ÿþ ou # Obxectosÿþÿþ (1 petición) (Código={0}) (o URL era: (na liña {0}, columna {1}) (sen obxecto) (ningún)0({0}/{1}) Descargando conxunto de cambios {2}…=({0}/{1}) Descargar contido para o conxunto de cambios {2}…"({0}/{1}) Cargando pais do nó {2}(({0}/{1}) Cargando pais da relación {2}#({0}/{1}) Cargando pais da vía {2}-({0}/{1}): Descargando a relación «{2}»…K* Un nó que está sendo usado por máis dunha vía e unha destas vías, ou7* Un nó que está sendo usado por máis dunha vía, ou* Un nó setiquetado, ouT* Unha vía e un ou máis dos seus nó que están sendo usados por máis dunha vía.V* Unha vía que ten un ou máis nó que están sendo usados por máis de unha vía, ouÿþ,…outro métodos de desprazamentos posibles… refírese á relaciónÿþÿþÿþMestura 1/25 (mofa/moped)Mestura 1/50 (mofa/moped)ÿþÿþJ

Pechar o diálogo de filtrado para ver todos os obxectos.

Imaxes'
Mensaxe de erro (sen traducir): {0} ÿþ

Filtro ActivoCando se escollen unha vía ou máis a vía axústase de maneira que todos os ángulos sexan de 90 ou 180 grados.

Pode engadir dous nós á selección. Entón fixarase a dirección en función deses dous nós de referencia.
Despois pode desfacer o movemento dalgún nó:
escóllaos e pulse o atallo «ortogonaliza»/«desfacer». O atallo predeterminado é Maiús+Q.O

Aviso: O contrasinal está gardado en texto simple no ficheiro da configuración de JOSM. Ademais diso, o contrasinal envíase sen cifrar en cada petición ao servidor de OSM. Non use un contrasinal compartido con outros servizos.

`Ocorreu un erro mentres se recuperaba unha copia de seguranza.
O Erro é:
{0}EOcorreu un erro mentres se gardaba.
O Erro é:
{0}QNon foi posíbel abrir o directorio «{0}».
Escolla un ficheiro.dPrema {0} para terminar a combinación das miñas entradas e das súasbPrema {0} para iniciar a combinación das entradas propias e alleas.aNon foi posíbel cargar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1}aNon foi posíbel gardar o ficheiro de sesión ''{0}''.
Detalles do erro:
{1};Descargar os meus conxuntos de cambios abertos¢Descargar os conxuntos de cambios abertos
Desactivado. Para usar esta funcionalidade antes debe configurar o seu nome de usuario de OSM.?Descarregar só os derradeiros conxuntos de trocoswNon foi posíbel cargar a configuración.
Non foi posíbel crear o cartafol da configuración, «{0}».—Non foi posíbel cargar a configuración.
Non foi posíbel restaurar os valores predeterminados no ficheiro da configuración, «{0}».sNon foi posíbel cargar a configuración.
O cartafol da configuración, «{0}», non é un cartafol.¹Solicitouse cargar o complemento «{0}».
Este complemento xa non está a ser desenvolvido e seguramente producirá erros.
Debería desactivalo.
Quere desactivalo?€Please make sure todas as vías seleccionadas apuntan nunha dirección similar
ou ortogonalíceas unha a unha.T Escolla un rango de teselas de OSM nun nivel zoom dado.HEscolla os valores a conservar para as seguintes etiquetas.O complemento {0} require a versión {1} de JOSM. A versión actual de JOSM é {2}.
É preciso que actualice JOSM para usar este complemento.¼O ficheiro da configuración contén erros.
Estase a gardar unha copia de seguranza en
{0}
e a crear un novo ficheiro de configuración cos valores predeterminados.KFallo ao obter un código de acceso mediante OAuth de ''{0}''.gEscoller para activar o etiquetado que se aplicará
a todas as relacións modificadas.¨Activar para amosar soamente os conxuntos de cambios dos obxectos escollidos.
Desactivar para amosar os conxuntos de cambios dos obxectos da capa actual=Paso 1/3: Obter un código de petición de OAuth=Paso 2/3: Autorizar e obter un código de accesor Os datos a subir participan en conflitos non resoltos na capa «{0}».
Debe resolvelos primeiro.HNon hai capas coas que se poida combinar a capa
«{0}».bEsta acción require {0} peticións de
descarga individuais. Desexas
continuar?¥Esta relación foi cambiada fora do editor.
Non pode aplicar os seus cambios e continuar editando.

Desexa crear un conflito e pechar o editor?EA subida fallou porque o servidor tiña unha versión máis recente de un
dos teus nós, vías ou relacións.

Fai clic en {0} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai clic en {1} para interromper e continuar editando.
"A actualización fallou porque o servidor ten unha nova versión de un
dos teus nós, vías ou relacións.
O conflito foi causado polo/a {0} con id {1},
o servidor ten a versión {2}, a túa versión é a {3}.

Fai clic en {4} para sincronizar só a primitiva conflitiva.
Fai clic en {5} para sincronizar o paquete de datos local completo co servidor.
Fai clic en {6} para interromper e continuar editando.
«Produciuse un fallo no envío ao servidor porque o
paquete de datos actual colide coa condición previa.
A mensaxe de erro é:
{0}¨Está intentando engadir unha relación a si mesma.

Isto crea unha relación circular e polo tanto no se recomenda.
Omitindo a relación «{0}».ðEstá a usar a proxección EPSG:4326 a cal podería dar lugar
a resultados non desexados cando faga aliñamentos rectangulares.
Cambie a súa proxección para conseguir eliminar esta advertencia.
¿Desexa continuar?bNon rematou de combinar as diferencias neste conflito.
As resolucións de conflitos non se aplicarán a menos que todas as diferenzas
sexan resoltas.
Prema{0}para pechar de todos modos.As diferencias xa
resoltas non se aplicarán

Prema{1}para seguir resolvendo os conflitos.§As relacións {0} son cíclicas (cada unha refírese á outra)
JOSM non pode subilas ao servidor. Edite as relacións e retire a dependencia cíclica. >fondo> arriba2Unha primitiva con ID = 0 non pode ser invisíbel.sTodas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación.
Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.„Todas as vías novas pasaron a formar parte dunha relación baseada en roles.
Verifique os cambios e corríxaos se é necesario.!Violación das capacidades da APIVersión da API: {0}Vía de tren abandonada InterromperInterromper a combinación&Cancelar diálogo de escoller ficheiro'Cancelar diálogo de escoller ficheiro.Sobre Sobre JOSM…AccesoCódigo de accesoClave do código de acceso:Secreto do código de acceso:URL do código de acceso: Acomodación?Conforme a información contida no complemento, o autor é {0}.AcciónParámetros de acciónAcciónsActivarActivar a capa escollidaEstilos activos:EngadirEngadir un nó…Engadir imaxe rectificadaEngadir Etiqueta6Engadir un marcador para a área de descarga escollidaEngadir unha nota nova Engadir unha nova ruta de iconas6Engadir un novo par clave/valor para todos os obxectos$Engadir un novo nó a unha das vías!Engadir unha nova fonte á lista.Engadir unha etiqueta\Engadir un nó mediante a introdución de latitude / lonxitude ou coordenadas leste / norte.Engadir información do autorEngadido conflito para «{0}»Engadir filtro.Engadir capa de imaxes {0} Engadir capas Engadir nóEngadir un nó na vía#Engadir un nó á vía e conectalosEngadir nó {0}Modo de engadir unha notaEngadir relación {0}Engadir selección á relación8Engadir as relacións seleccionadas á selección actualEngadir á selecciónEngadir a vía {0}'Nó engadido en todas as intersecciónsEnderezoInterpolar enderezo Enderezos!Axustar o desprazamento de imaxes(Axustar a posición desta capa de imaxes$Axustar fuso horario e desprazamento-O axustábel {0} aínda non está rexistrado.rO axustábel {0} aínda non está rexistrado. Non é posíbel marcar a participación en axustes de sincronizados.Centro de AdministraciónAdministrativaNivel administrativoAvanzadoParámetros de OAuth avanzadosPropiedades de OAuth avanzadasConfiguración avanzadaInformación detalladaInformación detallada (web) Información do obxecto avanzadaRemonteÿþ Agrícola AeroportoCampo de aviaciónÿþTenda de bebidas alcohólicasAliñar os nós en círculoAliñar os nós en filaTodoTodos os ficheirosTodos os formatosVTodos os complementos están actualizados. JOSM non ten que descargar novas versións.gTodos os puntos e segmentos do camiño terán a mesma cor. Poden ser personalizados no Xestor de capas.MTodos os valores unidos como «{0}» van a ser aplicados para a clave «{1}»Área cultivábel(Permite descargar as túas trazas de GPS#Permitir ler a súa configuración.Permitir subir trazas GPSPermitir subir datos do mapa)Permitir modificar a súa configuración.Tráfico permitido:JPermite afinar o coloreado de camiños para diferentes velocidades medias. Cabana alpina4Xa se rexistrou un conflito para a primitiva «{0}»Renomear tamén o ficheiroFútbol AmericanoCantidade de cablesNumero de asentosNúmero de pasosAmperaxe$Un valor baleiro elimina o atributo.%Produciuse un erro no complemento {0}HUnha oficina onde podes obter información sobre unha cidade ou rexión.LOcorreu unha excepción inesperada que puido proceder do complemento «{0}» AnotaciónAplicarAplicar CambiosAplicar axuste preestablecidoAplicar resolución Aplicar rol Aplicar rol:YAplicar filtros «antialiasing» á vista do mapa para acadar unha aparencia máis suave."Aplicar a resolución de conflitos1Aplicar os conflitos resoltos e pechar o diálogo Aplicar os cambios seleccionadosVAplicar as etiquetas dos contidos do portaretallos a todos os elementos seleccionados."Aplicar as actualizacións actuaisAplicar o enderezo da tesela5Aplicar as actualizacións actuais e pecha o diálogo#Aplicar este rol a todos os membrosAplicar?ÿþ AcuiculturaÿþLugar arqueolóxico Tiro con arcoEsta seguro de continuar?]Estás seguro de que queres mover elementos con vías pegadas que están ocultas por filtros?ÁreaÁrea arredor dos lugaresCentro de arte GráficosPreguntar antes de actualizarEnsambla novos polígonosQPolo menos requírese un obxecto para eliminar, obtívose unha colección baleira,Atención: Usar só teclas reais do teclado! Atracción Atributos#Dispositivo de son non dispoñíbelPreferencias de sonMarcas de son de {0}Son sincronizado no punto {0}.Son: {0}+Guía sonora a través de teléfono móbil?Fútbol australiano0Autenticando a sesión para o usuario «{0}»…AutenticaciónFallou a autenticaciónAutorAutor:Fallou a autorización+Autorizar a JOSM para acceder á API de OSMAutorizar o URL:Autorizar agoraAutoresÿþAutogardar intervalo (segundos)Ficheiros autogardados por capa Auto-tentarCaixeiro automático CorrecciónCrear automaticamente marcas de son a partires dos puntos do camiño (no canto dos puntos de referencia explícitos) con nomes ou descricións.iCrear automaticamente unha capa de marcas desde calquera punto de referencia cando se abra unha capa GPX. DispoñíbelRoles dispoñiblesÿþÿþAtrás$Condicións de uso da imaxe de fondoFondo:Copia de seguranzaSolicitude incorrecta PanaderíaBancoÿþ BarreirasBarreiras e entradasBéisbolBásicoConca Baloncesto BateríasCampo de batallaBahíaPraiaVoleibol praiaBancoBebidas BicicletaTenda de bicicletasBillarÿþBloqueAzul:Taboleiro de anuncios AsteleiroBolardo LibreríaNome de marca: MarcadoresAduana Ambos nósÿþ FronteirasLímitePedra históricaTipo de límiteCaixa CircundanteLímitesÿþMarcaPeiraoPontePontesZona industrial abandonada Tope de víaEdificioConstruíndo nós duplicadosConstruíndo o menú principalHPorta de golpe (en fincas gandeiras, que se abre sen saír do vehículo)Vía para autobús guiadoPlataforma de autobúsEstación de autobúsParada de autobúsTrampa para coches CarniceríaGCN(Gas Natural Comprimido) TelecabinaCatastro Cafetería*Chamar o editor para a relación escollidaANon é posíbel aliñar un polígono. Interrompeuse a operación.Fútbol_CanadienseÿþCancelar$Cancelar e volver ao diálogo previoCancelar autenticación(Cancelar o peche de conxuntos de cambios Cancelar resolución de conflito@Cancelar a resolución de conflitos e pechar o cadro de diálogoCancelar a operación3Pecha as actualizacións actuais e pecha o diálogo0Cancelar a a actualización e continuar editandoCancela a actualización-Non é posíbel engadir un nó fora do mundo.3Non é posíbel engadir unha vía con só {0} nós.6Non é posíbel engadir nó {0} á vía incompleta {1}CNon é posíbel aplicar a etiqueta indecisa ao elemento a combinar._Non é posíbel asignar un changesetId > 0 a unha nova primitiva. O valor de changesetId é {0}|Non foi posíbel construír a petición de conxunto de cambios coas restrición baseadas no tempo. A entrada non é válida.ONon é posíbel comprar a primitiva con ID «{0}» coa primitiva con ID «{1}»+Non se pode borrar un nó que ten etiquetas;Non é posíbel determinar o centro dos nós seleccionados.gNon é posíbel realizar a combinación porque unha das primitivas participantes é nova e a outra non.VNon se poden combinar os nós: precisa eliminar a vía {0} que aínda está a usar {1}vNon é posíbel combinar primitivas con diferentes identificadores. Este identificador é «{0}», o outro é «{1}».-Non é posíbel mover obxectos fora do mundo.vNon é posíbel abrir o URL ''{0}''
As seguintes tarefas de descarga aceptan os seguintes patróns de URL:
{1}-Non é posíbel resolver conflitos indecisos.WNon se pode restrinxir a petición ao usuario actual porque o usuario actual e anónimowNon é posíbel restrinxir a petición deste conxunto de cambios a un rectángulo delimitado. A entrada non é válida.YNon é posíbel restrinxir a petición de conxuntos de cambios ao nome de usuario «{0}»QNon é posíbel dividir xa que outra operación de división xa está a acontecer[Non é posíbel desfacer a orde «{0}» porque a capa «{1}» xa non estará máis presenteLatas CapacidadeCapacidade (en xeral)CocheConcesionario de automóbilesÿþCartos en efectivoÿþCasteloBarreira canadenseCausa: Entrada de cova Cemiterio Centrar vista TelesillaCabana ou bungalowCambiar as direccións?Cambiar nó {0}Cambiar nós de {0}Cambiar relación6Cambiar a función do membro da relación para {0} {1}Cambiar relación {0}Cambiar a resoluciónCambiar a vía {0}=Esperábase un id de un conxunto de cambios>0. Obtívose {0}.ID do conxunto de cambios: )Diálogo do Xestor de Conxunto de CambiosXestor de cambiosConxunto de cambios pechado!Comentario do conxunto de cambiosid de conxunto de cambios:#Información do conxunto de cambios O conxunto de cambios está cheoConxunto de cambios {0}Conxunto de cambios,Cambiando manualmente os atallos de teclado.Estación de cargaBuscar FIXMES.Comprobar no servidor;Comprobando os pais suprimidos no conxunto de datos locais.,Comprobando pais para os obxectos eliminados4Comprobando as condicións previas do complemento…0Comproba vías con nós consecutivos idénticos.#Erros na suma de verificación: {0}QueixoFarmaciaRelacións filloChemineaChinésEscollerEscolla unha corEscolle unha cor para {0}!Escoller unha licenza predefinidaEscolla un valorEscolle o tipo de obxecto OSM"Escoller o servidor para procurar:IgrexaCidadeMuralla da cidadeNome da cidade Tipo de claseLimpar%Baleirar o búfer de facer e desfacerLimpar área de texto0Prema {0} para ignorar. 0Prema na frecha do fondo para amosalo outra vez.8Fai clic nunha localización onde quere poñer unha nota+Prema para interromper e continuar editando;Prema para interromper a execución de navegadores externos.Prema para interromper a combinación de nós.(Premer para interromper a actualización/Prema para cancelar e continuar editando o mapa'Prema para cancelar a operación actualaPrema para verificar se os obxectos do seu conxunto de datos locais están eliminados no servidorPremer para pechar o diálogo?Prema para pechar o diálogo e retirar o obxecto das relaciónsDPrema para pechar o dialogo e interromper a eliminación de obxectos4Prema para pechar o dialogo e interromper a descarga2Premer para pechar o diálogo e continuar editando>Prema para crear un conflito e pechar este editor de relación)Prema para eliminar o complemento «{0}»™Prema para eliminar. Maiúsculas: elimina o segmento de vía. Alt: Non elimina os nós sen usar cando se elimina unha vía. Ctrl: eliminar referenciados.+Prema para desactivar o complemento «{0}»'Prema para manter o complemento «{0}»6Facer clic para minimizar/maximizar o contido do panel#Preme para reiniciares máis tarde.IPrema para volver ao editor de relación e continuar editando a relación3Prema para omitir a actualización dos complementos)Prema para comezar a procurar por lugares.Prema para actualizar os complementos activos,O Cliente non Responde Acantilado AlpinismoReloxoPecharPechar de todos modos-Pechar o conxunto de cambios antes de envialoPechar conxuntos de cambios%Pecha o diálogo e cancela a descarga$Pechar o conxunto de cambios abertosPechar o diálogoBPechar o diálogo de configuración e descartar as modificacións.Pecha a modificación escollida3Pechar os conxuntos de cambios abertos e escollidos.Pechar o diálogo e continuar editando en JOSMXPechar este panel. Podes reabrilo usando os botóns da barra de ferramentas da esquerda.Pechado despois - Pechado en Pechado en:Descrición detalladaPechando conxunto de cambios Pechando conxunto de cambios {0}!Pechando colección de cambios…RoupasLiña de costaCostasCaféMoedas InstitutoCor Nome da cor:Cores?Cores, puntos e segmentos de camiño en función da velocidade.-Cores usadas por diferentes obxectos en JOSM. Combinar víaCombinar varias vías nunha.#Carril bici y vía peonal conxuntosComando Rima de ordes Comentario Comentario: ComercialComúnA comunicación con OSM fallou Comparar Ordenador%Configurar os sitios dos complementos)Configurar os complementos dispoñíbeis.&Configure se crear copias de seguranza$Configurar se usar un servidor proxy?Configure a súa identidade e como autenticarse no servidor OSMConfirmar o purgado$Confirma a acción do Control RemotoConfirmar rol baleiro ConfirmaciónConflitoResolución de conflitos"Conflito non resolto completamente ConflitosDetectáronse conflitosConflitos nas etiquetas pegadas Conflitos ao combinar primitivas;Conflitos ao combinar as vías- A vía fusionada é «{0}»HProduciuse un conflito ao combinar os nós. O nó de destino é «{0}». Conectar unha das vías a un nóPreferencias de Conexión.Preferencias de conexión para o servidor OSM. ConstruciónContactando co Servidor OSM…Contactando co Servidor…Contido Continente ContinuarContinuar resolvendoContinuar a subida'Continuar vía a partir do último nó.AContinúa a debuxar unha liña que comparte nós con outra liña.ColaboraciónsTenda de alimentaciónConverter a capa GPX3Converter a capa GPX comezando polo primeiro membro5Converter a capa GPX comezando polo derradeiro membroConverter en capa de datosConvertido de: {0} Coordenadas Coordenadas:CopiarCopiar coordenadas5Copiar todos os meus elementos ao elemento de destino5Copiar todos os seus elementos ao elemento de destino>Copiar as coordenadas dos nós seleccionados no portaretallos.lCopiar os meus elementos escollidos despois do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.jCopiar os meus elementos escollidos antes do primeiro elemento escollido na lista de elementos combinados.LCopiar a miña selección de nós ao final da lista de elementos combinados.HCopiar a miña selección de nós ao comezo da lista de nós combinados. Copia de {0} Non foi posíbel combinalas nunha única cadea de nós.WNon se puido conectar co servidor de OSM. Comprobe que dispón de conexión a internet.Non se puido importar «{0}».=Non foi posíbel cargar o complemento {0}. Quere desactivalo?HNon foi posíbel analizar a latitude, lonxitude e/ou ampliar. Compróbeo-Non se puido analizar a listaxe de capas WMS.2Non foi posíbel procesar a listaxe de capas WMTS.Non foi posíbel ler «{0}»:Non se puido ler a fonte de etiquetado preestablecido: {0}+Non é posíbel renomear o ficheiro «{0}».Non se puido recuperar a listaxe de capas WMS.}Non puido atoparse unha coincidencia entre a ligazón ou identificador indicados e o servizo seleccionado. Inténteo de novo. CantidadePaísCódigo do paísPaísXulgadoCubertoDepósito de augaGrúaCrear círculoCrear un cartafol novo8Crear un círculo a partires de tres nós seleccionados.FCrear unha copia desta relación e abrila en outra ventá de edición.Crear unha nova capa do mapa.Engadir unha nova notaCrear unha nova relación Crear áreastCrear marcas de son na posición do camiño correspondente á hora modificada de cada ficheiro de son WAV importado.Crear un marcadorCrear multipolígonoCrear novo nó.)Crear unha nova relación na capa «{0}» Engadir notaCreado Creado en Creado en:Creado antes - Creado por: Creado en:!Creando Interface (GUI) principalTarxetas de créditoÿþÿþCruzCruzamento de bicicletasCruzamento de cabalosPaso a nivel peonalGarda cruzamentosTipo de cruzamento(Nome do tipo de cruzamento (Reino Unido))Ctrl para combinar co nó máis próximo.CociñaCulturaSelección ActualFO valor actual «{0}» para o identificador de usuario non é válido.WActualmente, non hai ningunha área de descarga escollida. Escolla unha área primeiro.CortinasPersonalizar ligazón WMSPersonalizar as cores2Personalizar os elementos da barra de ferramentas. CortalumeDesmonteBarreira para bicicletas&Dependencia cíclica entre relacións:CiclismoDependencias cíclicasÿþPresa Erro de datosCapa de datos {0}Fontes de datos e tipos:Validador de dados1A base de datos esta fora de liña por mantementoDataData da imaxe: {0}Data:Data: Tarxetas de débitoGrados Decimais DecisiónCamiño de cabalos dedicadoCarril bici dedicadoBeirarrúa peonal dedicadaPredeterminado,Predeterminado (determinado automaticamente)Valor predeterminado: {0}Predeterminada: {0}EliminarEliminar o ficheiroEliminar o ficheiro do disco Eliminar capaEliminar o modoBEliminar as vías que non formen parte dun multipolígono interiorEliminar confirmaciónEliminar vías duplicadasEliminar o filtro.Eliminar da relación Eliminar os membros incompletos?Eliminar o nó {0}Eliminar nós ou vías.Eliminar o obxectoEliminar a relación{0}Eliminar a relación?Eliminar as relacións#Eliminar os obxectos seleccionados.3Elimina a capa. Non se elimina o ficheiro asociado.*Eliminar a relación que se está a editar2Eliminar a clave seleccionada en todos os obxectos Eliminar as capas seleccionadas.!Eliminar a relación seleccionada'Eliminar da lista a orixe seleccionada.(Eliminar os nós innecesarios dunha víaEliminar a vía {0} EliminadoEliminado «{0}»Estado eliminado:2O membro eliminado {0} é usado pola relación {1}(O nó eliminado {0} é parte da vía {1}!Elementos eliminados ou ignorados)A relación eliminada {0} contén membros!A vía eliminada {0} contén nósDeli (Boa comida) DenominaciónDentistaGrandes AlmacénsProfundidade en metros Descrición Descrición:Descrición: {0}Grado de detalleDetalles/Determinando o identificador (ID) do usuario...Panel de diálogosNNon se atopou ningún obxecto co identificador {0} no conxunto de datos actualÿþ)Diesel (Gas a líquido - diesel ultimate)Diesel para Vehículos pesados Dificultade Dirección DesactivarDesactivar o complementoRexeitarDesconectar o nó da liña+Separa os nós da liña á cal está ligadoNon recomendar envíoExpende baixo receita médicaPantalla%Amosar Parámetros de OAuth AvanzadosPreferencias de Visualización}Amosar unha icona en movemento que represente o punto da traza sincronizada onde o son que se está a reproducir foi gravado.OMostrar información de obxecto avanzada sobre nós, vías e relacións de OSM.Amosar coordenadas como[Mostrar información histórica sobre vías, nós e relacións de OSM no seu navegador web.:Amosa información sobre vías, nós, ou relacións de OSM Amosar o sinal de son en directo[Mostrar información de obxecto sobre nós, vías e relacións de OSM no seu navegador web.Amosar o menú de sonAmosar a pantalla de «Sobre»..Amosa as propiedades básicas da modificación,Amosar o histórico dos obxectos escollidos.MAmosa os obxectos creados, actualizados , e eliminados do conxunto de cambios)Amosa as etiquetas do conxunto de cambiosMostrar:Distribuír nósMDistribuír os nós seleccionados de xeito equidistante ao longo dunha liña.DesusadoVía de tren en desusoAcequiaNon aplicar cambioszLembrar esta decisión e non preguntar de novo (pode modificar o comportamento desde «Configuración → Complementos»).[Non debuxar frechas se non teñen, como mínimo, esta distancia de separación da anterior.>Non requirir cambiar modos (fluxo de traballo estilo Potlatch),Non mostrar isto outra vez(recordar escolla)-Está seguro de que quere aplicar o novo rol?Desexa permitir isto?PortoCarreiras de cansDobre conflitoAbaixo DescargarDescargar Todos os FillosDescargar OSM comprimido!Descargar o OSM Change comprimido Descargar GPSDescargar Lugar Descargar OSMDescargar OSM ChangeDescargar nota polo IDDescargar notas do OSM0Descargar notas do OSM dentro do límite impostoDescargar URL OSMDescargar obxecto polo IDDescargar o complemento5Descargar imaxes corrixidas desde diferentes servizosDescargar os fillos escollidosDescargar o URL5Descargar todas as relacións fillas (recursivamente)&Descargar todos os membros incompletos4Descargar todos os membros das relacións escollidasSÁrea de descarga correcta, probablemente o tamaño sexa aceptábel para o servidorOÁrea de descarga demasiado grande; probablemente será rexeitada polo servidorDescargar como unha nova capa%Descarga o contido das modificaciónsDescargar conxuntos de cambiosPuntos de referencia explícitos con marcas de tempo válidas.Exportar ficheiro GPX3Exportar arquivo GPX comezando polo primeiro membro6Exportar arquivo GPX comezando po lo derradeiro membroExportar e GardarOpcións de exportación$Exportar os datos a un ficheiro GPX.Exportar a GPX…ExpulsarExpulsar a vía VíaARRANXOFabrica Facilidades@Produciuse un fallo ao crear o directorio do complemento «{0}»>Produciuse un fallou ao cargar o recurso «{0}» o erro é {1}*Non foi posíbel atopar o recurso ''{0}''.Fallou ao abrir o URL/Produciuse un fallo ao abrir a páxina de axuda@Non foi posíbel abrir a páxina de axuda. O URL estaba baleiro.LFallou a lectura do ficheiro CSS ''help-browser.css''. A excepción é: {0}8Non foi posíbel gardar as preferencias predeterminadas.kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión actual {0} non está dispoñíbel no historial.kProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. ID de Referencia {0} non corresponde co ID histórico {1}.rProduciuse un fallo ao estabelecer a referencia. A versión de referencia {0} non está dispoñíbel no historial.Terra de laborEdificio agrarioComida rápidaDebuxo rápido (peor resultado)Multiplicador de avance rápidoNúmero do faxDe pagoCaídaValadoRuta de transbordadorTerminal de transbordadorO ficheiro «{0}» non existeNome do ficheiro:Copia de seguranza O ficheiro existe. Sobrescribir?Nome do ficheiro:$O ficheiro {0} existe. Sobrescribir?,O ficheiro {0} cárgase baixo o nome «{1}» Ficheiro: {0} FicheirosFicheiros de Tipo:Ficheiros de tipo:Filtrar#Filtro agochado:{0} desactivado:{1}Modo de filtro*Filtrar obxectos e agóchaos/desactívaos.Filtro:Rematar debuxo.Hidratante contra incendiosParque de bombeirosChemineaPescaArranxarArranxar etiquetas obsoletasArranxar conflitos de etiquetasArranxalos cando sexa posible.Arranxando ({0}/{1}): ''{2}''Arranxando erros … Arránxame Floraría CartafoisSeguirSeguir a liña Séguenos noComidaComida+BebidasPé$Soamente para os obxectos escollidosXForzar o debuxado de liñas se os datos importados non conteñen información de liñas.VaoMonteDEsquecer obxectos pero non os eliminar no servidor cando se envíen.$Tempo de avance/retroceso (segundos)Atopadas {0} coincidenciasFonteMarcoConxelar0Conxelar a lista actual de elementos combinados.De Desde … Da relación Desde o URL GasolineiraTipos de combustíbel:Vista de pantalla completaFunciónMobles Puntos GPSdescrición do camiño gps Ficheiros GPXÿþSelector de cor GTKÿþGaraxesXardínCentro de xardinería GasómetroPorta ancho(mm) Xeografía XeometríaImaxes xeo-etiquetadasGlaciarVidroIr atrás ao paso 1/3Ir a páxina de axuda de JOSMÿþ Campo de golfGóndolaHerba5Camposanto (para os cemiterios próximos ás igrexas)Verde: Zona verdeTenda de verduras HorticulturaContedor de gravaAugas subterráneasMolleÿþÿþPoste identificadorÿþXimnasiaAldeaPortela de grella metálicaÿþ FerreteríaSaúdeBreixeira o landaVehículos pesados (> 6 t.)SetoAltura (en metros) HeliportoAxuda Axuda: {0} HemisferioAgochar)Mostrar ou agochar este botón conmutadorAgochar este botónÿþNodos duplicados en autoestradaTipo de estrada AutovíasSendeiroLugares históricos HistorialHistorial (web)Historial do nó {0}Historial da relación {0}Historial da vía {0}[O historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva actual.bO historial aínda non foi iniciado. Produciuse un fallo ao estabelecer a primitiva de referencia.InicioPáxina de inicioCabaloCarreira de cabalosÿþ Servidor:Albergueÿþ Nome da casaNúmero de casaCasa {0}Ton:Apeadeiro de cazaÿþÿþÿþID > 0 Esperada. Tívose {0}.ÿþErro de entrada e saídaExcepción de IOIconaRutas de iconas:Icona:ÿþIgnorar'Ignóraos, deixa a relación como está5Ignorar esta indicación e combinar de calquera xeito5Ignorar estas recomendacións e enviar de todos modos.Ignorar todo o grupo ou elementos individuais?Ignorando elementosJIgnorando excepción porque o descarga foi cancelado. A excepción é: {0}&Ignorando URL mal construído: «{0}»2Ignorando URL de ficheiro mal construído: «{0}»0Estanse a ignorar {0} nós con coordenadas nulas Datos Ilegais@Valor lóxico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».2URL de consulta de conxuntos de cambios incorrectoqEstrutura de documento ilegal. Atopouse un nó, vía, ou relación fora de «create», «modify», ou «delete».$Valor incorrecto de latitude «{0}»AValor numérico longo para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».%Valor incorrecto de lonxitude «{0}»BValor numérico ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».Obxecto ilegal con id=0bValor ilegal para o atributo «changeset» no novo obxecto {1}. Obtívose {0}. Restabelecendo a 0.:Valor ilegal para o atributo «changeset». Obtívose {0}.NValor ilegal para o atributo «ref» no membro na relación {0}. Obtívose {1}VValor ilegal para o atributo «type» no membro {0} da relación {1} . Obtívose {2}.XValor ilegal para o atributo «versión» na primitiva de OSM con ID {0}. Obtívose {1}.LValor ilegal para o atributo «{0}» na etiqueta XML «{1}». Obtívose {2}.8Valor ilegal para o atributo «{0}». Obtívose «{1}».MValor ilegal para o atributo «{0}» de tipo OsmPrimitive. Obtívose «{1}».CValor ilegal para o atributo «{0}» de lóxico. Obtívose «{1}».\valor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo (>=0), obtido «{1}»Vvalor ilegal para o atributo obrigatorio «{0}» de tipo enteiro longo, obtido «{1}»AValor ilegal do atributo «ref» do elemento . Obtívose {0}.ImaxeFicheiros de imaxesPreferencias de imaxes Imaxes: {0}ÿþ Importar sonImportar imaxesPendente5Incluír un nó nos segmentos de vía máis achegados9Especificación incompleta de elemento con ref=0 Independenteÿþ Información InformaciónPanel informativoOficina de informaciónPunto de informaciónInformación da capa InicializandoInicializando API de OSMInicializando estilos de mapaInicializando predefinidosInicializando validador'Instalando os complementos actualizadosErro interno do servidorAcceso a InternetAcceso a Internet gratuítoWNon pode resolverse a intersección de tres ou máis vías. Interrompeuse a operación.URL non válido da APIXanela de selección incorrectaA data non é válidaValores data/tempo inválidasExpresión de procura inválida)O enderezo web de servizo non é válido.ID de usuario inválido O nome do usuario non é válido9O valor {0} para o parámetro ''has_arg'' non é válido.Inverter filtroIllaIllote!Obxecto {0} non atopado na lista.Navegador de axuda de JOSM9Para o complemento {1} requírese a versión {0} de JOSM.ÿþVersión Java {0}Función de unir áreasUnir nó á vía Confirmación de unión de zonasUnir áreas superpostasAreas superpostas unidasUne áreas que se superpoñen Saltar a aíSaltar a unha posiciónUniónManter:Manter a copia de seguranza cando se gardan capas de datos Manter o meu estado de eliminadoManter o complementoDManter a parella clave/valor escollida do conxunto de cambios locaisIManter a parella clave/valor escollida do conxunto de cambios do servidor Manter o seu estado de eliminado8Manter esta relación como membro do obxecto de destino.Tecla\A clave non pode estar baleira cando se usa o operador etiqueta. Exemplo de uso: clave=valorTecla:Atallos de TecladoPalabras claveXardín de infanciaQuioscoPortela xiratoriaCociñaÿþGLP (Gas licuado do petróleo)-Etiquetar as marcas de son (e de imaxe e web)Lambert 4 Zonas (France)ÿþLambert CC ZonaLambert CC9 Zona (France)Zona Lambert (Estonia) Uso do chan Vertedoiro Nodos duplicados no uso da terraCarrísIdioma Modo de lazogModo de selección con lazo: seleccione obxectos que se atopen dentro dunha zona debuxada a man alzada.Último cambio en {0}JA última actualización de complementos foi feita hai máis de {0} días.ÿþÿþAExecutar o navegador coa información sobre o conxunto de cambiosLanzar en modo maximizado.Amosa o diálogo para consultar modificacións7Lanzar un navegador con información sobre este usuario LavanderíaCapa Nome da capa Capa: {0}Capas Tempo de introdución (segundos)Ocio LonxitudeLonxitude en metrosiO largo para o tag «{0}» no obxecto {1} excede o máximo. Longo permitido {2}. O longo do valor é {3}.Lonxitude: {0} Paso a nivel BibliotecaLicenzaBarreira Metro lixeiroFaro Tipo de liñaLiña {0} columna {1}: ListaQA lista no rol {0} non está a participar actualmente na parella de comparación.OLista de elementos no meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de elementos local,Lista de elementos no seu conxunto de datos,Listaxe de relacións recentesRúa residencialCargar sesión&Cargar unha sesión desde un ficheiro.Cargar historialCagar relacións paisCargar relación!Cargando os complementos iniciais#Cargando o historial para o nó {0})Cargando o historial para a relación {0}$Cargando o historial para a vía {0}&Cargando a configuración de imaxes…Cagando relacións pais!Cargando o complemento ''{0}''…Cargando os complementosCargando complementos…A cargar a sesión «{0}» A cargar {0}Ficheiros locais Localidade LocalizaciónEsclusa Lonxitude Lonxitude: Procurar en:Aparencia e comportamento Procurar en:Torre de vixíaÿþ Escala MTB3O conxunto de datos principal non inclúe o nó {0}Barra de ferramentas principalManteña CTRL para escoller directamente desta lista co rato.
MilitarVelocidade mínima (km/h) Mini golfDistancia mínima (píxeles) Minutos: {0} Reflectir(Reflectir os nós e vías seleccionados.4Falta o atributo «ref» no membro na relación {0}.@Non se atopa o atributo «type» no membro {0} na relación {1}.Non hai camiños GPX dispoñibles na capa para asociar ao son. Sen atallo#Aínda non hai unha área escollidaNon hai cambios que subir.Ningún conflito que resolver!Non hai conflitos para facer zoom#Conxunto de datos actual no atopado Non se atoparon datos nesa áreaNon hai datos cargados.Sen dataINon existen marcas de son nesta capa para, a partir das cales, compensar. Sen saída0Non se atopou ningún exportador para esta capa. Sen imaxe2Nada interesante foi atopado. Nada foi cambiado…*Non se atoparon coincidencias para «{0}»"Ningún conxunto de cambios aberto(Ningún conflito de propiedades pendenteANingún hai ningún conflito de etiquetas pendente de ser resolto Sen proxyNon hai capas escollidasURL ou ID WMS non válidaSen erros de validaciónNon, continuar editandoNon, non aplicarNóNodo {0}Nodo: conexiónNodo: estándarNodo: etiquetadoNósNodos na mesma posición Nós(resolto)Nós(con conflitos)#Secuencias non ramificadas de víasNingún.Ningún destes nó está pegado a outra cousa.8Ningún dos nó desta vía están pegados a outra cousa.Norte Non se atopaAínda non decidido-Non hai nós dabondo nas vías seleccionadas.NotaA nota {0} fallou: {1}RNota: GPL non é compatíbel coa licenza OSM. Non envíe camiños con licenza GPL.ÙNota: Se unha vía é seleccionada, esta vía obterá novas copias dos nós despegados e os novos nós serán seleccionados. Senón todas as vías obterán as súas propias copias e todos os nós serán seleccionados.NotasFallou a subida de notasNada6Non se engadiu nada á selección buscando por «{0}»5Non se atopou nada na selección buscando por «{0}»1Non se retirou da selección buscando por «{0}»/Non se seleccionou nada sobre o que facer zoom.Nada seleccionado!0Nada que exportar. Afaite antes con algún dato.Nada para escoller+Ren que cargar. Consegue algún dato antes.Nada para ampliarDExcepción de punteiro nulo, posiblemente faltan algunhas etiquetas.NúmeroNúmero de prazasEsquema numéricoValores numéricosAceptarÿþOU Datos OSMFicheiros de Servidor OSM.Ficheiros do servidor OSM comprimidos con gzipURL do servidor OSM:Contrasinal de OSM:Nome de usuario OSM:Obxecto ID do ObxectoTipo de obxecto:Obxectos para engadir:Obxectos para eliminar:Obxectos para modificar: 100 octanos 91 octanos 95 octanos 98 octanosOficinas=O marcador de desprazamento xa existe. Quérelo sobrescribir?Desprazamento:ÿþ Clave antiga Antigo rol Valor antigo Baixo demanda Ao enviarIUnha das vías escollidas non está pechada e por iso non pode ser unida.˜Un ou mais membros desta nova relación foron eliminados mentres o editor de relacións estaba aberto. Foron retiradas da lista de relación de membros.FAlgúns dos nós implicados na acción está fóra da zona descargada.Sentido únicoYSó conxuntos de cambios pechados despois e creados antes de unha data/tempo específica.@Só conxuntos de cambios pechados despois da seguinte data/tempo5Só conxuntos de cambios que me pertencen a min mesmoDSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte ID de usuarioFSó conxuntos de cambios que lle pertencen ao seguinte nome de usuarioSó no extremo da vía.AbertoAbrir un lugar… Abrir recenteUAbrir un ficheiro (calquera tipo de ficheiro que poida ser aberto con Ficheiro/Abrir)Abrir un ficheiro.:Abrir un novo navegador de historial ca historia deste nó9Abrir unha lista con todas as ordes (búfer de desfacer).,Abrir unha lista de todas as capas cargadas.)Abrir unha lista con todas as relacións.HAbrir a lista da xente que está a traballar nos obxectos seleccionados.XAbrir un diálogo de combinación de todos os elementos seleccionados na lista superior.*Abrir o diálogo da configuración global.)Abrir unha ventá de lista de selección.=Abre unha páxina web para cada conxunto de cambios escollido Abrir un URL.Abrir un ficheiroAbrir relación recenteAbrir ficheiro escollidoAbrir ficheiro escollido. Abrir sesión5Abrir a lista de conxuntos de cambios da capa actual. Abrir {0}Abrir…Aberto/Pechado:Datos OpenStreetMapHorario de aperturaAbrindo o ficheiro «{0}»…Abrir ficheirosHA apertura do enlace non é compatíbel coa plataforma actual (''{0}'').HAbre un diálogo que che permite saltar a unha localización específicaLAbre o Xestor de Conxunto de cambios para os conxuntos de cambios escollidos Operador/aÓpticaAtributos Opcionais:OpciónsPomar Orgánico Vía orixinal OrtogonalizarOrtogonalizar / DesfacerOrtogonalizar a forma Ortogonalizar a forma / Desfacer}Ortogonalizar a forma / Desfacer
Debe seleccionar nós que se movesen durante a última acción de ortogonalizar a forma.OutroOutros nós duplicados Exteriores SobrescribirÿþPUWG 1992 (Polonia)PUWG 2000 Zone {0} (Polonia) PUWG ZonaPinturaEstilo de pintura {0}: {1}Sitio paleontolóxicoPapelParalelaMO parámetro «downloadgps» non acepta nomes de ficheiros ou URL de ficheiroNome do parámetroValor do parámetro9o parámetro {0} non está no rango 0..{1}, obtívose {2}QOs parámetros --download, --downloadgps, e --selection son procesados nese orde.Relacións paiParque$Aparcamento disuasorio (Park & Ride) AparcadoiroCorredor de aparcadoiroEntrada do aparcadoiroGErro de análise: estrutura de documento non válida para documento gpxProcesando datos de OSM…&Procesando a historia dos datos OSM…,Procesando contido do conxunto de cambios…,Procesando a lista de conxuntos de cambio…PartesLugar de cruces frecuentes Lugar de paso Contrasinal Contrasinal:Colar ou pegarColar ou pegar …Colar ou pegar as etiquetas$Pegar ou colar na posición de orixeNPegar ou colar contidos do portaretallos na posición onde eles foran copiados)Pegar ou colar contidos do portaretallos.Pega sen membros incompletosCamiño peonilPico Calle peonalCruzamento peonalTipo de cruzamento peonalPeóns Pelota vasca7Conflitos pendentes na lista de membros desta relación/Conflitos pendentes na lista de nós desta vía.Conflitos de propiedades pendentes de resolverRealiza a validación dos datosFarmaciaNúmero de teléfonoZona de pícnic EmbarcadoiroTuboTipo de pista de esquíCancha de xogoLugar de cultoLugaresReproducir/Pausar son.xA reprodución comeza este número de segundos antes (ou despois, se é negativo) da posición requirida da pista de son Zona de xogosAborte se non está seguro!Decide que valores hai que manterIntroduza coordenadas GPS{Introduce unha data na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
3Introduza un nome para a área de descarga marcada.(Introduza un nome de usuario non baleiroIntroduza o enderezo da teselaIntroduza un índice de tesela‚Introduce un tempo válido na forma usual para a túa rexión.
Exemplo: {0}
Exemplo: {1}
Exemplo: {2}
Exemplo: {3}
"Introduza un ID de usuario válido!Introduza un enteiro de valor > 07Reinicie JOSM para activar os complementos descargados.^Seleccione : * Unha liña que non se cruce con ela mesma e con máximo dous nós; * Tres nós.(Escolla unha área de descarga primeiro.Seleccione unha teclaSeleccione un valorSeleccione unha entrada.Escolla polo menos catro nós.8Escolla polo menos un nó, vía ou relación xa enviado.:Escolla ao menos unha vía pechada que debería ser unida.$Escolla como mínimo un nó ou vía.(Escolla polo menos unha fila para copiar.Escolla polo menos unha vía para simplificar.Escolla polo menos unha vía.Escolla polo menos tres nós.VSeleccione polo menos dous nós para combinalos, ou un nó que estea preto doutro nó.-Escolla polo menos dúas vías para combinar.eEscolla exactamente dous ou tres nós ou unha vía dun só sentido con exactamente dous ou tres nós."Escolla algunha cousa para copiar.Seleccione a fila a eliminar.Seleccione a fila a editar.Escolla a capa a usar?Escolla vías con ángulos de aproximadamente 90 ou 180 grados. Complemento empaquetado con JOSMInformación do complemento4Produciuse un fallo na actualización do complemento+Política de actualización de complementos ComplementosComplementos actualizados Nome do PuntoNúmero do puntoPostePolicía Políticaÿþ PosiciónHA posición {0} está fora de rango. O número de membros actual é {1}.Caixa de correos de CorreosOficina postalCódigo postalCódigo postalÿþEnerxíaXerador de enerxíaTendido eléctricoTorre de electricidadeLiñas eléctricasFonte de TensiónViolación de condición previa PredefinidoBA opción de configuración {0} foi retirada porque xa non se usa.ConfiguraciónConfiguración…Preparar os datos de OSM…#Preparar a resolución de conflitos#Preparando o conxunto de cambios…Vía para tren históricoPrevioPrimariaEnlace a rúa primaria PrimitivaPrisiónProcesando o ficheiro «{0}»Coordenadas Proxectadas ProxecciónCódigo de proxecciónMétodo de proxección PropiedadesDPropiedades do meu conxunto de datos, p.e. o conxunto de datos local†Propiedades no elemento combinado. Substituirán as propiedades dos elementos propios cando se apliquen as decisións de combinación.MPropiedades no seu conxunto de datos, p.ex. o conxunto de cambios do servidorPropiedades(con conflitos)Área protexida@Proporciona un breve comentario para os cambios que vas a subir:Configuración do proxyÿþEdificio público#Vehículos de servizo público (SP)Transporte públicoRuta de transporte públicoPurgar Purgar…cAsignar etiquetas de texto a marcas de son (e de imaxe e web) así como ás súas iconas de botón.ÿþCanteiraPedir*Consultar e descargar conxuntos de cambios)Pedir e descargar conxuntos de cambios…6Pedir tanto conxuntos de cambios abertos coma pechadosConsultar conxuntos de cambios'Pedir só conxuntos de cambios pechados&Pedir só conxuntos de cambios abertos.Consultando e descargando conxuntos de cambiosPregunta Coches RCPista de carreiras Vía de tren Vía de trenApeadeiro de ferrocarrilPlataforma de ferrocarril Nodos duplicados na vía do trenRango de números esperadoDatos GPS en bruto Ler fotos… Lendo conxunto de cambios {0}…Lendo conxunto de cambios…Lendo pais de «{0}» Lendo información de usuario… Lendo {0}…Óllame Nome real1Eliminar realmente a selección da relación {0}?Terra de recreoImaxe corrixida… Vermello:Refacer Refacer…#Refacer a última acción desfeita..Volver a facer a orde escollida e as seguintes Refacer {0}Baixío ReferenciaReferencia (número de camiño)Número de referenciaReferenciado por: Refírese a ActualizarRexiónRexeitar Conflitos e Gardar Relación Relación…&Editor de relación: Descargar Membros'Editor de relacións: mover cara abaixo'Editor de relacións: mover cara arribaEditor de relación: retirarEditor de relación: {0}A relación é eliminadaA relación esta baldeira^A relación con id externa «{0}» refírese a unha primitiva faltante con id externa «{1}». Relación {0}Relación: escollida RelaciónsRelacións: {0}ASoltar o botón do rato para escoller os obxectos do rectángulo..Solta o botón do rato para parar o movemento./Soltar o botón do rato para deter a rotación. Relixión RelixiosoRecargar%Recargar o historial desde o servidorControl Remoto7O control remoto foi preguntado para crear un novo nó.Retirar"Retirar «{0}» para o nó «{1}»(Retirar «{0}» para a relación «{1}»#Retirar «{0}» para a vía «{1}»Retirar da memoriaRetirar a foto da capa#Retirar etiquetas de vías internasHRetirar o conxunto de cambios do panel de vista detallada da cache local#Retirar os marcadores seleccionados4Retirar os membros seleccionados para esta relación5Retirar as modificacións escollidas da memoria local@Retirar as entradas escollidas da lista de elementos combinados.9Retirar os estilos escollidos da lista de estilos activosRetíraos, limpa a relación Retirar este membro da relación"Elementos retirados das relaciónsRetirar os nós duplicadosEliminadas etiquetas de {0}Borradas etiquetas obsoletas#Retirando complementos obsoletos…(Retirando complementos sen mantemento…Mudar o nome do ficheiroRenomear o ficheiro «{0}» a Renomear capaRenomear o marcador escollidoAluguerReordenar capas de imaxes*Reordenar capas de imaxes non superpostas.Taller$Substituír «{0}» con «{1}» paraEReportar un erro no sitio web do JOSM (abre no navegador de Internet)Informar dun erroÿþSolicitar un código de accesoA petición fallou`Escolla unha área do mapa máis pequena pra ter a certeza de que tódalas notas son descargadasDetalles do pedido: {0}Reserva Restabelecer+Restablecer a configuración predeterminada Rúa urbanaÁrea residencialResolverResolver conflitos Resolver os conflitos de ''{0}''(Resolver conflitos en coordenadas en {0}-Resolver conflitos en estado eliminado en {0}7Resolver conflitos na lista de membros da relación {0}3Resolver conflitos para a lista de nós da vía {0}+Resolver conflito de version para o nó {0}1Resolver conflito de version para a relación {0}*Resolver o conflito de version da vía {0}RecursoÁrea de Descanso ReiniciarReiniciar a aplicación. Restaurante RestaurarRestaurando ficheiros Restrición ComerciosMuro de contenciónObter un código de acceso.Obtendo un código de acceso mediante OAuth…+Obtendo un código de petición de OAuth…Pedindo información do usuarioÿþInverterInverter as víasInverter e combinar6Inverter a dirección de todas as vías seleccionadas.(Inverter a orde dos membros da relación Inverter víaLiña de costa revertidaDesfacendo cambios RevisiónCume EquitaciónRíoRibeiraRúa (Tipo descoñecido)Restricións de traficoRol Problema de verificación de rol>A regra {0} non está a participar na comparación do par {1}.Rol:*Papeis nas relacións que fan referencia aRotonda Tipo de RutaRutas mostradas para: Liga de RugbyÿþRuínas~Executar a actualización de complementos despois de actualizar JOSM. A actualización automática no arranque está activada.Executando a proba {0}Pista Escala SACÿþPoternaSalina Auga salgada Saturación:saunaGardar Gardar comoGardar como…Gardar ficheiro GPX Gardar en: Gardar capaGardar ficheiro OSMGardar a sesiónGardar a sesión como…Gardar de todas formas Gardar en:Gardar ficheiro escollido.*Gardar os datos actuais nun novo ficheiro.Gardar os datos actuais.(Gardar a sesión actual noutro ficheiro.,Gardar a configuración e pechar o diálogo.)Gardar usuario e contrasinal (sen cifrar)A examinar o directorio {0}…EscolaChatarraCantosXesteiraPescadoBuscarBuscar notas.../A expresión de procurar non é válida: {0}Procurar notasBuscar obxectosConsellos de buscaBuscar predefinidoBuscar predefinidosSintaxe de buscaLProcurar por notas no mapa mundial do OpenStreetMap que contén as palabras: Buscar…Buscar: A procurarNome alternativo Secundaria Segundos: {0}Excepción de seguridade!Ver na wiki para outra capacidadeSegmento {0}: {1}#Carril bici e vía peonal separadas&Sel.: Rel.:{0} / Vías:{1} / Nodos:{2}Escoller Escoller TodoSeleccionar capas WMSSeleccionar capa WMTSTEscoller todos os obxectos asignados aos conxuntos de cambios escollidos actualmenteiEscoller todos os obxectos sen eliminar da capa de datos. Isto selecciona tamén os obxectos incompletos.2Seleccione polo menos un nó pra ser desconectado.UEscoller conxuntos de cambios baseándose na data/tempo que foron creados ou pechadosGEscolle os conxuntos de cambios dependendo de quen as abrira ou pecharaCEscoller conxuntos de cambios que pertencen a usuarios específicosEscoller ou ben:Escolla o nome de ficheiro1Escoller se o dato debería estar nunha nova capa/Seleccionar un formato de imaxe para a capa WMSEscoller na capaEscoller na lista de relaciónsEscoller membrosSeleccionar membros (engadir)Escoller nó baixo o cursor.,Escolla secuencias non ramificadas de vías.IEscoller só os conxuntos de cambios relativos a un recadro de selecciónEscoller relaciónSeleccionar relación (engadir))Escoller relación a lista de relacións.Escolla a capa a usar>Escoller as primitivas correspondentes na capa de datos actual5Escoller os membros de todas as relacións escollidasSEscoller as primitivas no contido deste conxunto de cambios na capa de datos actualAEscoller para descargar datos OSM na área de descarga escollida.XEscoller para permitir a JOSM o dereito a descargar as túas trazas de GPS en capas JOSMDEscoller para permitir a JOSM ler a súa configuración no servidor.UEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar trazas de GPS cos seus permisosUEscoller para dar permisos a JOSM o dereito de enviar datos do mapa cos seus permisosJEscoller para permitir a JOSM modificar a súa configuración no servidor.3Selecciona pra facer zoom da nova área descargada.Escoller coa busca indicadaRelacións seleccionadas SelecciónSelección baleira0A selección debe consistir só de vías e nós.Axustes de selecciónSelección non axeitada! Selección:Selección: {0}WEscoller os obxectos que se ven afectados por esta orde (a menos que estean eliminados)Semiautomática SeparadorSecuencia: {0}ServizoServizos Servizos:Ficheiro de sesión (*.jos)%Ficheiro de sesión (arquivo) (*.joz)"Estabelecer todo ao predeterminadoEstabelecer como predeterminada4Estabelecer a marca de «modificado» para o nó {0}:Estabelecer a marca de «modificado» para a relación {0}5Estabelecer a marca de «modificado» para a vía {0}AEstabelecer a selección actual á lista de relacións escollidasEstabelecer o idioma;Escoller no mapa os elementos escollidos na lista superior.(Estabelecer {0} = {1} para o nó «{2}».Estabelecer {0} = {1} para a relación «{2}»)Estabelecer {0} = {1} para a vía «{2}»,Estabelece un rol para os membros escollidosDEstablecemento directo de entradas de preferencia. Usar con coidado!(Estabelecendo os valores predeterminadosConfiguración8Parámetros para o reprodutor de son e as marcas de son.BParámetros para a proxección do mapa e interpretación de datos. CompartindoÿþRefuxio NavegaciónZapatosTiroTendasDescrición curta:AtalloAmosar Informe de estadoAmosar conxunto de cambios {0}Amosar información de axudaAmosar o historialAmosar información-Amosa información acerca da subida de datos.-Amosar nomes localizados en listas escollidasKAmosar os nomes traducidos nas listas de selección, se están dispoñiblesMostrar a seguinte imaxe/Amosar a ID do obxecto nas listas de selecciónHAmosar ou agochar a entrada do menú de son da barra de menú principal.1Amosa a xanela de procura de modelos de etiquetasMostrar a imaxe previa(Mostrar a pantalla de benvida ao iniciarWAmosar informe de estado con información de utilidade que poida ser engadida aos erros%Amosar só as etiquetas con conflitos.Amosar só as etiquetas con múltiples valoresAmosar esta axuda Mostrar áreaAmosar a presión atmosféricaAmosar a data actualAmosar humidadeAmosar temperaturaVías con nomes similaresSimplificar Vía(Simplificar todas as vías seleccionadasSimplificar as vías?RUnha vez que o límite de descarga é {0}, poden existir máis notas pra descargarContinúe só se quere descartar eses cambios.oAlgunhas das vías formaban parte de relacións que se modificaron.
Comprobe que non se introduciron erros.}Algúns puntos de referencia que estaban demasiado lonxe do camiño para estimar correctamente os seus tempos foron omitidos.‹Algúns puntos de referencia con marcas de tempo anteriores ao inicio do camiño ou posteriores ao fin foron omitidos ou movidos ao inicio.UNon é posíbel manexar a relación de multipolígonos con múltiples vías saíntes._Non é posíbel manexar vías que son exteriores e interiores en relacións de multipolígonos._Non é posíbel manexar vías que son interiores en varias relacións de polígonos múltiples.YNon é posíbel manexar vías que son exteriores en varias relacións de multipolígonos.OrdenarOrdenar os membros da relaciónFonteSur*Prazas para Persoas de mobilidade ReducidaEspazos para os paisEspazos para a mullerRadar de tráficoPicosSeparar a vía&Separar unha vía no nó seleccionado.Divide vías en fragmentosDeportesDeporte (Pelota)Instalacións deportivasDeportes PolideportivofonteEstadio)Argumento de xeometría estándar de UnixEstrelas Comezar BuscaData de inicioComezar a descargaEmpezar a descargar datos*Comezar nova vía a partir do último nó.PInicio do camiño (facer sempre isto se non existen outras marcas dispoñibles).Comeza a subir en anacos…,Comezando a subir nunha única petición…5Comezando a subir con unha petición por primitiva…Estado: PapeleríaÿþInforme de estadoPasosEscaleira de pasoDeterArroio ou regatoRúa Nome da rúaRúasSubárea Enviar filtroSuburbioMetro Boca de metroFeito satisfactoriamente SupermercadoAsistencia técnica$Servizos de rectificación admitidos SuperficieVértice xeodésico7Encontrados datos sospeitosos. Subir de todas maneiras? NataciónSwiss Grid (Suíza)Descrición de símboloSincronizar o son'Sincronizar o paquete de datos completo Sincronizar unicamente o nó {0}'Sincronizar unicamente a relación {0}"Sincronizar unicamente a vía {0}Sistema de medidaPavimento táctilWA etiqueta non pode ser aplicada á primitiva porque hai campos con múltiples valores.@A colección de etiquetas non inclúe o valor escollido «{0}».BA chave da etiqueta ten un carácter cuxo código é menor de 0x20Etiquetar as relación con &Axustes de etiquetado preestablecidos. EtiquetasEtiquetas e membrosEtiquetas de nósEtiquetas de relaciónsEtiquetas de víasEtiquetas con valores baleirosEtiquetas/Membros Etiquetas: XastreÿþÿþPista de rodaxe TeléfonoTarxetas telefónicasTenisÿþ TerritoriosRúa terciaria ou localA proba fallouProba {0}/{1}: Empezando {2}+Probando o código de acceso mediante OAuthProbando OSM API URL ''{0}''ÿþFA dirección (da compás) do segmento de liña que se está a debuxar.FA cantidade pola que se multiplicará a velocidade para avance rápido5O ángulo entre o segmento previo e o actual da vía.>O contido deste conxunto de cambios aínda non foi descargado.›Os datos copiados conteñen obxectos incompletos. Ao pegar os datos, os obxectos incompletos elimínanse. Quere pegar os datos sen os obxectos incompletos?[Non se seleccionou ningún nó, polo que non se pode usar a selección actual para separar.8A selección actual non pode ser empregada pra despegar.]O valor actual non en un ID de conxunto de cambio correcto. Introduza un enteiro de valor > 0[O valor actual non é unha ID válida de usuario. Introduza un valor enteiro maior que cero3O valor actual non é un enderezo de tesela válidoMEl valor actual non é un índice de tesela válido para o nivel de zoom dadoO documento non contén datos.ZOs seguintes obxectos dependentes van a ser purgados
ademais dos obxectos escollidos:;Os seguintes erros ocorreron durante a descarga masiva: {0}{Os seguintes obxectos non puideron copiarse no obxecto de destino
porque foron eliminados do grupo de datos de destino:8A latitude xeográfica na posición do punteiro do rato.9A lonxitude xeográfica na posición do punteiro do rato. Retiraranse da capa, pero non se eliminarán do servidor ao enviar os cambios.ŠEsta proba comproba se dous camiños, vías de tren, pasos de auga ou edificios se cruzan na mesma capa, pero non están unidos por un nó;Esta proba comproba que as liñas de costa sexan correctas.?Esta versión de JOSM é incompatíbel co servidor configurado.0Eses nós non están nun circulo. Interrompendo.Máquina de etiquetasEnderezo da tesela:TempoHora:Zona horaria: Zona horaria: {0}Título:A … Para eliminar-Muda o seguimento do encadramento automáticoCambiar Vista de grellaAlternar o panel de diálogos.9Alternar o panel de diálogos, maximizar a vista do mapa.%Alternar a vista de pantalla completa6Alternar a visibilidade da xanela do xestor de cambios5Cambiar o estado visíbel do texto e iconas da marca./Cambiar o estado visíbel da capa seleccionada. Cambiar: {0}Baños#O código permite aceso restrinxidoPeaxeCabina de peaxeFerramenta: {0}Barra de ferramentas(Personalización de barra de ferramentasÿþTurismoTorre Tipo de torreVilaXoguetesCamiñoColoreado de camiños e puntosTipo de camiñoCalmado de tráfico SemáforoTranvíaParada de tranvía Traducións Tradutores TransporteÿþAxencia de viaxesÁrboreRúa principalEnlace a rúa principalTentar de novo]Tente a actualizar á versión máis recente deste complemento denantes de informar dun erro.TúnelCírculo de xiro Punto de xiroTornoPlataforma de xiro>Atopáronse dúas vías paralelas. Interrompeuse a operación.TipoÿþUIC-Referencia DESCOÑECIDOÿþ Ficheiros URLNURL de www.openstreetmap.org (podes pegar aquí un URL para descargar a área)URL :ÿþÿþUTM Francia (DOM)UTM sistema xeodésicoUTM ZonaDespegar víasXNon foi posíbel engadir a primitiva {0} ao conxunto de datos porque xa está incluída.LNon foi posíbel crear o directorio {0}, o autogardado vai a ser desactivadoMNon foi posíbel crear o ficheiro {0}. outro nome de ficheiro vai a ser usado.Non foi posíbel crear unha nova marca de son.9Non foi posíbel eliminar a copia de seguranza antiga {0}-Non se puido eliminar o ficheiro temporal {0}MNon foi posíbel atopar a tradución para o idioma local {0}. Volvendo a {1}.,Non foi posíbel atopar o ficheiro ''{0}''.#Non foi posíbel analizar a Lon/Lat7Non é posíbel sincronizar nunha capa en reprodución.Sen clasificarLiña de costa desconectadaVías acuáticas non conectadasPendente,Conflito indeciso entre estados de eliminado2Conflito sen resolver entre diferentes coordenadas Sen decidirNElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Interrompendo.IElemento indefinido «{0}» atopado no fluxo de datos entrante. Omitindo.Desfacer Desfacer ...Desfacer mover+Desfacer ortogonalización para certos nósDesfacer a última acción.)Desfacer a orde escollida e as anteriores Desfacer {0}Desacoplar o panel2Atopouse un ID 0 inesperado para primitivas de osm8Elemento non esperado. Esperábase {0} mais atopouse {1}Mostra non esperada: {0}TValor inesperado «{0}» para a preferencia «{1}». Asumindo o valor «preguntar».:Valor inesperado do parámetro «índice». Obtívose {0}. DesconxelarEDesconxelar a lista de elementos combinados e comezar a combinación.DespegarConfirmación pra despegarDespegar o nó UniversidadeMaquina descoñecida0 esperado para o parámetro «{0}», obtívose {1}6Requírese un valor no rango [-90,90] para a latitude.9Requírese un valor no rango [-180,180] para a lonxitude.Valor:Tenda de variedadesSVarios parámetros que influen na representación visual da totalidade do programa..Velocidade (vermello = lento, verde = rápido)"Expendedor automático de produtos"Version > 0 Esperada. Tívose {0}. Versión {0} Versión: VeterinarioVídeoVer Vista: {0} Panorámica#Seguir encadramento automaticamente PoboaciónParque MunicipalViñedo VisibilidadeVisitar a páxina de inicioCalibración do gravador de vozVolcánVoleibolVoltaxeÿþÿþ Erro do WMSficheiros WMS (*.wms)URL WMS ou ID da imaxe: Erro WMTSParedeAviso3Advertencia: O contrasinal transfírese sen cifrar. AdvertenciasLimpeza'Planta de tratamento de augas residuaisParque acuáticoTanque de auga Torre de auga Pozo de augaTraballos Acuáticos Nivel de augaFervenzaMuíño de auga Vía fluvial Nodos duplicados na vía de auga1O nó final da vía esta próximo a outra estradaJVía con ID externo «{0}» inclúe nós que faltan con ID externa «{1}»Vía {0}Vía: Puntos de referenciaVíasCruceiroCamiño a santuario Páxina web: Páxina web:RepresaPantanoCadeira de rodasJCando se importe son, aplicalo a calquera punto de referencia na capa GPX.+Cando se importe son, crear marcas desde…IAo gardar, conservar os ficheiros de copia de seguridade que rematen en ~8Onde deben ser postos os membros da relación deste nó?*Onde deben ser postas as etiquetas do nó?Que tarefas facer?=Que anaco da liña debe manter o historial de autores de {0}? Todo o grupoAnchura (metros)ÿþMuíño de ventoManga de ventoVista de grella Con tendaMadeiraFábrica"A etiqueta XML non se atopaSi Si, AplicarSi, crear un conflito e pecharCVostede xa ten un código de acceso ao servidor OSM mediante OAuth.Nun intre vanse a eliminar os obxectos incompletos.
Isto causará problemas porque non está a ver o obxecto tal como é.
Aínda así quere eliminalos?ÅEstá a piques de eliminar os nós que se atopan fora da área que descargou.
Isto pode causar problemas porque outros obxectos, que non ve, poden estar usándoos.
Quere eliminalos realmente?Está a piques de combinar datos das capas ''{0}'' e ''{1}''.

Estas capas teñen regras de envío distintas, e non deberían combinarse.
Como resultado da súa combinación, aplicaranse as regras máis restritivas (non se recomenda o envío) a ''{1}''.

Esta non é a forma recomendada de combinar datos deste tipo..
Recoméndase que comprobe e combine cada un dos obxectos, un por un, usando a función de ''Merge selection''.

Está seguro de que quere proseguir?Está a piques de combinar máis dun obxecto entre as capas ''{0}'' e ''{1}''.

Este non é o xeito recomendado de combinar estes datos.
Recoméndase que comprobe e combine cada obxecto por separado.

Está seguro de que quere continuar?ŸNun intre vanse a despegar obxectos incompletos.
Isto causará problemas porque non está a ver os obxectos reais.
Aínda así quere despegalos obxectos?òNun intre vanse a despegar nós fóra da área que descargou do servidor.
Isto poderá orixinar problemas en obxectos porque outros obxectos (que non poder ver neste momento) poden estar empregándoos.
Aínda así quere despegalos nós?Nun intre vanse a enviar datos da capa ''{0}''.

Non é recomendábel enviar datos desta capa. Se prosegues,
pode que teña que desfacer os seus trocos, ou forzar a outros usuarios a desfacelos.

Estás seguro de querer continuar?FTamén podes colar ou pegar unha ligazón URL de www.openstreetmap.orgAtopou un fallo en JOSMEDebes reiniciar JOSM para que algúns parámetros se fagan efectivos.8Debes introducir un comentario para crear unha nota nova"Debes introducir un termo de busca>Debe facer publicas as súas edicións para enviar novos datos#Debe escoller polo menos unha vía.BDebes escoller dous ou máis nós para separar unha vía circular.šDebe arrastrar o cabezallo de reprodución, mantendo premida a tecla MAIÚS, sobre unha marca de son ou sobre un punto do camiño onde queira sincronizar.‹Debe arrastrar o cabezallo de reprodución preto do trazado GPX cuxa pista de son asociada estivo reproducindo (despois da primeira marca).>Debe ter pausado o son no punto do camiño onde quere a marca.MDebes pausar o son no momento que escoites a túa entrada de sincronización.cSolicitou demasiados nós (>50.000). Descargue unha área mais pequena ou use o ficheiro planet.osmDebe escoller un camiño GPX€Ven de actualizar JOSM.
Para evitar problemas debería actualizar os complementos.

Actualizar agora os complementos?œO teu comentario de subida está baleiro, ou é moi curto.

Isto está tecnicamente permitido, pero considere que outros usuarios que están
a ver os cambios precisan de comentario dos conxuntos de cambios con sentido
para entender que é o que está a pasar

Se gasta un minuto agora para explicar o seu cambio, faralle a vida
mais fácil a outros asignadores.ÿþÿþAmpliación (en metros) Aumentar ZoomAchegar (teclado) Reducir ZoomAfastar (teclado)Facer zoom e mover mapaFacer zoom arrastrando ou con [ Ctrl+. ] ou [ Ctrl+, ]; mover con Ctrl+Frecha arriba, esquerda, abaixo, dereita; mover zoom co botón dereitoNivel de ampliación:Facer zoom na vista a {0}. Ampliar a+Encadrar visualización da área descargadaAxustar á capa Zoom ao nó1Facer zoom sobre o(s) elemento(s) seleccionado(s)Facer zoom sobre a selección)Encadrar cara o primeiro nó seleccionadoCAmpliar o obxecto ao cal o primeiro membro escollido fai referencia'Zoom a este nó na capa de datos actualFacer zoom a {0}FAmpliación desactivada porque a capa desta relación non está activaCEncadramento desactivado porque a capa desta liña non está activa:Ampliación desactivada porque non hai un membro escollidoBEncadramento desactivado porque non está seleccionado ningún nó [ficheiro]ÿþpontemultipolígonoredetransporte_público restriciónrutalugarvía acuáticaEstado/Provincia EstaciónPortaAtrás Máis rápidoAvance máis rápidoAvanceSaltar cara atrás.Saltar cara adianteMarca seguinteReproducir a seguinte marca.Reproducir a marca anterior.Reprodución/PausaMarca anterior Máis lentoAvance máis lentogaraxesoficinaPechadoAbertobaleiro protestantenegroazulmarróngrisverdevermellobrancoÿþÿþÿþOaugatrigosaírInicioÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþÿþtextoVerde Desc(ripcion)Nomeÿþverde panaderíaportoAugaSonDatosEditarFicheiroÿþAxudaImaxesMáis ferramentas Predefinidos Selección FerramentasVistaAugaÿþ FundaciónAvogadoXornal%Organización non gobernamental (ONG)NotaríaPartido políticomixtoreenviarNotas sobre a terra baixo terra subacuáticoavanzadoEstado/Provincia subacuáticoabrir EstaciónÿþÿþÿþÿþÿþPorto:esquerdadereitavoleibol-praiabillarÿþAugaClave:Notaengadir á selecciónengadir botón de ferramentasadministrativaConfiguración avanzadapista de rodaduraagregar agrícolaairetodotodas as vías pechadastodos os obxectos incompletostodos os obxectos modificadostodos os novos obxectos todos os nóstodos os obxectostodas as relaciónstodos os obxectos seleccionadostodas as víasrueiro alfabético anglicanoanónimoáreaárea de texto asiáticoasfaltosonfondoanterior punto de paradasegmento anterior bahaístabaptistabaresbásicos bicicletaciénagamarcabudista construciónhamburgueseríaÿþpor {0}sensíbel a maiúsculas católicocarbónpolochino cristiánestancocidade no sentido das agullas do reloxopechado vía pechadacarbón adoquinadocafé auga fría comunicación compactado formigón gomas do pitoconflito convenienciacobreÿþcontardatosdías caducifoliosdedicadogra° min'' (náuticos)gra° min'' seg" eliminadoreparto de mercancías autorizadodestino non existeabaixo de descenso descargar(debuxar un ángulo con imán ou ligazónBebidas3camiño de entrada(a unha casa , garaxe, finca …) eléctrico elementos evanxélicoparesexemplosBolsas para excrementos4falso: a propiedade está explicitamente desactivadavaladoÿþbuscar na selección)fish_and_chips (patacas e pescado fritos)Cartafol Alimentaciónforestalreenviarpróximo punto de paradasegmento seguintefrancés do tituloda víaÿþalemánouro campo de golf marca gps punto gpsGrado 1 (pavimentada)Grado 2 (de áridos)/Grado 3 (árido con vexetación entre rodeiras)1Grado 4 (de terra con vexetación entre rodeiras):Grado 5 (con rodeiras apenas visibles entre a vexetación)herbapavimento vexetalgravagregoterraÿþpunto de detencióntérmicoliña axudantedestacarEstradahindú historial auga quentehorascasaÿþxeadoInactivo2incluíndo os fillos inmediatos das relacións pai incompletoindia interioresÿþsegmento interiorintegrado no programa principalillailladoitalianojainistaxaponésTestemuñas de Xeováxudíaÿþquiosco uso da terratipo de uso da terra {0}capa7a capa está actualmente agochada (premer para amosala)5a capa é actualmente visíbel (premer para agochala)chumboesquerdatipo de ocio {0}limitado,cargando o complemento «{0}» (version {1})bloquear desprazamento non lóxicoluteranomanglar marítimamarisma lat. max. lon. max.membroÿþ metodistamexicano zona militarleiteÿþ lat. min. lon. min.minutosobxectos perdidos:mixtomormónlameira múltiplemultipolígonomusulmáespazo naturaltipo natural {0}naturezaseguinteníquelnonsen descrición dispoñíbel&non hai mensaxes de erro dispoñíbeisningún importadornon_xirar_esquerdanon_xirar_dereitanon_seguir_de_frenteprohibido xiro en Uningúnnórdico non eliminado½Nota: Para algunhas operacións JOSM precisa moita memoria. Pode ser necesario engadir a seguinte opción de Java para especificar o máximo tamaño de memoria accesíbel en megabytesaviso#obxectos sen etiquetas de utilidadeobxectosobxectos cambiados polo usuarioobxectos na vista actualobxectos na área descargada observaciónimparesoficialaceitesó_xirar_esquerdasó_xirar_dereitasó_seguir_de_frenteabriropcións2opción dadas polas propiedades do sistema de Javaortodoxo exterioressegmento exteriorfora da área descargada aparcadoirocorredor de aparcadoiroTíckets de aparcadoiroPparcial: distintos obxectos seleccionados teñen valores diferentes, non cambiar pavimentadapavimento de pedracantos roladospegaso pelícanoÿþ permisivoFotoscancha de xogo pizzeríaplantas plásticoposte política presbiterianoanteriorprivadoproblema propiedades protestantepúblicotransporte públicoBilletes de transporte público frailecillo cuáquero Vía férreaxuncalrexiónrexionalexpresión regularobxectos relacionadosretirar da selecciónsubstituír a seleccióndereitarolrotondasegmento da rutaÿþsalmarisma salgadaareaÿþescalaresquemasegundos seleccionado selecciónseparadoaugas residuaischiítatendatipo de tenda {0} vía mortasijistapratalugarparque de snowboard españolaespiritualistatipo de deporte {0} PolideportivoramalEstadioselos estándarestadopedrafluxorúametrosumasuníÿþCiganadocestaoístaTarxetas telefónicasÿþtexto tailandésConfigure
como proceder con múltiples conxuntos de cambios.<{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo nó ''{4}'' (id: {5})B{0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo relación ''{4}'' (id: {5})={0}% ({1}/{2}), {3} restantes. Subindo vía ''{4}'' (id: {5})ÿþÿþ{0}: Versión {1} (local: {2}){0}: opción ilegal -- {1}{0}: opción inválida -- {1}2{0}: a opción ''--{1}'' non permite un argumento."{0}: a opción ''{1}'' é ambigua.-{0}: a opción ''{1}'' precisa dun argumento.3{0}: a opción ''{1}{2}'' non permite un argumento.){0}: opción precisa dun argumento -- {1}&{0}: a opción descoñecida ''--{1}''.'{0}: a opción descoñecida ''{1}{2}''.ÿÿ({0} petición)({0} peticións) ({0}/{1}) Subindo {2} obxecto…!({0}/{1}) Subindo {2} obxectos…Engadir nó nó á víaEngadir nó novo a {0} vías0Engadir e mover un novo nó virtual a unha vía.0Engadir e mover un novo nó virtual a {0} vías.%Engadir a selección á relación {0}'Engadir a selección ás relacións {0}Engadido {0} obxectoEngadidos {0} obxectosqNon é posíbel abrir {0} ficheiro, ben porque non existe ben porque non hai ningún importador axeitado para el.uNon é posíbel abrir {0} ficheiros, ben porque non existen ben porque non hai ningún importador axeitado para eles.GNon foi posíbel abrir {0} ficheiro co importador de ficheiros «{1}».HNon foi posíbel abrir {0} ficheiros co importador de ficheiros «{1}».)Cambiar as propiedades de ata {0} obxecto*Cambiar as propiedades de ata {0} obxectosCambiar {0} obxectoCambiar {0} obxectosMPrema {0} para comprobar o estado deste obxecto no servidor.OPrema {0} para comprobar o estado destes obxectos no servidor..Preme para continuares e abrires {0} navegador0Preme para continuares e abrires {0} navegadoresCombinar {0} víaCombinar {0} víasConflito mentres se descargabaConflitos mentres se descargabaConflito no datoConflitos nos datosEliminar {0} nóEliminar {0} nósEliminar {0} obxectoEliminar {0} obxectosEliminar {0} relaciónEliminar {0} relaciónsEliminar {0} víaEliminar {0} víasEliminando {0} obxectoEliminando {0} obxectosIProduciuse un fallo na descarga do seguinte complemento:PProduciuse un fallo na descarga dos seguintes {0} complementos:&Descargando {0} conxunto de cambios…'Descargando {0} conxuntos de cambios…?Descargando {0} relación filla incompleta da relación «{1}»BDescargando {0} relacións fillas incompletas da relación «{1}»Separar en {0} nóSeparar en {0} nósSeparar {0} nó en {1} nóSeparar {0} nós en {1} nósIAsegúrate de que a relación non fica con membros errados ou que fallan!LAsegúrate de que as relacións non fican con membros errados ou que fallan!Inserir novo nó na vía.Inserir novo nó en {0} vías.@JOSM non puido atopar información sobre o complemento seguinte:CJOSM non puido atopar información sobre os complementos seguintes:Xunguir {0} nóXunguir {0} nós Versión combinada ({0} entrada)!Versión combinada ({0} entradas) Mover {0} nóMover {0} nósA miña versión({0} entrada)A miña versión({0} entradas)$Non foi posíbel descargar o obxecto+Non foi posíbel descargar algúns obxectosObxecto eliminadoObxectos eliminados$Un obxecto descargado foi eliminado.*{0} obxectos descargados foron eliminados.*Non foi posíbel descargar un obxecto.
,Non foi posíbel descargar {0} obxectos.
Abrindo {0} ficheiroAbrindo {0} ficheirosPegando {0} tagPegando {0} tags]Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalo manualmente.^Abra o diálogo de preferencias despois de que JOSM arranque e tente actualizalos manualmente.YO complemento {0} precisa un complemento que non foi atopado. O complemento que falta é:bO complemento {0} precisa {1} complementos que non foron atopados. Os complementos que faltan son:Purgar {0} obxectoPurgados {0} obxectos Rotar {0} nóRotar {0} nósbuscando en {0} obxectobuscando en {0} obxectosIO nó seleccionado non pode ser desconectado se non fica conectado a ren.ROs nós seleccionados non poden seren desconectados se non fican conectados a ren.Seleccionado obxecto {0}Seleccionados obxectos {0}%Simplificar a vía ( retirar {0} nó)&Simplificar a vía ( retirar {0} nós)Simplificar {0} víaSimplificar {0} víasSeparar a vía {0} en {1}.Separar a vía {0} en {1}.Etiquetas({0} conflito)Etiquetas({0} conflitos)IA liña afectada desaparecerá despois de desconectar o nó seleccionado.LA liña afectada desaparecerá despois de desconectar os nós seleccionados.DEste complemento foi descargado satisfactoriamente:MEstes {0} complementos foron descargados satisfactoriamente:;O seguinte complemento xa non é preciso e foi desactivado:COs seguintes complementos xa non son precisos e foron desactivados:$O complemento non vai a ser cargado.'Os complementos non van seren cargados.7O nó seleccionado non está no medio de ningunha vía.;Os nós seleccionados non están no medio de ningunha vía.BA vía seleccionada ten nós fora da rexión de datos descargados.GAs vías seleccionadas teñen nós fora da rexión de datos descargadosA version de eles({0} entrada)A version de eles({0} entradas)HHai máis de unha vía usando o nó que escolleu. Escolla tamén a vía.JHai máis de unha vía usando os nós que escolleu. Escolla tamén a vía.­Hai {0} obxecto na súa copia local que pode ter sido eliminado no servidor.
Se despois tentas eliminalo ou actualizalo, o servidor pode reportar un conflito de edición.²Hai {0} obxectos na súa copia local que poden ter sido eliminados no servidor.
Se despois tentas eliminalos ou actualizalos, o servidor pode reportar un conflito de edición.)houbo {0} conflito durante a importación*houbo {0} conflitos durante a importaciónIsto cambiará ata {0} obxecto. Isto cambiará ata {0} obxectos.Modificarase {0} obxectoModificaranse {0} obxectosTransformar nó {0}Transformar nós {0})O despegamento afectou {0} relación: {1}*O despegamento afectou {0} relacións: {1}>Produciuse un fallo na actualización do seguinte complemento:AProduciuse un fallo na actualización dos seguintes complementos:»Nun intre vaise eliminar {0} relación: {1}
Raramente cómpre facer iso, e non é doado de reverter a eliminación despois do envío cara ó servidor.
Aínda así quere eliminala?½Nun intre vanse eliminar {0} relacións: {1}
Raramente cómpre facer iso, e non é doado de reverter a eliminación despois do envío cara ó servidor.
Aínda así quere eliminalas?‰Vai abrir {0} xanela do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.ŠVai abrir {0} xanelas do seu navegador web.
Isto podería ateigarlle a pantalla de xanelas do navegador web, e
levar algún tempo.díadíasmarcamarcasnónósobxectoobxectos relación relaciónsao obxecto {0}aos obxectos {0}víavías {0} Autor {0} Autores{0} componse de {1} marca{0} componse de {1} marcas {0} eliminado{0} eliminados{0} imaxe cargada.{0} imaxes cargadas. {0} membro {0} membros{0} nó{0} nós{0} nota {0} notas{0} nota foi descargada.{0} notas foron descargadas.{0} obxecto para engadir:{0} obxectos para engadir:{0} obxecto para eliminar:{0} obxectos para eliminar:{0} obxecto para modificar:{0} obxectos para modificar:*{0} etiqueta pendente de resolver conflito-{0} etiquetas pendentes de resolver conflitos {0} relación{0} relacións {0} ruta, {0} rutas,  {0} etiqueta {0} etiquetas {0} camiño {0} camiños,{0} foi atopado para ser etiquetado con GPS.0{0} foron atopados para ser etiquetados con GPS.{0} vía {0} vías{0} punto de referencia{0} puntos de referencia