source: josm/trunk/test/data/wmts/getcapabilities-TOPO.xml@ 8598

Last change on this file since 8598 was 8568, checked in by wiktorn, 9 years ago

Basic WMTS support.

  • added information about units and to_meter to EPSG projection definitions (needed for WMTS)
  • added WMTSTileSource and WMTSLayer classes
  • a bit of cleanup of AbstractTileSourceLayer and align so it will work properly with WMTS tile definitions
  • added Imagery Preferences panel for WMTS and icon for button
  • added removal of wms: / tms: / wmts: prefix, if user will paste them into the field
  • CachedFile - added possibility to send custom headers with request
  • added support for unit and to_meter in CustomProjection
  • AbstractTMSTileSource cleanups (change of Coordinate to ICoordinate)
  • moved JCSCachedTileLoaderJob.read() to Utils

Addresses: #10623

Tested with Polish WMTS service proivders, Walonnie needs still some debugging, as it is not working right now.

File size: 62.9 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd">
3 <ows:ServiceIdentification>
4 <ows:Title>Usługa przeglądania rastrowych map topograficznych dla Polski. Profil kafelkowany (WMTS)</ows:Title>
5 <ows:Abstract>Usługa przeglądania rastrowych map topograficznych dla obszaru Polski. Mapa topograficzna Polski jest wielkoskalowym urzędowym opracowaniem kartograficznym, sporządzanym i aktualizowanym w sposób jednolity dla całego kraju. Jej treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. Usługa wykorzystuje interfejs WMTS OGC w wersji 1.0.0. </ows:Abstract>
6 <ows:Keywords>
7 <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
8 <ows:Keyword>Tiled</ows:Keyword>
9 <ows:Keyword>Web Map Tile Service</ows:Keyword>
10 <ows:Keyword>Zagospodarowanie przestrzenne</ows:Keyword>
11 <ows:Keyword>Wody i obiekty z nimi związane</ows:Keyword>
12 <ows:Keyword>Transport networks</ows:Keyword>
13 <ows:Keyword>Sieci transportowe</ows:Keyword>
14 <ows:Keyword>Sea regions</ows:Keyword>
15 <ows:Keyword>Rzeźba terenu</ows:Keyword>
16 <ows:Keyword>Roślinność, uprawy i grunty</ows:Keyword>
17 <ows:Keyword>Regiony morskie</ows:Keyword>
18 <ows:Keyword>Railways</ows:Keyword>
19 <ows:Keyword>Railway stations</ows:Keyword>
20 <ows:Keyword>Obiekty gospodarcze</ows:Keyword>
21 <ows:Keyword>Nazwy geograficzne</ows:Keyword>
22 <ows:Keyword>Land use</ows:Keyword>
23 <ows:Keyword>Land relief</ows:Keyword>
24 <ows:Keyword>Koleje i obiekty z nimi związane</ows:Keyword>
25 <ows:Keyword>Granice</ows:Keyword>
26 <ows:Keyword>Geographical names</ows:Keyword>
27 <ows:Keyword>Geodetic control network points</ows:Keyword>
28 <ows:Keyword>Drogi i obiekty z nimi związane</ows:Keyword>
29 <ows:Keyword>Buildings</ows:Keyword>
30 <ows:Keyword>Budynki</ows:Keyword>
31 <ows:Keyword>Budynki i budowle</ows:Keyword>
32 <ows:Keyword>Boundary</ows:Keyword>
33 <ows:Keyword>Boundaries</ows:Keyword>
34 </ows:Keywords>
35 <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
36 <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
37 <ows:Fees>Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/</ows:Fees>
38 <ows:AccessConstraints>brak ograniczeń</ows:AccessConstraints>
39 </ows:ServiceIdentification>
40 <ows:ServiceProvider>
41 <ows:ProviderName>Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej </ows:ProviderName>
42 <ows:ProviderSite xlink:type="simple" xlink:href="www.geoportal.gov.pl"/>
43 <ows:ServiceContact>
44 <ows:IndividualName>Dział Geoportal</ows:IndividualName>
45 <ows:ContactInfo>
46 <ows:Phone>
47 <ows:Voice>+48225322501</ows:Voice>
48 </ows:Phone>
49 <ows:Address>
50 <ows:DeliveryPoint>ul. Jana Olbrachta 94B</ows:DeliveryPoint>
51 <ows:City>Warszawa</ows:City>
52 <ows:AdministrativeArea>mazowieckie</ows:AdministrativeArea>
53 <ows:PostalCode>01-102</ows:PostalCode>
54 <ows:Country>Polska</ows:Country>
55 <ows:ElectronicMailAddress>geoportal@geoportal.gov.pl</ows:ElectronicMailAddress>
56 </ows:Address>
57 </ows:ContactInfo>
58 </ows:ServiceContact>
59 </ows:ServiceProvider>
60 <ows:OperationsMetadata>
61 <ows:Operation name="GetCapabilities">
62 <ows:DCP>
63 <ows:HTTP>
64 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO?">
65 <ows:Constraint name="GetEncoding">
66 <ows:AllowedValues>
67 <ows:Value>KVP</ows:Value>
68 </ows:AllowedValues>
69 </ows:Constraint>
70 </ows:Get>
71 </ows:HTTP>
72 </ows:DCP>
73 </ows:Operation>
74 <ows:Operation name="GetTile">
75 <ows:DCP>
76 <ows:HTTP>
77 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO?">
78 <ows:Constraint name="GetEncoding">
79 <ows:AllowedValues>
80 <ows:Value>KVP</ows:Value>
81 </ows:AllowedValues>
82 </ows:Constraint>
83 </ows:Get>
84 </ows:HTTP>
85 </ows:DCP>
86 </ows:Operation>
87 <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
88 <ows:DCP>
89 <ows:HTTP>
90 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO?">
91 <ows:Constraint name="GetEncoding">
92 <ows:AllowedValues>
93 <ows:Value>KVP</ows:Value>
94 </ows:AllowedValues>
95 </ows:Constraint>
96 </ows:Get>
97 </ows:HTTP>
98 </ows:DCP>
99 </ows:Operation>
100 <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
101 <inspire_common:ResourceLocator>
102 <inspire_common:URL>http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/TOPO?REQUEST=GetCapabilities&amp;SERVICE=WMTS</inspire_common:URL>
103 <inspire_common:MediaType>text/xml</inspire_common:MediaType>
104 </inspire_common:ResourceLocator>
105 <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
106 <inspire_common:TemporalReference>
107 <inspire_common:DateOfPublication>2012-10-24</inspire_common:DateOfPublication>
108 </inspire_common:TemporalReference>
109 <inspire_common:Conformity>
110 <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_pol">
111 <inspire_common:Title>ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych</inspire_common:Title>
112 <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
113 <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:PL:PDF</inspire_common:URI>
114 <inspire_common:ResourceLocator>
115 <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:PL:PDF</inspire_common:URL>
116 <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
117 </inspire_common:ResourceLocator>
118 </inspire_common:Specification>
119 <inspire_common:Degree>notConformant</inspire_common:Degree>
120 </inspire_common:Conformity>
121 <inspire_common:MetadataPointOfContact>
122 <inspire_common:OrganisationName>Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</inspire_common:OrganisationName>
123 <inspire_common:EmailAddress>geoportal@geoportal.gov.pl</inspire_common:EmailAddress>
124 </inspire_common:MetadataPointOfContact>
125 <inspire_common:MetadataDate>2012-10-24</inspire_common:MetadataDate>
126 <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
127 <inspire_common:MandatoryKeyword>
128 <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
129 </inspire_common:MandatoryKeyword>
130 <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_pol">
131 <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
132 <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
133 <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
134 </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
135 <inspire_common:KeywordValue>Użytkowanie terenu</inspire_common:KeywordValue>
136 </inspire_common:Keyword>
137 <inspire_common:Keyword>
138 <inspire_common:KeywordValue>WMTS</inspire_common:KeywordValue>
139 </inspire_common:Keyword>
140 <inspire_common:Keyword>
141 <inspire_common:KeywordValue>Tiled</inspire_common:KeywordValue>
142 </inspire_common:Keyword>
143 <inspire_common:Keyword>
144 <inspire_common:KeywordValue>Web Map Tile Service</inspire_common:KeywordValue>
145 </inspire_common:Keyword>
146 <inspire_common:Keyword>
147 <inspire_common:KeywordValue>Boundaries</inspire_common:KeywordValue>
148 </inspire_common:Keyword>
149 <inspire_common:Keyword>
150 <inspire_common:KeywordValue>Boundary</inspire_common:KeywordValue>
151 </inspire_common:Keyword>
152 <inspire_common:Keyword>
153 <inspire_common:KeywordValue>Budynki i budowle</inspire_common:KeywordValue>
154 </inspire_common:Keyword>
155 <inspire_common:Keyword>
156 <inspire_common:KeywordValue>Budynki</inspire_common:KeywordValue>
157 </inspire_common:Keyword>
158 <inspire_common:Keyword>
159 <inspire_common:KeywordValue>Buildings</inspire_common:KeywordValue>
160 </inspire_common:Keyword>
161 <inspire_common:Keyword>
162 <inspire_common:KeywordValue>Drogi i obiekty z nimi związane</inspire_common:KeywordValue>
163 </inspire_common:Keyword>
164 <inspire_common:Keyword>
165 <inspire_common:KeywordValue>Geodetic control network points</inspire_common:KeywordValue>
166 </inspire_common:Keyword>
167 <inspire_common:Keyword>
168 <inspire_common:KeywordValue>Geographical names</inspire_common:KeywordValue>
169 </inspire_common:Keyword>
170 <inspire_common:Keyword>
171 <inspire_common:KeywordValue>Granice</inspire_common:KeywordValue>
172 </inspire_common:Keyword>
173 <inspire_common:Keyword>
174 <inspire_common:KeywordValue>Koleje i obiekty z nimi związane</inspire_common:KeywordValue>
175 </inspire_common:Keyword>
176 <inspire_common:Keyword>
177 <inspire_common:KeywordValue>Land relief</inspire_common:KeywordValue>
178 </inspire_common:Keyword>
179 <inspire_common:Keyword>
180 <inspire_common:KeywordValue>Land use</inspire_common:KeywordValue>
181 </inspire_common:Keyword>
182 <inspire_common:Keyword>
183 <inspire_common:KeywordValue>Nazwy geograficzne</inspire_common:KeywordValue>
184 </inspire_common:Keyword>
185 <inspire_common:Keyword>
186 <inspire_common:KeywordValue>Obiekty gospodarcze</inspire_common:KeywordValue>
187 </inspire_common:Keyword>
188 <inspire_common:Keyword>
189 <inspire_common:KeywordValue>Railway stations</inspire_common:KeywordValue>
190 </inspire_common:Keyword>
191 <inspire_common:Keyword>
192 <inspire_common:KeywordValue>Railways</inspire_common:KeywordValue>
193 </inspire_common:Keyword>
194 <inspire_common:Keyword>
195 <inspire_common:KeywordValue>Regiony morskie</inspire_common:KeywordValue>
196 </inspire_common:Keyword>
197 <inspire_common:Keyword>
198 <inspire_common:KeywordValue>Roślinność, uprawy i grunty</inspire_common:KeywordValue>
199 </inspire_common:Keyword>
200 <inspire_common:Keyword>
201 <inspire_common:KeywordValue>Rzeźba terenu</inspire_common:KeywordValue>
202 </inspire_common:Keyword>
203 <inspire_common:Keyword>
204 <inspire_common:KeywordValue>Sea regions</inspire_common:KeywordValue>
205 </inspire_common:Keyword>
206 <inspire_common:Keyword>
207 <inspire_common:KeywordValue>Sieci transportowe</inspire_common:KeywordValue>
208 </inspire_common:Keyword>
209 <inspire_common:Keyword>
210 <inspire_common:KeywordValue>Transport networks</inspire_common:KeywordValue>
211 </inspire_common:Keyword>
212 <inspire_common:Keyword>
213 <inspire_common:KeywordValue>Wody i obiekty z nimi związane</inspire_common:KeywordValue>
214 </inspire_common:Keyword>
215 <inspire_common:Keyword>
216 <inspire_common:KeywordValue>Zagospodarowanie przestrzenne</inspire_common:KeywordValue>
217 </inspire_common:Keyword>
218 <inspire_common:SupportedLanguages xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
219 <inspire_common:DefaultLanguage>
220 <inspire_common:Language>pol</inspire_common:Language>
221 </inspire_common:DefaultLanguage>
222 </inspire_common:SupportedLanguages>
223 <inspire_common:ResponseLanguage xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
224 <inspire_common:Language>pol</inspire_common:Language>
225 </inspire_common:ResponseLanguage>
226 <inspire_common:MetadataUrl>
227 <inspire_common:URL>http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=a658ac75-e2c6-4405-8bae-8d0f98f1babf</inspire_common:URL>
228 <inspire_common:MediaType>text/xml</inspire_common:MediaType>
229 </inspire_common:MetadataUrl>
230 </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
231 </ows:OperationsMetadata>
232 <Contents>
233 <Layer>
234 <ows:Title>MAPA TOPOGRAFICZNA</ows:Title>
235 <ows:Abstract>Warstwa prezentująca rastrową mapę topograficzną</ows:Abstract>
236 <ows:Keywords>
237 <ows:Keyword>Mapa topograficzna</ows:Keyword>
238 </ows:Keywords>
239 <ows:Identifier>MAPA TOPOGRAFICZNA</ows:Identifier>
240 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2394082c-56b0-4d6c-b877-40fe5192f489&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
241 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=7c66424b-5cb7-46e2-a093-eb2536bd7ee3&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
242 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e44c7e17-54fa-4857-8bf0-dea6f3995a25&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
243 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=28795640-bb42-48d5-bb0a-76837729cb0f&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
244 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=5a44a4c3-1bd6-4221-9a5d-9b1ef0a580c3&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
245 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a81f32f3-1826-4356-93fd-c87f468bbf38&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
246 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b5a4ea76-4348-473e-bf82-49bb1d959d4a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
247 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ea41623c-4e74-4d9f-ad4a-d977b86e323d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
248 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=85c58c16-0d7c-464e-b06a-539cc00d443f&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
249 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ef54f773-8e0c-4916-bf17-76aa03394735&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
250 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8a1ad8bb-2319-460f-b8d9-2ff7f188557d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
251 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=17b603d8-b5c7-4b61-ad92-55f396f93f5d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
252 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=3da84f4a-3b0c-4ded-a727-a83f14f562c5&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
253 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=1254ad45-d875-497f-b238-8c8f025f7f28&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
254 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=26bddb02-cd91-4563-bd9c-2acc42caec77&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
255 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9936d901-6289-4067-96af-b5671bcbb366&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
256 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b4abe60a-4fb3-4e5e-ad84-c7b2bfe62173&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
257 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d743643b-ee18-417c-ae39-2b8205c0a0ac&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
258 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8d32b509-068a-4c0b-bc54-758a1c8d04d6&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
259 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=165177bb-a595-4532-9b12-4d5920f09b2e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
260 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=cdb7538b-f8f8-41b9-bb60-41d431785d15&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
261 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=1e271af9-4ada-4c52-a464-cede4af6336e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
262 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ce2745a2-8186-4049-9c87-b672465e1dd3&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
263 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=0e4a48d7-edb1-487b-9389-8ea6a5d51f48&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
264 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a60cdac8-c2a6-4f2d-855e-6fa95df0c490&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
265 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e4e3c5f1-8c44-424b-9198-a6bd08534651&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
266 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=166a1466-ca16-4454-b09d-525c9dd4eafc&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
267 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=76d200f7-4f80-4ccf-9fff-625b97ed20f0&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
268 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=f7c1f40a-4402-4e68-a4bf-31f2ab23afe1&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
269 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=45d7c316-3df8-47cf-befc-834746f10fe0&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
270 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9cdd82e4-7164-41f9-a987-66a7b5792420&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
271 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=3082b644-f710-48d9-8f37-c8516a2583af&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
272 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=78009945-ac8a-4eda-97ef-76ffc2155c34&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
273 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ed1447c5-f47f-4b8e-b84b-8ada731cd34d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
274 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=aa101eeb-0bde-492d-ab13-950571f45712&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
275 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2149db7f-5d67-43d3-8d0d-851f7e7c5690&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
276 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=198cc302-5fa9-4808-aada-e1cb9086b0d4&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
277 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=99f7c5bc-de8e-4dc5-9630-851a5872425d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
278 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=f31dc834-fc33-474b-a033-1e26b8f2c82b&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
279 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9c1d1a77-41a9-4f2d-aa4a-60d2fef4aa6f&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
280 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a80b842b-e9d1-4d56-beae-02541aad9b16&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
281 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=6f876f3a-70fc-4429-ab08-ec109990bd0e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
282 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a96fc82b-bb87-4b31-9b5a-486940c75c09&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
283 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=5aa2b24b-a048-409d-857b-3673f8b8d11a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
284 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b6ce2a0c-f1fc-4ec3-b8e4-158356eb6dc7&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
285 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=21becd36-2a71-49d4-8c84-1173f193b522&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
286 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=7814ee5a-a1f2-43ca-83b6-2ece8f15eb2a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
287 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=74b8c281-938c-4055-b579-1861c2b9cf8d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
288 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ff669880-8e76-4470-9847-0ff79195894a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
289 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9e463571-8e6e-427e-a868-8db8471edb43&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
290 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=4ae04e43-0234-4022-a28d-887f5d494799&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
291 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=f1f0868a-0e0a-4181-bbdf-1a262e6cf40d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
292 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9c502ba0-2e04-4f0d-9653-4e2027a856b9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
293 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e1084309-84ef-4c9c-9cf5-e77e817ebf66&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
294 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2ffd5d4f-9a48-44fe-991f-767df1ac8829&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
295 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8c16c478-6fce-4a85-8fdd-07dcb86dbc6d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
296 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d781ea1e-3d3a-4f52-82c4-be2f84bd5b58&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
297 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=fa77d76c-ada7-47fe-8e59-9cbb22782b15&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
298 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=dbc0739e-e8f6-48cf-a054-c0e1fe93b3b9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
299 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=15f4b0ba-c4dd-4807-a5eb-5a182aed5bfe&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
300 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=5cf620ea-874d-4cc3-9f47-18ddcae64555&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
301 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8add5a9a-9a06-4562-b09b-0314ab60a681&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
302 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ef0a91c7-b040-4f7b-b792-173bdbf02509&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
303 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=46786374-dfd4-4f8a-ae89-312ff1523290&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
304 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e98e05b4-7d72-4f02-b6ad-ea205455c7af&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
305 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=7518e1d0-e91e-4485-90c0-51de2801faee&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
306 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e885a9be-6145-4e46-a6f3-74fb3594b741&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
307 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=337c2f6f-0b04-4517-b2d0-e2c4bfa75cc0&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
308 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2eca49be-2e99-43f5-b957-218cf1e672f9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
309 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=05b5ac2e-cb0e-4218-a3a7-c466e7de9018&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
310 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=31cfd901-5463-4157-84dd-c771a79c5516&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
311 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d940d836-1c80-46db-b0f9-b28361ce8b05&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
312 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=77ee9941-1c10-42aa-9276-5daaad01db52&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
313 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8e024bec-33e9-4d4f-b3ea-f1f45aa87d68&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
314 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=29fdc2c1-f9ec-4e3b-8b99-bd51dcbf1ddc&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
315 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=df7cbf8a-feb4-4ce5-9da1-7e0e97379aa1&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
316 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=cf1f8637-54c1-464d-a451-a465871325ed&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
317 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=70cd76d2-08e2-4bef-b33f-60c571b2f461&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
318 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=609d7a26-e030-43a3-bfd1-8fd93897448d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
319 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d3f574dd-f2c4-4292-9f01-e38dbcbb552f&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
320 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b3de61ab-3e0a-40fd-ac13-7226da40dcc9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
321 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=51da7c13-30d4-4096-a19b-0533040a3c49&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
322 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=40e391fd-f433-49a6-8550-7d6db6ad1071&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
323 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=615d2830-7a98-49b0-a34c-0e7b964caf5a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
324 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=839a3ae5-eb87-4258-b8a0-9126f52ed5ab&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
325 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e4cf00e0-0dde-4df4-8678-7f8289efde9d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
326 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a35ed65c-79bd-446a-9328-2893d1593ba2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
327 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=bf3695e0-8a34-437d-8e18-e8e40752484b&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
328 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=3b064e38-78b3-4514-8594-bd96beabc37f&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
329 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=035d324a-c5bd-4b08-8683-f10465b3371e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
330 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=bf81fea4-aece-4590-a69a-0f81cb1211a4&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
331 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b0a1d3db-4fae-4ddb-9274-8257697311db&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
332 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=50e2ec68-65cd-49fe-b50d-18660829b7ed&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
333 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=512b3aa6-4f23-48eb-b7b7-1d0b8df63f0d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
334 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=46185c64-09b5-44e8-abfb-c9b324d11b45&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
335 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=9292c599-2387-4da6-8415-fa5e6cd9c68e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
336 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=65955f07-d2ad-4e1a-9821-5b98245d14a4&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
337 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b208bac3-2ae1-475f-a086-5b8e7edd5459&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
338 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=1f37e4cb-a0bb-4897-a4f5-cfb61f835f04&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
339 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2b5b8ec0-c610-4f5f-9ad2-de223dba9e01&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
340 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=7b81454c-0b25-4c91-a118-4a515c648063&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
341 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=6a771193-4540-40f2-b346-008382b47748&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
342 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=c0fc7faf-2772-4791-b82a-4a77439913f1&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
343 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=dde745fd-e27d-47d7-a705-747f7590051e&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
344 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=a0c61f97-b03d-4b6e-b880-3b3adebf2fd7&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
345 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=5c3774a0-a4be-4ba1-ad26-7b83a7fa87ed&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
346 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=faf7b8fd-482d-4521-b6fe-ba11eabccde8&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
347 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=f6f3828f-9f52-4cb8-bfef-ccc4b8efd556&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
348 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=c5d71afa-c9af-47c0-ad13-7dd07df7b6dc&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
349 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8aa23dbc-994b-47d5-9734-224a725208ab&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
350 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d75e0fe6-b22d-480b-9d45-4f916771caf9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
351 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ceea656e-6f51-4c6a-861b-a94228105b4d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
352 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8a2ee61b-4b4c-401d-89e8-51a422c0fc6a&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
353 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=b4e4189b-e1ea-424d-8f99-ce8479320879&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
354 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=5b1520f4-2778-47de-ba4e-26d8b8e775b1&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
355 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=553f1dc2-2bc5-4d8f-b365-120c7f47ec67&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
356 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=1e3fa885-e296-406a-9d33-12ef1b490c94&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
357 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e0cb643d-aca5-47f1-bee0-7524ed0cdd77&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
358 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d224d937-3c37-4b86-b351-370f3e4414c7&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
359 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=627721d4-b72d-4051-90b8-3d117692217d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
360 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=0eea456c-65ef-4e79-93af-d1d5844bf2a9&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
361 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=50a0f02d-8180-425e-a6e6-a896f22b55fb&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
362 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=57c9db00-4358-49f2-9f0a-24d3fd99c96b&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
363 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=52152f60-1c64-490f-94ab-674a8fca9184&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
364 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=cc78be09-98ab-4bf7-872c-e6d017997679&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
365 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=e68baffd-af42-46c3-8261-e603e2421d27&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
366 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=ba9270b9-89e3-44d6-8a1c-a4be04135eea&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
367 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=43df6dc9-8f19-4865-a4ba-5e595e262a1b&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
368 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=63689c14-00e0-4f2c-8559-ac0a8c7f66cc&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
369 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=08a4cbc7-4870-449c-9aa2-6183e994a680&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
370 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=be32b35e-f81d-4d7a-a093-0da17d26de52&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
371 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=49bb53b4-1d77-45b8-baaf-e253fd8b543d&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
372 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=8d7ace66-24fc-452b-8014-7b35c8aa9595&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
373 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=409b63bb-aee8-40ed-8b72-21444197a007&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
374 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=cf189ca8-bf44-4a08-ae0b-410642c65af2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
375 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=2ccc02d1-3c6b-4497-9c05-4dbe64d8f501&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
376 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=50f3f539-36c3-4e44-96fd-1bc8478e2f99&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
377 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=aec21e4d-6e59-4c76-9ab9-458ad7ae557c&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
378 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;ID=d26ae241-c701-408a-a8bf-72f7708616bf&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd"/>
379 <Style isDefault="true">
380 <ows:Title>Styl domyślny dla mapy topograficznej</ows:Title>
381 <ows:Identifier>default</ows:Identifier>
382 <LegendURL format="image/png" xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/TOPO/legenda.png"/>
383 </Style>
384 <Format>image/jpeg</Format>
385 <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
386 <InfoFormat>text/xml; subtype=gml/3.2</InfoFormat>
387 <InfoFormat>application/gml+xml; version=3.2</InfoFormat>
388
389
390
391
392 <TileMatrixSetLink>
393 <TileMatrixSet>EPSG:2180</TileMatrixSet>
394 <TileMatrixSetLimits>
395 <TileMatrixLimits>
396 <TileMatrix>EPSG:2180:0</TileMatrix>
397 <MinTileRow>0</MinTileRow>
398 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
399 <MinTileCol>0</MinTileCol>
400 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
401 </TileMatrixLimits>
402
403 <TileMatrixLimits>
404 <TileMatrix>EPSG:2180:1</TileMatrix>
405 <MinTileRow>0</MinTileRow>
406 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
407 <MinTileCol>0</MinTileCol>
408 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
409 </TileMatrixLimits>
410
411 <TileMatrixLimits>
412 <TileMatrix>EPSG:2180:2</TileMatrix>
413 <MinTileRow>0</MinTileRow>
414 <MaxTileRow>2</MaxTileRow>
415 <MinTileCol>0</MinTileCol>
416 <MaxTileCol>2</MaxTileCol>
417 </TileMatrixLimits>
418
419 <TileMatrixLimits>
420 <TileMatrix>EPSG:2180:3</TileMatrix>
421 <MinTileRow>0</MinTileRow>
422 <MaxTileRow>5</MaxTileRow>
423 <MinTileCol>0</MinTileCol>
424 <MaxTileCol>5</MaxTileCol>
425 </TileMatrixLimits>
426
427 <TileMatrixLimits>
428 <TileMatrix>EPSG:2180:4</TileMatrix>
429 <MinTileRow>0</MinTileRow>
430 <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
431 <MinTileCol>0</MinTileCol>
432 <MaxTileCol>11</MaxTileCol>
433 </TileMatrixLimits>
434
435 <TileMatrixLimits>
436 <TileMatrix>EPSG:2180:5</TileMatrix>
437 <MinTileRow>0</MinTileRow>
438 <MaxTileRow>22</MaxTileRow>
439 <MinTileCol>0</MinTileCol>
440 <MaxTileCol>23</MaxTileCol>
441 </TileMatrixLimits>
442
443 <TileMatrixLimits>
444 <TileMatrix>EPSG:2180:6</TileMatrix>
445 <MinTileRow>1</MinTileRow>
446 <MaxTileRow>56</MaxTileRow>
447 <MinTileCol>1</MinTileCol>
448 <MaxTileCol>59</MaxTileCol>
449 </TileMatrixLimits>
450
451 <TileMatrixLimits>
452 <TileMatrix>EPSG:2180:7</TileMatrix>
453 <MinTileRow>2</MinTileRow>
454 <MaxTileRow>112</MaxTileRow>
455 <MinTileCol>3</MinTileCol>
456 <MaxTileCol>119</MaxTileCol>
457 </TileMatrixLimits>
458
459 <TileMatrixLimits>
460 <TileMatrix>EPSG:2180:8</TileMatrix>
461 <MinTileRow>5</MinTileRow>
462 <MaxTileRow>224</MaxTileRow>
463 <MinTileCol>7</MinTileCol>
464 <MaxTileCol>239</MaxTileCol>
465 </TileMatrixLimits>
466
467 <TileMatrixLimits>
468 <TileMatrix>EPSG:2180:9</TileMatrix>
469 <MinTileRow>14</MinTileRow>
470 <MaxTileRow>561</MaxTileRow>
471 <MinTileCol>18</MinTileCol>
472 <MaxTileCol>597</MaxTileCol>
473 </TileMatrixLimits>
474
475 <TileMatrixLimits>
476 <TileMatrix>EPSG:2180:10</TileMatrix>
477 <MinTileRow>29</MinTileRow>
478 <MaxTileRow>1122</MaxTileRow>
479 <MinTileCol>36</MinTileCol>
480 <MaxTileCol>1195</MaxTileCol>
481 </TileMatrixLimits>
482
483 <TileMatrixLimits>
484 <TileMatrix>EPSG:2180:11</TileMatrix>
485 <MinTileRow>73</MinTileRow>
486 <MaxTileRow>2805</MaxTileRow>
487 <MinTileCol>92</MinTileCol>
488 <MaxTileCol>2989</MaxTileCol>
489 </TileMatrixLimits>
490
491 <TileMatrixLimits>
492 <TileMatrix>EPSG:2180:12</TileMatrix>
493 <MinTileRow>147</MinTileRow>
494 <MaxTileRow>5610</MaxTileRow>
495 <MinTileCol>184</MinTileCol>
496 <MaxTileCol>5979</MaxTileCol>
497 </TileMatrixLimits>
498
499 </TileMatrixSetLimits>
500 </TileMatrixSetLink>
501
502
503 <TileMatrixSetLink>
504 <TileMatrixSet>EPSG:4326</TileMatrixSet>
505 <TileMatrixSetLimits>
506 <TileMatrixLimits>
507 <TileMatrix>EPSG:4326:0</TileMatrix>
508 <MinTileRow>0</MinTileRow>
509 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
510 <MinTileCol>0</MinTileCol>
511 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
512 </TileMatrixLimits>
513
514 <TileMatrixLimits>
515 <TileMatrix>EPSG:4326:1</TileMatrix>
516 <MinTileRow>0</MinTileRow>
517 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
518 <MinTileCol>0</MinTileCol>
519 <MaxTileCol>2</MaxTileCol>
520 </TileMatrixLimits>
521
522 <TileMatrixLimits>
523 <TileMatrix>EPSG:4326:2</TileMatrix>
524 <MinTileRow>0</MinTileRow>
525 <MaxTileRow>3</MaxTileRow>
526 <MinTileCol>0</MinTileCol>
527 <MaxTileCol>5</MaxTileCol>
528 </TileMatrixLimits>
529
530 <TileMatrixLimits>
531 <TileMatrix>EPSG:4326:3</TileMatrix>
532 <MinTileRow>0</MinTileRow>
533 <MaxTileRow>6</MaxTileRow>
534 <MinTileCol>0</MinTileCol>
535 <MaxTileCol>11</MaxTileCol>
536 </TileMatrixLimits>
537
538 <TileMatrixLimits>
539 <TileMatrix>EPSG:4326:4</TileMatrix>
540 <MinTileRow>1</MinTileRow>
541 <MaxTileRow>12</MaxTileRow>
542 <MinTileCol>1</MinTileCol>
543 <MaxTileCol>22</MaxTileCol>
544 </TileMatrixLimits>
545
546 <TileMatrixLimits>
547 <TileMatrix>EPSG:4326:5</TileMatrix>
548 <MinTileRow>2</MinTileRow>
549 <MaxTileRow>24</MaxTileRow>
550 <MinTileCol>3</MinTileCol>
551 <MaxTileCol>44</MaxTileCol>
552 </TileMatrixLimits>
553
554 <TileMatrixLimits>
555 <TileMatrix>EPSG:4326:6</TileMatrix>
556 <MinTileRow>5</MinTileRow>
557 <MaxTileRow>61</MaxTileRow>
558 <MinTileCol>9</MinTileCol>
559 <MaxTileCol>110</MaxTileCol>
560 </TileMatrixLimits>
561
562 <TileMatrixLimits>
563 <TileMatrix>EPSG:4326:7</TileMatrix>
564 <MinTileRow>10</MinTileRow>
565 <MaxTileRow>122</MaxTileRow>
566 <MinTileCol>18</MinTileCol>
567 <MaxTileCol>220</MaxTileCol>
568 </TileMatrixLimits>
569
570 <TileMatrixLimits>
571 <TileMatrix>EPSG:4326:8</TileMatrix>
572 <MinTileRow>21</MinTileRow>
573 <MaxTileRow>244</MaxTileRow>
574 <MinTileCol>36</MinTileCol>
575 <MaxTileCol>441</MaxTileCol>
576 </TileMatrixLimits>
577
578 <TileMatrixLimits>
579 <TileMatrix>EPSG:4326:9</TileMatrix>
580 <MinTileRow>54</MinTileRow>
581 <MaxTileRow>612</MaxTileRow>
582 <MinTileCol>90</MinTileCol>
583 <MaxTileCol>1103</MaxTileCol>
584 </TileMatrixLimits>
585
586 <TileMatrixLimits>
587 <TileMatrix>EPSG:4326:10</TileMatrix>
588 <MinTileRow>109</MinTileRow>
589 <MaxTileRow>1224</MaxTileRow>
590 <MinTileCol>181</MinTileCol>
591 <MaxTileCol>2206</MaxTileCol>
592 </TileMatrixLimits>
593
594 <TileMatrixLimits>
595 <TileMatrix>EPSG:4326:11</TileMatrix>
596 <MinTileRow>273</MinTileRow>
597 <MaxTileRow>3060</MaxTileRow>
598 <MinTileCol>453</MinTileCol>
599 <MaxTileCol>5516</MaxTileCol>
600 </TileMatrixLimits>
601
602 <TileMatrixLimits>
603 <TileMatrix>EPSG:4326:12</TileMatrix>
604 <MinTileRow>547</MinTileRow>
605 <MaxTileRow>6120</MaxTileRow>
606 <MinTileCol>906</MinTileCol>
607 <MaxTileCol>11033</MaxTileCol>
608 </TileMatrixLimits>
609
610 </TileMatrixSetLimits>
611 </TileMatrixSetLink>
612
613 </Layer>
614
615 <TileMatrixSet>
616 <ows:Identifier>EPSG:2180</ows:Identifier>
617 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::2180</ows:SupportedCRS>
618 <TileMatrix>
619 <ows:Identifier>EPSG:2180:0</ows:Identifier>
620 <ScaleDenominator>7559538.928571429</ScaleDenominator>
621 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
622 <TileWidth>512</TileWidth>
623 <TileHeight>512</TileHeight>
624 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
625 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
626 </TileMatrix>
627
628 <TileMatrix>
629 <ows:Identifier>EPSG:2180:1</ows:Identifier>
630 <ScaleDenominator>3779769.4642857146</ScaleDenominator>
631 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
632 <TileWidth>512</TileWidth>
633 <TileHeight>512</TileHeight>
634 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
635 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
636 </TileMatrix>
637
638 <TileMatrix>
639 <ows:Identifier>EPSG:2180:2</ows:Identifier>
640 <ScaleDenominator>1889884.7321428573</ScaleDenominator>
641 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
642 <TileWidth>512</TileWidth>
643 <TileHeight>512</TileHeight>
644 <MatrixWidth>3</MatrixWidth>
645 <MatrixHeight>3</MatrixHeight>
646 </TileMatrix>
647
648 <TileMatrix>
649 <ows:Identifier>EPSG:2180:3</ows:Identifier>
650 <ScaleDenominator>944942.3660714286</ScaleDenominator>
651 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
652 <TileWidth>512</TileWidth>
653 <TileHeight>512</TileHeight>
654 <MatrixWidth>6</MatrixWidth>
655 <MatrixHeight>6</MatrixHeight>
656 </TileMatrix>
657
658 <TileMatrix>
659 <ows:Identifier>EPSG:2180:4</ows:Identifier>
660 <ScaleDenominator>472471.1830357143</ScaleDenominator>
661 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
662 <TileWidth>512</TileWidth>
663 <TileHeight>512</TileHeight>
664 <MatrixWidth>12</MatrixWidth>
665 <MatrixHeight>12</MatrixHeight>
666 </TileMatrix>
667
668 <TileMatrix>
669 <ows:Identifier>EPSG:2180:5</ows:Identifier>
670 <ScaleDenominator>236235.59151785716</ScaleDenominator>
671 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
672 <TileWidth>512</TileWidth>
673 <TileHeight>512</TileHeight>
674 <MatrixWidth>24</MatrixWidth>
675 <MatrixHeight>23</MatrixHeight>
676 </TileMatrix>
677
678 <TileMatrix>
679 <ows:Identifier>EPSG:2180:6</ows:Identifier>
680 <ScaleDenominator>94494.23660714286</ScaleDenominator>
681 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
682 <TileWidth>512</TileWidth>
683 <TileHeight>512</TileHeight>
684 <MatrixWidth>60</MatrixWidth>
685 <MatrixHeight>57</MatrixHeight>
686 </TileMatrix>
687
688 <TileMatrix>
689 <ows:Identifier>EPSG:2180:7</ows:Identifier>
690 <ScaleDenominator>47247.11830357143</ScaleDenominator>
691 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
692 <TileWidth>512</TileWidth>
693 <TileHeight>512</TileHeight>
694 <MatrixWidth>120</MatrixWidth>
695 <MatrixHeight>113</MatrixHeight>
696 </TileMatrix>
697
698 <TileMatrix>
699 <ows:Identifier>EPSG:2180:8</ows:Identifier>
700 <ScaleDenominator>23623.559151785714</ScaleDenominator>
701 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
702 <TileWidth>512</TileWidth>
703 <TileHeight>512</TileHeight>
704 <MatrixWidth>240</MatrixWidth>
705 <MatrixHeight>225</MatrixHeight>
706 </TileMatrix>
707
708 <TileMatrix>
709 <ows:Identifier>EPSG:2180:9</ows:Identifier>
710 <ScaleDenominator>9449.423660714287</ScaleDenominator>
711 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
712 <TileWidth>512</TileWidth>
713 <TileHeight>512</TileHeight>
714 <MatrixWidth>598</MatrixWidth>
715 <MatrixHeight>562</MatrixHeight>
716 </TileMatrix>
717
718 <TileMatrix>
719 <ows:Identifier>EPSG:2180:10</ows:Identifier>
720 <ScaleDenominator>4724.711830357143</ScaleDenominator>
721 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
722 <TileWidth>512</TileWidth>
723 <TileHeight>512</TileHeight>
724 <MatrixWidth>1196</MatrixWidth>
725 <MatrixHeight>1123</MatrixHeight>
726 </TileMatrix>
727
728 <TileMatrix>
729 <ows:Identifier>EPSG:2180:11</ows:Identifier>
730 <ScaleDenominator>1889.8847321428573</ScaleDenominator>
731 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
732 <TileWidth>512</TileWidth>
733 <TileHeight>512</TileHeight>
734 <MatrixWidth>2990</MatrixWidth>
735 <MatrixHeight>2806</MatrixHeight>
736 </TileMatrix>
737
738 <TileMatrix>
739 <ows:Identifier>EPSG:2180:12</ows:Identifier>
740 <ScaleDenominator>944.9423660714286</ScaleDenominator>
741 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
742 <TileWidth>512</TileWidth>
743 <TileHeight>512</TileHeight>
744 <MatrixWidth>5980</MatrixWidth>
745 <MatrixHeight>5611</MatrixHeight>
746 </TileMatrix>
747
748
749</TileMatrixSet>
750
751
752 <TileMatrixSet>
753 <ows:Identifier>EPSG:4326</ows:Identifier>
754 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</ows:SupportedCRS>
755 <TileMatrix>
756 <ows:Identifier>EPSG:4326:0</ows:Identifier>
757 <ScaleDenominator>7559538.928571429</ScaleDenominator>
758 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
759 <TileWidth>512</TileWidth>
760 <TileHeight>512</TileHeight>
761 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
762 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
763 </TileMatrix>
764
765 <TileMatrix>
766 <ows:Identifier>EPSG:4326:1</ows:Identifier>
767 <ScaleDenominator>3779769.4642857146</ScaleDenominator>
768 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
769 <TileWidth>512</TileWidth>
770 <TileHeight>512</TileHeight>
771 <MatrixWidth>3</MatrixWidth>
772 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
773 </TileMatrix>
774
775 <TileMatrix>
776 <ows:Identifier>EPSG:4326:2</ows:Identifier>
777 <ScaleDenominator>1889884.7321428573</ScaleDenominator>
778 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
779 <TileWidth>512</TileWidth>
780 <TileHeight>512</TileHeight>
781 <MatrixWidth>6</MatrixWidth>
782 <MatrixHeight>4</MatrixHeight>
783 </TileMatrix>
784
785 <TileMatrix>
786 <ows:Identifier>EPSG:4326:3</ows:Identifier>
787 <ScaleDenominator>944942.3660714286</ScaleDenominator>
788 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
789 <TileWidth>512</TileWidth>
790 <TileHeight>512</TileHeight>
791 <MatrixWidth>12</MatrixWidth>
792 <MatrixHeight>7</MatrixHeight>
793 </TileMatrix>
794
795 <TileMatrix>
796 <ows:Identifier>EPSG:4326:4</ows:Identifier>
797 <ScaleDenominator>472471.1830357143</ScaleDenominator>
798 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
799 <TileWidth>512</TileWidth>
800 <TileHeight>512</TileHeight>
801 <MatrixWidth>23</MatrixWidth>
802 <MatrixHeight>13</MatrixHeight>
803 </TileMatrix>
804
805 <TileMatrix>
806 <ows:Identifier>EPSG:4326:5</ows:Identifier>
807 <ScaleDenominator>236235.59151785716</ScaleDenominator>
808 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
809 <TileWidth>512</TileWidth>
810 <TileHeight>512</TileHeight>
811 <MatrixWidth>45</MatrixWidth>
812 <MatrixHeight>25</MatrixHeight>
813 </TileMatrix>
814
815 <TileMatrix>
816 <ows:Identifier>EPSG:4326:6</ows:Identifier>
817 <ScaleDenominator>94494.23660714286</ScaleDenominator>
818 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
819 <TileWidth>512</TileWidth>
820 <TileHeight>512</TileHeight>
821 <MatrixWidth>111</MatrixWidth>
822 <MatrixHeight>62</MatrixHeight>
823 </TileMatrix>
824
825 <TileMatrix>
826 <ows:Identifier>EPSG:4326:7</ows:Identifier>
827 <ScaleDenominator>47247.11830357143</ScaleDenominator>
828 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
829 <TileWidth>512</TileWidth>
830 <TileHeight>512</TileHeight>
831 <MatrixWidth>221</MatrixWidth>
832 <MatrixHeight>123</MatrixHeight>
833 </TileMatrix>
834
835 <TileMatrix>
836 <ows:Identifier>EPSG:4326:8</ows:Identifier>
837 <ScaleDenominator>23623.559151785714</ScaleDenominator>
838 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
839 <TileWidth>512</TileWidth>
840 <TileHeight>512</TileHeight>
841 <MatrixWidth>442</MatrixWidth>
842 <MatrixHeight>245</MatrixHeight>
843 </TileMatrix>
844
845 <TileMatrix>
846 <ows:Identifier>EPSG:4326:9</ows:Identifier>
847 <ScaleDenominator>9449.423660714287</ScaleDenominator>
848 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
849 <TileWidth>512</TileWidth>
850 <TileHeight>512</TileHeight>
851 <MatrixWidth>1104</MatrixWidth>
852 <MatrixHeight>613</MatrixHeight>
853 </TileMatrix>
854
855 <TileMatrix>
856 <ows:Identifier>EPSG:4326:10</ows:Identifier>
857 <ScaleDenominator>4724.711830357143</ScaleDenominator>
858 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
859 <TileWidth>512</TileWidth>
860 <TileHeight>512</TileHeight>
861 <MatrixWidth>2207</MatrixWidth>
862 <MatrixHeight>1225</MatrixHeight>
863 </TileMatrix>
864
865 <TileMatrix>
866 <ows:Identifier>EPSG:4326:11</ows:Identifier>
867 <ScaleDenominator>1889.8847321428573</ScaleDenominator>
868 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
869 <TileWidth>512</TileWidth>
870 <TileHeight>512</TileHeight>
871 <MatrixWidth>5517</MatrixWidth>
872 <MatrixHeight>3061</MatrixHeight>
873 </TileMatrix>
874
875 <TileMatrix>
876 <ows:Identifier>EPSG:4326:12</ows:Identifier>
877 <ScaleDenominator>944.9423660714286</ScaleDenominator>
878 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
879 <TileWidth>512</TileWidth>
880 <TileHeight>512</TileHeight>
881 <MatrixWidth>11034</MatrixWidth>
882 <MatrixHeight>6121</MatrixHeight>
883 </TileMatrix>
884
885
886</TileMatrixSet>
887
888
889 </Contents>
890</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.