source: josm/trunk/data/bg.lang@ 10327

Last change on this file since 10327 was 10327, checked in by Don-vip, 8 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 140.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 като "{0}"
6 6 или
7 7 брой обекти
8 8 ''Baker Street'' в която и да е стойност
9 9 ''Baker'' и ''Street'' в която и да е стойност
10 10 ''ключ'' с произволна стойност
11 11 -----
12 12 ''стойност'' в който и да е ключ
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 ''{0}'' е безсмислено, използвайте по-точни етикети, напр. ''{1}''
18 18 -----
19 19 +++++
20 20 (неизвестен брой заявки)
21 21 (1 заявка)
22 22 (код={0})
23 23 -----
24 24 (Текста вече е кипиран в буфера за обмен на данни)
25 25 (URL беше:
26 26 (Използвайте международен код, като например +12-345-67890)
27 27 -----
28 28 (няма обект)
29 29 (никой)
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на възел {2}
35 35 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на релация {2}
36 36 ({0}/{1}) Зареждане на родителите на път {2}
37 37 -----
38 38 * Една точка, която се използва от няколко линии и една от тези линии, или
39 39 * Една точка, която се използва от няколко линии, или
40 40 * Един маркиран възел, или
41 41 * Една линия и една или няколко от нейните точки, които са използвани от няколко линии.
42 42 * Една линия, която има точки, които се използват от няколко линии, или
43 43 +++++
44 44 -----
45 45 -----
46 46 -----
47 47 ... възможни са други способи за придвижване
48 48 ... се отнася за релация
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 -----
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 -----
67 67 +++++
68 68 +++++
69 69 +++++
70 70 -----
71 71 -----
72 72 2 Вт
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 +++++
77 77 +++++
78 78 3 кВт
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 +++++
83 83 -----
84 84 -----
85 85 5 МВт
86 86 +++++
87 87 -----
88 88 -----
89 89 +++++
90 90 +++++
91 91 +++++
92 92 7 ГВт
93 93 +++++
94 94 +++++
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <Няма още GPX следи заредени>
101 101 +++++
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <b>Източник</b>:
105 105 -----
106 106 +++++
107 107 -----
108 108 <различни>
109 109 <празно>
110 110 +++++
111 111 +++++
112 112 -----
113 113 <h2>JOSM изисква версия на Java {0}.</h2>Открита версия на Java : {1}.<br>Вие можете или<ul><li>да обновите Вашата Java (JRE) или</li><li>да използвате по-ранна версия на JOSM (съвместима с Java {2}).</li></ul>За повече информация:
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Възникна грешка при въстановяването на бекъп файла.<br> Грешката е: <br>{0}</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Директория ''{0}'' не може да се отвори.<br>Моля, изберете файл.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Не може да зареди сесия ''{0}''.<br>Грешката е:<br>{1}</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Не може да запише сесия ''{0}''.<br>Грешката е:<br>{1}</html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Грешка при инициализация на предпочитанията.<br>Неуспешно създаване на липсваща директория за параметри: {0}</html>
164 164 -----
165 165 Внимание: неуспех при инициализиране на предпочитанията. Директорията за предпочитания ''{0}'' не е директория.
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>Невъзможно е свалянето или каването на данни от<br>''{0}''<br>, поради проблем в комуникацията.<br>Подробен доклад (непреведен): {1}</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Моля, уверете се, че всички избрани пътища са в една посока<br>или ги ортогонализирайте един по един.</html>
194 194 -----
195 195 -----
196 196 <html>Моля, изберете списъка с промени, който искате да се затвори</html>
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Снимайте вашия GPS приемник, докато той показва времето.<br>Покажете тази снимка тук.<br>И след това, просто вземете времето от снимката и изберете времева зона<hr></html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Няма слоеве към които слоя източник<br>''{0}''.<br>би могъл да се обедини.</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 <html>Това действие ще изисква {0} отделни<br>заявки за сваляне. Продължаване?</html>
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Качването <strong>неуспешно</strong> защото сървърът има по-нова версия <br>на някой от вашите възли, пътища, или отношения.<br><br>Кликнете <strong>{0}</strong> за да синхронизирате цялата база данни със сървъра.<br>Кликнете <strong>{1}</strong> за отказ и продължаване на редакциите.<br></html>
249 249 <html>Качването се <strong>провали</strong> понеже на сървъра има по-нова версия на един<br>от вашите възли, пътища или релации.<br>Причина за конфликта се явява <strong>{0}</strong> с id <strong>{1}</strong>,<br>версия на сървъра {2}, а ваша версия {3}.<br><br>Натиснете <strong>{4}</strong> за да синхронизирате само конфликтните примитиви.<br>Натиснете <strong>{5}</strong> за да синхронизирате целия локален набор данни с сървъра.<br>Натиснете <strong>{6}</strong> за да прекратите и продължите редактирането.<br></html>
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <html>Вие използвате проекцията EPSG:4326, която може да доведе<br>до нежелани резултати при правоъгълни подравнявания.<br>Сменете проекцията за избягване на това предупреждение.<br>Ще продължите ли?</html>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <i>липсва</i>
269 269 +++++
270 270 +++++
271 271 -----
272 272 +++++
273 273 +++++
274 274 +++++
275 275 +++++
276 276 -----
277 277 <неопределено>
278 278 +++++
279 279 > след
280 280 > преди
281 281 > долу
282 282 > горе
283 283 +++++
284 284 -----
285 285 Табела с карта.
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 Голяма водна площ, частично затворена от суша
291 291 Ред дървета
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 Открояваща се скала или група скали, с поне една от тях здраво прикрепени към основната скала.
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Примитив с ID = 0 не може да бъде невидим.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Единична, добре открояваща се скала.
304 304 Дърво
305 305 -----
306 306 Вулкан (изгаснал или действащ)
307 307 +++++
308 308 +++++
309 309 -----
310 310 +++++
311 311 +++++
312 312 +++++
313 313 -----
314 314 Превишаване възможностите на API
315 315 API версия: {0}
316 316 +++++
317 317 +++++
318 318 +++++
319 319 Изоставена ЖП линия
320 320 Отмяна
321 321 Прекъсване на обединяването
322 322 -----
323 323 -----
324 324 За програмата
325 325 За JOSM...
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Достъп
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Настаняване
337 337 Съгласно информацията в добавката, авторът е {0}.
338 338 Точност
339 339 Действие
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Активиране
344 344 Активен слой
345 345 Активиране на избрания слой
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Активни правила:
349 349 -----
350 350 Добави
351 351 -----
352 352 Добавяне на URL за разширение на JOSM.
353 353 Добавяне на точка...
354 354 Добавяне на поправено изображение
355 355 Добавяне на таг
356 356 -----
357 357 Добавяне на нова Бележка
358 358 -----
359 359 Добавяне на нова двойка ключ/стойност за всички обекти
360 360 Добавяне на нова точка към съществуващ път
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Добавяне нов източник в списъка.
364 364 -----
365 365 Добавяне на нов етикет
366 366 -----
367 367 Добавяне на точка по координати - ширина/дължина
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Добави информация за автора
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Добавяне на конфликт за ''{0}''
378 378 -----
379 379 Добавете слой с изображения {0}
380 380 Добавете слоеве
381 381 Добавяне на точка
382 382 Добавяне на точка в път
383 383 Добавяне на точка към път и съединяване
384 384 Добавяне на възел {0}
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Добавяне на отношение {0}
388 388 -----
389 389 Добавяне избраното към селекция
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Добавяне към селекция
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Добавяне на път {0}
403 403 Добавен възел на всички кръстовища
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Интерполация на адреси
410 410 Адреси
411 411 Минна галерия
412 412 -----
413 413 -----
414 414 Коригиране на отместването на изображението
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Коригиране на позицията на слоя с изображения
418 418 Настройване часови пояс и отместване
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Административна
423 423 -----
424 424 Разширени
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Разширени настройки
430 430 Разширена информация
431 431 Разширена информация (уеб)
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Надземни линии
436 436 +++++
437 437 -----
438 438 Качество на въздуха
439 439 -----
440 440 Летище
441 441 -----
442 442 -----
443 443 Алкохол
444 444 Подреди точките в кръг
445 445 Подреди точките в линия
446 446 Всички
447 447 Всички файлове
448 448 Всички формати
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Всички точки и сегменти от следи ще имат еднакъв цвят. Може да се настройва в мениджър слоеве.
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 Земя за лично ползване
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Разрешено преминаване:
465 465 -----
466 466 Позволяване да се настрои оцветяването на следата при различни средни скорости.
467 467 Планинска хижа
468 468 вече регистриран конфликт за примитив ''{0}''
469 469 -----
470 470 Също преименувай файл
471 471 Алтернативно име
472 472 -----
473 473 Винаги скрито
474 474 Винаги да се показва
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Американски футбол
479 479 Брой проводници
480 480 Брой седящи места
481 481 Брой стъпала
482 482 -----
483 483 Брой стълбове
484 484 Ампераж
485 485 Развлекателен парк
486 486 Модул за проверка на данните от OSM, проверяващ за най-често срещаните грешки правени от потребители и програми за редактиране.
487 487 -----
488 488 -----
489 489 В разширение {0} възникна грешка
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Възникна неочаквана грешка. Възможно е да е предизвикана от разширението "{0}".
493 493 -----
494 494 -----
495 495 Аналогов
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Антики
500 500 -----
501 501 Приложи
502 502 Приложи промените
503 503 Прилагане шаблон
504 504 Прилагане на резолюцията
505 505 Приложи роля
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Приложи изглаждане върху картата.
510 510 -----
511 511 -----
512 512 Прилагане на разрешените конфликти и затваряне на диалоговия прозорец
513 513 Приложи избраните промени
514 514 Приложи маркерите от буфера за копиране към всички избрани обекти.
515 515 -----
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Прилагане на обновяването и затваряне на прозореца.
519 519 Приложи тази роля към всички членове
520 520 Прилагане?
521 521 +++++
522 522 -----
523 523 +++++
524 524 -----
525 525 Архиологични разкопки
526 526 Стрелба с лък
527 527 Сигурни ли сте, че искате да продължите?
528 528 -----
529 529 Област
530 530 -----
531 531 Незатворена площ (area)
532 532 -----
533 533 Площи около места
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Център на изкуствата
538 538 Творба на изкуството
539 539 Изкачване (м)
540 540 -----
541 541 Събиране на нови полигони
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Асоциирана улица
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Внимание: Използвайте само присъстващи на клавиатурата ви клавиши!
548 548 Атракция
549 549 -----
550 550 Аудио устройството е недостъпно
551 551 -----
552 552 Аудио настройки
553 553 Аудио маркери от {0}
554 554 Аудио синхронизирано на точка {0}.
555 555 -----
556 556 Звук: {0}
557 557 Аудио-напътствия по мобилен телефон?
558 558 Австралийски футбол
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 Автор
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Автори
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Авто-отгатване
585 585 -----
586 586 Автоматично
587 587 Автоматичен дефибрилатор (AED)
588 588 Банкомат
589 589 Автоматично поправяне на маркерите
590 590 Автоматично създай аудио маркери от точките на следата (вместо от изрични точки на интерес) с имена или описания.
591 591 Автоматично създаване на слой с маркери от всяка точка на интерес при отваряне на GPX слой.
592 592 -----
593 593 Наличен
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 +++++
602 602 +++++
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 +++++
607 607 -----
608 608 Назад
609 609 Условия за ползване
610 610 Фон:
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Неправилна заявка
614 614 -----
615 615 Невалиден отговор
616 616 -----
617 617 +++++
618 618 Пекарна
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Банка
622 622 -----
623 623 Бар
624 624 Гола скала
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Бариера
630 630 Мястото за преминаване не е на заграждение или ограда
631 631 Прегради
632 632 Бариери и входове
633 633 Бейсбол
634 634 Основен
635 635 Басейн
636 636 Баскетбол
637 637 Батерии
638 638 Поле на битка
639 639 +++++
640 640 -----
641 641 Залив
642 642 Плаж
643 643 -----
644 644 Маяк / Радиопредавател
645 645 Козметичен салон
646 646 Спални
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Бирария
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Скамейка
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Напитки
658 658 Вело
659 659 Път за велосипедисти
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Велосипеди под наем
663 663 Поправка на велосипеди
664 664 Продажба на велосипеди
665 665 Измиване на велосипеди (платено)
666 666 Велосипеди
667 667 -----
668 668 -----
669 669 Bing - сателитни изображения
670 670 Био дизел
671 671 Генератор на биомаса
672 672 Генератор на биогаз
673 673 Генератор на биомаса
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 Бетонен блок
678 678 -----
679 679 Съдържание на таблото
680 680 -----
681 681 Корабостроителница
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 колчета
689 689 Тип на колчетата
690 690 +++++
691 691 Книжарница
692 692 Букмейкър
693 693 Отметка име:
694 694 Отметки
695 695 +++++
696 696 Граничен контрол
697 697 -----
698 698 Ботаническо название
699 699 -----
700 700 Буле (игра с мет.топчета)
701 701 Граници
702 702 Граница
703 703 Пограничен камък
704 704 -----
705 705 Тип на граница
706 706 Рамка
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Компания
714 714 Вълнолом
715 715 -----
716 716 Мост
717 717 -----
718 718 -----
719 719 мостове
720 720 +++++
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Индустриални развалини
727 727 -----
728 728 Будистки храм
729 729 Буфер
730 730 -----
731 731 Сграда
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Сграда вътре в сграда
735 735 Изчертаване на главното меню
736 736 -----
737 737 Тип сграда
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Накланяща преграда (bump gate)
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Автобус
746 746 Направляван автобус
747 747 Автобусна платформа
748 748 Автогара
749 749 Автобусна спирка
750 750 Бус трап
751 751 Автобусна спирка (старо обозначение)
752 752 Месарница
753 753 -----
754 754 -----
755 755 +++++
756 756 -----
757 757 +++++
758 758 +++++
759 759 +++++
760 760 +++++
761 761 -----
762 762 CNG (природен газ под налягане)
763 763 +++++
764 764 -----
765 765 +++++
766 766 +++++
767 767 Кабинков лифт
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Кадастър
772 772 Кафене
773 773 -----
774 774 Извикване на редактора за избраната релация
775 775 +++++
776 776 Камера
777 777 -----
778 778 Къмпинг
779 779 Полигонът не може да подравни. Прекъсване на операцията.
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Канадски футбол
784 784 Канал
785 785 Отмяна
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Прекъсни разрешаване на кофликти и затвори диалоговия прозорец
792 792 Отмяна на операцията
793 793 Прекъсване на обновяването и затваряне на диалоговия прозорец
794 794 Прекъсване на качването и продължаване с редактирането
795 795 Прекратяване на качването
796 796 -----
797 797 Захарни изделия
798 798 Не може да се добави точка извън пределите на света.
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 Невъзможно е изтриването на точка, която има тагове
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Невъзможно е обединяването на възли: Налага се изтриването на път {0} , който все още се използва от {1}
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Невъзможно да се премества обектите извън границите на света.
820 820 Не може да се отвори следният адрес (URL) ''{0}''<br>Последващите задачи за сваляне възприемат посочените URL шаблони:<br>{1}
821 821 -----
822 822 невъзможно е разрешаването на конфликт, за който няма предложено решение.
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Невъзможно е връщането на командата ''{0}'', защото слой ''{1}'' не е наличен вече
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Консервни кутии
835 835 +++++
836 836 +++++
837 837 +++++
838 838 +++++
839 839 +++++
840 840 Капацитет
841 841 Капацитет (общ)
842 842 Автомобил
843 843 Автомобили
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Товарен
848 848 -----
849 849 +++++
850 850 -----
851 851 Пари
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Замък
856 856 +++++
857 857 -----
858 858 Тексаска мрежа (препятствие за животни)
859 859 Причина:
860 860 Вход на пещера
861 861 Гробище
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Центриране на изгледа
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Седалков лифт
875 875 Бунгало
876 876 -----
877 877 Промяна на посоката?
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Промяна на възел {0}
882 882 -----
883 883 Промяна на релация
884 884 Промяна ролята на релация за {0} {1}
885 885 Промяна на релация {0}
886 886 Смяна разделителна способност
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Промяна на път {0}
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Списък с промени ID:
899 899 -----
900 900 Пакети промени
901 901 Пакета с изменения е затворен
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 Списък с промени {0}
909 909 -----
910 910 Промяна клавишни комбинации ръчно.
911 911 Зарядна станция
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Проверка за маркерни "ЗА ПОПРАВКА"
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Проверка на сървъра
918 918 Проверка на ключовете.
919 919 Проверка стойностите.
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Проверка за остарели обекти
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Проверки за бариери и входове
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Проверка за грешки по пътищата
931 931 -----
932 932 Проверка за грешки на религиозни обекти
933 933 Проверка за геометрични грешки
934 934 -----
935 935 Проверка на точките от линиите за електропренос, които не са маркирани като стълбове.
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Проверява за пътища с последователни точки с еднакви координати
939 939 Проверка за грешно въведени стойности
940 940 Проверка за грешно въведени цифрови стойности
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Аптека
944 944 +++++
945 945 -----
946 946 Подчинени релации
947 947 Комин
948 948 -----
949 949 Китайски
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Изберете
953 953 -----
954 954 Изберете цвят
955 955 Изберете цвят за {0}
956 956 Изберете лиценз от набора
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Изберете сървър за търсенето:
963 963 -----
964 964 +++++
965 965 -----
966 966 Църква
967 967 +++++
968 968 Град (над 100 000)
969 969 -----
970 970 Градска стена
971 971 Име на град
972 972 -----
973 973 Изчисти
974 974 Изчистване на буфера за Отмяна/Повторение
975 975 -----
976 976 Изчистване на тесктовото поле
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Щракнете за да прекъснете стартирането на външни браузъри
990 990 Щракнете, за да прекъснете обединението на възлите
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Натиснете за изтриване. Shift: изтриване на сегменти от път. Alt: за да не изтрива неизползваните възли при изтриване на път. Ctrl: изтриване на обекти, към които има обръщение.
1009 1009 Кликнете за да изключите добавката "{0}"
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Намаляване/увеличаване на панела
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Щракнете за да рестартирате по-късно.
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Кликнете за да търсите за места
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Кликнете за да обновите добавката "{0}"
1036 1036 -----
1037 1037 Скала
1038 1038 Скално катерене
1039 1039 Клиника
1040 1040 Часовник
1041 1041 Затваряне
1042 1042 Затваряне въпреки всичко
1043 1043 Затваряне на списъка с промени след качване
1044 1044 Затваряне на списъците с промени
1045 1045 Затвори и прекрати свалянето
1046 1046 Затваряне на бележката
1047 1047 -----
1048 1048 Затваряне на отворени пакети с промени
1049 1049 -----
1050 1050 Затваряне на диалоговия прозорец
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 Затваряне на избраните отворени списъци с промени
1057 1057 Затваряне на прозореца и продължаване на редактирането с JOSM
1058 1058 Затвори този панел. Можете да го отворите отново с помощта на бутоните на левия панел.
1059 1059 -----
1060 1060 Затворен в
1061 1061 Затворен на:
1062 1062 По-подробно описание
1063 1063 По-точно описание
1064 1064 Затваря отворени пакети с промени
1065 1065 -----
1066 1066 Затваряне на сисъка с промени.
1067 1067 -----
1068 1068 Затваряне на списък промени по версии...
1069 1069 Дрехи
1070 1070 -----
1071 1071 Крайбрежие
1072 1072 Брегови линии
1073 1073 Кафе
1074 1074 Монети
1075 1075 -----
1076 1076 Колеж
1077 1077 -----
1078 1078 Цвят
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Цветове
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Оцветяване точките от следите според скоростта.
1088 1088 Цветове, използвани от различни обекти в JOSM.
1089 1089 Цвят на фона
1090 1090 -----
1091 1091 Цвят на текста
1092 1092 -----
1093 1093 Съединяване на два пътя
1094 1094 -----
1095 1095 Обединява няколко отделни пътя в един.
1096 1096 Комбинирана пешеходна и велосипедна алея
1097 1097 Команда
1098 1098 Списък промени
1099 1099 -----
1100 1100 Коментар
1101 1101 -----
1102 1102 Коментар:
1103 1103 Търговия
1104 1104 Общи
1105 1105 Общи настройки
1106 1106 Общоприето съкращение на името
1107 1107 -----
1108 1108 Обществен център
1109 1109 Сравняване
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Компютри
1113 1113 -----
1114 1114 Настройка сайтове за разширения
1115 1115 Допълнителни настройки
1116 1116 Настройка на достъпните разширения.
1117 1117 Настройка на сайтове...
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Потвърждаване на изчистването
1124 1124 Потвърждение на действието на дистанционното управление
1125 1125 -----
1126 1126 Потвърди празна роля
1127 1127 Потвърждение
1128 1128 Конфликт
1129 1129 Разрешение на конфликт
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Конфликтът не е разрешен напълно
1163 1163 Конфликти
1164 1164 Забелязани са конфликти
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Свързване на съществуващ път към точка
1170 1170 Свързан край на път е близо до друг път
1171 1171 Настройки на връзката
1172 1172 Параметри на връзката с OSM сървъра.
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Пътен ремонт
1176 1176 Строеж
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Свързване с OSM Сървър...
1182 1182 Свързване със сървъра...
1183 1183 Съдържание
1184 1184 Континент
1185 1185 Продължи
1186 1186 -----
1187 1187 Продължи така
1188 1188 Продължаване разрешаването на кофликти
1189 1189 Продължи с качването
1190 1190 Продължаване на качването
1191 1191 Продължаване на път от последния възел.
1192 1192 Продължи все пак
1193 1193 Продължава чертането на линия, която има общи възли с друга линия.
1194 1194 Участници
1195 1195 Хранителни стоки
1196 1196 Преобразувай в слой GPX
1197 1197 Преобразувай в слой данни
1198 1198 Преобразувано от: {0}
1199 1199 -----
1200 1200 Координати
1201 1201 -----
1202 1202 -----
1203 1203 Координати:
1204 1204 Координати:
1205 1205 Копиране
1206 1206 Копиране на координати
1207 1207 Копирни услуги
1208 1208 -----
1209 1209 Копиране на стойност
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 Копиране на координатите на избраните възли в клипборда
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Копие на {0}
1220 1220 -----
1221 1221 Копиране на избраните обекти в буфера за обмен.
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 Копиране в клипборда и затваряне
1230 1230 -----
1231 1231 Авторски права (препратка)
1232 1232 Авторски права (година)
1233 1233 Корелнутииране
1234 1234 Съпоставяне на изображения с GPX следа
1235 1235 Корелиране към GPX
1236 1236 -----
1237 1237 Не може да се достъпи файл(ове) с данни:\n{0}
1238 1238 Невъзможно е съединяването на пътищата<br>(Не могат да бъдат обединени в последователна редица от точки)
1239 1239 Неуспешно свързване с OSM сървъра. Моля проверете вашата връзка към интернет.
1240 1240 -----
1241 1241 Не може да бъде открит типа на елемента
1242 1242 Не може да бъде открито нивото на предупрежение
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Невъзможно зареждането на модул {0}. Да се премахне ли от настройките?
1247 1247 Не може да бъде прочетена Широчината, Дължината или Мащаба. Моля проверете.
1248 1248 Неуспешно обработването на списъка с WMS слоеве
1249 1249 Не може да се прочете "{0}"
1250 1250 -----
1251 1251 Не може да се прочете източник на шаблони за маркиране: {0}
1252 1252 -----
1253 1253 Невъзможно преименуването на файла ''{0}''
1254 1254 Неуспешно получаването на списъка с WMS слоеве
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Брой
1258 1258 Държава
1259 1259 Код на държава
1260 1260 Графство
1261 1261 Съдебна сграда
1262 1262 -----
1263 1263 покрит
1264 1264 Закрит резервоар
1265 1265 -----
1266 1266 Кран
1267 1267 Създай
1268 1268 Създаване окръжност
1269 1269 Създаване на нова папка
1270 1270 Създаване на окръжност от три избрани точки
1271 1271 Създаване на копие на тази релация и отварянето му в друг прозорец за редактиране
1272 1272 Създаване на нов картен слой
1273 1273 -----
1274 1274 Създаване на нова релация
1275 1275 Създаване на области
1276 1276 Създаване на аудио маркери на позиции в следата, отговаряща на промененото време на всеки импортиран аудио WAV файл.
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Създаване на мултиполигон
1280 1280 Създаване нов възел.
1281 1281 Създаване на нова точка
1282 1282 -----
1283 1283 Създаване на нова релация в слой "{0}"
1284 1284 Създаване на бележка
1285 1285 Създаден
1286 1286 Създаден в
1287 1287 Създаден на:
1288 1288 Създаден преди -
1289 1289 Създаден от:
1290 1290 Дата на създаване
1291 1291 Създаден на:
1292 1292 Създаване на списък с промени ...
1293 1293 Създаване на интерфейса
1294 1294 Кредитни карти
1295 1295 Крикет
1296 1296 -----
1297 1297 Крокет
1298 1298 Пресичане с велосипед
1299 1299 Пресичане върху кон
1300 1300 ЖП прелез
1301 1301 Помощник при пресичане
1302 1302 -----
1303 1303 Пресичащи се граници
1304 1304 Пресичащи се сгради
1305 1305 Тип пресичане
1306 1306 Име на типа пътека (UK)
1307 1307 -----
1308 1308 Пресичащи се водни пътища
1309 1309 Пресичащи се пътища
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Кухня
1313 1313 Култура
1314 1314 -----
1315 1315 Текуща селекция
1316 1316 Текущ статус
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Завеси
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Потребителска проекция
1327 1327 Потребителски WMS адрес
1328 1328 Избор цвят
1329 1329 Настройка на елеметите на панела с инструменти
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 Просека
1335 1335 Цикъл
1336 1336 Вело бариера
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 Велосипедна пътека вляво
1340 1340 Велосипедна пътека вдясно
1341 1341 Циклична зависимост между релации:
1342 1342 Велосипедизъм
1343 1343 Циклични зависимости
1344 1344 +++++
1345 1345 +++++
1346 1346 +++++
1347 1347 +++++
1348 1348 -----
1349 1349 +++++
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 +++++
1353 1353 +++++
1354 1354 +++++
1355 1355 +++++
1356 1356 -----
1357 1357 Язовирна стена
1358 1358 -----
1359 1359 Грешка данни
1360 1360 Слой Данни {0}
1361 1361 -----
1362 1362 Тип на данните и източници:
1363 1363 източници на данни ({0})
1364 1364 Проверка на данни
1365 1365 Данни:
1366 1366 Базата данни е недостъпна заради поддръжка
1367 1367 -----
1368 1368 Дата
1369 1369 Дата:
1370 1370 Дата:
1371 1371 -----
1372 1372 Дебитни карти
1373 1373 -----
1374 1374 Десетични градуси
1375 1375 Решение
1376 1376 Намаляне на мащаба
1377 1377 Черен път за езда
1378 1378 Велоалея
1379 1379 Пешеходна алея
1380 1380 По подразбиране
1381 1381 По подразбиране (Автоматично определени)
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Изтриване
1388 1388 Изтриване на файл
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Режим на изтриване
1392 1392 Изтриване на тагове
1393 1393 Изтриване на Пътища, които не са част от вътрешен мултиполигон
1394 1394 Потвърждение за изтриване
1395 1395 Изтриване на дублирани релации
1396 1396 Изриване на дублиращите се пътища
1397 1397 Изтриване на филтър.
1398 1398 Изтриване от релация
1399 1399 -----
1400 1400 Изтриване на непълни членове?
1401 1401 -----
1402 1402 Изтриване на точка {0}
1403 1403 Изтриване на точки или линии.
1404 1404 Изтрий сега!
1405 1405 -----
1406 1406 Изтриване на релация {0}
1407 1407 Изтриване на релация?
1408 1408 Изтриване на релации
1409 1409 Изтриване на избраните обекти.
1410 1410 -----
1411 1411 Изтриване на текущо редактираната врзка
1412 1412 Изтриване на избрания ключ за всички обекти
1413 1413 -----
1414 1414 Изтриване на избраната релация
1415 1415 Изтриване на източник от списъка
1416 1416 -----
1417 1417 Премахване на ненужни точки от път.
1418 1418 Изтриване на път {0}
1419 1419 Изтрит
1420 1420 -----
1421 1421 Изтрито състояние:
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Изтрити или преместени обекти
1426 1426 -----
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 Деликатесен магазин
1430 1430 Конфесия
1431 1431 Стоматолог
1432 1432 -----
1433 1433 Остарели обекти
1434 1434 Дълбочина в метри
1435 1435 Спускане (м)
1436 1436 Описание
1437 1437 -----
1438 1438 Описание: {0}
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 Детайли
1446 1446 Детайли...
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 -----
1455 1455 Не е намерен примитив с id = {0} в тази база данни
1456 1456 Дизел
1457 1457 Дизел (от втечнен газ)
1458 1458 -----
1459 1459 Дизел за камиони
1460 1460 Трудност
1461 1461 Цифров
1462 1462 Неточност на позицията (червено = висока, зелено = ниска, ако е приложимо)
1463 1463 -----
1464 1464 Посока
1465 1465 -----
1466 1466 Посока (в градуси)
1467 1467 Изключване
1468 1468 -----
1469 1469 Изключване на разширение
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 Отделяне на точка от път
1476 1476 Отделя точките от път, към който те принадлежат
1477 1477 -----
1478 1478 Дискусия
1479 1479 Дискусии
1480 1480 Приготвят лекарства по рецепти
1481 1481 Екран
1482 1482 -----
1483 1483 -----
1484 1484 Настройки на дисплея
1485 1485 Показване на движеща се икона, представяща точката от синхронизираната следа, където текущо възпроизвежащния аудио запис е бил записан.
1486 1486 Показване на разширена информация за OSM възли, пътища или релации.
1487 1487 -----
1488 1488 Показвай координатите като
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 Показва цялата информация за точки, пътища и релации от OSM в браузър.
1493 1493 Показва информация за историята на OSM линии, точки или релации.
1494 1494 -----
1495 1495 Показване на живо на аудио следата.
1496 1496 Показване на разширена информация за OSM възли, пътища или релации в уеб браузър.
1497 1497 -----
1498 1498 Показване на меню Аудио.
1499 1499 Покажи екран с информация за програмата.
1500 1500 -----
1501 1501 Показване историята на избраните елементи.
1502 1502 -----
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 -----
1506 1506 Дисплей:
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Разстояние:
1512 1512 -----
1513 1513 Разпределяне на избраните точки на равни разстояния по дължината на линия
1514 1514 -----
1515 1515 Изоставена мина (галерия)
1516 1516 Неизползвана ЖП линия
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Не прилагай промените
1521 1521 -----
1522 1522 Не рисувай стрелки, ако те се не са поне на това разстояние една от друга.
1523 1523 -----
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Да не се изисква превключване на режими (Потлач стил работа)
1527 1527 Не показвай отново (запомни избора)
1528 1528 Не показвай отново (за това действие)
1529 1529 Не показвай отново (за тази сесия)
1530 1530 -----
1531 1531 Не прави нищо
1532 1532 -----
1533 1533 Желаете ли да разрешите това?
1534 1534 -----
1535 1535 Направи-си-сам
1536 1536 Док
1537 1537 Лекарски кабинет
1538 1538 -----
1539 1539 -----
1540 1540 Надпреварване с кучета
1541 1541 -----
1542 1542 -----
1543 1543 Двоен конфликт
1544 1544 Надолу
1545 1545 Сваляне
1546 1546 Свали всички подчинени релации
1547 1547 Сваляне на компресиран OSM файл
1548 1548 -----
1549 1549 Сваляне на данни
1550 1550 Сваляне GPS
1551 1551 Местоположение на изтеглянето
1552 1552 Сваляне членове
1553 1553 Сваляне на OSM
1554 1554 Сваляне на OSM промени
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 Сваляне на OSM URL
1559 1559 -----
1560 1560 Сваляне на обект по ID.
1561 1561 Сваляне на добавка
1562 1562 Сваляне на коригирани изображения от различни услуги
1563 1563 Свали избраните подчинени релации
1564 1564 Свали
1565 1565 Сваляне на всички подчинени релации (рекурсивно)
1566 1566 -----
1567 1567 Сваляне на всички членове на избраните релации
1568 1568 -----
1569 1569 -----
1570 1570 Областта за сваляне е ОК, размерът е приемлив за сървъра.
1571 1571 Областта за сваляне е прекалено голяма. Сървърът вероятно ще откаже обработка на заявката.
1572 1572 Свали като нов слой
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 Сваляне на съдържание
1577 1577 Сваляне на данни
1578 1578 Свали всичко в пределите на:
1579 1579 Свалянето приключи
1580 1580 Свали от OSM по дължина на тази следа
1581 1581 Сваляне от OSM...
1582 1582 -----
1583 1583 Сваляне на липсващите членове
1584 1584 Сваляне на липсващите членове на избраните релации
1585 1585 -----
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Сваляне на картографски данни от OSM сървър.
1589 1589 Сваляне на всички членове
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 -----
1595 1595 -----
1596 1596 Сваляне на обект
1597 1597 Сваляне на обект...
1598 1598 -----
1599 1599 Свалете обекти свързани с избраните обекти
1600 1600 -----
1601 1601 Сваляне на родителски пътища/релации
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 Сваляне членовете на релациите
1609 1609 -----
1610 1610 -----
1611 1611 Сваляне на избраните релации
1612 1612 Сваляне на сесия
1613 1613 -----
1614 1614 Сваляне на област в предала на рамка
1615 1615 -----
1616 1616 -----
1617 1617 -----
1618 1618 -----
1619 1619 -----
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 -----
1623 1623 -----
1624 1624 Сваляне {0} от {1} ({2} остава)
1625 1625 Свалени GPX данни
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 Сваляне на GPS данни
1629 1629 Сваляне на Бележки
1630 1630 Сваляне данни от OSM...
1631 1631 -----
1632 1632 Сваляне на добавката {0}...
1633 1633 Зареждане на "Съобщение на деня"
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 Сваляне на данни
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 Сваляне на историята...
1642 1642 -----
1643 1643 Зареждане на отворени пакети с изменения
1644 1644 -----
1645 1645 Зареждане на точки от следи: {0} - {1}...
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 Сваляне на релация {0}
1649 1649 Влек
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 Влачете позицията на просвирване и пуснете близо до следата за да възпроизвеждате оттам нататък; SHIFT+отпускане за да синхронизирате звука в тази точка.
1653 1653 Отточен канал
1654 1654 Рисуване
1655 1655 Изобразвай направлението със стрелки
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 Нарисувайте правоъгълник от желания размер и отпуснете бутона на мишката.
1659 1659 -----
1660 1660 Изобразвай границите на свалените данни.
1661 1661 Изобразвай стрелки по посоката на линиите, съединяващи GPS точки.
1662 1662 Показване на направлението на сегментите на пътя.
1663 1663 Изобразявай неактивните слоеве в друг цвят
1664 1664 -----
1665 1665 Рисуване на по-големи GPS точките.
1666 1666 Свързване с линии на GPS точките
1667 1667 Съединявай с линии точките от GPS следите.
1668 1668 Рисуване на точки
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Рисуване на «гумена» помощна линия
1672 1672 Показвай поредния номер на сегментите
1673 1673 Изобразяване границата на свалената от сървъра област.
1674 1674 Изобразвай стрелки с посоката, използвайки таблици вместо математически изчисления.
1675 1675 Изобразяване неактивните слоеве с данни в други цветове.
1676 1676 Показване поредните номера на всички сегменти на пътя.
1677 1677 Изобразявай виртуални възли в режим на избор.
1678 1678 Изобразяване виртуални точки в режим на селекция за по-удобно модифициране на пътища.
1679 1679 -----
1680 1680 Питейна вода
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Училище по кормуване
1684 1684 +++++
1685 1685 +++++
1686 1686 -----
1687 1687 Химическо чистене
1688 1688 Двойно подравняване
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Дублиране
1693 1693 Дублирани номера на къщи
1694 1694 Дублиране на точки, които се използват от няколко линии.
1695 1695 Създай копие на селектираните обекти чрез копиране и незабавно поставяне.
1696 1696 -----
1697 1697 Повтарящи се точки
1698 1698 Дублирани релации
1699 1699 Повтарящи се точки
1700 1700 Дублирани пътища
1701 1701 Динамично
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Е-мейл
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Невалиден е-мейл адрес
1708 1708 E10 (10% етанол)
1709 1709 E85 (85% етанол)
1710 1710 -----
1711 1711 ГРЕШКА: {0}
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Изток/Север
1715 1715 на изток
1716 1716 Редактиране
1717 1717 -----
1718 1718 Редактиране на URL за разширение на JOSM.
1719 1719 Редактиране на тагове
1720 1720 -----
1721 1721 Редактиране на филтъра
1722 1722 -----
1723 1723 Редактиране на координатите на възел.
1724 1724 Редактиране на нова релация в слой ''{0}''
1725 1725 Редактиране на релация #{0} в слой ''{1}''
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 Редактиране избрания източник.
1737 1737 Редактиране стойността на избрания ключ за всички обекти
1738 1738 -----
1739 1739 Редактиране: {0}
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 Образование
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Електрони средства за разплата
1749 1749 Електроника
1750 1750 Елементи от тип {0} се поддържат.
1751 1751 Надморска височина
1752 1752 Асансьор
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Е-мейл адрес
1758 1758 -----
1759 1759 Насип
1760 1760 Посолство
1761 1761 -----
1762 1762 Пункт за връзка със спешна помощ
1763 1763 Телефон за спешен случай
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Празен документ
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 Празни пътища
1770 1770 Разреши
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 Разрешаване на филтъра
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Включване/изключване на режим Експерт
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 +++++
1783 1783 -----
1784 1784 Въвеждане Шир/Дълж за прескачане до позиция.
1785 1785 Въведете URL
1786 1786 Въведете URL за сваляне:
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 Въведете мястото, което ще се търси
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 Въведете URL откъдето да се свалят данните
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Въведете път или име на папка:
1804 1804 Въведете текст
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Въведете търсеният израз
1809 1809 Вход
1810 1810 Място за преминаване през ограда
1811 1811 Номер на вход
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Конна езда
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Еротичен магазин
1818 1818 Грешка
1819 1819 Грешка
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Грешка при сваляне
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Грешка при инициализиране на тест {0}:\n {1}
1831 1831 -----
1832 1832 Възникна грешка при търсене ''{0}'': ''{1}''
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Грешка във файла {0}
1836 1836 -----
1837 1837 Грешка при разбор {0}:
1838 1838 Грешка при възпроизвеждане на звука
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Грешка при експорт {0}:\n{1}
1843 1843 Грешка при четене на файлове от директория {0}\n
1844 1844 Грешка при разбор на отместване.\nОчакван формат: {0}
1845 1845 -----
1846 1846 Грешка при разбор на датата.\nМоля използвайте изисквания формат!
1847 1847 Грешка при разбор на времева зона.\nОчакван формат: {0}
1848 1848 Грешка при разбор {0}
1849 1849 Грешки
1850 1850 Грешки при сваляне
1851 1851 -----
1852 1852 Изход
1853 1853 +++++
1854 1854 -----
1855 1855 +++++
1856 1856 +++++
1857 1857 +++++
1858 1858 +++++
1859 1859 +++++
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Примери
1864 1864 Стартиране
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Изход
1868 1868 Изход от програмата
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 Излез сега!
1872 1872 Изход от програмата.
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 Режим Експерт
1880 1880 -----
1881 1881 Изрично изискване точките в следата да има време, изчислено от тяхната позиция.
1882 1882 Изрично изискване точки в следата да са с валидно време.
1883 1883 Експорт в GPX файл
1884 1884 Експорт и Записване
1885 1885 Опции за експорт
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Експорт на данните до GPX файл.
1889 1889 Експорт до GPX...
1890 1890 Извличане на GPS координати от EXIF
1891 1891 Изтегляне
1892 1892 -----
1893 1893 Изтегляне на линии
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 +++++
1897 1897 +++++
1898 1898 ЗА ПОПРАВКА
1899 1899 +++++
1900 1900 -----
1901 1901 Съоръжения
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Ферма
1965 1965 -----
1966 1966 Обработваема земя
1967 1967 Двор ферма
1968 1968 Заведение за бързо хранене
1969 1969 Бързо изрисуване (изглежда по-зле)
1970 1970 Множител за бързо прослушване
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Такса
1974 1974 Скалист склон
1975 1975 Ограда / стобор
1976 1976 Ферибот
1977 1977 Ферибот маршрут
1978 1978 Ферибот терминал
1979 1979 Сваляне на група възли от ''{0}''
1980 1980 Сваляне на група релации от ''{0}''
1981 1981 Сваляне на група пътища от ''{0}''
1982 1982 Сваляне на възел с ID {0} от ''{1}''
1983 1983 Сваляне на релация с ID {0} от ''{1}''
1984 1984 Сваляне на път ID {0} от ''{1}''
1985 1985 -----
1986 1986 +++++
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 Име на файл:
1990 1990 -----
1991 1991 Файлът съществува. Да бъде ли подменен?
1992 1992 -----
1993 1993 Име на файл:
1994 1994 Файлът {0} съществува. Презаписване?
1995 1995 Файлът {0} е зареден вече под името "{1}"
1996 1996 Файл: {0}
1997 1997 -----
1998 1998 Файлове
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 Филтър
2003 2003 -----
2004 2004 Режим на филтъра
2005 2005 -----
2006 2006 Филтриращ низ:
2007 2007 Филтър:
2008 2008 Завършване на чертането.
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Пожарен кран
2012 2012 Пожарна
2013 2013 -----
2014 2014 Огнище
2015 2015 Риболов
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Поправяне
2019 2019 Поправяне на остарелите тагове
2020 2020 -----
2021 2021 Поправяне конфликти маркери
2022 2022 Поправяне на тагове
2023 2023 -----
2024 2024 Поправи тези, ако е възможно.
2025 2025 Поправяне на ({0}/{1}): ''{2}''
2026 2026 Поправяне на грешки...
2027 2027 Поправи ме!
2028 2028 Флагщок
2029 2029 Брой етажи
2030 2030 -----
2031 2031 Цветарски магазин
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Проследяване
2036 2036 Проследяване на линия
2037 2037 -----
2038 2038 Хранителен магазин
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Храна и напитки
2042 2042 Пеш
2043 2043 Футбол
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 За площи от голи скали, които са без или почти без растителност.
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Изобразвай линии, даже ако не е импортирана информация за линии.
2050 2050 -----
2051 2051 Брод
2052 2052 Гора
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Време пренавиване (секунди)
2056 2056 Намерени са {0} съвпадения
2057 2057 Фонтан
2058 2058 Рамки
2059 2059 Безплатна помпа
2060 2060 +++++
2061 2061 +++++
2062 2062 +++++
2063 2063 +++++
2064 2064 Фиксиране
2065 2065 Фиксиране на текущия списък обединени елементи
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 От...
2070 2070 От релация
2071 2071 От URL
2072 2072 Бензиностанция
2073 2073 -----
2074 2074 Видове горива:
2075 2075 Цял екран
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 Погребално бюро
2079 2079 -----
2080 2080 Мебелен магазин
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 +++++
2084 2084 -----
2085 2085 GLONASS сигнали
2086 2086 GPS Точки
2087 2087 GPS сигнали
2088 2088 Описание на GPS следата
2089 2089 GPX файлове
2090 2090 GPX Файлове (*.gpx *.gpx.gz)
2091 2091 GPX следата няма информация за времето
2092 2092 -----
2093 2093 GPX следа:
2094 2094 +++++
2095 2095 +++++
2096 2096 +++++
2097 2097 -----
2098 2098 +++++
2099 2099 +++++
2100 2100 -----
2101 2101 Galileo сигнали
2102 2102 -----
2103 2103 Гаражи
2104 2104 Градина
2105 2105 Градински център
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Газохранилище
2111 2111 Порта
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 +++++
2116 2116 +++++
2117 2117 -----
2118 2118 Общ достъп
2119 2119 Тип на генератора
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 +++++
2123 2123 +++++
2124 2124 +++++
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 География
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Геометрия
2133 2133 -----
2134 2134 +++++
2135 2135 -----
2136 2136 +++++
2137 2137 Изображения с данни за местоположение
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Сувенири
2142 2142 -----
2143 2143 Път с предимство
2144 2144 Ледник
2145 2145 Стъкло
2146 2146 -----
2147 2147 +++++
2148 2148 +++++
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 Посетете страницата за помощ на JOSM
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Голф
2157 2157 Поле за голф
2158 2158 Гондола
2159 2159 -----
2160 2160 Gps време (прочетено от снимката по-горе):
2161 2161 +++++
2162 2162 -----
2163 2163 Затревена площ
2164 2164 Поляна/трева
2165 2165 Църковно гробище
2166 2166 -----
2167 2167 +++++
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Терен за строителство
2171 2171 Плодове и зеленчуци
2172 2172 Оранжерии
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Упътване
2184 2184 +++++
2185 2185 -----
2186 2186 Гимнастика
2187 2187 +++++
2188 2188 +++++
2189 2189 +++++
2190 2190 +++++
2191 2191 -----
2192 2192 +++++
2193 2193 -----
2194 2194 +++++
2195 2195 +++++
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Фризьорски салон
2200 2200 +++++
2201 2201 +++++
2202 2202 +++++
2203 2203 Махала
2204 2204 Врата с бодлива тел
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Хангар
2210 2210 Железария
2211 2211 -----
2212 2212 С отопление?
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 Съдържа тагове ''fixme'' или ''FIXME''
2218 2218 Здраве
2219 2219 -----
2220 2220 Пустош
2221 2221 Камион (над 3.5т)
2222 2222 Плет
2223 2223 Височина
2224 2224 Височина (в метри)
2225 2225 Хеликоптерна площадка
2226 2226 Помощ
2227 2227 Помощ: {0}
2228 2228 -----
2229 2229 Скривалище
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Затвори това съобщение и не го показвай отново
2236 2236 -----
2237 2237 Аудио HiFi
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Магистрала
2244 2244 Дублирани точки в път
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Клас път
2249 2249 Пътища
2250 2250 -----
2251 2251 +++++
2252 2252 Туристическа пътека
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Индуистки храм
2256 2256 -----
2257 2257 Исторически места
2258 2258 Историческо име
2259 2259 История
2260 2260 История (уеб)
2261 2261 История на възел {0}
2262 2262 История на релация {0}
2263 2263 История на път {0}
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Начало
2268 2268 Декорации
2269 2269 Сайт
2270 2270 Кон
2271 2271 Конни надбягвания
2272 2272 -----
2273 2273 Болница
2274 2274 +++++
2275 2275 Хостел / студентско общежитие
2276 2276 Хотел
2277 2277 Име на дом
2278 2278 Номер
2279 2279 Дублиран номер на къща ''{0}''
2280 2280 Номерът на къща е твърде далеч от улицата
2281 2281 Номер на къща без указана улица
2282 2282 Номер на сграда {0}
2283 2283 Номер {0} на {1}
2284 2284 Къща {0}
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Ловно скривалище
2289 2289 Хърлинг
2290 2290 -----
2291 2291 Позиция на пожарния кран
2292 2292 Намирам се в часовата зона:
2293 2293 +++++
2294 2294 +++++
2295 2295 +++++
2296 2296 +++++
2297 2297 +++++
2298 2298 +++++
2299 2299 Очаква се ID > 0. Имаме {0}.
2300 2300 -----
2301 2301 +++++
2302 2302 +++++
2303 2303 +++++
2304 2304 +++++
2305 2305 ИНФО: {0}
2306 2306 Грешка вход/изход
2307 2307 Входно-изходна грешка
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 +++++
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Икона:
2317 2317 Игнориране
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Игнорирайте тази подсказка и обединете
2323 2323 Игнорирай този съвет и продължи с каването
2324 2324 -----
2325 2325 Игнориране на предупрежденията
2326 2326 Игнориране на цялата група или на отделните елементи?
2327 2327 -----
2328 2328 Игнориране елементи
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Игнориране на неправилна препратка: "{0}"
2332 2332 Игнориране неправилен адрес на файл: "{0}"
2333 2333 -----
2334 2334 Игнориране на {0} възли с невалидни координати
2335 2335 Невалидни данни
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Неправилен израз ''{0}''
2343 2343 Невалидна стойност на географска ширина ''{0}''
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Невалидна стойност на географска дължина ''{0}''
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Недопустим обект с id=0
2351 2351 -----
2352 2352 Неправилен регекс ''{0}''
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Изображение
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Отместване на изображението.
2377 2377 -----
2378 2378 Доставчици на изображения
2379 2379 -----
2380 2380 Изображения: {0}
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Имперски
2384 2384 Импорт Аудио
2385 2385 -----
2386 2386 Импорт на изображения
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 На заден план
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 Наклон (в градуси)
2398 2398 Наклон
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Добавете възел към най-близкия сегмент от път
2402 2402 Непълна спецификация <member> с ref=0
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 Увеличаване на мащаба
2411 2411 ЕТ
2412 2412 -----
2413 2413 Промишленост
2414 2414 -----
2415 2415 Данни
2416 2416 Информация
2417 2417 Информационно табло
2418 2418 Информационен пункт
2419 2419 Информационен пункт
2420 2420 Информация за слоя
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Инициализиране
2425 2425 Инициализиране на OSM API
2426 2426 -----
2427 2427 Инициализиране на картните стилове
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Инициализиране на шаблоните
2431 2431 -----
2432 2432 Инициализиране на програмата за проверки
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Инсталиране на добавки
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Вътрешна грешка в сървъра
2446 2446 -----
2447 2447 Международно име
2448 2448 Интернет достъп
2449 2449 Интернет достъп
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Кръстосване на пътища във мултиполигон.
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Невалиден район
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Невалидна дата
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Невалидно отместване
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Невалиден израз за търсен
2469 2469 Невалиден адрес на услугата
2470 2470 Невалидна линия на правописна проверка: {0}
2471 2471 Невалидна линия на таг-проверка - {0}: {1}
2472 2472 Невалидна часова зона
2473 2473 Невалидно потребителско ID
2474 2474 Невалидно име на потребител
2475 2475 Невалидна стойност {0} за параметър ''has_arg''
2476 2476 Неправилен интервал в ключ
2477 2477 -----
2478 2478 Обръщане на филтъра
2479 2479 +++++
2480 2480 +++++
2481 2481 +++++
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Остров
2485 2485 Скала
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 точка {0} не е открита в списъка
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 За добавката {1} се изисква JOSM версия {0}.
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Java OpenStreetMap Редактор
2510 2510 Версия Java: {0}
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Функция свързване на области
2514 2514 Прикрепяне точка към пътен сегмент
2515 2515 Потвърждение за свързване на област
2516 2516 Обедини припокриващи се области
2517 2517 Свързана пресичаща област
2518 2518 Свързване на области, които се препокриват една с друга
2519 2519 Прескачане на позиция
2520 2520 Прескочи там
2521 2521 Прескачане на позиция
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Пътен възел
2525 2525 +++++
2526 2526 +++++
2527 2527 +++++
2528 2528 +++++
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 +++++
2532 2532 +++++
2533 2533 -----
2534 2534 +++++
2535 2535 Запази
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Запазване на добавка
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 +++++
2546 2546 +++++
2547 2547 -----
2548 2548 Ключ
2549 2549 Неправилен ключ ''{0}''.
2550 2550 -----
2551 2551 Ключ ''{0}'' не е намерен в шаблони.
2552 2552 Ключът не може да бъде празен, когато е използван оператор етикет. Пример: ключ=стойност.
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Ключ:
2556 2556 -----
2557 2557 Бързи клавиши
2558 2558 Ключови думи
2559 2559 Детска градина
2560 2560 Будка
2561 2561 Кисинг гейт (преграда срещу животни)
2562 2562 Кухненско обзавеждане
2563 2563 +++++
2564 2564 -----
2565 2565 LPG (втечнен природен газ)
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Етикиране на аудио маркери, картинки и уеб.
2576 2576 Точка за етикет
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Ламбертова Зона (Естония)
2584 2584 Земеползване
2585 2585 Сметище
2586 2586 +++++
2587 2587 +++++
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Брой платна
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Език
2594 2594 -----
2595 2595 Голяма площ покрита с пясък
2596 2596 -----
2597 2597 Режим Ласо
2598 2598 Режим на селекция Ласо: избиране на обекти в начертан на ръка район
2599 2599 Последни промени: {0}
2600 2600 Последна промяна
2601 2601 Последно проверен на (ГГГГ-ММ-ДД)
2602 2602 Последно проверен - забележки
2603 2603 Последно обновление на модула преди повече от {0} дни.
2604 2604 Шир./Дълж.
2605 2605 Шир./Дълж. (Геодезически)
2606 2606 Географска ширина:
2607 2607 Геогр. ширина:
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Стартиране в максимизиран режим
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Пералня
2617 2617 +++++
2618 2618 -----
2619 2619 Слой / Ниво
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Слоят ''{0}'' съдържа промени, които трябва да бъдат качени на сървъра.
2624 2624 -----
2625 2625 Слоят ''{0}'' няма промени за качване.
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 слоя не е в списъка.
2633 2633 Слой: {0}
2634 2634 Слоеве
2635 2635 Продължителност на встъплението (секунди)
2636 2636 -----
2637 2637 Места за отдих и развлечения
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Дължина (м)
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Регулиран ЖП прелез
2645 2645 Библиотека
2646 2646 Лиценз
2647 2647 -----
2648 2648 Бариера
2649 2649 -----
2650 2650 Лека ЖП линия
2651 2651 Маяк / Светлинен фар
2652 2652 -----
2653 2653 Тип на линия
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 списъкът в роля {0} понастоящем не участва в двойка за сравнение
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 осветен(-а)
2668 2668 -----
2669 2669 Жилищна улица
2670 2670 Зареждане на сесия
2671 2671 Зареждане на сесия от файл.
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Зареждане на история
2676 2676 -----
2677 2677 Зареди родителските релации
2678 2678 -----
2679 2679 Зареждане на релация
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Зареждане на ранните разширения
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Зареждане на предпочитанията за сателитни снимки
2688 2688 Зареждане на родителските релации
2689 2689 -----
2690 2690 Зареждане на разширения
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Зареждане на сесия ''{0}''
2695 2695 -----
2696 2696 Зареждане {0}
2697 2697 Само локални файлове
2698 2698 Местно име
2699 2699 Местност
2700 2700 В сграда?
2701 2701 Местоположение
2702 2702 -----
2703 2703 +++++
2704 2704 Заключване
2705 2705 Шлюзова врата
2706 2706 -----
2707 2707 +++++
2708 2708 -----
2709 2709 +++++
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Дълги сегменти
2713 2713 Географска дължина:
2714 2714 Геогр. дължина:
2715 2715 -----
2716 2716 Външен вид
2717 2717 -----
2718 2718 Наблюдателница
2719 2719 -----
2720 2720 Търси точки или пътища маркирани с "FIXME" .
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Лотария
2724 2724 -----
2725 2725 +++++
2726 2726 +++++
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 +++++
2731 2731 +++++
2732 2732 +++++
2733 2733 +++++
2734 2734 +++++
2735 2735 +++++
2736 2736 +++++
2737 2737 +++++
2738 2738 +++++
2739 2739 +++++
2740 2740 +++++
2741 2741 +++++
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Главната база данни не съдържа възела {0}
2746 2746 -----
2747 2747 Установи аудио маркер на позицията на прослушване
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Мол
2753 2753 Изкуствени
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Ръчно
2758 2758 Ръчна настройка на HTTP proxy
2759 2759 Карта
2760 2760 Картни стилове
2761 2761 Картографска проекция
2762 2762 Настройки на картата
2763 2763 -----
2764 2764 Предпочитания за картата
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Карта: {0}
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 +++++
2772 2772 +++++
2773 2773 +++++
2774 2774 +++++
2775 2775 Пристанище за яхти
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Маркери от наименувани точки.
2780 2780 Маркери от {0}
2781 2781 -----
2782 2782 +++++
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 Съотнасянето на снимки към следа се провали
2786 2786 Материал
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Макс. височина (метри)
2791 2791 Макс. височина (в метри, само при ограничение за височина)
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Макс. скорост (км/ч)
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Макс. маса (т)
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Максимална област за една заявка:
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Максимална дължина (в метри) за рисуване на линии за локални файлове. Задайте ''-1'' за чертаене на всички линии.
2808 2808 Максимално разстояние (в метри), за съединяване с линии. Сложете -1, за да се рисуват всички линии.
2809 2809 Максимална дължина (в метри)
2810 2810 Максимална дължина за локални файлове (метри)
2811 2811 -----
2812 2812 +++++
2813 2813 Ливада
2814 2814 -----
2815 2815 Член на
2816 2816 Членове
2817 2817 -----
2818 2818 Членове (разрешени)
2819 2819 Членове (с конфликти)
2820 2820 Паметник
2821 2821 -----
2822 2822 Име на меню
2823 2823 Име на меню (по подразбиране)
2824 2824 Меню: {0}
2825 2825 -----
2826 2826 Проекция Меркатор
2827 2827 Обединение
2828 2828 Обедини точки
2829 2829 Обединение на слоя
2830 2830 Обедини точките в първата от тях.
2831 2831 Обединява избраното
2832 2832 Обединява текущия слой в друг слой
2833 2833 Обединяване на избраните обекти в друг слой
2834 2834 Обедини този слой с друг слой
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Обединена версия
2840 2840 Обединяваня на данни...
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Обединяване на слоеве с различна политика на качване
2844 2844 Обединяване на твърде много обекти с различни политики на качване
2845 2845 Съобщение
2846 2846 -----
2847 2847 Съобщение за деня не е налично
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Метод
2851 2851 Метричен
2852 2852 +++++
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Военен
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Мин. скорост (км/ч)
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Мини-кръгово
2863 2863 Миниголф
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Минимално разстояние (в пиксели)
2868 2868 -----
2869 2869 Минути: {0}
2870 2870 Огледално
2871 2871 Обръщане огледално на избраните възли и пътища.
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Липсва параметър за логическо ИЛИ
2889 2889 Липсва параметър за логическо изключващо ИЛИ
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 Точки от ЕПМ, които не са стълбове
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Смесен лифт
2899 2899 -----
2900 2900 +++++
2901 2901 +++++
2902 2902 Мобилни телефони
2903 2903 -----
2904 2904 Режим: {0}
2905 2905 -----
2906 2906 Безрежимна работа (Потлач стил)
2907 2907 -----
2908 2908 Променени времена на аудио файлове.
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Обмяна на валута
2914 2914 Станция за наблюдение (мониторинг)
2915 2915 Наблюдение на:
2916 2916 Монорелса
2917 2917 Забележителност
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 Повече информация за тази възможност
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Още...
2926 2926 Джамия
2927 2927 Мотел
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Автомобил
2932 2932 Мотоциклет
2933 2933 Мотоциклети
2934 2934 -----
2935 2935 Магистрала
2936 2936 -----
2937 2937 Магистрала
2938 2938 Магистрален възел
2939 2939 Автомагистрална връзка
2940 2940 -----
2941 2941 Планински проход
2942 2942 Планинско колоездене
2943 2943 Монтаж
2944 2944 подвижен мост
2945 2945 Преместване на точка върху път
2946 2946 Преместване на възел...
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Премести надолу
2950 2950 Преместване на избраните елементи надолу с една позиция
2951 2951 Преместване на елементи
2952 2952 Преместване филтъра надолу
2953 2953 Преместване филтъра нагоре
2954 2954 Преместване наляво
2955 2955 Преместване на възлите, така че всички ъгли да са 90 или 180 градуса
2956 2956 -----
2957 2957 Преместване обекти {0}
2958 2958 Преместване надясно
2959 2959 Премести таговете от пътищата към релациите
2960 2960 Преместване на текущо избраните членове надолу
2961 2961 Преместване на текущо избраните членове нагоре
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Преместване избрания слой един ред надолу.
2967 2967 Преместване избрания слой един ред нагоре.
2968 2968 Премести избраните точки в линия
2969 2969 Преместване на избраните точки така, че да сформират окръжност.
2970 2970 Премести
2971 2971 Премести нагоре
2972 2972 -----
2973 2973 Преместване {0}
2974 2974 Премества обектите {0}
2975 2975 -----
2976 2976 Кал
2977 2977 Многобой
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 Няколко стойности
2983 2983 Мултиполигон
2984 2984 -----
2985 2985 Мултиполигонът не е затворен.
2986 2986 Музей
2987 2987 Музика
2988 2988 Музикални инструменти
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Моя версия
2992 2992 Моя версия (местна база данни)
2993 2993 Моята версия с Обединената
2994 2994 Моя с Тяхния
2995 2995 +++++
2996 2996 +++++
2997 2997 +++++
2998 2998 +++++
2999 2999 +++++
3000 3000 +++++
3001 3001 +++++
3002 3002 +++++
3003 3003 +++++
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 +++++
3007 3007 -----
3008 3008 +++++
3009 3009 Грешка при NMEA импортиране!
3010 3010 -----
3011 3011 NMEA-0183 файлове
3012 3012 -----
3013 3013 +++++
3014 3014 +++++
3015 3015 +++++
3016 3016 -----
3017 3017 +++++
3018 3018 +++++
3019 3019 Име
3020 3020 -----
3021 3021 Име на мястото
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Название: {0}
3026 3026 Наименувани точки от следа от {0}
3027 3027 Наименовани точки от следата.
3028 3028 Теснолинейка
3029 3029 Национален парк
3030 3030 Национално име
3031 3031 -----
3032 3032 Природа
3033 3033 Природен резерват
3034 3034 Морска миля
3035 3035 -----
3036 3036 Мрежа
3037 3037 -----
3038 3038 Грешка свързана с мрежата
3039 3039 -----
3040 3040 Нов
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Нов слой
3045 3045 Нова релация
3046 3046 Нов ключ
3047 3047 -----
3048 3048 Ново отместване
3049 3049 -----
3050 3050 Нова релация
3051 3051 Нова роля
3052 3052 Въвеждане на ново правило:
3053 3053 -----
3054 3054 Нова стойност
3055 3055 -----
3056 3056 Вестници и списания
3057 3057 Следващ
3058 3058 -----
3059 3059 +++++
3060 3060 Нощен клуб
3061 3061 -----
3062 3062 Не
3063 3063 Не е намерен експортер! Нищо не е записано.
3064 3064 Няма GPX следа в слоя за да асоциираме звук с нея.
3065 3065 Няма бърза клавишна комбинация
3066 3066 Няма път с роля "from"
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Няма избрана площ
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Няма промени за качване.
3073 3073 Няма съществуващ набор промени за качване на разлики
3074 3074 -----
3075 3075 Няма конфликти за показване.
3076 3076 Няма открит текущ набор от данни
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 В тази зона няма намерени данни
3081 3081 Няма заредени данни
3082 3082 Без дата
3083 3083 Няма съществуващи аудио маркери в този слой, спрямо които да се отмести.
3084 3084 Без изход
3085 3085 Невъзможен експорт за този слой
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Без изображение
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Няма намерено пресичане. Няма направени промени.
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Не е намерено съвпадение за ''{0}''
3096 3096 Няма отворен сисък с промени.
3097 3097 Няма отворени пакети с промени
3098 3098 Мултиполигонът няма външен път.
3099 3099 Няма чакащи конфликти на характеристиките
3100 3100 Няма чакащи tag конфликти за разрешаване
3101 3101 -----
3102 3102 Няма прокси
3103 3103 -----
3104 3104 Няма избрана GPX следа
3105 3105 Няма тагове
3106 3106 Няма целеви слоеве
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Невалиден URL на WMS или ID
3112 3112 Няма грешки при проверката
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Не, продължава редактирането
3116 3116 -----
3117 3117 Не, не прилагай!
3118 3118 Възел
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Възел {0}
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Възли
3127 3127 Възли в една и съща позиция
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Възли(решени)
3131 3131 Възли(с конфликт)
3132 3132 Шум
3133 3133 В мултиполигона има член, който не е път.
3134 3134 -----
3135 3135 Никога
3136 3136 Никой от тези точки не са прикрепени за нещо друго.
3137 3137 Нито една от тези тези линии не е прикрепена за други
3138 3138 -----
3139 3139 Север
3140 3140 на север
3141 3141 Не е намерен
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 Няма достатъчно точки в избраните пътища.
3145 3145 Забележка
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Забележка: GPL е несъвместим с OSM лиценза. Не качвайте следи лицензирани с GPL.
3151 3151 Забележка: Ако една линия е избрана, тя ще получи дублирани възли и те\nще бъдат селектирани. В противен случай, всички линии ще получат \nдублирани възли и всички възли ще бъдат избрани.
3152 3152 Бележки
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Нищо
3156 3156 Нищо не е добавено към селекцията след търсенето за ''{0}''
3157 3157 -----
3158 3158 Нищо не е премахнато от селекцията в резултат на търсенето за ''{0}''
3159 3159 Няма нищо избрано за показване.
3160 3160 Нищо не е избрано!
3161 3161 Няма нищо за експорт. Първо съберете някакви данни.
3162 3162 -----
3163 3163 Нищо за качване. Първо създайте някакви данни.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Ядрен реактор
3167 3167 Грешка! Възможно е да липсват маркери (тагове).
3168 3168 Номер
3169 3169 Брой проводници на линия
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Брой пътници в кабина
3174 3174 Брой лица на седалка
3175 3175 Брой пътници в кабина
3176 3176 Брой пътници в кабина
3177 3177 Брой лица на час
3178 3178 Брой места
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 Схема на номериране
3184 3184 Цифрови стойности
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 +++++
3188 3188 ОК
3189 3189 ОК - нов опит
3190 3190 +++++
3191 3191 +++++
3192 3192 +++++
3193 3193 +++++
3194 3194 +++++
3195 3195 +++++
3196 3196 +++++
3197 3197 +++++
3198 3198 +++++
3199 3199 +++++
3200 3200 +++++
3201 3201 +++++
3202 3202 +++++
3203 3203 +++++
3204 3204 +++++
3205 3205 +++++
3206 3206 +++++
3207 3207 +++++
3208 3208 +++++
3209 3209 +++++
3210 3210 +++++
3211 3211 +++++
3212 3212 +++++
3213 3213 +++++
3214 3214 +++++
3215 3215 +++++
3216 3216 +++++
3217 3217 +++++
3218 3218 +++++
3219 3219 +++++
3220 3220 +++++
3221 3221 +++++
3222 3222 +++++
3223 3223 +++++
3224 3224 +++++
3225 3225 +++++
3226 3226 +++++
3227 3227 +++++
3228 3228 +++++
3229 3229 +++++
3230 3230 +++++
3231 3231 +++++
3232 3232 +++++
3233 3233 +++++
3234 3234 +++++
3235 3235 +++++
3236 3236 +++++
3237 3237 +++++
3238 3238 +++++
3239 3239 +++++
3240 3240 +++++
3241 3241 +++++
3242 3242 +++++
3243 3243 +++++
3244 3244 +++++
3245 3245 +++++
3246 3246 +++++
3247 3247 +++++
3248 3248 +++++
3249 3249 +++++
3250 3250 +++++
3251 3251 +++++
3252 3252 +++++
3253 3253 +++++
3254 3254 +++++
3255 3255 +++++
3256 3256 +++++
3257 3257 -----
3258 3258 +++++
3259 3259 +++++
3260 3260 +++++
3261 3261 +++++
3262 3262 +++++
3263 3263 +++++
3264 3264 +++++
3265 3265 +++++
3266 3266 +++++
3267 3267 +++++
3268 3268 +++++
3269 3269 +++++
3270 3270 +++++
3271 3271 +++++
3272 3272 +++++
3273 3273 +++++
3274 3274 +++++
3275 3275 +++++
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 OSM Данни
3279 3279 +++++
3280 3280 +++++
3281 3281 +++++
3282 3282 +++++
3283 3283 +++++
3284 3284 +++++
3285 3285 +++++
3286 3286 +++++
3287 3287 OSM сървърни файлове
3288 3288 Файловете на сървъра на OSM са компресирани с алгоритъм bzip2
3289 3289 -----
3290 3290 URL на сървъра на OSM:
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Обект
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 ID на обекта:
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Тип на обекта:
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Обекти за добавяне:
3316 3316 Обекти за изтриване:
3317 3317 Променени обекти:
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Бензин А100
3321 3321 А80
3322 3322 Бензин А91
3323 3323 А92
3324 3324 Бензин А95
3325 3325 Бензин А98
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Официално име
3330 3330 Офлайн режим
3331 3331 Отметката за отместване съществува. Презапис?
3332 3332 -----
3333 3333 Отместване:
3334 3334 Отместване:
3335 3335 -----
3336 3336 ОК
3337 3337 Стар ключ
3338 3338 +++++
3339 3339 +++++
3340 3340 Стара роля
3341 3341 Стара стойност
3342 3342 -----
3343 3343 При нужда
3344 3344 При качване
3345 3345 Вкл/Изкл
3346 3346 Пътища от една точка
3347 3347 -----
3348 3348 Един от избраните пътища не е достатъчно близо и затова не може да бъде добавен.
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Еднопосочна
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Само в началото на път.
3362 3362 -----
3363 3363 Прозрачност
3364 3364 Отвори
3365 3365 -----
3366 3366 Отваряне на местоположение…
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Използвани документи
3370 3370 -----
3371 3371 Отваряне на файл.
3372 3372 -----
3373 3373 Отвори списък на всички промени (буфер за връщане).
3374 3374 Отваряне списъка с всички заредени слоеве.
3375 3375 Отваряне на списъка с всички релации
3376 3376 Покажи списък хора, работещи по избраните обекти.
3377 3377 Отваряне диалог за сливане на избраните обекти от горния списък.
3378 3378 Отваряне на нов списък с промени и използването му при следващо качване
3379 3379 Отворяне на глобални настройки.
3380 3380 Отваряне на списък с избрани обекти.
3381 3381 -----
3382 3382 Отваряне на хипервръзка.
3383 3383 -----
3384 3384 Отвори друга GPX следа
3385 3385 Отваряне друга снимка
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Отваряне на файл
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Настройки за текущия панел
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Отваряне на сесия
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Отваряне на прозореца с проверките.
3400 3400 Покажи този прозорец при стартиране
3401 3401 Отвори...
3402 3402 Отворен/затворен:
3403 3403 +++++
3404 3404 +++++
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 +++++
3408 3408 +++++
3409 3409 OpenStreetMap (Mapnik, без етикети)
3410 3410 +++++
3411 3411 -----
3412 3412 +++++
3413 3413 -----
3414 3414 OpenStreetMap данни
3415 3415 Работно време
3416 3416 -----
3417 3417 Отваряне на файла ''{0}'' ...
3418 3418 Отваряне на файлове
3419 3419 Грешен синктаксис на "работно време"
3420 3420 Отварянето на връзката не се поддържа на текущата платформа (''{0}'')
3421 3421 -----
3422 3422 Отваряне на диалог, който позволява прескачена до определена позиция
3423 3423 Отваря пакети промени за избраните сегменти
3424 3424 -----
3425 3425 Оператор
3426 3426 Оптика
3427 3427 Незадължителни Атрибути:
3428 3428 Допълнителни атрибути:
3429 3429 -----
3430 3430 Настройки, които влияят на производителността
3431 3431 Овощна градина
3432 3432 Био магазин
3433 3433 Био-храни
3434 3434 оригинален път
3435 3435 +++++
3436 3436 +++++
3437 3437 Ортогонализиране
3438 3438 Ортогонализиране / Отмяна
3439 3439 Ортогонализиране
3440 3440 Ортогонализиране на форма / Отмяна
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Друго
3445 3445 -----
3446 3446 Друго място за богослужение
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Туристически стоки (за активен отдих)
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Застъпващи се площи
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Застъпващи се водни площи
3460 3460 Припокриващи се пътища
3461 3461 Припокриващи се ЖП линии
3462 3462 Припокриващи се пътища / линии
3463 3463 Грешка при обработка:
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Презапис
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 +++++
3472 3472 +++++
3473 3473 +++++
3474 3474 +++++
3475 3475 +++++
3476 3476 +++++
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Бояджийски материали
3482 3482 Стил на изобразяване {0}: {1}
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 +++++
3486 3486 Хартия
3487 3487 -----
3488 3488 Успоредно
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Параметърът "downloadgps" не възприема имена на файлове или файлови URL.
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Параметърът трябва да започва със символа ''+'' (Намерен параметър ''{0}'')
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 параметърът {0} не е в интервала 0..{1}, той е {2}
3498 3498 -----
3499 3499 Родителски релации
3500 3500 Парк
3501 3501 -----
3502 3502 Паркинг
3503 3503 Улица паркинг
3504 3504 Вход на паркинг
3505 3505 Паркинг-място
3506 3506 Грешка при обработка
3507 3507 Грешка при разбор: невалидна структура на gpx документа
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Част от:
3516 3516 Части
3517 3517 -----
3518 3518 Пешеходна пътека
3519 3519 -----
3520 3520 Парола
3521 3521 Парола:
3522 3522 Парола:
3523 3523 Поставяне
3524 3524 Поставяне...
3525 3525 Поставяне на маркери
3526 3526 -----
3527 3527 Поставяне на съдържанието на буфера
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Поставяне без непълни членове
3531 3531 Пътека
3532 3532 Път:
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 Връх
3536 3536 Пешеходна улица
3537 3537 Пешеходна пътека
3538 3538 Тип пешеходна пътека
3539 3539 Пешеходци
3540 3540 Пелота
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Чакащи за разрешаване конфликти на характеристики
3544 3544 Изпълняване на действия преди изтриване
3545 3545 Изпълняване на действия преди затваряне
3546 3546 Изпълнява проверка на таговете на пътищата
3547 3547 Изпълнява проверка на данните
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Домашни любимци
3552 3552 +++++
3553 3553 Аптека
3554 3554 Фази
3555 3555 Телефонен номер
3556 3556 Тел. номер
3557 3557 -----
3558 3558 Време на снимката (от EXIF):
3559 3559 -----
3560 3560 Снимките не съдържат времева информация
3561 3561 Място за пикник
3562 3562 -----
3563 3563 Кей
3564 3564 +++++
3565 3565 Тръбопровод
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Тип писта
3570 3570 Игрище
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Място за богослужение
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Места
3577 3577 -----
3578 3578 Посадъчен материал
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Перон
3587 3587 Изпълнение/Пауза на звука.
3588 3588 Възпроизвежането започва толкова секунди преди (или след, ако е отрицателно число) посочената позицията в аудио записа
3589 3589 Площадка
3590 3590 Моля откажете се, ако не сте сигурни
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Въведете GPS координати
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Въведете цяло число по-голямо от нула
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Моля, изберете ключ
3631 3631 Изберете стойност
3632 3632 -----
3633 3633 Моля, изберете елемент.
3634 3634 Моля изберете поне четири точки.
3635 3635 Моля, изберете поне една качена вече точка, линия или релация.
3636 3636 Моля изберете поне един затворен път, който да бъде добавен.
3637 3637 Моля изберете поне един възел или път.
3638 3638 Моля, изберете поне един ред за копиране
3639 3639 Моля изберете поне един път за опростяване.
3640 3640 Моля, изберете поне една линия.
3641 3641 Изберете не по-малко от три точки.
3642 3642 -----
3643 3643 Моля, изберете поне две линии за комбиниране.
3644 3644 Изберете точно 2 или 3 точки или път с точно 2 или 3 точки
3645 3645 -----
3646 3646 Моля, изберете нещо за копиране.
3647 3647 -----
3648 3648 Моля, изберете ред за изтриване.
3649 3649 Моля, изберете ред за редактиране
3650 3650 Моля, изберете слой за целта
3651 3651 -----
3652 3652 Моля, изберете пътища с ъгли приблизително 90 или 180 градуса.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Разширения доставяни с JOSM
3656 3656 Информация за добавка
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Разширения
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Име на пункта
3666 3666 Номер на пункта
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Стълб
3670 3670 Описание на стълб:
3671 3671 Стълб с трансформатор
3672 3672 Полиция/Милиция
3673 3673 Политическа
3674 3674 Население
3675 3675 -----
3676 3676 позиция
3677 3677 Позиция
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Пощенска кутия
3681 3681 Пощенска станция
3682 3682 Пощенски код
3683 3683 Пощенски код
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Електричество
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Електропровод
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Електроцентрала
3693 3693 Линия за електропренос
3694 3694 Електроцентрала
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Електрически стълб от ЕПМ
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 Електропроводи
3705 3705 -----
3706 3706 Мощност (kVA/MVA)
3707 3707 -----
3708 3708 Електрозахранване
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Нарушение на предсъстоянието.
3722 3722 Нарушение на предварителното състояние
3723 3723 Предварително дефиниран
3724 3724 Настройката {0} беше премахната тъй като вече не се използва.
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Настройки
3729 3729 Настройки…
3730 3730 Подготовка на OSM данните...
3731 3731 Подготовка разрешаването на конфликт
3732 3732 Подготвяне на базата данни ...
3733 3733 Подготовка на слоя ''{0}'' за качване...
3734 3734 -----
3735 3735 Подготвяне на заявка за качване...
3736 3736 Историческа ЖП линия
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Шаблони
3744 3744 Шаблоните не съдържат такъв ключ
3745 3745 Шаблоните не съдържат стойност
3746 3746 Налягане (в барове)
3747 3747 Реактор с вода под налягане (PWR)
3748 3748 Предишен
3749 3749 -----
3750 3750 Първокласен път / главна
3751 3751 Връзка с първокласен път
3752 3752 Примитив
3753 3753 -----
3754 3754 Печатни издания
3755 3755 -----
3756 3756 Затвор
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Метод на проекция
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Настройки
3776 3776 Характеристики в моята база дании (локалната база данни)
3777 3777 -----
3778 3778 Характеристики в тяхната база дании (базата данни на сървъра)
3779 3779 Характеристики (с конфликти)
3780 3780 Стойности съдържащи HTML елементи
3781 3781 -----
3782 3782 Стойност на параметър започва или завършва с интервал
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Опишете измененията на качваните от вас данни:
3787 3787 Провинция
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Бар
3793 3793 -----
3794 3794 Обществена сграда
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Обществен транспорт
3798 3798 Обществен транспорт
3799 3799 -----
3800 3800 +++++
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Изчистване
3806 3806 Изчистване...
3807 3807 -----
3808 3808 Слагане на текстови етикети до аудио (и картинки, и уеб) маркери, както и техните бутони-икони.
3809 3809 Пилон
3810 3810 +++++
3811 3811 +++++
3812 3812 Кариера
3813 3813 Заявка
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Сървър за търсене
3823 3823 -----
3824 3824 Въпрос
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Радиоуправляеми колички
3829 3829 +++++
3830 3830 Състезателна писта
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Радиация
3834 3834 ЖП Линия
3835 3835 Железница
3836 3836 Малка ЖП гара
3837 3837 -----
3838 3838 ЖП платформа
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Железопътна стрелка
3842 3842 Дублирани точки в железен път
3843 3843 ЖП спирка (старо обозначение)
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 ЖП гара (старо обозначение)
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Изходни GPS данни
3858 3858 Реактор "Bolshoy Moshchnosti Kanalniy 1000" (RBMK-1000)
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Прочитане на снимки...
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Зареждане родиелите на ''{0}''
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Четене {0}...
3871 3871 За прочитане
3872 3872 Истинско име
3873 3873 Изваждане на избраните обекти от релация {0}?
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Записване:
3879 3879 Спортна площадка
3880 3880 Трансформирано изображение...
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Отново
3885 3885 Повтори...
3886 3886 Повтаряне на последното отменено действие.
3887 3887 -----
3888 3888 Повторено {0}
3889 3889 -----
3890 3890 Означение
3891 3891 Референция (коловоз #)
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Номер
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Ref номер
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Отнася се за
3902 3902 Обновяване
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Област
3909 3909 Име ползващо се в района
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Отхвърляне конфликтите и записване
3913 3913 -----
3914 3914 Релация
3915 3915 -----
3916 3916 Релация ...
3917 3917 Редактор на релации: Сваляне на членове
3918 3918 Редактор на релации: Преместване надолу
3919 3919 Редактор на релации: Преместване нагоре
3920 3920 -----
3921 3921 Редактор на релации: Премахване
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Проверка на релации
3925 3925 Връзката е изтрита
3926 3926 Релацията е празна
3927 3927 -----
3928 3928 Непознат тип релация
3929 3929 -----
3930 3930 Връзка {0}
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Релации
3934 3934 -----
3935 3935 Релации: {0}
3936 3936 Релации: {0}/{1}
3937 3937 Отпуснете бутона на мишката за да изберете обектите в правоъгълника.
3938 3938 -----
3939 3939 Отпуснете бутона на мишката за да спрете въртенето.
3940 3940 -----
3941 3941 Религия
3942 3942 -----
3943 3943 Презареди
3944 3944 Презареждане от файл
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Отдалечено
3954 3954 Дистанционно
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Дистанционното управление получи заявка за импорт на данни от следния адрес URL:
3958 3958 -----
3959 3959 Дистанционното управление получи заявка за зареждане на данни от API-то.
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Премахни
3971 3971 Премахване на "{0}" за възел ''{1}''
3972 3972 Премахване на "{0}" за отношение ''{1}''
3973 3973 Премахване на "{0}" за път ''{1}''
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Премахване на снимка от слой
3979 3979 Премахване на тагове от вътрешни пътища
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Премахване на текущо избраните членове от тази релация
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Премахнати елементи от релации
3993 3993 Премахнати дупликирани възли
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Преименуване на слой
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Под наем
4008 4008 Отвори отново
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Сервиз
4012 4012 Замяна
4013 4013 Замяна на "{0}" с "{1}" за
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Съобщаване за грешка
4017 4017 Докладвайте грешката в сайта на JOSM
4018 4018 Докладване за грешка
4019 4019 +++++
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Заявете по-малка област за да сте сигурни, че всички бележки ще бъдат свалени.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Резервоар
4027 4027 Нулиране
4028 4028 -----
4029 4029 Възстановяване на параметрите по подразбиране
4030 4030 -----
4031 4031 Улица
4032 4032 -----
4033 4033 Жилищна сграда
4034 4034 Разрешаване
4035 4035 Разрешаване на конфликти
4036 4036 Разрешаване на конфликти за ''{0}''
4037 4037 Решаване конфлики на координати в {0}
4038 4038 Разрешаване на конфликтите в изтрито състояние в {0}
4039 4039 Разрешаване на конфликтите в списъка с членовете на релация {0}
4040 4040 Разрешаване на конфликт във възлите на път {0}
4041 4041 Разрешаване на конфликтите.
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Място за почивка
4051 4051 Рестартиране
4052 4052 Рестартиране на програмата.
4053 4053 Ресторант
4054 4054 -----
4055 4055 Възстановяване на файлове
4056 4056 Ограничения
4057 4057 Търговия на дребно
4058 4058 Подпорна стена
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 Обръщане
4071 4071 Промяна посоката на линиите
4072 4072 Обръщане посоката на едната линия и съединяване
4073 4073 -----
4074 4074 Обръща посоката на линиите на всички избрани пътища.
4075 4075 -----
4076 4076 Обръщане на път
4077 4077 Промяна посоката на линиите
4078 4078 -----
4079 4079 Обърната брегова линия
4080 4080 Обърната брегова линия: земята не е отляво
4081 4081 Обърната посока на линията на сушата: земята не е от ляво
4082 4082 Връщане на промени
4083 4083 -----
4084 4084 Ревизия
4085 4085 -----
4086 4086 Колоездене
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Река
4092 4092 Речен бряг
4093 4093 -----
4094 4094 Път (неизвестен тип)
4095 4095 Пътни ограничения
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 скала
4099 4099 Роля
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 роля {0} не участва в двойката за сравнение {1}
4105 4105 Липсва роля {0}
4106 4106 -----
4107 4107 Роля:
4108 4108 -----
4109 4109 Роли в релации, отнасящи се за
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Кръгово движение
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Тип маршрут
4123 4123 -----
4124 4124 Показани са пътища за:
4125 4125 -----
4126 4126 +++++
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Руини
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Проверява се за: {0}
4136 4136 Писта за излитане
4137 4137 +++++
4138 4138 +++++
4139 4139 -----
4140 4140 +++++
4141 4141 +++++
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 +++++
4145 4145 +++++
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Инспекция по безопасност
4154 4154 Продажби
4155 4155 Двойна врата
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Пясък
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Сауна
4163 4163 Запазване
4164 4164 -----
4165 4165 Запис като
4166 4166 Запазване като…
4167 4167 Съхраняване GPX файл
4168 4168 -----
4169 4169 Запис на слой
4170 4170 Съхраняване OSM файл
4171 4171 Запис на сесия
4172 4172 Запис на сесия като...
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 Записване въпреки всичко
4176 4176 Запиши като...
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 Запис на сесия
4180 4180 Записва стил ''{0}'' като ''{1}''
4181 4181 Записване на текущите данни в нов файл.
4182 4182 Запазване на текущите данни.
4183 4183 Запис на текущата сесия в нов файл.
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Съхрани потребителското име и паролата (нешифрирано)
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 +++++
4193 4193 +++++
4194 4194 Сканиране на директория {0}
4195 4195 Училище
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 Вторични суровини
4199 4199 Сипей
4200 4200 Шубрак
4201 4201 Гмуркане
4202 4202 Морски деликатеси
4203 4203 Търсене
4204 4204 Търсене...
4205 4205 Търсене на ключ/стойност
4206 4206 Търсене на ключ/стойност/тип
4207 4207 Търсене на точки...
4208 4208 Търсеният израз е невалиден: \n\n {0}
4209 4209 -----
4210 4210 Търсене на обекти
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Търсене на обекти.
4214 4214 Търсене в етикетите
4215 4215 -----
4216 4216 Търсене
4217 4217 -----
4218 4218 Низ за търсене:
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Търсене...
4223 4223 Търсене:
4224 4224 Търси:
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 Второ име
4228 4228 Втора употреба
4229 4229 -----
4230 4230 Второкласен път
4231 4231 -----
4232 4232 Секунди: {0}
4233 4233 Грешка свързана със сигурността
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Сеизмична активност
4240 4240 Избр.: Рел.:{0} / Пътища:{1} / Възли:{2}
4241 4241 Избиране
4242 4242 Избиране на всичко
4243 4243 -----
4244 4244 Изберете WMS слоеве
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Избиране на всички неизтрити обекти в слоя с данни. Това избира и непълните обекти също.
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Изберете поне една точка за отделяне.
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Изберете един от вариантите:
4259 4259 Изберете име на файл
4260 4260 Изберете дали данните да бъдат свалени в нов слой
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Изберете формат на изображение за WMS слоя
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Избери в списъка с релации
4267 4267 Избор на членове
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Избиране на точката под курсора.
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Изберете обекти за качване
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Избор на релация
4280 4280 -----
4281 4281 Избери релация в списъка с релации
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 Изберете целеви слой
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Избор с даденото търсене
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 Избор
4311 4311 Няма нищо избрано.
4312 4312 Селекцията трябва да съдържа само пътища и възли.
4313 4313 Селекцията е неподходяща!
4314 4314 -----
4315 4315 Избрано: {0}
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Самопресичащи се пътища
4319 4319 -----
4320 4320 На отделен слой
4321 4321 Разделител
4322 4322 Последователност: {0}
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Помощна улица
4326 4326 Работно време
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Услуги
4330 4330 Услуги:
4331 4331 Сесия (*.jos)
4332 4332 Сесия (*.jos, *.joz)
4333 4333 Сесия (архив) (*.joz)
4334 4334 -----
4335 4335 Задай всички да са по подразбиране
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Установяване на езика
4344 4344 -----
4345 4345 Изберете на картата всички обекти, избрани в списъка по-горе.
4346 4346 -----
4347 4347 Задай по подразбиране
4348 4348 -----
4349 4349 Направи {0}={1} за възел ''{2}''
4350 4350 Направи {0}={1} за отношение ''{2}''
4351 4351 Направи {0}={1} за път ''{2}''
4352 4352 Установява роля за избраните членове
4353 4353 -----
4354 4354 Директна настройка на параметрите. Ползвайте внимателно.
4355 4355 Настройки по подразбиране
4356 4356 Настройки
4357 4357 Параметри за звуковия плейър и звуковите маркери.
4358 4358 Параметри на проекцията на картата и интерпретацията на данните.
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Споделяне на автомобили
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 +++++
4365 4365 Навес
4366 4366 -----
4367 4367 Шинтоистки храм
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 Обувки
4372 4372 Стрелба
4373 4373 Магазини
4374 4374 -----
4375 4375 Бърз клавиш
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Показване статус
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Показване на историята
4390 4390 -----
4391 4391 Инфо за автора
4392 4392 Показване информационното ниво при качване.
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Показване на ID на обектите в списъците с избрани
4400 4400 -----
4401 4401 Покажи или скрий аудио менюто в главното меню.
4402 4402 Извежда допълнителен екран за търсене
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 Показване на стартова картинка
4406 4406 Показва отчет на статуса с полезна информация, която може да бъде свързана с грешката.
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Показване на проверките извършвани при качване.
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Показване на тази помощ
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Покажи потребител {0}
4416 4416 Покажи/скрии
4417 4417 -----
4418 4418 Душове
4419 4419 -----
4420 4420 Показва атм. налягане
4421 4421 Показва дата
4422 4422 Показва влажност
4423 4423 Показва температура
4424 4424 -----
4425 4425 +++++
4426 4426 -----
4427 4427 Тротоар
4428 4428 -----
4429 4429 +++++
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Подобно наименувани пътища
4433 4433 -----
4434 4434 Опростяване на път
4435 4435 Опростяване на всички избрани пътища
4436 4436 Опростяване на пътища?
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Единствен цвят (може да се настройва за наименувани слоеве)
4440 4440 Отделни елементи
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 Скейтборд
4447 4447 Ски
4448 4448 -----
4449 4449 Ски
4450 4450 Пропусни свалянето
4451 4451 Пропускане на свалянето
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Интерактивна карта
4459 4459 Хелинг
4460 4460 +++++
4461 4461 +++++
4462 4462 +++++
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 Изглаждане на линиите (антиалиасинг)
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 Снегоход
4471 4471 +++++
4472 4472 Футбол
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Някои от обектите са променени.<br> Продължете, ако тези промени трябва да се отменят.</html>
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 Точките, които бяха прекалено далеч от останалите от следата, за да може смислено да се предположи тяхното време, бяха пропуснати.
4485 4485 Някои пътни точки, които са с време преди началото или след края на следата, са пропуснати или преместени в началото.
4486 4486 -----
4487 4487 Съжаляваме. Релации тип мултиполигон с няколко външни пътя не могат да бъдат обработени.
4488 4488 Съжаляваме. Път, който е външен и вътрешен в релация тип мултиполигон не може да бъде обработен.
4489 4489 Съжаляваме. Път, който е вътрешен за няколко релации тип мулти полигон не може да бъде обработен.
4490 4490 Съжаляваме. Път, който е външен в няколко релации тип мултиполигон не може да бъде обработен.
4491 4491 Сортиране
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Сортиране на членовете на релацията
4496 4496 -----
4497 4497 Звуков сигнал
4498 4498 Източник
4499 4499 -----
4500 4500 +++++
4501 4501 +++++
4502 4502 +++++
4503 4503 Места за инвалиди
4504 4504 Запазени места за родители
4505 4505 Запазени места за жени
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Пътна камера
4511 4511 -----
4512 4512 Шипове
4513 4513 Разделяне на линия
4514 4514 Разделяне на линията в избраната точка.
4515 4515 Разделяне пътища на части
4516 4516 Спорт
4517 4517 Спорт (с топка)
4518 4518 Спортни съоражения
4519 4519 Спорт
4520 4520 Спортен център
4521 4521 Извор
4522 4522 Стадион
4523 4523 +++++
4524 4524 +++++
4525 4525 +++++
4526 4526 +++++
4527 4527 +++++
4528 4528 Стандартен параметри на unix геометрия
4529 4529 Звезди
4530 4530 Стартиране търсене
4531 4531 -----
4532 4532 Започни сваляне
4533 4533 Начало на свалянето на данни
4534 4534 Започване на нов път от последния възел.
4535 4535 Начало на следа (винаги ще се прави, ако няма други маркери).
4536 4536 Започване на преглед на директории
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 Стартиране качването в една заявка ...
4541 4541 -----
4542 4542 Състояние:
4543 4543 -----
4544 4544 Книжарница
4545 4545 +++++
4546 4546 Статус Репорт
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Стъпала
4552 4552 +++++
4553 4553 Стълби за преминаване през ограда
4554 4554 Камък
4555 4555 -----
4556 4556 Стоп
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 +++++
4564 4564 +++++
4565 4565 Поток
4566 4566 Улица
4567 4567 Улична лампа
4568 4568 -----
4569 4569 Име на улица
4570 4570 Автомобилни
4571 4571 Стриптийз бар
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Приемане на филтър
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Квартал/предградие
4588 4588 Метро
4589 4589 Вход в метро
4590 4590 -----
4591 4591 Успешно отворен списък с промени {0}
4592 4592 -----
4593 4593 +++++
4594 4594 -----
4595 4595 Супермаркет
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 Пддържани услуги за корекция:
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 Пътна настилка
4603 4603 +++++
4604 4604 Видео-наблюдение
4605 4605 Точка на наблюдение
4606 4606 Подозрителни символи в полето:
4607 4607 Намерени са подозрителни данни. Да продължи ли качването?
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Плуване
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Швейцарска Мрежа (Швейцария)
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Описание на символ
4619 4619 -----
4620 4620 Синагога
4621 4621 Синхронизиране аудио
4622 4622 Синхронизиране на целия набор данни
4623 4623 Синхронизиране само на възел {0}
4624 4624 Синхронизиране само на релацията {0}
4625 4625 Синхронизиране време от снимка на GPS приемник
4626 4626 Синхронизиране само на пътя {0}
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 +++++
4638 4638 -----
4639 4639 +++++
4640 4640 +++++
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Настилка за слепи хора
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Източници за TagChecker
4659 4659 Шаблони за маркиране
4660 4660 Маркери
4661 4661 Тагове/Членства
4662 4662 Етикети и членове
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 Тагове на
4668 4668 Етикети на списък с промени {0}
4669 4669 -----
4670 4670 Маркери с празни стойности
4671 4671 -----
4672 4672 Тагове:
4673 4673 Тагове: {0} / Членства: {1}
4674 4674 Шивач
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 +++++
4681 4681 -----
4682 4682 Такси
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 Чай
4686 4686 Телефон
4687 4687 Телефонни карти
4688 4688 -----
4689 4689 Тенис
4690 4690 -----
4691 4691 Терминал
4692 4692 Третокласен
4693 4693 Връзка към третокласен път
4694 4694 Тестът ''{0}'' завърши за {1}
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Проверка {0}/{1}: Започнато {2}
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Тестове
4703 4703 -----
4704 4704 +++++
4705 4705 -----
4706 4706 Направлението на създавания линеен сегмент.
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 Неправилна заявка е докладвана от сървъра на OSM ''{0}''.<br>
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Показване, колко пъти ще се увеличи скорост при бързо прослушване
4720 4720 Ъгъл между предишния и текущия сегмент от пътя
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 Копираните данни съдържат непълни обекти. При поставяне, непълните обекти се премахват. Искате ли да поставите данните без непълните обекти?
4727 4727 Текущата селекция не може да бъде използвана за разделяне - няма избран възел.
4728 4728 Текущато избраните обекти не може да се разсъединят.
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 Документът не съдържа данни
4737 4737 -----
4738 4738 Вход на пещера
4739 4739 -----
4740 4740 Следните свързани обекти ще бъдат изчистени<br> в добавка към избраните обекти:
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 Географска ширина на показалеца на мишката.
4744 4744 Географската дължина на показалеца на мишката.
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 Дължина на новосъздавания линеен сегмент.
4752 4752 -----
4753 4753 Максималният размер на рамката - 0.25. Вие изискахте прекалено голяма област. Или я намалете, или използвайте planet.osm
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 Название на обекта сочен от показалеца на мишката.
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 Показване колко секунди напред или назад ще се прескочи при натискане на съответния бутон.
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 Разширението беше премахнато от конфигурацията. Моля рестартирайте JOSM за да изключим разширенето.
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 Проекцията {0} не може да бъде активирана. Използва се меркаторска проекция.
4767 4767 -----
4768 4768 Съотношение на времето със записан глас към цялото изминало време
4769 4769 В регулярния израз "{0}" има грешка на позиция {1}, пълен текст на грешката:\n\n{2}
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 Избраната GPX следа не съдържа времена. Моля изберете друга.
4773 4773 Избраната област е недовършена. Продължаване?
4774 4774 Избраните точки не се явяват част от един и същ път.
4775 4775 Избраните снимки не съдържат времева информация.
4776 4776 Селекцията съдържа {0} пътища. Сигурни ли сте, че искате да ги опростите всички?
4777 4777 Сървърът отговори с код на грешка: {0}
4778 4778 Сървърът отговори с код 404.<br> Обикновено, това означава, че обект с това ID е непознат за него.
4779 4779 -----
4780 4780 Низът ''{0}'' не е валидна двойна стойност.
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 Пътят не може да бъде разделен в избраните точки. (Съвет: Изберете точки в средата на пътя.)
4784 4784 Линиите при текущите им посоки, не може да се обединят. Да обърнем ли посоката на някои от тях?
4785 4785 Театър
4786 4786 Тяхната база данни не съдържа етикет с ключ {0}
4787 4787 Тяхна версия
4788 4788 Тяхна версия (база данни на сървъра)
4789 4789 Тяхната версия с Обединената
4790 4790 -----
4791 4791 Няма отворени пакети с промени
4792 4792 Няма избрани обекти за обновяване
4793 4793 Има неразрешени конфликти. Конфликтите няма да бъдат записани и ще бъдат обработени все едно сте ги отменили всички. Да продължаваме ли?
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Възникна грешка при опит да се покаже URL препратката за този маркер
4799 4799 {0} конфликт(а) при въвеждането
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 Това може да доведе до случайно изтриване на възли.
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 Това е след края на записа
4806 4806 -----
4807 4807 Тази точка не е свързана с към нещо друго.
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 Този тест проверява за немаркирани точки, които не са част от някой път.
4813 4813 Този тест проверява за пътища без маркировка, празни или само с една точка.
4814 4814 Този тест проверява за пътища, които съдържат някои от своите точки повече от веднъж.
4815 4815 Дадения тест проверява за пътища с подобни имена. Възможно е това да е от правописни грешки.
4816 4816 Този тест проверява дали път има крайна точка близо до друг път.
4817 4817 Това е проверка за валидни мултиполигони.
4818 4818 -----
4819 4819 Проверка дали два автомобилни, железопътни или морски пътя или две сгради се пресичат в един слой без да имат общ възел.
4820 4820 Този тест проверява дали участък между две свързани точки се използва от повече от един път.
4821 4821 Този тест проверява за правилността на бреговите линии.
4822 4822 Този тест проверява за точки, които се намират на едно и също място.
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 Този тест проверява за посоката на вода, земя или брегови линии.
4827 4827 -----
4828 4828 Тази проверка е за дълги сегменти, които често представляват грешка.
4829 4829 Това проверява дали пътища, които са кръгови са затворени.
4830 4830 -----
4831 4831 Тази версия на JOSM е несъвместима с конфигурирания сървър.
4832 4832 Тези точки не са в окръжност. Излизане.
4833 4833 Билети
4834 4834 Автомат за билети
4835 4835 -----
4836 4836 Ниво на прилив/отлив
4837 4837 -----
4838 4838 Номера квадранти
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 Време
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 Час:
4848 4848 -----
4849 4849 Часова зона:
4850 4850 Часови пояс: {0}
4851 4851 Гуми
4852 4852 +++++
4853 4853 +++++
4854 4854 -----
4855 4855 Заглавие:
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 На...
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 Покажи/скрий GPX линии
4863 4863 -----
4864 4864 Превключване режим каркас
4865 4865 Включване на диалоговия панел
4866 4866 Включване на диалоговия панел, максимално увеличаване на картата
4867 4867 -----
4868 4868 Превключване в режим на цял екран
4869 4869 -----
4870 4870 Включва прозореца на пакетите с промени
4871 4871 -----
4872 4872 Превключване видимостта на маркер текста и икони.
4873 4873 Превключване видимостта на избрания слой.
4874 4874 Превключи: {0}
4875 4875 Вкл./изкл. глобалната настройка ''{0}''.
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 Тоалетни
4879 4879 Тоалетни
4880 4880 -----
4881 4881 Пътна такса
4882 4882 Място за плащане пътна такса
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 Инструмент: {0}
4886 4886 Лента с инструменти
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 Настройка на панела с инструменти
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 +++++
4894 4894 -----
4895 4895 +++++
4896 4896 +++++
4897 4897 +++++
4898 4898 -----
4899 4899 Туризъм
4900 4900 Туристическа атракция
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Кула
4905 4905 -----
4906 4906 Тип на кулата
4907 4907 Град (под 100 000)
4908 4908 Кметство
4909 4909 Играчки
4910 4910 Черен път
4911 4911 -----
4912 4912 Оцветяване на следата
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 Трафик
4916 4916 Забавяне на скоростта
4917 4917 -----
4918 4918 Светофар
4919 4919 Светофар
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 Влак
4923 4923 Трамвай
4924 4924 Трамвайна спирка
4925 4925 Трамвайна спирка (старо обозначение)
4926 4926 Описание на трансформатор:
4927 4927 -----
4928 4928 Транспорт
4929 4929 Ограничения
4930 4930 -----
4931 4931 Туристическа агенция
4932 4932 Дърво
4933 4933 Редица дървета
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 Тролейбус
4937 4937 Скоростен път
4938 4938 Връзка към скоростен път
4939 4939 Опитайте отново
4940 4940 -----
4941 4941 Опитайте да обновите до последната версия на разширението преди да съобщите за грешка.
4942 4942 Тунел
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Обръщало
4946 4946 -----
4947 4947 Разширение за обръщане
4948 4948 Ограничения при завиване
4949 4949 турникет (контрол на достъпа)
4950 4950 ЖП Обръщаща платформа
4951 4951 Намерени са два папралелни пътя. Прекъсване на операцията.
4952 4952 Тип
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 Средно време за пътуване в минути
4961 4961 +++++
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 +++++
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 UIC-Референция
4968 4968 +++++
4969 4969 НЕИЗВЕСТНО
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 Адрес (URL)
4977 4977 -----
4978 4978 Адресни файлове
4979 4979 -----
4980 4980 URL съдържа невалиден фрагмент: {0}
4981 4981 URL съдържа невалиден път: {0}
4982 4982 -----
4983 4983 URL съдържа невалидна заявка: {0}
4984 4984 URL не съдържа валиден {0}
4985 4985 URLне съдържа {0}/{1}/{2}
4986 4986 -----
4987 4987 URL от www.openstreetmap.org (можете да поставите тук препратка към областта за сваляне)
4988 4988 Невалиден URL
4989 4989 -----
4990 4990 +++++
4991 4991 +++++
4992 4992 +++++
4993 4993 +++++
4994 4994 +++++
4995 4995 +++++
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 +++++
5003 5003 Разсъедини пътища
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 Невъзможно да се създаде нов аудио-маркер.
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 Не е намерен превод за локал {0}. Връщане към {1}.
5017 5017 Невъзможно да се вземе каноничното име на директория {0}\n
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 Неможе да се прочете Дълж/Шир
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Невъзможно да се синхронизира в слоя, който се изпълнява.
5033 5033 Некласифициран
5034 5034 Незатрворени пътища
5035 5035 Незатворен път
5036 5036 Несвързана брегова линия
5037 5037 Несвързани автомобилни пътища
5038 5038 Несвързани естествени или земеделски площи
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 Несвързани релсови пътища
5042 5042 Несвързани водни пътища
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 Отмяна
5050 5050 Връщане ...
5051 5051 Отмени преместването
5052 5052 Отмяна на ортогонализацията на определени ъгли
5053 5053 Отменяне на последното действие.
5054 5054 -----
5055 5055 Върни {0}
5056 5056 Отсъедини панела
5057 5057 Неочаквана грешка
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 Неочакван знак: {0}
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 неочаквана стойност на параметъра "index". Имаме: {0}
5091 5091 Освобождаване
5092 5092 Освобождаване на списъка обединени елементи и стартиране на обединяването
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 Незапелен възел
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 Университет
5099 5099 Непознат код на държава: {0}
5100 5100 -----
5101 5101 Неизвестен хост
5102 5102 -----
5103 5103 Непознат режим {0}.
5104 5104 -----
5105 5105 Непознат параметър ''{0}''
5106 5106 Непознат параметър: ''{0}''.
5107 5107 Непознат тип на примитив: {0}. Позволените стойности са: възел, път или релация.
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 Непозната роля
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 Неизвестен тип: {0}
5114 5114 Ненаименовано съединение
5115 5115 -----
5116 5116 Неименовани пътища
5117 5117 Ненужни тагове
5118 5118 Неподредени брегови линии
5119 5119 -----
5120 5120 Незаписани промени
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 Размаркиране всичко
5128 5128 Сваля избора от всички обекти.
5129 5129 Невъзможно е да се избере в момента
5130 5130 Неопределен етикет {0}
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 Неподдъжана WMS файлова версия; намерена {0}, очаквана {1}
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 Немаркирани пътища
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 Нагоре
5146 5146 -----
5147 5147 Обновяване
5148 5148 Обновяване на JOSM
5149 5149 Обновете Java
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 Обновяване на данните
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 Обновяване на модифицираното
5158 5158 Обновяване на мултиполигон
5159 5159 -----
5160 5160 Обновяване на добавката
5161 5161 -----
5162 5162 Обновяване на селекцията
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 Обновен
5168 5168 -----
5169 5169 Обновява избраните обекти от сървъра (сваляне отново на данните)
5170 5170 Обновява обектите в текущия слой от сървъра
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 Обновяване списъка с промени ...
5174 5174 Актуализиране на данните
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 Обновяване на добавките
5178 5178 Обновяване на интерфейса
5179 5179 -----
5180 5180 Качване
5181 5181 Качване на промени
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 Качване на данни
5185 5185 -----
5186 5186 Качване на данните в една заявка
5187 5187 -----
5188 5188 Качването не се препоръчва
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 Качване на точки
5194 5194 Качване на избраното
5195 5195 Успешно качване!
5196 5196 Качване на променените примитиви
5197 5197 Качи към ''{0}''
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
5201 5201 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>няколко списъка с промени</strong>, като се ползват <strong>{1} заявки</strong>.
5202 5202 Качване и запис на променените слоеве...
5203 5203 Качване на данни...
5204 5204 Качване на данни за слой ''{0}''
5205 5205 -----
5206 5206 Качване на бележките на сървъра
5207 5207 Използване
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 Използвайте стрелките на клавиатурата или влачете с мишката за да настроите позицията на изображението.\nМожете и да въведете отместване по координати в {0}.\nАко искате да запазите настройките, въведете име в полето.
5217 5217 Използване на сложен параметров тест.
5218 5218 Използване на стойностите по подразбиране
5219 5219 -----
5220 5220 Изпозване на слой за грешки.
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 Използване на списък за пропускане.
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 Използване шаблон ''{0}''
5228 5228 Използване шаблон ''{0}'' от група ''{1}''
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 Изпозване на слой за грешки за показване на проблемите елементи.
5232 5232 Използване на списъка за пропускане за подтискане на предупреждения.
5233 5233 -----
5234 5234 Ползване за комуникации
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 Потребител
5238 5238 ID на потребител:
5239 5239 Информация за потребителя
5240 5240 Име на потребител:
5241 5241 Потребител:
5242 5242 Потребителско име
5243 5243 Потребителско име:
5244 5244 Обикновено, това трябва да се поправи.
5245 5245 +++++
5246 5246 +++++
5247 5247 +++++
5248 5248 -----
5249 5249 Проверка
5250 5250 Проверяване стойностите и маркерите използвайки по-сложни правила.
5251 5251 Проверяване за валидни ключове и сравняване със списък от думи.
5252 5252 Проверяване дали стойностите са правилни спрямо шаблони.
5253 5253 Проверка
5254 5254 Проверка
5255 5255 Резултати от проверката
5256 5256 Грешки при проверка
5257 5257 -----
5258 5258 Резултати от проверката
5259 5259 -----
5260 5260 Стойност
5261 5261 -----
5262 5262 Стойността ''{0}'' за ключ ''{1}'' не е намерена в шаблоните.
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 Стойност:
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 Различни настройки, влияещи на външния вид на програмата.
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 +++++
5281 5281 Скорост (червено = бавно, зелено = бързо)
5282 5282 -----
5283 5283 Автомат за стоки
5284 5284 Продукти за автоматична продажба
5285 5285 Вер.
5286 5286 +++++
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 Очакваше се Version > 0. Имаме: {0}.
5295 5295 Версия {0}
5296 5296 -----
5297 5297 Версия:
5298 5298 Много дълъг сегмент от {0} км
5299 5299 Ветеринар
5300 5300 -----
5301 5301 Видео
5302 5302 Видео игри
5303 5303 +++++
5304 5304 +++++
5305 5305 +++++
5306 5306 Преглед
5307 5307 Изглед: {0}
5308 5308 Място с добра гледка
5309 5309 -----
5310 5310 Село
5311 5311 Зелено село
5312 5312 +++++
5313 5313 Лозе
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 Видимост
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 Посети Сайта
5321 5321 +++++
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 +++++
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 Калибровка на звукозаписа
5328 5328 Вулкан
5329 5329 Волейбол
5330 5330 Волтаж
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 +++++
5334 5334 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: {0}
5335 5335 +++++
5336 5336 +++++
5337 5337 +++++
5338 5338 WMS грешка
5339 5339 файлове WMS (*.wms)
5340 5340 Настройки на WMS
5341 5341 +++++
5342 5342 -----
5343 5343 +++++
5344 5344 Изчакване 10 секунди
5345 5345 -----
5346 5346 Стена
5347 5347 Внимание
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 Внимание: Паролата ще бъде предадена нешифрирана.
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 Предупреждения
5356 5356 Автомивка
5357 5357 -----
5358 5358 Кошче за отпадъци
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 Аквапарк
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 Водонапорна кула
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 Ниво на река
5372 5372 Водопад
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 Wave аудио файлове (*.wav)
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 Краят на път е близо до друг път
5386 5386 Края на път близо до друг път/линия
5387 5387 Възел близо до друг път
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 Път {0}
5392 5392 -----
5393 5393 Път:
5394 5394 +++++
5395 5395 +++++
5396 5396 -----
5397 5397 +++++
5398 5398 +++++
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 Пътни точки
5402 5402 Други
5403 5403 -----
5404 5404 Пътища с еднакви позиции
5405 5405 Крайпътен кръст
5406 5406 Крайпътен параклис
5407 5407 Време
5408 5408 -----
5409 5409 Уеб сайт
5410 5410 Бент / преливник
5411 5411 Мочурище
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 Инвалидна количка
5415 5415 -----
5416 5416 При импорт на аудио, приложи го към всяка точка от GPX слоя.
5417 5417 При импорт на аудио, създай маркери от...
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 При запис, оставяй резервни копия на файловете завършващи с ~
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 Кои действия да се изпълнят?
5425 5425 -----
5426 5426 Цялата група
5427 5427 Ширина (метри)
5428 5428 -----
5429 5429 Уикипедия
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 Мелница
5433 5433 -----
5434 5434 Ветропоказател
5435 5435 Винен магазин
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 Каркас
5439 5439 -----
5440 5440 С магазин
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 Гора
5444 5444 -----
5445 5445 Цех
5446 5446 -----
5447 5447 Искате ли да обновите сега?
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 Да
5456 5456 Да, приложи го!
5457 5457 Да, създай конфликт и затвори
5458 5458 -----
5459 5459 Да, запиши промените и затвори
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 Вие се каните да изтриете възли, намиращи се извън зоната, която сте свалили от сървъра.<br>Това може да предизвика проблеми, защото други обекти (които не виждате) може да ги използват.<br>Наистина ли искате да ги триете?
5464 5464 На път сте да обедините информацията на слоевете ''{0}'' и ''{1}''.<br /><br />Тези слоеве имат различна политика на качване и не трябва да се обединяват като такива<br />Обединяването им ще наложи по-стриктна политика (качването не се препоръчва) на ''{1}''.<br /><br /><b>Това не е препоръчителен начин за обединяване на такива данни</b>.<br />Вместо това трябва да проверите и обедините обектите един по един, ползвайки ''<i>Обедини селекция</i>''.<br /><br />Сигурни ли сте, че искате да продължите?
5465 5465 Ще обедините повече от 1 обект между слоеве ''{0}'' и ''{1}''.<br /><br /><b>Това не е препоръчителния начин за обединяване на тези данни</b>.<br />Вместо това, трябва да проверите и да обедините всеки обект <b>поотделно</b>.<br /><br />Сигурни ли сте, че искате да продължите?
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 На път сте да качите данни от слой ''{0}''.<br /><br />изпращането на данни от този слой е <b>силно не препоръчително</b>. Ако продължите,<br />е възможно да Ви се наложи да върнете промените, или да принуди други спомоществователи на проекта да го направят.<br /><br />Наистина ли искате да продължите?
5469 5469 -----
5470 5470 Можете също да поставите препратка URL от www.openstreetmap.org
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 Трябва да рестартирате JOSM, за да може изменените настройки да подействат.
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 Трябва да направите редакциите си публични за да качвате нови данни
5484 5484 Трябва да изберете поне един път.
5485 5485 Трябва да изберете две или повече точки за да разделите затворен (кръгов) път.
5486 5486 Трябва да SHIFT-влачите позицията на прослушване върху аудио маркер или върху точка от следа, където искате да синхронизирате.
5487 5487 Трябва да провлачите момента на изпълнение близо до GPX следата, чийто асоцииран звук прослушвате (след първия маркер).
5488 5488 Трябва да сте поставили аудио пауза в точката от следата, където искате маркера.
5489 5489 Трябва да направите пауза на аудиото в момента, когато чуете вашия синхронизиращ сигнал.
5490 5490 Заявили сте прекалено много възели (максимума е 50 000). Или намалете областа, или използвайте planet.osm
5491 5491 -----
5492 5492 Трябва да изберете GPX следа
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 +++++
5497 5497 -----
5498 5498 Зона
5499 5499 Зоопарк
5500 5500 Мащаб
5501 5501 Мащаб (в метри)
5502 5502 Увеличаване
5503 5503 Приближаване (Клавиатура)
5504 5504 Намаляване
5505 5505 Отдалечаване (Клавиатура)
5506 5506 Пормяна на мащаба и предвижване по картата
5507 5507 Показване на най-доброто оразмеряване и 1:1
5508 5508 Сменяйте мащаба чрез влачене, колелцето на мишката или клавишите Ctrl+. и Ctrl+,; премествайте с Ctrl+стрелките; премествайте и мащабирайте чрез десния бутон на мишката
5509 5509 Увеличаване
5510 5510 -----
5511 5511 Намаляване
5512 5512 -----
5513 5513 Промяна на мащаба за да може да се види {0}.
5514 5514 Увеличение до
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 Мащабирай до избрания(те) елемент(и)
5520 5520 Мащабиране по селекцията
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 Показване на {0}
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 +++++
5533 5533 -----
5534 5534 \nВисочина: {0} m
5535 5535 -----
5536 5536 -----
5537 5537 \nGPS време: {0}
5538 5538 -----
5539 5539 \nСкорост: {0} км/ч
5540 5540 -----
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 Канавка
5544 5544 -----
5545 5545 -----
5546 5546 Строеж
5547 5547 Велоалея
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 магистрала
5551 5551 Автомагистрална връзка
5552 5552 Пътека
5553 5553 -----
5554 5554 Първокласен път
5555 5555 Връзка с първокласен път
5556 5556 -----
5557 5557 Второкласен път
5558 5558 Връзка към второкласен път
5559 5559 -----
5560 5560 Стъпала
5561 5561 Третокласен
5562 5562 Връзка към третокласен път
5563 5563 -----
5564 5564 Скоростен път
5565 5565 Връзка към скоростен път
5566 5566 Некласифициран
5567 5567 -----
5568 5568 град
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 остров
5572 5572 местност
5573 5573 община
5574 5574 -----
5575 5575 град
5576 5576 Село
5577 5577 -----
5578 5578 граница
5579 5579 мост
5580 5580 -----
5581 5581 правила
5582 5582 мултиполигон
5583 5583 мрежа
5584 5584 обществен транспорт
5585 5585 ограничение
5586 5586 маршрут
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 улица
5590 5590 тунел
5591 5591 воден път
5592 5592 Област/Щат
5593 5593 Станция
5594 5594 игрище
5595 5595 спортен център
5596 5596 писта
5597 5597 Изход
5598 5598 Назад
5599 5599 По-бързо
5600 5600 По-бързо възпроизвеждане.
5601 5601 Напред
5602 5602 Прескочи назад.
5603 5603 Прескочи напред
5604 5604 Следващ маркер
5605 5605 Възпроизвеждане на следващия маркер.
5606 5606 Възпроизведи предишния маркер.
5607 5607 Старт/Пауза
5608 5608 Предишен маркер
5609 5609 По-бавно
5610 5610 По-бавно възпроизвеждане
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 апартаменти
5614 5614 -----
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 търговска сграда
5621 5621 в строеж
5622 5622 краварник
5623 5623 откъснат
5624 5624 oбщежитие
5625 5625 ферма
5626 5626 -----
5627 5627 гараж
5628 5628 гаражи
5629 5629 -----
5630 5630 оранжерия
5631 5631 хангар
5632 5632 болница
5633 5633 -----
5634 5634 къща
5635 5635 колиба
5636 5636 промишлена сграда
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 -----
5640 5640 офиси
5641 5641 -----
5642 5642 жилищна сграда
5643 5643 търговски
5644 5644 покрив
5645 5645 училище
5646 5646 -----
5647 5647 навес
5648 5648 -----
5649 5649 -----
5650 5650 -----
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 тераса
5655 5655 -----
5656 5656 -----
5657 5657 транспорт
5658 5658 университет
5659 5659 склад
5660 5660 -----
5661 5661 да
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 таван
5665 5665 стълб
5666 5666 стена
5667 5667 куполна
5668 5668 фиксирана
5669 5669 -----
5670 5670 велосипед
5671 5671 -----
5672 5672 пътници
5673 5673 -----
5674 5674 превозно средство
5675 5675 Затворен
5676 5676 Отворен
5677 5677 празно
5678 5678 англиканска
5679 5679 баптиска
5680 5680 католическа
5681 5681 евангелистка
5682 5682 Гръцка католическа
5683 5683 Гръцка православна
5684 5684 свидетели на Йехова
5685 5685 лутеранска
5686 5686 методистка
5687 5687 мормонска
5688 5688 -----
5689 5689 православен
5690 5690 -----
5691 5691 презвитерианска
5692 5692 протестантска
5693 5693 -----
5694 5694 римо-католически
5695 5695 руско православие
5696 5696 адвентисти на седмия ден
5697 5697 -----
5698 5698 +++++
5699 5699 черен
5700 5700 син
5701 5701 кафяв
5702 5702 сив
5703 5703 зелен
5704 5704 червен
5705 5705 червен/бял
5706 5706 бял
5707 5707 И
5708 5708 С
5709 5709 Ю
5710 5710 З
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 трева
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 -----
5724 5724 -----
5725 5725 цяла
5726 5726 половина
5727 5727 не
5728 5728 да
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 Къс текст с допълнителна информация.
5737 5737 -----
5738 5738 авариен изход
5739 5739 изход
5740 5740 главен вход
5741 5741 помощен вход
5742 5742 -----
5743 5743 да
5744 5744 Д
5745 5745 И
5746 5746 П
5747 5747 С
5748 5748 С
5749 5749 И
5750 5750 Р
5751 5751 З
5752 5752 Текст
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 с изгаряне
5759 5759 -----
5760 5760 -----
5761 5761 -----
5762 5762 фотоволтаичен
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 -----
5766 5766 термален
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 Гориво
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 -----
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 лента
5789 5789 -----
5790 5790 Тротоар
5791 5791 -----
5792 5792 православие
5793 5793 реформатори
5794 5794 -----
5795 5795 -----
5796 5796 гора (поддържана)
5797 5797 -----
5798 5798 жилищна зона
5799 5799 Отместване
5800 5800 -----
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 статуя
5804 5804 -----
5805 5805 каменен
5806 5806 Военен мемориал
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 стълб
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 Подобни, но различни етикети:
5828 5828 -----
5829 5829 -----
5830 5830 -----
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 -----
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 -----
5846 5846 -----
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 смесен
5852 5852 обратно на отсечката
5853 5853 и в двете посоки
5854 5854 по направление на отсечката
5855 5855 не
5856 5856 да
5857 5857 многоетажен
5858 5858 върху покрив
5859 5859 настилка
5860 5860 подземен
5861 5861 Бележки
5862 5862 -----
5863 5863 -----
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 подводна
5867 5867 -----
5868 5868 за напреднали
5869 5869 лека
5870 5870 за професионалисти
5871 5871 -----
5872 5872 със средна трудност
5873 5873 за начинаещи
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 -----
5879 5879 -----
5880 5880 Област/Щат
5881 5881 -----
5882 5882 -----
5883 5883 -----
5884 5884 -----
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 асиметричен
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 -----
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 два
5906 5906 осем
5907 5907 Филтър
5908 5908 пет
5909 5909 -----
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 -----
5914 5914 -----
5915 5915 -----
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 +++++
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 -----
5923 5923 -----
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 -----
5929 5929 -----
5930 5930 четири
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 -----
5935 5935 един
5936 5936 -----
5937 5937 шест
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 -----
5941 5941 -----
5942 5942 -----
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 -----
5947 5947 -----
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 -----
5951 5951 три
5952 5952 -----
5953 5953 подземен
5954 5954 -----
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 да
5958 5958 -----
5959 5959 -----
5960 5960 Спортен център
5961 5961 стадион
5962 5962 -----
5963 5963 Гара / Спирка
5964 5964 -----
5965 5965 -----
5966 5966 -----
5967 5967 -----
5968 5968 -----
5969 5969 -----
5970 5970 стадион
5971 5971 писта
5972 5972 -----
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 писта
5976 5976 +++++
5977 5977 +++++
5978 5978 +++++
5979 5979 -----
5980 5980 +++++
5981 5981 Порт:
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 -----
5987 5987 -----
5988 5988 -----
5989 5989 вляво
5990 5990 не
5991 5991 вдясно
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 -----
5995 5995 Американски футбол
5996 5996 Стрелба с лък
5997 5997 -----
5998 5998 Австралийски футбол
5999 5999 Бейсбол
6000 6000 Баскетбол
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 -----
6006 6006 -----
6007 6007 Скално катерене
6008 6008 Крикет
6009 6009 Крокет
6010 6010 Велосипедизъм
6011 6011 Надпреварване с кучета
6012 6012 Конна езда
6013 6013 -----
6014 6014 -----
6015 6015 Голф
6016 6016 Гимнастика
6017 6017 -----
6018 6018 Конни надбягвания
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 -----
6023 6023 -----
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 Пелота
6027 6027 -----
6028 6028 -----
6029 6029 -----
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 Стрелба
6035 6035 Скейтборд
6036 6036 Футбол
6037 6037 Плуване
6038 6038 Тенис на маса
6039 6039 Тенис
6040 6040 -----
6041 6041 -----
6042 6042 двойна
6043 6043 единична
6044 6044 Ключ:
6045 6045 -----
6046 6046 -----
6047 6047 -----
6048 6048 лоша
6049 6049 отлична
6050 6050 добра
6051 6051 ужасна
6052 6052 посредствена
6053 6053 няма
6054 6054 съкратено име на улица
6055 6055 -----
6056 6056 -----
6057 6057 точен
6058 6058 -----
6059 6059 добави към селекцията
6060 6060 добавяне на бутон към ленатата
6061 6061 -----
6062 6062 административна
6063 6063 -----
6064 6064 надземен транспорт
6065 6065 -----
6066 6066 селскостопански
6067 6067 въздух
6068 6068 -----
6069 6069 всички
6070 6070 -----
6071 6071 всички затворени пътища
6072 6072 всички непълни обекти
6073 6073 -----
6074 6074 -----
6075 6075 всички нови обекти
6076 6076 всички обекти
6077 6077 -----
6078 6078 Всички релации
6079 6079 всички избрани обекти
6080 6080 всички пътища
6081 6081 алея
6082 6082 -----
6083 6083 по азбучен ред
6084 6084 -----
6085 6085 -----
6086 6086 удобства от тип {0}
6087 6087 -----
6088 6088 -----
6089 6089 аналогов
6090 6090 -----
6091 6091 Англиканска
6092 6092 храна за животни
6093 6093 анонимен
6094 6094 -----
6095 6095 -----
6096 6096 акведукт
6097 6097 -----
6098 6098 област
6099 6099 -----
6100 6100 -----
6101 6101 -----
6102 6102 азиатска
6103 6103 асфалт
6104 6104 -----
6105 6105 Аудио
6106 6106 -----
6107 6107 фон
6108 6108 -----
6109 6109 точка за спиране назад
6110 6110 сегмент назад
6111 6111 -----
6112 6112 Бахаи
6113 6113 -----
6114 6114 банка
6115 6115 Баптизъм
6116 6116 -----
6117 6117 бодлива тел
6118 6118 -----
6119 6119 -----
6120 6120 -----
6121 6121 +++++
6122 6122 -----
6123 6123 основни примери
6124 6124 основни
6125 6125 базилика
6126 6126 боксит
6127 6127 -----
6128 6128 -----
6129 6129 -----
6130 6130 -----
6131 6131 двоен стълб
6132 6132 -----
6133 6133 тресавище
6134 6134 -----
6135 6135 разклонение
6136 6136 -----
6137 6137 марка
6138 6138 широколистна
6139 6139 -----
6140 6140 Будизъм
6141 6141 сграда
6142 6142 бургери
6143 6143 автобус
6144 6144 -----
6145 6145 -----
6146 6146 -----
6147 6147 -----
6148 6148 -----
6149 6149 чувствителност към регистъра
6150 6150 катедрала
6151 6151 Католическо
6152 6152 -----
6153 6153 -----
6154 6154 -----
6155 6155 -----
6156 6156 -----
6157 6157 -----
6158 6158 пиле
6159 6159 китайска
6160 6160 Християнство
6161 6161 църква
6162 6162 цигари
6163 6163 град
6164 6164 -----
6165 6165 -----
6166 6166 -----
6167 6167 по часовниковата стрелка
6168 6168 Затворен
6169 6169 -----
6170 6170 затворен път
6171 6171 въглища
6172 6172 павиран път
6173 6173 -----
6174 6174 -----
6175 6175 -----
6176 6176 -----
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 комбинации
6180 6180 -----
6181 6181 изгаряне
6182 6182 -----
6183 6183 -----
6184 6184 сбито
6185 6185 -----
6186 6186 бетон
6187 6187 презервативи
6188 6188 настройване на списъка с промени
6189 6189 -----
6190 6190 конфликт
6191 6191 -----
6192 6192 -----
6193 6193 малък магазин
6194 6194 медна руда
6195 6195 -----
6196 6196 Не може да се достъпи входния аудио поток от входното URL
6197 6197 -----
6198 6198 покрит
6199 6199 -----
6200 6200 -----
6201 6201 за клиенти
6202 6202 данни
6203 6203 широколистен
6204 6204 -----
6205 6205 определен
6206 6206 град° мин'' (морски)
6207 6207 град° мин'' сек"
6208 6208 изтрито
6209 6209 -----
6210 6210 доставки
6211 6211 -----
6212 6212 предназначен
6213 6213 с назначение
6214 6214 цифров
6215 6215 -----
6216 6216 -----
6217 6217 -----
6218 6218 не съществува
6219 6219 спящ
6220 6220 надолу
6221 6221 спускане
6222 6222 свалено
6223 6223 -----
6224 6224 -----
6225 6225 -----
6226 6226 -----
6227 6227 -----
6228 6228 напитки
6229 6229 -----
6230 6230 автомобилен
6231 6231 -----
6232 6232 -----
6233 6233 -----
6234 6234 -----
6235 6235 -----
6236 6236 електрическа
6237 6237 електричество
6238 6238 -----
6239 6239 -----
6240 6240 -----
6241 6241 -----
6242 6242 вход към мястото
6243 6243 -----
6244 6244 -----
6245 6245 приблизителен
6246 6246 Евангелска
6247 6247 четни
6248 6248 вечнозелен
6249 6249 -----
6250 6250 примери
6251 6251 -----
6252 6252 торби за екскременти
6253 6253 -----
6254 6254 -----
6255 6255 изгаснал
6256 6256 -----
6257 6257 false: параметъра е изрично изключен
6258 6258 ограда
6259 6259 ферибот
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 търсене в селекцията
6263 6263 -----
6264 6264 -----
6265 6265 -----
6266 6266 -----
6267 6267 английска (фиш енд чипс)
6268 6268 -----
6269 6269 плаващ
6270 6270 -----
6271 6271 -----
6272 6272 храна
6273 6273 горски път
6274 6274 -----
6275 6275 -----
6276 6276 точка за спиране напред
6277 6277 сегмент напред
6278 6278 -----
6279 6279 товарни превози
6280 6280 френска
6281 6281 -----
6282 6282 от път
6283 6283 -----
6284 6284 -----
6285 6285 газ
6286 6286 газова турбина
6287 6287 -----
6288 6288 -----
6289 6289 -----
6290 6290 немска
6291 6291 -----
6292 6292 злато
6293 6293 поле за голф
6294 6294 -----
6295 6295 GPS маркер
6296 6296 GPS точка
6297 6297 +++++
6298 6298 +++++
6299 6299 +++++
6300 6300 +++++
6301 6301 +++++
6302 6302 трева
6303 6303 бетонна решетка
6304 6304 чакъл
6305 6305 гръцка
6306 6306 Гръцка католическа
6307 6307 земя
6308 6308 -----
6309 6309 час
6310 6310 точка за спиране
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 -----
6319 6319 подчертай
6320 6320 -----
6321 6321 път
6322 6322 магистрала без означение
6323 6323 Индуизъм
6324 6324 история
6325 6325 -----
6326 6326 -----
6327 6327 -----
6328 6328 -----
6329 6329 къща
6330 6330 -----
6331 6331 -----
6332 6332 -----
6333 6333 -----
6334 6334 -----
6335 6335 -----
6336 6336 сладолед
6337 6337 -----
6338 6338 -----
6339 6339 -----
6340 6340 -----
6341 6341 -----
6342 6342 -----
6343 6343 -----
6344 6344 -----
6345 6345 неактивен
6346 6346 -----
6347 6347 включително непосредствените наследници на родителските релации
6348 6348 непълен
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352 6352 -----
6353 6353 -----
6354 6354 индийска
6355 6355 в сграда
6356 6356 индустрия
6357 6357 неформален
6358 6358 -----
6359 6359 вътрешен сегмент
6360 6360 -----
6361 6361 -----
6362 6362 -----
6363 6363 желязна руда
6364 6364 остров
6365 6365 -----
6366 6366 италианска
6367 6367 -----
6368 6368 J-образен
6369 6369 Джайнизъм
6370 6370 японска
6371 6371 Свидетели на Йехова
6372 6372 Юдаизъм
6373 6373 -----
6374 6374 -----
6375 6375 кебаб
6376 6376 -----
6377 6377 будка за вестници
6378 6378 -----
6379 6379 стълба
6380 6380 -----
6381 6381 езеро
6382 6382 земеползване
6383 6383 земеползване от тип {0}
6384 6384 лента
6385 6385 -----
6386 6386 геогр. ширина
6387 6387 мрежовиден
6388 6388 слой
6389 6389 -----
6390 6390 -----
6391 6391 -----
6392 6392 -----
6393 6393 -----
6394 6394 оловна руда
6395 6395 безлистни видове
6396 6396 наляво
6397 6397 -----
6398 6398 -----
6399 6399 -----
6400 6400 отдих тип {0}
6401 6401 -----
6402 6402 лифт
6403 6403 -----
6404 6404 -----
6405 6405 варовик
6406 6406 ограничен
6407 6407 -----
6408 6408 -----
6409 6409 -----
6410 6410 -----
6411 6411 -----
6412 6412 -----
6413 6413 -----
6414 6414 заключване на скролирането
6415 6415 -----
6416 6416 -----
6417 6417 логическо не
6418 6418 логическо или (at least one expression has to be satisfied)
6419 6419 геогр. дължина
6420 6420 нисък
6421 6421 -----
6422 6422 Лютеранство
6423 6423 -----
6424 6424 -----
6425 6425 главна
6426 6426 -----
6427 6427 мангрова гора
6428 6428 -----
6429 6429 -----
6430 6430 -----
6431 6431 морска
6432 6432 блато
6433 6433 проверка дали ''ключ'' съществува
6434 6434 -----
6435 6435 макс. ширина
6436 6436 макс. дължина
6437 6437 макс. височина
6438 6438 -----
6439 6439 -----
6440 6440 -----
6441 6441 -----
6442 6442 член
6443 6443 -----
6444 6444 -----
6445 6445 мета-данни
6446 6446 метал
6447 6447 метра
6448 6448 Методизъм
6449 6449 метро
6450 6450 мексиканска
6451 6451 -----
6452 6452 -----
6453 6453 -----
6454 6454 военни
6455 6455 мин
6456 6456 мин. ширина
6457 6457 мин. дължина
6458 6458 -----
6459 6459 -----
6460 6460 -----
6461 6461 -----
6462 6462 -----
6463 6463 -----
6464 6464 липсващи обекти:
6465 6465 смесена
6466 6466 -----
6467 6467 единичен стълб
6468 6468 монорелсов
6469 6469 Мормони
6470 6470 джамия
6471 6471 мс
6472 6472 кал
6473 6473 няколко
6474 6474 мултиполигон
6475 6475 -----
6476 6476 -----
6477 6477 Мюсулманство
6478 6478 n-тия член на релация и/или n-тата точка на път
6479 6479 национален парк
6480 6480 природа
6481 6481 естествен тип {0}
6482 6482 -----
6483 6483 природа
6484 6484 -----
6485 6485 иглолистна
6486 6486 -----
6487 6487 следващ
6488 6488 -----
6489 6489 никел
6490 6490 не
6491 6491 няма описание
6492 6492 Съобщението за грешка не е налично
6493 6493 -----
6494 6494 -----
6495 6495 -----
6496 6496 забранен ляв завой
6497 6497 забранен десен завой
6498 6498 забранено напред
6499 6499 забранен обратен завой
6500 6500 -----
6501 6501 -----
6502 6502 -----
6503 6503 -----
6504 6504 -----
6505 6505 няма/никой
6506 6506 -----
6507 6507 нордическа
6508 6508 не е изтрито
6509 6509 -----
6510 6510 -----
6511 6511 табела
6512 6512 -----
6513 6513 -----
6514 6514 обект без полезени тагове
6515 6515 обекти
6516 6516 -----
6517 6517 -----
6518 6518 -----
6519 6519 обекти променени от потребителя
6520 6520 обекти имащи между 5 и 10 тага
6521 6521 обекти в текущия изглед
6522 6522 -----
6523 6523 обекти с дадено ID
6524 6524 -----
6525 6525 -----
6526 6526 -----
6527 6527 -----
6528 6528 -----
6529 6529 -----
6530 6530 нечетни
6531 6531 -----
6532 6532 нефт
6533 6533 -----
6534 6534 Стара католическа
6535 6535 класики
6536 6536 -----
6537 6537 само
6538 6538 само ляв завой
6539 6539 само десен завой
6540 6540 само направо
6541 6541 Отворен
6542 6542 -----
6543 6543 -----
6544 6544 -----
6545 6545 -----
6546 6546 опции
6547 6547 -----
6548 6548 -----
6549 6549 Православие
6550 6550 извън сграда
6551 6551 външен сегмент
6552 6552 -----
6553 6553 извън областта за сваляне
6554 6554 -----
6555 6555 пампаси
6556 6556 паркинг
6557 6557 паркинг
6558 6558 билети за паркиране
6559 6559 -----
6560 6560 partial: различните избрани обекти имат различни стойности, не променяйте.
6561 6561 асфалтиран път
6562 6562 павета
6563 6563 -----
6564 6564 чакъл
6565 6565 -----
6566 6566 +++++
6567 6567 светофар контролиран от пешеходци
6568 6568 -----
6569 6569 Петдесетници
6570 6570 -----
6571 6571 разрешителен
6572 6572 -----
6573 6573 фотографии
6574 6574 фотоволтаичен
6575 6575 кей
6576 6576 -----
6577 6577 игрище
6578 6578 -----
6579 6579 -----
6580 6580 пица
6581 6581 растения
6582 6582 пластмаса
6583 6583 перон
6584 6584 -----
6585 6585 -----
6586 6586 -----
6587 6587 -----
6588 6588 -----
6589 6589 стълб
6590 6590 политическа
6591 6591 -----
6592 6592 -----
6593 6593 пощенски код
6594 6594 възможен
6595 6595 прерия
6596 6596 Пресвитериани
6597 6597 предишен
6598 6598 частен
6599 6599 проблем
6600 6600 детайли
6601 6601 защитена област
6602 6602 Протестантизъм
6603 6603 обществен
6604 6604 обществен транспорт
6605 6605 карта на обществен транспорт
6606 6606 билети за обществен транспорт
6607 6607 +++++
6608 6608 пуща
6609 6609 пиролиза
6610 6610 Кваркери
6611 6611 -----
6612 6612 -----
6613 6613 -----
6614 6614 ЖП
6615 6615 железопътна линия
6616 6616 -----
6617 6617 -----
6618 6618 -----
6619 6619 -----
6620 6620 тръстенак
6621 6621 район
6622 6622 местна
6623 6623 Регекс (Regex)
6624 6624 -----
6625 6625 -----
6626 6626 -----
6627 6627 -----
6628 6628 -----
6629 6629 премахвани
6630 6630 изтрий от селекцията
6631 6631 замени селекцията
6632 6632 -----
6633 6633 -----
6634 6634 -----
6635 6635 -----
6636 6636 заведение без име
6637 6637 -----
6638 6638 -----
6639 6639 надясно
6640 6640 -----
6641 6641 -----
6642 6642 -----
6643 6643 излизащ
6644 6644 -----
6645 6645 -----
6646 6646 Римо-католическа
6647 6647 -----
6648 6648 с теглещо въже
6649 6649 кръгово
6650 6650 сегмент от маршрут
6651 6651 -----
6652 6652 -----
6653 6653 -----
6654 6654 -----
6655 6655 -----
6656 6656 сек
6657 6657 сол
6658 6658 -----
6659 6659 солени блата / солници
6660 6660 пясък
6661 6661 сандвичи
6662 6662 савана
6663 6663 мащаб
6664 6664 -----
6665 6665 -----
6666 6666 схема
6667 6667 -----
6668 6668 скулптура
6669 6669 -----
6670 6670 сезонен
6671 6671 -----
6672 6672 -----
6673 6673 избран
6674 6674 избор
6675 6675 -----
6676 6676 -----
6677 6677 -----
6678 6678 -----
6679 6679 отходна тръба
6680 6680 -----
6681 6681 -----
6682 6682 -----
6683 6683 -----
6684 6684 -----
6685 6685 Шийти
6686 6686 -----
6687 6687 -----
6688 6688 магазин
6689 6689 тип на магазина: {0}
6690 6690 -----
6691 6691 -----
6692 6692 трябва да бъде записано
6693 6693 трябва да бъде качено
6694 6694 ЖП стрелка
6695 6695 Сикхизъм
6696 6696 сребро
6697 6697 -----
6698 6698 -----
6699 6699 място
6700 6700 -----
6701 6701 +++++
6702 6702 -----
6703 6703 -----
6704 6704 -----
6705 6705 Зимен парк
6706 6706 -----
6707 6707 -----
6708 6708 -----
6709 6709 -----
6710 6710 -----
6711 6711 Спиритуализъм
6712 6712 -----
6713 6713 спорт типа {0}
6714 6714 -----
6715 6715 спортен център
6716 6716 -----
6717 6717 скоростна
6718 6718 -----
6719 6719 -----
6720 6720 стадион
6721 6721 пощенски марки
6722 6722 -----
6723 6723 -----
6724 6724 -----
6725 6725 състояние
6726 6726 статуя
6727 6727 -----
6728 6728 парна
6729 6729 парна турбина
6730 6730 парна турбина
6731 6731 стоманен
6732 6732 -----
6733 6733 -----
6734 6734 степи
6735 6735 камък
6736 6736 -----
6737 6737 -----
6738 6738 -----
6739 6739 -----
6740 6740 поток
6741 6741 улица
6742 6742 -----
6743 6743 името на улица съдържа "ss"
6744 6744 -----
6745 6745 потопяем
6746 6746 метро
6747 6747 -----
6748 6748 -----
6749 6749 слънчев
6750 6750 Сунити
6751 6751 Сърф
6752 6752 суши
6753 6753 висящ
6754 6754 -----
6755 6755 блато
6756 6756 сладки
6757 6757 плуване
6758 6758 плувен басейн
6759 6759 завъртащ се
6760 6760 синагога
6761 6761 Т-образен
6762 6762 тампони
6763 6763 Даосизъм
6764 6764 -----
6765 6765 -----
6766 6766 телефонни ваучери
6767 6767 -----
6768 6768 храм
6769 6769 -----
6770 6770 терминал
6771 6771 -----
6772 6772 текст
6773 6773 тайландска
6774 6774 -----
6775 6775 -----
6776 6776 -----
6777 6777 -----
6778 6778 -----
6779 6779 -----
6780 6780 приливно-отливно крайбрежие
6781 6781 +++++
6782 6782 олово
6783 6783 -----
6784 6784 -----
6785 6785 -----
6786 6786 -----
6787 6787 до път
6788 6788 -----
6789 6789 -----
6790 6790 -----
6791 6791 -----
6792 6792 -----
6793 6793 +++++
6794 6794 туризъм
6795 6795 туризъм типа {0}
6796 6796 град
6797 6797 играчки
6798 6798 следа
6799 6799 -----
6800 6800 -----
6801 6801 трафик
6802 6802 -----
6803 6803 светофар
6804 6804 +++++
6805 6805 влак
6806 6806 трамваен маршрут
6807 6807 -----
6808 6808 -----
6809 6809 -----
6810 6810 тролейбус
6811 6811 -----
6812 6812 true: параметъра е изрично включен
6813 6813 -----
6814 6814 -----
6815 6815 турска
6816 6816 -----
6817 6817 неконтролирано
6818 6818 -----
6819 6819 Унитаристи
6820 6820 неизвестно
6821 6821 -----
6822 6822 -----
6823 6823 -----
6824 6824 -----
6825 6825 немаркиран
6826 6826 -----
6827 6827 неасфалтиран път
6828 6828 неустановена
6829 6829 -----
6830 6830 unset: не променяйте стойността на този параметър на избраните обекти
6831 6831 -----
6832 6832 немаркиран
6833 6833 немаркиран път
6834 6834 -----
6835 6835 -----
6836 6836 -----
6837 6837 -----
6838 6838 -----
6839 6839 нагоре
6840 6840 -----
6841 6841 -----
6842 6842 използване
6843 6843 -----
6844 6844 -----
6845 6845 вакуумна
6846 6846 -----
6847 6847 -----
6848 6848 грешка при проверка
6849 6849 друго при проверка
6850 6850 предупреждение при проверка
6851 6851 -----
6852 6852 -----
6853 6853 -----
6854 6854 -----
6855 6855 -----
6856 6856 -----
6857 6857 -----
6858 6858 -----
6859 6859 виадукт
6860 6860 Видео
6861 6861 -----
6862 6862 изглед
6863 6863 -----
6864 6864 -----
6865 6865 ваучери
6866 6866 стена
6867 6867 -----
6868 6868 -----
6869 6869 -----
6870 6870 вода
6871 6871 -----
6872 6872 водоеми
6873 6873 тип на водоема: {0}
6874 6874 -----
6875 6875 -----
6876 6876 пътят е съединен
6877 6877 -----
6878 6878 -----
6879 6879 -----
6880 6880 -----
6881 6881 -----
6882 6882 -----
6883 6883 -----
6884 6884 -----
6885 6885 -----
6886 6886 -----
6887 6887 -----
6888 6888 -----
6889 6889 -----
6890 6890 дива природа
6891 6891 -----
6892 6892 телена
6893 6893 -----
6894 6894 -----
6895 6895 дърво (гора)
6896 6896 -----
6897 6897 -----
6898 6898 Депо
6899 6899 да
6900 6900 зебра
6901 6901 цинк
6902 6902 -----
6903 6903 увеличение
6904 6904 -----
6905 6905 -----
6906 6906 Зороастризъм
6907 6907 -----
6908 6908 -----
6909 6909 -----
6910 6910 +++++
6911 6911 -----
6912 6912 -----
6913 6913 +++++
6914 6914 {0} = {1}; премахване на {0}
6915 6915 -----
6916 6916 -----
6917 6917 -----
6918 6918 -----
6919 6919 -----
6920 6920 {0} завършени в {1}
6921 6921 {0} се състои от:
6922 6922 {0} вътре в {1}
6923 6923 {0} е остаряло
6924 6924 -----
6925 6925 -----
6926 6926 -----
6927 6927 -----
6928 6928 -----
6929 6929 -----
6930 6930 -----
6931 6931 -----
6932 6932 -----
6933 6933 -----
6934 6934 -----
6935 6935 -----
6936 6936 -----
6937 6937 -----
6938 6938 -----
6939 6939 {0} е ненужно
6940 6940 {0} е ненужно за {1}
6941 6941 -----
6942 6942 {0} още...
6943 6943 -----
6944 6944 -----
6945 6945 -----
6946 6946 -----
6947 6947 {0} брой точки в линия {1} - превишават допустимия брой точки {2}
6948 6948 -----
6949 6949 -----
6950 6950 -----
6951 6951 {0} върху точка
6952 6952 {0} за точка. Трябва да се ползва за площ.
6953 6953 {0} за точка. Трябва да се ползва за път.
6954 6954 -----
6955 6955 -----
6956 6956 -----
6957 6957 -----
6958 6958 -----
6959 6959 -----
6960 6960 -----
6961 6961 -----
6962 6962 -----
6963 6963 {0} заедно с {1}
6964 6964 -----
6965 6965 -----
6966 6966 {0} се използва с {1}
6967 6967 {0} с много стойности
6968 6968 {0} без {1}
6969 6969 {0} без {1} или {2}
6970 6970 {0} без {1}, {2} или {3}
6971 6971 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на точка ''{4}'' (id: {5})
6972 6972 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на релация ''{4}'' (id: {5})
6973 6973 {0}% ({1}/{2}), {3} остават. Качване на път ''{4}'' (id: {5})
6974 6974 +++++
6975 6975 -----
6976 6976 -----
6977 6977 +++++
6978 6978 +++++
6979 6979 -----
6980 6980 {0}: непозволена опция -- {1}
6981 6981 {0}: непозволена опция -- {1}
6982 6982 -----
6983 6983 -----
6984 6984 {0}: опция ''--{1}'' не позволява аргумент
6985 6985 {0}: опция ''{1}'' е съмнителна
6986 6986 {0}: опция ''{1}'' изисква аргумент
6987 6987 {0}: опция ''{1}{2}'' не позволява аргумент
6988 6988 {0}: опцията изисква аргумент -- {1}
6989 6989 -----
6990 6990 {0}: неразпозната опция ''--{1}''
6991 6991 {0}: неразпозната опция ''{1}{2}''
6992 6992 {0}=* за точка. Трябва да се ползва в релация.
6993 6993 +++++
6994 6994 -----
6995 6995 -----
6996 6996 -----
6997 6997 {0}={1} е безсмислено
6998 6998 -----
6999 6999 -----
7000 7000 +++++
7001 7001 -----
7002 7002 +++++
7003 7003 -----
7004m 1 -----
7005m 2 ({0} заявка)
7006m 2 ({0} заявки)
7007m 3 ({0}/{1}) Качване на {2} обект...
7008m 3 ({0}/{1}) Качване на {2} обекта...
7009m 4 -----
7010m 5 -----
7011m 6 -----
7012m 7 -----
7013m 8 -----
7014m 9 -----
7015m 10 -----
7016m 11 -----
7017m 12 -----
7018m 13 -----
7019m 14 <p><b>{0}</b> скрит обект
7020m 14 <p><b>{0}</b> скрити обекта
7021m 15 -----
7022m 16 -----
7023m 17 -----
7024m 18 -----
7025m 19 -----
7026m 20 -----
7027m 21 -----
7028m 22 -----
7029m 23 -----
7030m 24 Добавяне на нова точка към път
7031m 24 Добавяне на нова точка към {0} пътя
7032m 25 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към път
7033m 25 Добавяне и преместване на виртуален нов възел към {0} пътя
7034m 26 Добавяне на избраните елеенти към релация {0}
7035m 26 Add selection to {0} relations
7036m 27 {0} обект бе добавен
7037m 27 {0} обекта бяха добавени
7038m 28 -----
7039m 29 -----
7040m 30 Промяна параметрите на {0} обект
7041m 30 Промяна параметрите на {0} обекта
7042m 31 -----
7043m 32 Промяна {0} обект
7044m 32 Промяна {0} обекта
7045m 33 -----
7046m 34 Кликнете за да продължите и да отворите {0} браузър
7047m 34 Кликнете за да продължите и да отворите {0} браузъра
7048m 35 -----
7049m 36 -----
7050m 37 Съединяване на {0} път
7051m 37 Съединяване на {0} пътя
7052m 38 Конфликт по време на сваляне
7053m 38 Конфликти по време на сваляне
7054m 39 -----
7055m 40 -----
7056m 41 Изтриване на {0} възел
7057m 41 Изтриване на {0} възела
7058m 42 Изтриване на {0} обект
7059m 42 Изтриване на {0} обекта
7060m 43 Изтриване на {0} отношение
7061m 43 Изтриване на {0} отношения
7062m 44 Изтриване на {0} път
7063m 44 Изтриване на {0} пътя
7064m 45 Изтрити {0} тага за {1} обект
7065m 45 Изтрити {0} тага за {1} обекта
7066m 46 -----
7067m 47 -----
7068m 48 -----
7069m 49 -----
7070m 50 -----
7071m 51 -----
7072m 52 -----
7073m 53 -----
7074m 54 -----
7075m 55 -----
7076m 56 Вмъкване на нов възел в път.
7077m 56 Вмъкване на нов възел в {0} пътя.
7078m 57 -----
7079m 58 -----
7080m 59 -----
7081m 60 Обединяване на {0} точка
7082m 60 Обединяване на {0} точки
7083m 61 -----
7084m 62 Преместване {0} възел
7085m 62 Преместване {0} възела
7086m 63 -----
7087m 64 -----
7088m 65 Обектът не може да бъде свален
7089m 65 Някои обекти не могат да бъдат свалени
7090m 66 Обектът изтрит
7091m 66 Обектите изтрити
7092m 67 Един свален обекти е изтрит
7093m 67 {0} свалени обекти са изтрити
7094m 68 Един обект не може да бъде свален.<br>
7095m 68 {0} обекта не могат да бъдат свалени.<br>
7096m 69 Отваряне на {0} файл...
7097m 69 Отваряне на {0} файла...
7098m 70 Поставяне на {0} етикет
7099m 70 Поставяне на {0} етикета
7100m 71 -----
7101m 72 -----
7102m 73 -----
7103m 74 -----
7104m 75 -----
7105m 76 Премахване на "{0}" за {1} обект
7106m 76 Премахване на "{0}" за {1} обекта
7107m 77 Премахване стари ключове от {0} обекта
7108m 77 Премахване на стари ключове от {0} обекта
7109m 78 Разрешен {0} конфликт между етикети на точка {1}
7110m 78 Разрешен {0} конфликта между етикети на точка {1}
7111m 79 Разрешен {0} конфликт между етикети на релация {1}
7112m 79 Разрешени {0} конфликта между етикети на релация {1}
7113m 80 Разрешен {0} конфликт между етикети на път {1}
7114m 80 Разрешени {0} конфликта между етикети на път {1}
7115m 81 Завърти {0} възел
7116m 81 Завърти {0} възела
7117m 82 -----
7118m 83 -----
7119m 84 Избраната точка няма как да бъде отделена от който и да е обект.
7120m 84 Избраните точки няма как да бъде отделени от който и да е обект.
7121m 85 -----
7122m 86 -----
7123m 87 -----
7124m 88 Опростяване на път (премахната {0} точка)
7125m 88 Опростяване на път (премахнати {0} точки)
7126m 89 Опростен {0} път
7127m 89 Опростени {0} пътища
7128m 90 -----
7129m 91 -----
7130m 92 -----
7131m 93 -----
7132m 94 -----
7133m 95 -----
7134m 96 Избраната точка не е в средата на път.
7135m 96 Избраните точки не са в средата на път.
7136m 97 Избраният път има възли извън сваления район
7137m 97 Избраните пътища имат възли извън сваления район
7138m 98 -----
7139m 99 Съществува повече от един път използващи точката, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
7140m 99 Съществува повече от един път използващи точките, която сте избрали. Моля изберете и пътя.
7141m 100 -----
7142m 101 -----
7143m 102 -----
7144m 103 -----
7145m 104 Възникна {0} конфликт при свалянето.
7146m 104 Възникнаха {0} конфликта при свалянето.
7147m 105 -----
7148m 106 -----
7149m 107 Това ще промени до {0} обект.
7150m 107 Това ще промени до {0} обекта
7151m 108 -----
7152m 109 -----
7153m 110 -----
7154m 111 -----
7155m 112 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
7156m 112 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>
7157m 113 Качване на <strong>{0} обект</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
7158m 113 Качване на <strong>{0} обекта</strong> към <strong>1 списък с промени</strong>, като се ползва <strong>1 заявка</strong>.
7159m 114 Качване на {0} обект...
7160m 114 Качване на {0} обекта...
7161m 115 -----
7162m 116 -----
7163m 117 Ще изтриете {0} релация(-ии): {1}<br/>Това не е елементарна операция и трудно може да бъде възстановена след качването й на сървъра.<br/>Наистина ли искате да изтриете релацията(-иите)?
7164m 117 You are about to delete {0} relations: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
7165m 118 -----
7166m 119 Ще отворите <b>{0}</b> различни връзка редактор едновременно.<br>Искате ли да продължите?
7167m 119 You are about to open <b>{0}</b> different relation editors simultaneously.<br/>Do you want to continue?
7168m 120 -----
7169m 121 -----
7170m 122 Преместихте повече от {0} елемент. Преместването на голямо количество елементи често се явява грешка.\nНаистина ли искате да преместите елементите?
7171m 122 Преместихте повече от {0} елемента. Преместването на голямо количество елементи често се явява грешка.\nНаистина ли искате да преместите елементите?
7172m 123 ден
7173m 123 дни
7174m 124 маркер
7175m 124 маркери
7176m 125 възел
7177m 125 възли
7178m 126 обект
7179m 126 обекта
7180m 127 релация
7181m 127 релации
7182m 128 към {0} обект
7183m 128 към {0} обекта
7184m 129 път
7185m 129 пътя
7186m 130 {0} Автор
7187m 130 {0} Автора
7188m 131 -----
7189m 132 {0} се състои от {1} маркер
7190m 132 {0} се състои от {1} маркери
7191m 133 -----
7192m 134 -----
7193m 135 -----
7194m 136 -----
7195m 137 {0} член
7196m 137 {0} члена
7197m 138 {0} точка
7198m 138 {0} точки
7199m 139 -----
7200m 140 {0} обект за добавяне:
7201m 140 {0} обекта за добавяне:
7202m 141 {0} обект за изтриване:
7203m 141 {0} обекта за изтриване:
7204m 142 -----
7205m 143 -----
7206m 144 {0} релация
7207m 144 {0} релации
7208m 145 -----
7209m 146 {0} маршрут,
7210m 146 {0} маршрути,
7211m 147 {0} етикет
7212m 147 {0} етикета
7213m 148 -----
7214m 149 {0} следа,
7215m 149 {0} следи,
7216m 150 -----
7217m 151 -----
7218m 152 {0} линия
7219m 152 {0} линии
7220m 153 {0} точка на интерес
7221m 153 {0} точки на интерес
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.