior Máis amodoAvance máis amodogaraxesoficinaPechadoAbertobaleiro protestantenegroazulmarróngrisverdevermellobrancoÿþÿþÿþOaugatrigosaírInicioÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþtextoVerde Desc(ripcion)Nomeÿþverde panadaríaestación de calefacciónportoAugaSonDatosEditarFicheiroÿþAxudaImaxesMáis ferramentas Predefinidos Selección FerramentasVistaXanelasAugalandabosqueÿþ FundaciónAvogadoXornal%Organización non gobernamental (ONG)NotaríaPartido políticoPescudarmixtoreenviarNotas ou apuntamentos sobre a terra baixo terra subacuáticoavanzadoEstado/Provincia subacuáticoabrir EstaciónÿþÿþÿþÿþÿþPorto:esquerdadereitavoleibol-praiabillarÿþAugaClave:Notaengadir á selecciónengadir botón de ferramentasadministrativaAxustes avanzadospista de rodaduraagregar agrícolaairetodotodas as vías pechadastódolos obxectos incompletostódolos obxectos modificadostódolos novos obxectos tódolos nóstódolos obxectostodas as relaciónstódolos obxectos seleccionadostodas as víasrueiro alfabético anglicanoanónimoáreaárea de texto asiáticoasfaltosonfondoanterior punto de paradasegmento anterior bahaístabaptistabaresbásicos bicicletaciénagamarcabudista construciónhamburguesaríaÿþpor {0}sensíbel a maiúsculas católicocarbónpolochino cristiánestancocidade no sentido das agullas do reloxopechado vía pechadacarbón adoquinadocafé auga fríacor comunicación compactado formigón gomas do pitoconfigura-las mudanzas&configura-lo estilo do pintado do mapaconflito convenienciacobreÿþcontardatosdías caducifoliosdedicadogra° min'' (náuticos)gra° min'' seg" eliminadoreparto de mercancías autorizadodestino non existeabaixo de descenso descargar(debuxar un ángulo con imán ou ligazón)resalta-los ángulos que se atopan unidosBebidas3camiño de entrada(a unha casa , garaxe, finca …) eléctrico elementos evanxélicoparesexemplosBolsas para excrementos4falso: a propiedade está explicitamente desactivadavaladoÿþprocurar na selección)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)Cartafol Alimentaciónforestalreenviarpróximo punto de paradasegmento seguintefrancés do tituloda víaÿþalemánouro campo de golf marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)/Grado 3 (árido con vexetación entre rodeiras)1Grado 4 (de terra con vexetación entre rodeiras):Grado 5 (con rodeiras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagregoterraÿþpunto de detencióntérmicoliña axudantedestacarEstradahindú historial auga quentehorascasaÿþxeado4liña de apoio para mellorares a precición da liñaInactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompletoindia interioresÿþsegmento interiorintegrado no programa principalillailladoitalianojainistaxaponésTestemuñas de Xeováxudíaÿþquiosco uso da terratipo de uso da terra {0}capa1a capa está agora agochada (premer para amosala)5a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)chumboesquerdatipo de ocio {0}limitado,cargando o complemento «{0}» (version {1})bloquear desprazamento non lóxicoluterano"facer unha liña de apoio paralelamanglar marítimamarisma lat. max. lon. max.membroÿþ metodistamexicano zona militarleiteÿþ lat. min. lon. min.minutosobxectos perdidos:mixtomormónlameira múltiplemultipolígonomusulmáespazo naturaltipo natural {0}naturezaxornaisseguinteníquelnonsen descrición dispoñíbel&non hai mensaxes de erro dispoñíbeisningún importadorxa non é precisadonon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Uningúnnórdico non eliminado½Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadi-la seguinte opción de Java para especifica-lo máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytesaviso#obxectos sen etiquetas de utilidadeobxectosobxectos cambiados polo usuarioobxectos na vista actualobxectos na área descargada observaciónobter das capas actuaisimparesoficialaceitesó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxo exterioressegmento exteriorfora da área descargadapintado aparcadoirocorredor de aparcadoiroTíckets de aparcadoiroPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pavimentadapavimento de pedracantos roladospegaso pelícanoÿþ permisivoFotoscancha de xogo pizzaríaplantas plásticoposte política presbiterianoanteriorprivadoproblema propiedades protestantepúblicotransporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuáquero Vía férreaxuncalrexiónrexionalexpresión regularobxectos relacionadosretirar da selecciónsubstituír a selección precisadodereitarolrotondasegmento da rutaÿþsalmarisma salgadaareaÿþescalaresquema estacionalsegundos seleccionado selecciónseparadoaugas residuaischiítatendatipo de tenda {0} vía mortasijistapratasuspensión sinxelalugarparque de snowboard españolaespiritualistatipo de deporte {0} PolideportivoramalEstadioselos estándarestadopedrafluxorúametrosumasuníÿþCiganadocestaoístaTarxetas telefónicasÿþtexto tailandésConfigure de que xeito proceder con múltiplos conxuntos de mudanzas.<{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nó ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})ÿþÿþ{0}: Versión {1} (local: {2}){0}: opción ilegal -- {1}{0}: opción inválida -- {1}2{0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento."{0}: a opción ''{1}'' é ambigua.-{0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.3{0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.){0}: opción precisa dun argumento -- {1}&{0}: a opción descoñecida ''--{1}''.'{0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.ÿÿ({0} petición)({0} peticións) ({0}/{1}) Subindo {2} obxecto…!({0}/{1}) Subindo {2} obxectos…{0} obxecto desactivado {0} obxectos desactivadosôVas inverte-la vía ''{0}'',
cuxo significado semántico da súa etiqueta ''{1}'' está definido pola súa dirección.
Estás na seguranza de que desexas muda-la dirección da vía, polo tanto o seu significado semántico?þVas inverte-la vía ''{0}'',
cuxo significados semánticos da súas etiquetas ''{1}'' están definidos pola súa dirección.
Estás na seguranza de que desexas muda-la dirección da vía, polo tanto os seus significados semánticos?Engadir nó nó á víaEngadir nó novo a {0} vías0Engadir e mover un novo nó virtual a unha vía.0Engadir e mover un novo nó virtual a {0} vías.%Engadir a selección á relación {0}'Engadir a selección ás relacións {0}Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosqNon é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.uNon é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.GNon foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».HNon foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosMuda-lo valor?Muda-los valores?Cambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosMPrema {0} para comprobar o estado deste obxecto no servidor.OPrema {0} para comprobar o estado destes obxectos no servidor..Preme para continuares e abrires {0} navegador0Preme para continuares e abrires {0} navegadores>Preme pra descarga-lo complemento que falla e reinicia-lo JOSMAPreme pra descarga-los complementos que fallan e reinicia-lo JOSMCombinar {0} víaCombinar {0} víasConflito mentres se descargabaConflitos mentres se descargabaConflito no datoConflitos nos datosEliminar {0} nóEliminar {0} nósEliminar {0} obxectoEliminar {0} obxectosEliminar {0} relaciónEliminar {0} relaciónsEliminar {0} víaEliminar {0} víasEliminando {0} obxectoEliminando {0} obxectosIProduciuse un fallo na descarga do seguinte complemento:PProduciuse un fallo na descarga dos seguintes {0} complementos:0Estase a descarregar {0} conxunto de mudanzas…1Estase a descarregar {0} conxuntos de mudanzas…?Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»BDescargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»Separar en {0} nóSeparar en {0} nósSeparar {0} nó en {1} nóSeparar {0} nós en {1} nósIAsegúrate de que a relación non fica con membros errados ou que fallan!LAsegúrate de que as relacións non fican con membros errados ou que fallan!Inserir novo nó na vía.Inserir novo nó en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Xunguir {0} nóXunguir {0} nós Versión combinada ({0} entrada)!Versión combinada ({0} entradas) Mover {0} nóMover {0} nósA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)$Non foi posíbel descargar o obxecto+Non foi posíbel descargar algúns obxectosObxecto eliminadoObxectos eliminados$Un obxecto descargado foi eliminado.*{0} obxectos descargados foron eliminados.*Non foi posíbel descargar un obxecto.
,Non foi posíbel descargar {0} obxectos.
Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPegando {0} tagsCTes que confirmar se desexas eliminar {0} obxecto.DTes que confirmar se desexas eliminar {0} obxectos.aAbra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo de xeito manual.^Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.;O complemento {0} aínda é precisado por este complemento:AO complemento {0} aínda é precisado por estes {1} complementos:ZO complemento {0} precisa dun complemento que non foi atopado. O complemento que falla é:bO complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos que fallan son:Purgar {0} obxectoPurgados {0} obxectos Rotar {0} nóRotar {0} nósProcurando en {0} obxectoProcurando en {0} obxectosIO nó seleccionado non pode ser desconectado se non fica conectado a ren.ROs nós seleccionados non poden seren desconectados se non fican conectados a ren.Seleccionado obxecto {0}Seleccionados obxectos {0}%Simplificar a vía ( retirar {0} nó)&Simplificar a vía ( retirar {0} nós)Simplificar {0} víaSimplificar {0} víasSeparar a vía {0} en {1}.Separar a vía {0} en {1}.Etiquetas({0} conflito)Etiquetas({0} conflitos)IA liña afectada desaparecerá despois de desconectar o nó seleccionado.LA liña afectada desaparecerá despois de desconectar os nós seleccionados.DEste complemento foi descargado satisfactoriamente:MEstes {0} complementos foron descargados satisfactoriamente:;O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van seren cargados.7O nó seleccionado non está no medio de ningunha vía.;Os nós seleccionados non están no medio de ningunha vía.BA vía seleccionada ten nós fora da rexión de datos descargados.GAs vías seleccionadas teñen nós fora da rexión de datos descargadosA version de eles({0} entrada)A version de eles({0} entradas)HHai máis de unha vía usando o nó que escolleu. Escolla tamén a vía.JHai máis de unha vía usando os nós que escolleu. Escolla tamén a vía.­Hai {0} obxecto na súa copia local que pode ter sido eliminado no servidor.
Se despois tentas eliminalo ou actualizalo, o servidor pode reportar un conflito de edición.²Hai {0} obxectos na súa copia local que poden ter sido eliminados no servidor.
Se despois tentas eliminalos ou actualizalos, o servidor pode reportar un conflito de edición.)houbo {0} conflito durante a importación*houbo {0} conflitos durante a importaciónIsto cambiará ata {0} obxecto. Isto cambiará ata {0} obxectos.Modificarase {0} obxectoModificaranse {0} obxectosTransformar nó {0}Transformar nós {0})O despegamento afectou {0} relación: {1}*O despegamento afectou {0} relacións: {1}>Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:AProduciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:OSubindo {0} obxecto a un conxunto de mudanzasPSubindo {0} obxectos a un conxunto de mudanzastSubindo {0} obxecto a un conxunto de mudanzas con unha solicitudeuSubindo {0} obxectos a un conxunto de mudanzas con unha solicitudeSubindo {0} obxecto...Subindo {0} obxectos...»Nun intre vaise eliminar {0} relación: {1}
Raramente cómpre facer iso, e non é doado de reverter a eliminación despois do envío cara ó servidor.
Aínda así quere eliminala?½Nun intre vanse eliminar {0} relacións: {1}
Raramente cómpre facer iso, e non é doado de reverter a eliminación despois do envío cara ó servidor.
Aínda así quere eliminalas?‰Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.ŠVai abrir {0} xanelas do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.sMoviches máis de {0} elemento. Mover un grande número de elementos adoita ser un erro. De verdade queres movelos?tMoviches máis de {0} elementos. Mover un grande número de elementos adoita ser un erro. De verdade queres movelos?díadíasmarcamarcasnónósobxectoobxectos relación relaciónsao obxecto {0}aos obxectos {0}víavías {0} Autor {0} Autores{0} componse de {1} marca{0} componse de {1} marcas {0} eliminado{0} eliminados{0} imaxe cargada.{0} imaxes cargadas. {0} membro {0} membros{0} nó{0} nós{0} nota ou apuntamento{0} notas ou apuntamentos{0} nota foi descargada.{0} notas foron descargadas.{0} obxecto para engadir:{0} obxectos para engadir:{0} obxecto para eliminar:{0} obxectos para eliminar:{0} obxecto para modificar:{0} obxectos para modificar:*{0} etiqueta pendente de resolver conflito-{0} etiquetas pendentes de resolver conflitos {0} relación{0} relacións/{0} relación eche atanguida pola túa acción.3{0} relacións sonche atanguidas pola túa acción. {0} ruta, {0} rutas,  {0} etiqueta {0} etiquetas {0} camiño {0} camiños,{0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.0{0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.{0} vía {0} vías{0} punto de referencia{0} puntos de referencia