source: josm/trunk/test/data/wmts/getcapabilities-ORTO.xml@ 8568

Last change on this file since 8568 was 8568, checked in by wiktorn, 9 years ago

Basic WMTS support.

  • added information about units and to_meter to EPSG projection definitions (needed for WMTS)
  • added WMTSTileSource and WMTSLayer classes
  • a bit of cleanup of AbstractTileSourceLayer and align so it will work properly with WMTS tile definitions
  • added Imagery Preferences panel for WMTS and icon for button
  • added removal of wms: / tms: / wmts: prefix, if user will paste them into the field
  • CachedFile - added possibility to send custom headers with request
  • added support for unit and to_meter in CustomProjection
  • AbstractTMSTileSource cleanups (change of Coordinate to ICoordinate)
  • moved JCSCachedTileLoaderJob.read() to Utils

Addresses: #10623

Tested with Polish WMTS service proivders, Walonnie needs still some debugging, as it is not working right now.

File size: 32.2 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<Capabilities xmlns="http://www.opengis.net/wmts/1.0" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:inspire_common="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0" xmlns:inspire_vs="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0" version="1.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wmts/1.0 http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/wmtsGetCapabilities_response.xsd http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0 http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_vs_ows11/1.0/inspire_vs_ows_11.xsd">
3 <ows:ServiceIdentification>
4 <ows:Title>Usługa przeglądania ortofotomap dla obszaru Polski. Profil kafelkowany (WMTS)</ows:Title>
5 <ows:Abstract>Usługa przeglądania ortofotomap dla obszaru Polski. Dane udostępniane za pomocą tej usługi stanowią ortofotomapę wykonaną ze zdjęć lotniczych. Usługa wykorzystuje interfejs WMTS OGC w wersji 1.0.0.</ows:Abstract>
6 <ows:Keywords>
7 <ows:Keyword>WMTS</ows:Keyword>
8 <ows:Keyword>Tiled</ows:Keyword>
9 <ows:Keyword>Web Map Tile Service</ows:Keyword>
10 <ows:Keyword>Usługa przeglądania</ows:Keyword>
11 <ows:Keyword>Aerial ortoimagery</ows:Keyword>
12 <ows:Keyword>Aerial photography</ows:Keyword>
13 <ows:Keyword>Dane referencyjne</ows:Keyword>
14 <ows:Keyword>Fotografia terenu</ows:Keyword>
15 <ows:Keyword>Land image</ows:Keyword>
16 <ows:Keyword>Land photography</ows:Keyword>
17 <ows:Keyword>Obraz terenu</ows:Keyword>
18 <ows:Keyword>Orthoimagery</ows:Keyword>
19 <ows:Keyword>Ortofotogram</ows:Keyword>
20 <ows:Keyword>Ortofotomapa lotnicza</ows:Keyword>
21 <ows:Keyword>Ortofotomapa</ows:Keyword>
22 <ows:Keyword>Raster</ows:Keyword>
23 <ows:Keyword>Rastry</ows:Keyword>
24 <ows:Keyword>Referential data</ows:Keyword>
25 <ows:Keyword>Zdjęcie lotnicze</ows:Keyword>
26 <ows:Keyword>Sporządzanie ortoobrazów</ows:Keyword>
27 </ows:Keywords>
28
29 <ows:ServiceType>OGC WMTS</ows:ServiceType>
30 <ows:ServiceTypeVersion>1.0.0</ows:ServiceTypeVersion>
31 <ows:Fees>Korzystanie z usługi danych przestrzennych oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Geoportalu http://www.geoportal.gov.pl/</ows:Fees>
32 <ows:AccessConstraints>brak ograniczeń</ows:AccessConstraints>
33 </ows:ServiceIdentification>
34 <ows:ServiceProvider>
35 <ows:ProviderName>Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej </ows:ProviderName>
36 <ows:ProviderSite xlink:type="simple" xlink:href="www.geoportal.gov.pl"/>
37 <ows:ServiceContact>
38 <ows:IndividualName>Dział Geoportal</ows:IndividualName>
39 <ows:ContactInfo>
40 <ows:Phone>
41 <ows:Voice>+48225322501</ows:Voice>
42 </ows:Phone>
43 <ows:Address>
44 <ows:DeliveryPoint>ul. Jana Olbrachta 94B</ows:DeliveryPoint>
45 <ows:City>Warszawa</ows:City>
46 <ows:AdministrativeArea>mazowieckie</ows:AdministrativeArea>
47 <ows:PostalCode>01-102</ows:PostalCode>
48 <ows:Country>Polska</ows:Country>
49 <ows:ElectronicMailAddress>geoportal@geoportal.gov.pl</ows:ElectronicMailAddress>
50 </ows:Address>
51 </ows:ContactInfo>
52 </ows:ServiceContact>
53 </ows:ServiceProvider>
54 <ows:OperationsMetadata>
55 <ows:Operation name="GetCapabilities">
56 <ows:DCP>
57 <ows:HTTP>
58 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?">
59 <ows:Constraint name="GetEncoding">
60 <ows:AllowedValues>
61 <ows:Value>KVP</ows:Value>
62 </ows:AllowedValues>
63 </ows:Constraint>
64 </ows:Get>
65 </ows:HTTP>
66 </ows:DCP>
67 </ows:Operation>
68 <ows:Operation name="GetTile">
69 <ows:DCP>
70 <ows:HTTP>
71 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?">
72 <ows:Constraint name="GetEncoding">
73 <ows:AllowedValues>
74 <ows:Value>KVP</ows:Value>
75 </ows:AllowedValues>
76 </ows:Constraint>
77 </ows:Get>
78 </ows:HTTP>
79 </ows:DCP>
80 </ows:Operation>
81 <ows:Operation name="GetFeatureInfo">
82 <ows:DCP>
83 <ows:HTTP>
84 <ows:Get xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?">
85 <ows:Constraint name="GetEncoding">
86 <ows:AllowedValues>
87 <ows:Value>KVP</ows:Value>
88 </ows:AllowedValues>
89 </ows:Constraint>
90 </ows:Get>
91 </ows:HTTP>
92 </ows:DCP>
93 </ows:Operation>
94 <inspire_vs:ExtendedCapabilities>
95 <inspire_common:ResourceLocator>
96 <inspire_common:URL>http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/wmts/ORTO?REQUEST=GetCapabilities&amp;SERVICE=WMTS</inspire_common:URL>
97 <inspire_common:MediaType>text/xml</inspire_common:MediaType>
98 </inspire_common:ResourceLocator>
99 <inspire_common:ResourceType>service</inspire_common:ResourceType>
100 <inspire_common:TemporalReference>
101 <inspire_common:DateOfPublication>2012-10-24</inspire_common:DateOfPublication>
102 </inspire_common:TemporalReference>
103 <inspire_common:Conformity>
104 <inspire_common:Specification xsi:type="inspire_common:citationInspireInteroperabilityRegulation_pol">
105 <inspire_common:Title>ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych</inspire_common:Title>
106 <inspire_common:DateOfPublication>2010-12-08</inspire_common:DateOfPublication>
107 <inspire_common:URI>OJ:L:2010:323:0011:0102:PL:PDF</inspire_common:URI>
108 <inspire_common:ResourceLocator>
109 <inspire_common:URL>http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:323:0011:0102:PL:PDF</inspire_common:URL>
110 <inspire_common:MediaType>application/pdf</inspire_common:MediaType>
111 </inspire_common:ResourceLocator>
112 </inspire_common:Specification>
113 <inspire_common:Degree>notConformant</inspire_common:Degree>
114 </inspire_common:Conformity>
115 <inspire_common:MetadataPointOfContact>
116 <inspire_common:OrganisationName>Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</inspire_common:OrganisationName>
117 <inspire_common:EmailAddress>geoportal@geoportal.gov.pl</inspire_common:EmailAddress>
118 </inspire_common:MetadataPointOfContact>
119 <inspire_common:MetadataDate>2012-10-24</inspire_common:MetadataDate>
120 <inspire_common:SpatialDataServiceType>view</inspire_common:SpatialDataServiceType>
121 <inspire_common:MandatoryKeyword>
122 <inspire_common:KeywordValue>infoMapAccessService</inspire_common:KeywordValue>
123 </inspire_common:MandatoryKeyword>
124 <inspire_common:Keyword xsi:type="inspire_common:inspireTheme_pol">
125 <inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
126 <inspire_common:Title>GEMET - INSPIRE themes</inspire_common:Title>
127 <inspire_common:DateOfPublication>2008-06-01</inspire_common:DateOfPublication>
128 </inspire_common:OriginatingControlledVocabulary>
129 <inspire_common:KeywordValue>Użytkowanie terenu</inspire_common:KeywordValue>
130 </inspire_common:Keyword>
131 <inspire_common:Keyword>
132 <inspire_common:KeywordValue>WMTS</inspire_common:KeywordValue>
133 </inspire_common:Keyword>
134 <inspire_common:Keyword>
135 <inspire_common:KeywordValue>Tiled</inspire_common:KeywordValue>
136 </inspire_common:Keyword>
137 <inspire_common:Keyword>
138 <inspire_common:KeywordValue>View service</inspire_common:KeywordValue>
139 </inspire_common:Keyword>
140 <inspire_common:Keyword>
141 <inspire_common:KeywordValue>Web Map Tile Service</inspire_common:KeywordValue>
142 </inspire_common:Keyword>
143 <inspire_common:Keyword>
144 <inspire_common:KeywordValue>Usługa przeglądania</inspire_common:KeywordValue>
145 </inspire_common:Keyword>
146 <inspire_common:Keyword>
147 <inspire_common:KeywordValue>Aerial ortoimagery</inspire_common:KeywordValue>
148 </inspire_common:Keyword>
149 <inspire_common:Keyword>
150 <inspire_common:KeywordValue>Aerial photography</inspire_common:KeywordValue>
151 </inspire_common:Keyword>
152 <inspire_common:Keyword>
153 <inspire_common:KeywordValue>Dane referencyjne</inspire_common:KeywordValue>
154 </inspire_common:Keyword>
155 <inspire_common:Keyword>
156 <inspire_common:KeywordValue>Fotografia terenu</inspire_common:KeywordValue>
157 </inspire_common:Keyword>
158 <inspire_common:Keyword>
159 <inspire_common:KeywordValue>Land image</inspire_common:KeywordValue>
160 </inspire_common:Keyword>
161 <inspire_common:Keyword>
162 <inspire_common:KeywordValue>Land photography</inspire_common:KeywordValue>
163 </inspire_common:Keyword>
164 <inspire_common:Keyword>
165 <inspire_common:KeywordValue>Obraz terenu</inspire_common:KeywordValue>
166 </inspire_common:Keyword>
167 <inspire_common:Keyword>
168 <inspire_common:KeywordValue>Orthoimagery</inspire_common:KeywordValue>
169 </inspire_common:Keyword>
170 <inspire_common:Keyword>
171 <inspire_common:KeywordValue>Ortofotogram</inspire_common:KeywordValue>
172 </inspire_common:Keyword>
173 <inspire_common:Keyword>
174 <inspire_common:KeywordValue>Ortofotomapa lotnicza</inspire_common:KeywordValue>
175 </inspire_common:Keyword>
176 <inspire_common:Keyword>
177 <inspire_common:KeywordValue>Ortofotomapa</inspire_common:KeywordValue>
178 </inspire_common:Keyword>
179 <inspire_common:Keyword>
180 <inspire_common:KeywordValue>Raster</inspire_common:KeywordValue>
181 </inspire_common:Keyword>
182 <inspire_common:Keyword>
183 <inspire_common:KeywordValue>Rastry</inspire_common:KeywordValue>
184 </inspire_common:Keyword>
185 <inspire_common:Keyword>
186 <inspire_common:KeywordValue>Referential data</inspire_common:KeywordValue>
187 </inspire_common:Keyword>
188 <inspire_common:Keyword>
189 <inspire_common:KeywordValue>Zdjęcie lotnicze</inspire_common:KeywordValue>
190 </inspire_common:Keyword>
191 <inspire_common:Keyword>
192 <inspire_common:KeywordValue>Sporządzanie ortoobrazów</inspire_common:KeywordValue>
193 </inspire_common:Keyword>
194 <inspire_common:SupportedLanguages xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
195 <inspire_common:DefaultLanguage>
196 <inspire_common:Language>pol</inspire_common:Language>
197 </inspire_common:DefaultLanguage>
198 </inspire_common:SupportedLanguages>
199 <inspire_common:ResponseLanguage xmlns="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/common/1.0">
200 <inspire_common:Language>pol</inspire_common:Language>
201 </inspire_common:ResponseLanguage>
202 <inspire_common:MetadataUrl>
203 <inspire_common:URL>http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=8b61894c-5e89-4626-8353-9f00b302d2eb</inspire_common:URL>
204 <inspire_common:MediaType>text/xml</inspire_common:MediaType>
205 </inspire_common:MetadataUrl>
206 </inspire_vs:ExtendedCapabilities>
207 </ows:OperationsMetadata>
208 <Contents>
209 <Layer>
210 <ows:Title>ORTOFOTOMAPA</ows:Title>
211 <ows:Abstract>Warstwa prezentująca ortofotomapę utworzoną ze zdjęć lotniczych.</ows:Abstract>
212 <ows:Keywords>
213 <ows:Keyword>Ortofotomapa</ows:Keyword>
214 </ows:Keywords>
215 <ows:Identifier>ORTOFOTOMAPA</ows:Identifier>
216 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=b0c395a9-b92c-408e-a37e-06fa772a4ac2"/>
217 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=ac363dce-91cb-4518-a4a3-f7e088811b11"/>
218 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=21162299-f3c9-4d96-9b64-542d5557c9f7"/>
219 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=65757f80-0fe9-11df-8a39-0800200c9a66"/>
220 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=36440873-342a-47ad-b167-f24cd60e2f7d"/>
221 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=abf8dc2d-a36a-4e29-9a8c-54cd51bdb525"/>
222 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=49062708-089e-4d8e-9376-a53220bda2f7"/>
223 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=e8e65f25-2b6a-4dae-bd97-97b057cd484a"/>
224 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=b3b4d1fa-e2da-4360-a5da-4e7c50240164"/>
225 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=09bc4e9c-362f-486d-b283-13f0b1067eb4"/>
226 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=5efe5701-6d56-42ec-a495-bcfde95ed762"/>
227 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=0c799a9f-76e0-4c9a-863f-81a70733c9f5"/>
228 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=e4c17d3b-dfdd-4686-a7c9-79d749a5ff0c"/>
229 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=2fc68963-45dd-4061-8d8b-5ca1630bb672"/>
230 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=8a338383-2bd7-44f5-b925-6ad4ce6eb858"/>
231 <ows:Metadata xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;VERSION=2.0.2&amp;OUTPUTSCHEMA=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ID=b6d807be-8157-4c6e-90a2-587bea0a203c"/>
232 <Style isDefault="true">
233 <ows:Title>Styl domyślny dla ortofotomapy</ows:Title>
234 <ows:Identifier>default</ows:Identifier>
235 <LegendURL format="image/png" xlink:href="http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/WMTS/guest/ORTO/legenda.png"/>
236 </Style>
237 <Format>image/jpeg</Format>
238 <InfoFormat>text/html</InfoFormat>
239 <InfoFormat>text/xml; subtype=gml/3.2</InfoFormat>
240 <InfoFormat>application/gml+xml; version=3.2</InfoFormat>
241
242
243
244
245 <TileMatrixSetLink>
246 <TileMatrixSet>EPSG:2180</TileMatrixSet>
247 <TileMatrixSetLimits>
248 <TileMatrixLimits>
249 <TileMatrix>EPSG:2180:0</TileMatrix>
250 <MinTileRow>0</MinTileRow>
251 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
252 <MinTileCol>0</MinTileCol>
253 <MaxTileCol>0</MaxTileCol>
254 </TileMatrixLimits>
255
256 <TileMatrixLimits>
257 <TileMatrix>EPSG:2180:1</TileMatrix>
258 <MinTileRow>0</MinTileRow>
259 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
260 <MinTileCol>0</MinTileCol>
261 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
262 </TileMatrixLimits>
263
264 <TileMatrixLimits>
265 <TileMatrix>EPSG:2180:2</TileMatrix>
266 <MinTileRow>0</MinTileRow>
267 <MaxTileRow>2</MaxTileRow>
268 <MinTileCol>0</MinTileCol>
269 <MaxTileCol>2</MaxTileCol>
270 </TileMatrixLimits>
271
272 <TileMatrixLimits>
273 <TileMatrix>EPSG:2180:3</TileMatrix>
274 <MinTileRow>0</MinTileRow>
275 <MaxTileRow>5</MaxTileRow>
276 <MinTileCol>0</MinTileCol>
277 <MaxTileCol>5</MaxTileCol>
278 </TileMatrixLimits>
279
280 <TileMatrixLimits>
281 <TileMatrix>EPSG:2180:4</TileMatrix>
282 <MinTileRow>0</MinTileRow>
283 <MaxTileRow>10</MaxTileRow>
284 <MinTileCol>0</MinTileCol>
285 <MaxTileCol>11</MaxTileCol>
286 </TileMatrixLimits>
287
288 <TileMatrixLimits>
289 <TileMatrix>EPSG:2180:5</TileMatrix>
290 <MinTileRow>1</MinTileRow>
291 <MaxTileRow>21</MaxTileRow>
292 <MinTileCol>1</MinTileCol>
293 <MaxTileCol>22</MaxTileCol>
294 </TileMatrixLimits>
295
296 <TileMatrixLimits>
297 <TileMatrix>EPSG:2180:6</TileMatrix>
298 <MinTileRow>3</MinTileRow>
299 <MaxTileRow>53</MaxTileRow>
300 <MinTileCol>4</MinTileCol>
301 <MaxTileCol>56</MaxTileCol>
302 </TileMatrixLimits>
303
304 <TileMatrixLimits>
305 <TileMatrix>EPSG:2180:7</TileMatrix>
306 <MinTileRow>7</MinTileRow>
307 <MaxTileRow>107</MaxTileRow>
308 <MinTileCol>9</MinTileCol>
309 <MaxTileCol>113</MaxTileCol>
310 </TileMatrixLimits>
311
312 <TileMatrixLimits>
313 <TileMatrix>EPSG:2180:8</TileMatrix>
314 <MinTileRow>14</MinTileRow>
315 <MaxTileRow>214</MaxTileRow>
316 <MinTileCol>19</MinTileCol>
317 <MaxTileCol>227</MaxTileCol>
318 </TileMatrixLimits>
319
320 <TileMatrixLimits>
321 <TileMatrix>EPSG:2180:9</TileMatrix>
322 <MinTileRow>36</MinTileRow>
323 <MaxTileRow>535</MaxTileRow>
324 <MinTileCol>47</MinTileCol>
325 <MaxTileCol>568</MaxTileCol>
326 </TileMatrixLimits>
327
328 <TileMatrixLimits>
329 <TileMatrix>EPSG:2180:10</TileMatrix>
330 <MinTileRow>73</MinTileRow>
331 <MaxTileRow>1070</MaxTileRow>
332 <MinTileCol>95</MinTileCol>
333 <MaxTileCol>1136</MaxTileCol>
334 </TileMatrixLimits>
335
336 <TileMatrixLimits>
337 <TileMatrix>EPSG:2180:11</TileMatrix>
338 <MinTileRow>184</MinTileRow>
339 <MaxTileRow>2675</MaxTileRow>
340 <MinTileCol>239</MinTileCol>
341 <MaxTileCol>2842</MaxTileCol>
342 </TileMatrixLimits>
343
344 <TileMatrixLimits>
345 <TileMatrix>EPSG:2180:12</TileMatrix>
346 <MinTileRow>369</MinTileRow>
347 <MaxTileRow>5351</MaxTileRow>
348 <MinTileCol>479</MinTileCol>
349 <MaxTileCol>5684</MaxTileCol>
350 </TileMatrixLimits>
351
352 <TileMatrixLimits>
353 <TileMatrix>EPSG:2180:13</TileMatrix>
354 <MinTileRow>738</MinTileRow>
355 <MaxTileRow>10703</MaxTileRow>
356 <MinTileCol>959</MinTileCol>
357 <MaxTileCol>11368</MaxTileCol>
358 </TileMatrixLimits>
359
360 </TileMatrixSetLimits>
361 </TileMatrixSetLink>
362
363
364 <TileMatrixSetLink>
365 <TileMatrixSet>EPSG:4326</TileMatrixSet>
366 <TileMatrixSetLimits>
367 <TileMatrixLimits>
368 <TileMatrix>EPSG:4326:0</TileMatrix>
369 <MinTileRow>0</MinTileRow>
370 <MaxTileRow>0</MaxTileRow>
371 <MinTileCol>0</MinTileCol>
372 <MaxTileCol>1</MaxTileCol>
373 </TileMatrixLimits>
374
375 <TileMatrixLimits>
376 <TileMatrix>EPSG:4326:1</TileMatrix>
377 <MinTileRow>0</MinTileRow>
378 <MaxTileRow>1</MaxTileRow>
379 <MinTileCol>0</MinTileCol>
380 <MaxTileCol>2</MaxTileCol>
381 </TileMatrixLimits>
382
383 <TileMatrixLimits>
384 <TileMatrix>EPSG:4326:2</TileMatrix>
385 <MinTileRow>0</MinTileRow>
386 <MaxTileRow>2</MaxTileRow>
387 <MinTileCol>0</MinTileCol>
388 <MaxTileCol>5</MaxTileCol>
389 </TileMatrixLimits>
390
391 <TileMatrixLimits>
392 <TileMatrix>EPSG:4326:3</TileMatrix>
393 <MinTileRow>0</MinTileRow>
394 <MaxTileRow>5</MaxTileRow>
395 <MinTileCol>1</MinTileCol>
396 <MaxTileCol>10</MaxTileCol>
397 </TileMatrixLimits>
398
399 <TileMatrixLimits>
400 <TileMatrix>EPSG:4326:4</TileMatrix>
401 <MinTileRow>1</MinTileRow>
402 <MaxTileRow>11</MaxTileRow>
403 <MinTileCol>2</MinTileCol>
404 <MaxTileCol>20</MaxTileCol>
405 </TileMatrixLimits>
406
407 <TileMatrixLimits>
408 <TileMatrix>EPSG:4326:5</TileMatrix>
409 <MinTileRow>3</MinTileRow>
410 <MaxTileRow>23</MaxTileRow>
411 <MinTileCol>5</MinTileCol>
412 <MaxTileCol>41</MaxTileCol>
413 </TileMatrixLimits>
414
415 <TileMatrixLimits>
416 <TileMatrix>EPSG:4326:6</TileMatrix>
417 <MinTileRow>8</MinTileRow>
418 <MaxTileRow>58</MaxTileRow>
419 <MinTileCol>14</MinTileCol>
420 <MaxTileCol>104</MaxTileCol>
421 </TileMatrixLimits>
422
423 <TileMatrixLimits>
424 <TileMatrix>EPSG:4326:7</TileMatrix>
425 <MinTileRow>17</MinTileRow>
426 <MaxTileRow>116</MaxTileRow>
427 <MinTileCol>29</MinTileCol>
428 <MaxTileCol>209</MaxTileCol>
429 </TileMatrixLimits>
430
431 <TileMatrixLimits>
432 <TileMatrix>EPSG:4326:8</TileMatrix>
433 <MinTileRow>35</MinTileRow>
434 <MaxTileRow>233</MaxTileRow>
435 <MinTileCol>58</MinTileCol>
436 <MaxTileCol>418</MaxTileCol>
437 </TileMatrixLimits>
438
439 <TileMatrixLimits>
440 <TileMatrix>EPSG:4326:9</TileMatrix>
441 <MinTileRow>87</MinTileRow>
442 <MaxTileRow>584</MaxTileRow>
443 <MinTileCol>146</MinTileCol>
444 <MaxTileCol>1047</MaxTileCol>
445 </TileMatrixLimits>
446
447 <TileMatrixLimits>
448 <TileMatrix>EPSG:4326:10</TileMatrix>
449 <MinTileRow>175</MinTileRow>
450 <MaxTileRow>1168</MaxTileRow>
451 <MinTileCol>292</MinTileCol>
452 <MaxTileCol>2094</MaxTileCol>
453 </TileMatrixLimits>
454
455 <TileMatrixLimits>
456 <TileMatrix>EPSG:4326:11</TileMatrix>
457 <MinTileRow>439</MinTileRow>
458 <MaxTileRow>2921</MaxTileRow>
459 <MinTileCol>731</MinTileCol>
460 <MaxTileCol>5236</MaxTileCol>
461 </TileMatrixLimits>
462
463 <TileMatrixLimits>
464 <TileMatrix>EPSG:4326:12</TileMatrix>
465 <MinTileRow>879</MinTileRow>
466 <MaxTileRow>5842</MaxTileRow>
467 <MinTileCol>1463</MinTileCol>
468 <MaxTileCol>10473</MaxTileCol>
469 </TileMatrixLimits>
470
471 <TileMatrixLimits>
472 <TileMatrix>EPSG:4326:13</TileMatrix>
473 <MinTileRow>1759</MinTileRow>
474 <MaxTileRow>11685</MaxTileRow>
475 <MinTileCol>2926</MinTileCol>
476 <MaxTileCol>20946</MaxTileCol>
477 </TileMatrixLimits>
478
479 </TileMatrixSetLimits>
480 </TileMatrixSetLink>
481
482 </Layer>
483
484 <TileMatrixSet>
485 <ows:Identifier>EPSG:2180</ows:Identifier>
486 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::2180</ows:SupportedCRS>
487 <TileMatrix>
488 <ows:Identifier>EPSG:2180:0</ows:Identifier>
489 <ScaleDenominator>7559538.928571429</ScaleDenominator>
490 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
491 <TileWidth>512</TileWidth>
492 <TileHeight>512</TileHeight>
493 <MatrixWidth>1</MatrixWidth>
494 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
495 </TileMatrix>
496
497 <TileMatrix>
498 <ows:Identifier>EPSG:2180:1</ows:Identifier>
499 <ScaleDenominator>3779769.4642857146</ScaleDenominator>
500 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
501 <TileWidth>512</TileWidth>
502 <TileHeight>512</TileHeight>
503 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
504 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
505 </TileMatrix>
506
507 <TileMatrix>
508 <ows:Identifier>EPSG:2180:2</ows:Identifier>
509 <ScaleDenominator>1889884.7321428573</ScaleDenominator>
510 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
511 <TileWidth>512</TileWidth>
512 <TileHeight>512</TileHeight>
513 <MatrixWidth>3</MatrixWidth>
514 <MatrixHeight>3</MatrixHeight>
515 </TileMatrix>
516
517 <TileMatrix>
518 <ows:Identifier>EPSG:2180:3</ows:Identifier>
519 <ScaleDenominator>944942.3660714286</ScaleDenominator>
520 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
521 <TileWidth>512</TileWidth>
522 <TileHeight>512</TileHeight>
523 <MatrixWidth>6</MatrixWidth>
524 <MatrixHeight>6</MatrixHeight>
525 </TileMatrix>
526
527 <TileMatrix>
528 <ows:Identifier>EPSG:2180:4</ows:Identifier>
529 <ScaleDenominator>472471.1830357143</ScaleDenominator>
530 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
531 <TileWidth>512</TileWidth>
532 <TileHeight>512</TileHeight>
533 <MatrixWidth>12</MatrixWidth>
534 <MatrixHeight>11</MatrixHeight>
535 </TileMatrix>
536
537 <TileMatrix>
538 <ows:Identifier>EPSG:2180:5</ows:Identifier>
539 <ScaleDenominator>236235.59151785716</ScaleDenominator>
540 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
541 <TileWidth>512</TileWidth>
542 <TileHeight>512</TileHeight>
543 <MatrixWidth>23</MatrixWidth>
544 <MatrixHeight>22</MatrixHeight>
545 </TileMatrix>
546
547 <TileMatrix>
548 <ows:Identifier>EPSG:2180:6</ows:Identifier>
549 <ScaleDenominator>94494.23660714286</ScaleDenominator>
550 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
551 <TileWidth>512</TileWidth>
552 <TileHeight>512</TileHeight>
553 <MatrixWidth>57</MatrixWidth>
554 <MatrixHeight>54</MatrixHeight>
555 </TileMatrix>
556
557 <TileMatrix>
558 <ows:Identifier>EPSG:2180:7</ows:Identifier>
559 <ScaleDenominator>47247.11830357143</ScaleDenominator>
560 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
561 <TileWidth>512</TileWidth>
562 <TileHeight>512</TileHeight>
563 <MatrixWidth>114</MatrixWidth>
564 <MatrixHeight>108</MatrixHeight>
565 </TileMatrix>
566
567 <TileMatrix>
568 <ows:Identifier>EPSG:2180:8</ows:Identifier>
569 <ScaleDenominator>23623.559151785714</ScaleDenominator>
570 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
571 <TileWidth>512</TileWidth>
572 <TileHeight>512</TileHeight>
573 <MatrixWidth>228</MatrixWidth>
574 <MatrixHeight>215</MatrixHeight>
575 </TileMatrix>
576
577 <TileMatrix>
578 <ows:Identifier>EPSG:2180:9</ows:Identifier>
579 <ScaleDenominator>9449.423660714287</ScaleDenominator>
580 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
581 <TileWidth>512</TileWidth>
582 <TileHeight>512</TileHeight>
583 <MatrixWidth>569</MatrixWidth>
584 <MatrixHeight>536</MatrixHeight>
585 </TileMatrix>
586
587 <TileMatrix>
588 <ows:Identifier>EPSG:2180:10</ows:Identifier>
589 <ScaleDenominator>4724.711830357143</ScaleDenominator>
590 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
591 <TileWidth>512</TileWidth>
592 <TileHeight>512</TileHeight>
593 <MatrixWidth>1137</MatrixWidth>
594 <MatrixHeight>1071</MatrixHeight>
595 </TileMatrix>
596
597 <TileMatrix>
598 <ows:Identifier>EPSG:2180:11</ows:Identifier>
599 <ScaleDenominator>1889.8847321428573</ScaleDenominator>
600 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
601 <TileWidth>512</TileWidth>
602 <TileHeight>512</TileHeight>
603 <MatrixWidth>2843</MatrixWidth>
604 <MatrixHeight>2676</MatrixHeight>
605 </TileMatrix>
606
607 <TileMatrix>
608 <ows:Identifier>EPSG:2180:12</ows:Identifier>
609 <ScaleDenominator>944.9423660714286</ScaleDenominator>
610 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
611 <TileWidth>512</TileWidth>
612 <TileHeight>512</TileHeight>
613 <MatrixWidth>5685</MatrixWidth>
614 <MatrixHeight>5352</MatrixHeight>
615 </TileMatrix>
616
617 <TileMatrix>
618 <ows:Identifier>EPSG:2180:13</ows:Identifier>
619 <ScaleDenominator>472.4711830357143</ScaleDenominator>
620 <TopLeftCorner>850000.0 100000.0</TopLeftCorner>
621 <TileWidth>512</TileWidth>
622 <TileHeight>512</TileHeight>
623 <MatrixWidth>11369</MatrixWidth>
624 <MatrixHeight>10704</MatrixHeight>
625 </TileMatrix>
626
627
628</TileMatrixSet>
629
630
631 <TileMatrixSet>
632 <ows:Identifier>EPSG:4326</ows:Identifier>
633 <ows:SupportedCRS>urn:ogc:def:crs:EPSG::4326</ows:SupportedCRS>
634 <TileMatrix>
635 <ows:Identifier>EPSG:4326:0</ows:Identifier>
636 <ScaleDenominator>7559538.928571429</ScaleDenominator>
637 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
638 <TileWidth>512</TileWidth>
639 <TileHeight>512</TileHeight>
640 <MatrixWidth>2</MatrixWidth>
641 <MatrixHeight>1</MatrixHeight>
642 </TileMatrix>
643
644 <TileMatrix>
645 <ows:Identifier>EPSG:4326:1</ows:Identifier>
646 <ScaleDenominator>3779769.4642857146</ScaleDenominator>
647 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
648 <TileWidth>512</TileWidth>
649 <TileHeight>512</TileHeight>
650 <MatrixWidth>3</MatrixWidth>
651 <MatrixHeight>2</MatrixHeight>
652 </TileMatrix>
653
654 <TileMatrix>
655 <ows:Identifier>EPSG:4326:2</ows:Identifier>
656 <ScaleDenominator>1889884.7321428573</ScaleDenominator>
657 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
658 <TileWidth>512</TileWidth>
659 <TileHeight>512</TileHeight>
660 <MatrixWidth>6</MatrixWidth>
661 <MatrixHeight>3</MatrixHeight>
662 </TileMatrix>
663
664 <TileMatrix>
665 <ows:Identifier>EPSG:4326:3</ows:Identifier>
666 <ScaleDenominator>944942.3660714286</ScaleDenominator>
667 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
668 <TileWidth>512</TileWidth>
669 <TileHeight>512</TileHeight>
670 <MatrixWidth>11</MatrixWidth>
671 <MatrixHeight>6</MatrixHeight>
672 </TileMatrix>
673
674 <TileMatrix>
675 <ows:Identifier>EPSG:4326:4</ows:Identifier>
676 <ScaleDenominator>472471.1830357143</ScaleDenominator>
677 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
678 <TileWidth>512</TileWidth>
679 <TileHeight>512</TileHeight>
680 <MatrixWidth>21</MatrixWidth>
681 <MatrixHeight>12</MatrixHeight>
682 </TileMatrix>
683
684 <TileMatrix>
685 <ows:Identifier>EPSG:4326:5</ows:Identifier>
686 <ScaleDenominator>236235.59151785716</ScaleDenominator>
687 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
688 <TileWidth>512</TileWidth>
689 <TileHeight>512</TileHeight>
690 <MatrixWidth>42</MatrixWidth>
691 <MatrixHeight>24</MatrixHeight>
692 </TileMatrix>
693
694 <TileMatrix>
695 <ows:Identifier>EPSG:4326:6</ows:Identifier>
696 <ScaleDenominator>94494.23660714286</ScaleDenominator>
697 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
698 <TileWidth>512</TileWidth>
699 <TileHeight>512</TileHeight>
700 <MatrixWidth>105</MatrixWidth>
701 <MatrixHeight>59</MatrixHeight>
702 </TileMatrix>
703
704 <TileMatrix>
705 <ows:Identifier>EPSG:4326:7</ows:Identifier>
706 <ScaleDenominator>47247.11830357143</ScaleDenominator>
707 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
708 <TileWidth>512</TileWidth>
709 <TileHeight>512</TileHeight>
710 <MatrixWidth>210</MatrixWidth>
711 <MatrixHeight>117</MatrixHeight>
712 </TileMatrix>
713
714 <TileMatrix>
715 <ows:Identifier>EPSG:4326:8</ows:Identifier>
716 <ScaleDenominator>23623.559151785714</ScaleDenominator>
717 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
718 <TileWidth>512</TileWidth>
719 <TileHeight>512</TileHeight>
720 <MatrixWidth>419</MatrixWidth>
721 <MatrixHeight>234</MatrixHeight>
722 </TileMatrix>
723
724 <TileMatrix>
725 <ows:Identifier>EPSG:4326:9</ows:Identifier>
726 <ScaleDenominator>9449.423660714287</ScaleDenominator>
727 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
728 <TileWidth>512</TileWidth>
729 <TileHeight>512</TileHeight>
730 <MatrixWidth>1048</MatrixWidth>
731 <MatrixHeight>585</MatrixHeight>
732 </TileMatrix>
733
734 <TileMatrix>
735 <ows:Identifier>EPSG:4326:10</ows:Identifier>
736 <ScaleDenominator>4724.711830357143</ScaleDenominator>
737 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
738 <TileWidth>512</TileWidth>
739 <TileHeight>512</TileHeight>
740 <MatrixWidth>2095</MatrixWidth>
741 <MatrixHeight>1169</MatrixHeight>
742 </TileMatrix>
743
744 <TileMatrix>
745 <ows:Identifier>EPSG:4326:11</ows:Identifier>
746 <ScaleDenominator>1889.8847321428573</ScaleDenominator>
747 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
748 <TileWidth>512</TileWidth>
749 <TileHeight>512</TileHeight>
750 <MatrixWidth>5237</MatrixWidth>
751 <MatrixHeight>2922</MatrixHeight>
752 </TileMatrix>
753
754 <TileMatrix>
755 <ows:Identifier>EPSG:4326:12</ows:Identifier>
756 <ScaleDenominator>944.9423660714286</ScaleDenominator>
757 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
758 <TileWidth>512</TileWidth>
759 <TileHeight>512</TileHeight>
760 <MatrixWidth>10474</MatrixWidth>
761 <MatrixHeight>5843</MatrixHeight>
762 </TileMatrix>
763
764 <TileMatrix>
765 <ows:Identifier>EPSG:4326:13</ows:Identifier>
766 <ScaleDenominator>472.4711830357143</ScaleDenominator>
767 <TopLeftCorner>56.0 12.0</TopLeftCorner>
768 <TileWidth>512</TileWidth>
769 <TileHeight>512</TileHeight>
770 <MatrixWidth>20947</MatrixWidth>
771 <MatrixHeight>11686</MatrixHeight>
772 </TileMatrix>
773
774
775</TileMatrixSet>
776
777
778 </Contents>
779</Capabilities>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.